ജ്യോതിഷപഠനം 1

ജ്യോതിഷപഠനം

1. ജ്യോതിഷം സമാന്യവിവരണം  
2. രാശിസ്വരൂപം 
3. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ / കൂറുകളുടെ വിവരണം 
4. നക്ഷത്രമെന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടേ? 
5. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചാരകാലം (സഞ്ചാരകാലം) 
6. ജ്യോതിശ്ചക്രം അഥവാ രാശികള്‍ / രാശ്യാധിപന്മാര്‍ 
7. സൗരരാശ്യാദിവിഭജനം  
8. ഉച്ചക്ഷേത്രം, മൂലക്ഷേത്രം, നീചക്ഷേത്രം മുതലായവ 
9. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശത്രുമിത്രസമാവസ്ഥ / ഗ്രഹങ്ങളുടെ ബലങ്ങള്‍ 
10. രാഹുകേതുകള്‍ / ഗുളികന്‍ 
11. ഗ്രഹങ്ങളുടെ മൌഡ്യം / ഗ്രഹങ്ങളുടെ വക്രം 
12. ജാതകം ഒരു കണ്ണാടി 
13. കലിദിനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
14. ദിനരാത്രിക്രമം കണ്ടുപിടിക്കല്‍ / ഗണിതപഠനം 
15. ദിനരാത്രി വിഭജനം  
16. സൂര്യസ്ഫുടം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
17. രാശിപ്രമാണസംഖ്യയും ഹാരകസംഖ്യയും (രാശിനാഴിക) 
18. രാശിയും സൂര്യസംക്രമണവും 
19. ഉദയാല്‍പൂര്‍വ്വം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
20. ഉദയാല്‍പരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
21. അസ്തമനാല്‍പൂര്‍വ്വം / അസ്തമനാല്‍പരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
22. എന്താണ് ലഗ്നം? 
23. ലഗ്നം എത്രതരത്തിലുണ്ട് അവ ഏവ? 
24. ഓജം, യുഗ്മം, ചരം, സ്ഥിരം, ഉഭയം, വിഷമം (ക്രൂരം), സൗമ്യം രാശികള്‍ 
25. ലഗ്നസ്ഫുടം (ലഗ്നം) കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
26. ഉദയാല്‍ പൂര്‍വ്വലഗ്നം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
27. അസ്തമനാല്‍പരലഗ്നം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
28. അസ്തമനാല്‍ പൂര്‍വ്വലഗ്നം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
29. ലഗ്നസ്ഫുടക്രിയ സാമാന്യനിയമം 
30. ലഗ്നഫലങ്ങള്‍ 
31. ജാതകത്തിലെ ഗ്രഹക്ഷേത്രഫലങ്ങള്‍ 
32. ചന്ദ്രസ്ഫുടം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
33. നാള് (നക്ഷത്രം) ഗണിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
34. ഗുളികസ്ഫുടം / ഗുളികനാഴികകള്‍ 
35. ഗുളികസ്ഫുടം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
36. കുജന്‍ മുതല്‍ കേതുവരെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഫുടം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
37. സൂര്യഭാവഫലം 
38. ചന്ദ്രഭാവഫലം 
39. കുജഭാവഫലം 
40. ബുധഭാവഫലം 
41. ഗുരുഭാവഫലം (വ്യാഴം) 
42. ശുക്രഭാവഫലം 
43. ശനിഭാവഫലം 
44. രാഹുഭാവഫലം 
45. കേതുഭാവഫലം  
46. ഗുളികസ്ഥിതിഫലം 
47. സൂര്യാശ്രയരാശിഫലം 
48. ചന്ദ്രാശ്രയരാശിഫലം 
49. കുജാശ്രയരാശിഫലം 
50. ബുധാശ്രയരാശിഫലം 
51. ഗുരുവാശ്രയരാശിഫലം 
52. ശുക്രാശ്രയരാശിഫലം 
53. മന്ദാശ്രയരാശിഫലം 
54. ധൂമാദി പഞ്ചസ്ഫുടം 
55. ധൂമാദി പഞ്ചസ്ഫുടം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
56. തിഥിസ്ഫുടം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
57. തിഥി കാണുവാന്‍ 
58. തിഥിഫലം 
59. കരണഫലം 
60. നിത്യയോഗസ്ഫുടം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ?   
61. നിത്യയോഗം അഥവാ രവീന്ദുയോഗം 
62. നിത്യയോഗഫലം  
63. ചന്ദ്രക്രിയ, ചന്ദ്രാവസ്ഥ, ചന്ദ്രവേല എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ?
64. ചന്ദ്രക്രിയാവാക്യം, ചന്ദ്രാവസ്ഥ, ചന്ദ്രവേല 
65. സൂര്യദശ (ആദിത്യദശാഫലം) 
66. ചന്ദ്രദശാഫലം 
67. ചൊവ്വാദശഫലം (കുജദശ) 
68. ബുധദശാഫലം 
69. വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാഫലം 
70. ശുക്രദശാഫലം 
71. ശനിദശാഫലം 
72. രാഹുദശാഫലം 
73. കേതുദശാഫലം 
74. ഭാവനാഥന്റെ ദശാഫലം 
75. ദശയുടെ അപഹാരങ്ങള്‍ 
76. നവഗ്രഹങ്ങള്‍  
77. ഗ്രഹങ്ങള്‍ / രാശികള്‍ 
78. നാഴിക, വിനാഴിക കണക്കുകള്‍ / കാലനിര്‍ണയം 
79. ആഴ്ചഫലം (വാരഫലം)  
80. യോഗ്യാദി വാക്യസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
81. ദ്രേക്കാണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
82. ദ്രേക്കാണഫലം 
83. ഹോര കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
84. ഹോരാഫലം 
85. നവഭാഗം അഥവാ നവാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
86. നവാംശകഫലം 
87. ത്രിംശാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
88. ത്രിംശാംശകഫലം 
89. ദ്വാദശാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
90. ദ്വാദശാംശകഫലം 
91. ദശാകാലം കണ്ടുപിടിക്കാം 
92. ക്ഷേത്രം / ക്ഷേത്രനാഥന്‍  
93. സപ്താംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
94. ദശാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
95. വര്‍ഗ്ഗോത്തമാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
96. ഷോഡശാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
97. നക്ഷത്രദശാക്രമം 
98. ഗ്രഹങ്ങളുടെ അവസ്ഥകള്‍ 
99. ഊര്‍ദ്ധ്വമുഖാദി ഗ്രഹങ്ങള്‍ 
100. സൂര്യാദിഗ്രഹങ്ങളുടെ വിവരണം 
101. ഗ്രഹങ്ങളുടെ അംശകഫലം 
102. ശീര്‍ഷോദയാദി രാശിഫലം 
103. അരിഷ്ടതയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ഫലങ്ങളും. 
104. തൃക്കേട്ട നക്ഷത്ര ദോഷം 
105. മൂലം നക്ഷത്രദോഷം 
106. ആയില്യം നക്ഷത്ര ദോഷം 
107. ഗണ്ഡാന്തദോഷ സമയത്ത് ശിശു ജനിച്ചാല്‍ 
108. പൂയ്യം നക്ഷത്രദോഷം 
109. അത്തം നക്ഷത്രദോഷം 
110. പൂരാടം നക്ഷത്രദോഷം 
111. പൂരം / ഉത്രം / കാര്‍ത്തിക / ചിത്തിര / ഭരണി / രേവതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങള്‍ 
112. തിഥിദോഷം 
113. അയനഫലം 
114. ഋതുഫലം 
115. കാലഫലം 
116. ഉച്ചസ്ഥിതിഫലം  
117. സ്വക്ഷേത്രസ്ഥിതിഫലം 
118. ബന്ധുക്ഷേത്രസ്ഥിതിഫലം 
119. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശത്രുക്ഷേത്രസ്ഥിതിഫലം 
120. ഗ്രഹങ്ങളുടെ നീചരാശിഫലം 
121. ഗ്രഹങ്ങളുടെ മൗഡ്യഫലം 
122. ഗ്രഹങ്ങളുടെ വക്രസ്ഥിതിഫലം 
123. വാഹനയോഗം 
124. ധനഭാഗ്യയോഗം 
125. വിദ്യായോഗം 
126. ഭൂമിനാഥയോഗം 
127. ചന്ദ്രാദിയോഗങ്ങള്‍ 
128. അധിയോഗം 
129. ശരീരത്തെ പന്ത്രണ്ട് രാശികളാക്കി കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഏവ? 
130. സുനഭായോഗം 
131. അനഭായോഗം 
132. ധുരുധുരായോഗം 
133. കേമദ്രുമയോഗം 
134. വസുമദ്യോഗം 
135. പഞ്ചമഹാപുരുഷയോഗങ്ങള്‍ 
136. രുചകയോഗഫലം 
137. ഭദ്രയോഗഫലം 
138. ഹംസയോഗഫലം 
139. മാളവ്യയോഗഫലം 
140. ശശയോഗഫലം  
141. കേസരിയോഗവും ഫലങ്ങളും 
142. ചക്രവര്‍ത്തിയോഗം 
143. മഹാഭാഗ്യയോഗം 
144. രാശികളുടെ സ്വഭാവം, ആകൃതി, സ്ഥാനം 
145. മേടം മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് രാശികള്‍ക്കുള്ള സംജ്ഞകള്‍ (പര്യായങ്ങള്‍) 
146. രാശിയുടെ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ (നിറങ്ങള്‍) 
147. രാശികളുടെ സ്ത്രീപുരുഷഭേദം, ചരാദിസ്വഭാവം, ദിഗ്ഭേദം 
148. രാശികളുടേയും " നവാംശക " രാശികളുടേയും അധിപന്മാരേയും കുറിച്ച് 
149. ദ്വാദശാംശകം, ദ്രേക്കാണം, ഹോര 
150. ത്രിംശാംശകങ്ങളും അധിപന്മാരും 
151. പകല്‍ രാശികള്‍, രാത്രി രാശികള്‍ 
152. കേന്ദ്രം, പണപരം, ആപോക്ലിമം 
153. ഉപചയം, അപചയം, വര്‍ഗ്ഗോത്തമനവാംശകം 
154. ത്രികോണം, ചതുരശ്രം രാശികള്‍ 
155. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉച്ചം, അത്യുച്ചം, നീചം, അതിനീചം 
156. ഗ്രഹങ്ങളുടെ മൂലത്രികോണരാശികള്‍ 
157. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഏഴു വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ 
158. ഒന്നാം ഭാവം, രണ്ടാംഭാവം, മൂന്നാം ഭാവം, നാലാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ ഭാവ ചിന്തനം 
159. നാലാം ഭാവം, അഞ്ചാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ ചിന്തനം 
160. ഏഴാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം, ഒമ്പതാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ ചിന്തനം   
161. പതിനൊന്നാം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ ചിന്തനം 
162. ഭാവങ്ങളുടെ ബലാബലങ്ങള്‍ 
163. പ്രകാശഗ്രഹം, തമോഗ്രഹം, നക്ഷത്രഗ്രഹം, ശുഭഗ്രഹം, പാപഗ്രഹം 
164. ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാരകത്വം 
165. കാരകഗ്രഹങ്ങളുടെ ബലാബലം 
166. ഗ്രഹങ്ങളുടെ മറ്റു ചില ആധിപത്യങ്ങള്‍ 
167. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ബ്രാഹ്മാണാദി വകഭേദങ്ങള്‍ 
168. ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിറങ്ങള്‍ (വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍) 
169. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടികള്‍ 
170. ഗ്രഹങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ശത്രുമിത്ര അവസ്ഥകള്‍ 
171. സ്ഥാനഭേദം കൊണ്ട് ഗ്രഹങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ബന്ധുക്കളും ശത്രുക്കളുമായിതീരാറുണ്ട് 
172. സൂര്യാദിഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനഭേദം / വസ്ത്രങ്ങള്‍ / ലോഹങ്ങള്‍ / ഋതുക്കള്‍ 
173. ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാലത്തേയും മധുരാധിരസങ്ങളും 
174. സൂര്യന്റേയും, കുജന്റെയും സാമാന്യ ചാരഫലം. 
175. സൂര്യന്റെ സൂക്ഷ്മചാരഫലം 
176. ചന്ദ്രചാരഫലം 
177. കുജന്റെ ചാരഫലം 
178. ബുധന്റെ ചാരഫലം 
179. വ്യാഴത്തിന്റെ ചാരഫലം 
180. ശുക്രന്റെ ചാരഫലം 
181. ശനിയുടെ ചാരഫലം 
182. ചാരഫലം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഏവ? 
183. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗോചരം വേധം 
184. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗോചരവേധസ്ഥാനങ്ങള്‍ 
185. ഗ്രഹചാരഫലം 
186. സാമാന്യചാരഫലം 
187. സൂര്യാദിഗ്രഹങ്ങളുടെ കാരകത്വം 
188. ഭാവങ്ങളുടെ കാരകഗ്രഹങ്ങള്‍ 
189. സൂര്യദശയിലെ അപഹാരഫലം 
190. ചന്ദ്രദശയിലെ അപഹാരകാലം 
191. കുജദശയിലെ അപഹാരകാലം 
192. രാഹുദശയിലെ അപഹാരകാലം 
193. വ്യാഴദശയിലെ അപഹാരകാലം 
194. ശനിദശയിലെ അപഹാരകാലം 
195. ബുധദശയിലെ അപഹാരകാലം 
196. കേതുദശയിലെ അപഹാരഫലം 
197. ശുക്രദശയിലെ അപഹാരഫലം 
198. ദശാഫലങ്ങളും അപഹാരഫലങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഏവ? 
199. അഷ്ടവര്‍ഗ്ഗം എന്നാല്‍ എന്ത്? 
200. സൂര്യാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
201. സൂര്യാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗഫലം 
202. സൂര്യാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ ദിക്ക് ഫലങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
203. ദിനത്രിഭാഗഫലം - സൂര്യാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗം 
204. ചന്ദ്രാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
205. ചന്ദ്രാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗഫലം 
206. ചന്ദ്രാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ദിക്ക് ഫലങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
207. ചന്ദ്രാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗത്തിലെ "നിശിത്രിഭാഗം" (രാത്രിത്രിഭാഗം) കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?  
208. കുജാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
209. കുജാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗഫലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
210. ബുധാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്ത് എങ്ങനെ? 
211. ബുധാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗഫലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
212. വ്യാഴാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
213. വ്യാഴാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗഫലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
214. ശുക്രാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
215. ശുക്രാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗഫലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
216. മന്ദാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? (ശനിയുടെ അഷ്ടവര്‍ഗ്ഗം) 
217. മന്ദാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗഫലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
218. അഷ്ടവര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ദിക്  നിര്‍ണ്ണയ വ്യവസ്ഥ 
219. സമുദായാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
220. സമുദായാഷ്ടവര്‍ഗ്ഗഫലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
221. വിത്തായം - തീര്‍ത്ഥ 
222. ബന്ധുകം - സേവകം - പോഷകം - ഘാതകം 
223. വയഃത്രിഭാഗം 
224. അന്തര്‍ഭാഗം - ബഹിര്‍ഭാഗം 
225. അഷ്ടവര്‍ഗ്ഗത്തിലെ മറ്റ് ഫലങ്ങള്‍ 
226. ദശാഫലവും അഷ്ടവര്‍ഗ്ഗവും 
227. അഷ്ടവര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ ത്രികോണശോധന 
228. അഷ്ടവര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ ഏകാധിപത്യശോധന 
229. ശുദ്ധപിണ്ഡാനയനം / രാശിഗുണയോഗം / ഗ്രഹഗുണകരയോഗം 
230. കാലചക്രദശാസംവത്സരം 
231. കാലചക്രദശാവാക്യം 
232. കാലചക്രദശ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
233. നക്ഷത്രദശാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
234. നൈസര്‍ഗ്ഗികദശ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
235. ഉത്പന്നാധാനദശകള്‍ / ആധാനദശകള്‍ / മഹാദശകള്‍ 
236. അംശകദശ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
237. ആയുര്‍ദ്ദായം 
238. പിണ്ഡായുര്‍ദ്ദായം അഥവാ ഉച്ചായുസ്സ് 
239. പരമോച്ചദശാകാലം 
240. നീചദശാകാലം 
241. ഗ്രഹദശ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങന? 
242. ലഗ്നദശാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
243. നീചഹരണം 
244. ശത്രുക്ഷേത്രഹരണം 
245. മൌഡ്യഹരണം 
246. ദൃശ്യാര്‍ദ്ധഹരണം 
247. ക്രൂരോദയഹരണം 
248. സൗരീകരണക്രിയ 
249. അപഹാരക്രിയ 
250. ഛിദ്രക്രിയ കണ്ടുപ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
251. ഗ്രഹരശ്മിക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
252. ഭാവസന്ധി 
253. ഭാവസന്ധിക്രിയ  
254. ജനനനാഴികാസംസ്കരണം 
255. സായനരവി 
256. ഗതഭാഗം  
257. ഏഷ്യഭാഗം (കഴിവാനുള്ളത്)  
258. രവിമദ്ധ്യാന്തരം 
259. മദ്ധ്യലഗ്നം  
260. ലഗ്നം നാലുവിധം  
261. ഭാവാനയനം 
262. ഭാവസന്ധി 
263. ദൃഷ്ടിബലക്രിയ 
264. ചേഷ്ടാബലം 
265. ദിക്ബലക്രിയ 
266. ഉച്ചബലക്രിയ 
267. മൂലത്രികോണബലം 
268. ജാതകരചന 
269. ദശാഫലങ്ങള്‍ എഴുതുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം 
270. ഫലപ്രവചന നിയമങ്ങള്‍ 


വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.