അരിഷ്ടതയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ഫലങ്ങളും.


അരിഷ്ടതയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ഫലങ്ങളും.

  മൂലം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യപാദവും, തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിന്റെ അന്ത്യപാദവും, മകത്തിന്റെ ആദ്യപാദവും, ആയില്യത്തിന്റെയും രേവതിയുടെയും അന്ത്യപാദങ്ങളും, അശ്വതിയുടെ ആദ്യപാദവും കൂടിയ മുപ്പതീതുനാഴിക ഗണ്ഡാന്തമെന്ന സന്ധിയാകുന്നു.

  ഇവയില്‍ അശ്വതി, മകം, മൂലം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആദ്യം മുന്നേമുക്കാല്‍ നാഴികയും ആയില്യം, തൃക്കേട്ട, രേവതി ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ മുന്നേമുക്കാല്‍ നാഴികയും ചേരുന്ന സന്ധിയായ ഏഴരനാഴിക സമയം അത്യന്തം ദോഷമായ സന്ധിയാകുന്നു.

  തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലെ മുന്നേമുക്കാല്‍ നാഴികയും, മൂലം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നേമുക്കാല്‍ നാഴികയും ചേര്‍ന്നുള്ള ഏഴരനാഴികസമയത്തെ "അഭുക്തസന്ധി" എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സന്ധിയില്‍ ജനിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ ദരിദ്രകളായും ദാസികളായും വംശ വിഛെദിനികളായും ഭവിക്കും.

തൃക്കേട്ട നക്ഷത്ര ദോഷം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.