കുജന്‍ ( ചൊവ്വ ) നിര്‍ദ്ദോഷിയാകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍

         4, 7, എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ സ്വക്ഷേത്ര രാശികളിലോ ഉച്ചനീച്ചരാശികളിലോ കുജന്‍  നിന്നാല്‍ ചൊവ്വാദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ആ ഭാവങ്ങളിലുള്ള നീചവും മൌഡ്യവും ഒഴിച്ചുള്ള കുജന്‍ പൂര്‍ണ്ണ നന്മയെ ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

"ചരരാശിഗതോ ഭൌമ
കുജദോഷം വിനശ്യതി" -  അതുകൊണ്ട് കര്‍ക്കടകം രാശി കുജന് പാപശക്തികുറയുന്നു.

"കളത്രനാശമില്ലെഴില്‍ സ്വക്ഷേത്രപാപിനില്‍ക്കുകില്‍"

                  7 ലെ സ്വക്ഷേത്രപാപിക്ക് ദോഷശക്തിയില്ലായെന്ന്‍ പ്രശ്നരീതിയില്‍ പറയുന്നു. ഏഴാം ഭാവാധിപന്‍ സ്വക്ഷേത്രസ്ഥിതനായി നിന്നാല്‍ ആ ഭാവത്തില്‍ പുഷ്ടിയെക്കൊടുക്കുന്നതാണ്.