പ്രശ്നം

പ്രശ്നം

 1. കവിടി ജ്യോതിഷത്തില്‍ 
 2. സിദ്ധാന്തം, ഹോര, സംഹിത
 3. പ്രശ്നം എന്നാല്‍ എന്ത്? 
 4. പ്രശ്നത്തിനും ജാതകത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 
 5. പ്രശ്നകര്‍ത്താവും ദൈവജ്ഞനും  
 6. ദൈവജ്ഞ ലക്ഷണം 
 7. ദൈവജ്ഞന്‍ ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ആരംഭിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ? 
 8. പ്രശ്ന ഭേദങ്ങള്‍ 
 9. പ്രശ്നക്രിയക്കായി ആളുകള്‍ ദൈവജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് 
 10. പ്രശ്നത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ 
 11. ദൈവജ്ഞ നിത്യകൃത്യങ്ങള്‍ 
 12. പൃഛക ദൈവജ്ഞ സമാഗമം 
 13. പ്രശ്നാനുകൂല പ്രദേശം 
 14. പ്രശ്നത്തിന് യോജിക്കാത്ത ഭൂമി 
 15. പൃഛകന്‍ ദൈവജ്ഞനെ കാണേണ്ട രീതി 
 16. ശ്വാസം എന്നാല്‍ എന്ത്? 
 17. ശ്വാസ പരീക്ഷണം 
 18. ആഴ്ചയും ശ്വാസഫലവും 
 19. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ശ്വാസവും 
 20. പൃഛകനും ദൈവജ്ഞ ശ്വാസഗതിയും 
 21. ശ്വാസഗതിയും യാത്രാ പ്രശ്നവും 
 22. രോഗപ്രശ്നവും ശ്വാസഗതിയും 
 23. ശ്വാസ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് എന്തിന്? 
 24. ദൈവജ്ഞ പൃഛകാനുഭവ സാദൃശ്യം 
 25. അംഗസ്പര്‍ശം 
 26. 32 തരത്തിലുള്ള അംഗസ്പര്‍ശത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങള്‍ 
 27. പൃഛകന്‍ സ്വയം ഒരു സൂചനയും നല്‍കാതെ തന്നെ പൃഛകനുണ്ടായ അനുഭവത്തെപ്പറ്റി ദൈവജ്ഞന്‍ വിവരണം നല്‍കുമ്പോള്‍  
 28. പൃഛകസ്ഥിതി  
 29. ആരൂഢലഗ്നത്തിനേയും ഉദയ ലഗ്നത്തിനേയും കണക്കാക്കി ശകുനഫലം പറയുന്നതുപോലെ പൃഛകന്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സമയത്തെ  ലഗ്നമാക്കിയും ശകുന ഫലം പറയാവുന്നതാണ്. 
 30. പ്രശ്നാക്ഷരചിന്ത 
 31. പ്രശ്നാക്ഷരങ്ങളുടെ ഫലം പറയുന്നതിനുവേണ്ടി അക്ഷരങ്ങളെ പലതരത്തില്‍ വിഭജിക്കുകയും അതിന്‍റെ ഫലങ്ങള്‍ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
 32. ദൂതന്‍റെ പെരുമാറ്റം 
 33. പൃഛക ഭാവം 
 34. പൃഛക വസ്ത്രാഭരണാദികള്‍  
 35. പൃഛാകാലാനുഭവങ്ങള്‍ 
 36. പ്രശ്നകാല നിമിത്തങ്ങള്‍ 
 37. ദൈവജ്ഞന്‍റെ പുറപ്പാട് 
 38. ദൈവജ്ഞന്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍ 
 39. ശകുന ഫലാനുഭവസമയം  
 40. മാര്‍ഗ്ഗശകുനങ്ങള്‍ 
 41. ദുഃശകുന ദോഷശാന്തി 
 42. പ്രശ്നഗൃഹപ്രവേശ നിമിത്തങ്ങള്‍ 
 43. പ്രശ്നാരംഭം 
 44. അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ - പൃഛകനെ അറിയിക്കേണ്ടത് 
 45. ദീപലക്ഷണം 
 46. രാശിചക്രലേഖനം 
 47. രാശിചക്ര ലേഖനഭൂമി 
 48. രാശിചക്ര ലേഖകാംഗസ്പര്‍ശാദി ലക്ഷണങ്ങള്‍ 
 49. രാശിചക്രപൂജ 
 50. ശ്രീപരമശിവനെ (ദക്ഷിണാമൂ൪ത്തിയെ) ഞാന്‍ സ്തുതിക്കുന്നു 
 51. രാശിപൂജ / ഗ്രഹപൂജ  
 52. അഷ്ടമംഗലക൪മ്മം ആരംഭിക്കണം 
 53. നൂറ്റെട്ടു (108) കവിടി എണ്ണി 
 54. കവിടികളെ ആചാരമനുസരിച്ച് സ്പ൪ശിച്ചുകൊണ്ടു 
 55. കവിടികളെ ജ്യോതിഷി തലോടണം 
 56. സ്വ൪ണ്ണത്തെ കൊടുക്കണം 
 57. സ്വ൪ണ്ണം രാശിചക്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രാശിയില്‍ വയ്ക്കാം എന്ന് പറയണം 
 58. കവിടികളെ തെക്കുവടക്കു ഭാഗത്തായി  മൂന്നു ഭാഗമാക്കി ഭാഗിച്ചുവയ്ക്കണം 
 59. അഷ്ടമംഗല സംഖ്യ 
 60. ഫലം ക്രമേണ പറഞ്ഞുകൊള്ളണം 
 61. അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നക്രമം 
 62. പ്രശ്നവിഷയമായ പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങള്‍ 
 63. .
 64. താംബൂലപ്രശ്നം എന്തിന്? 
 65. താംബൂലത്തില്‍ അധിവസിക്കുന്ന ദേവതകള്‍ 
 66. താംബൂലദാനലക്ഷണം 
 67. വെറ്റിലയുടെ വലിപ്പവും നിറവും 
 68. താംബൂലലക്ഷണവും താംബൂലപ്രശ്നവും 
 69. താംബൂല ലക്ഷണം 
 70. പൃച്ഛകന്‍ ജ്യോതിഷിക്ക് നല്‍കിയ വെറ്റിലയുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ച ഫലങ്ങള്‍ 
 71. താംബൂല ലഗ്നം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
 72. താംബൂലലഗ്നത്തിന്‍റെ / താംബൂല ഗ്രഹത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങള്‍ 
 73. ലക്ഷണ ചിന്തയ്ക്കായി വെറ്റില എടുക്കേണ്ട ക്രമം 
 74. ഭാവപുഷ്ടികരമായ വെറ്റിലയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ 
 75. ഭാവനാശകമായ വെറ്റിലയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ 
 76. താംബൂല ലക്ഷണത്തിലെ ഭാവചിന്താവിധി 
 77. വെറ്റില വാടിയിരുന്നാലുള്ള ഫലം 
 78. വെറ്റില കീറിയിരുന്നാലുള്ള ഫലം 
 79. വെറ്റിലയില്‍ സുഷിരം ഉണ്ടായിരുന്നാല്‍ ഫലം 
 80. താംബൂലം പുഴുതിന്നാലുള്ള ഫലം 
 81. വെറ്റിലകൊണ്ട് ഐശ്വര്യലക്ഷണവും ആയു൪നാശലക്ഷണവും 
 82. വെറ്റിലയുടെ ഞരമ്പുകള്‍ (സിരകള്‍) 
 83. താംബൂല പ്രശ്നത്തില്‍ ഭാവനി൪ണ്ണയം 
 84. താംബൂല ലഗ്നരാശികളുടെ ഫലങ്ങള്‍ 
 85. താംബൂല പ്രശ്ന പദ്ധതി 
 86. താംബൂലം കൊണ്ടുള്ള കൂപപ്രശ്നം 
 87. ദേവപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യേണ്ടതാണ് 
 88. ദേവന്മാ൪ക്കെല്ലാം ഉത്സവാഘോഷം ചെയ്യേണ്ടതാണ് 
 89. ചൈതന്യഹാനികരങ്ങളായവ സംഭവിച്ചാല്‍ ഉടന്‍തന്നെ അതിനു പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ് 
 90. ദേവസാന്നിദ്ധ്യത്തിനു ഹാനികരങ്ങളായ കാരണങ്ങള്‍ 
 91. പ്രാസാദത്തിനു കേടുണ്ടായാല്‍ ബിംബത്തിനും ബിംബത്തിനു കേടുണ്ടായാല്‍ പ്രാസാദത്തിനും ദോഷം ബാധിക്കപ്പെടും 
 92. ദേവചൈതന്യത്തിനു വൈകല്യം സംഭവിക്കും 
 93. ശുഭമുഹൂ൪ത്തത്തില്‍ വേണം വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ (ബിംബപ്രതിഷ്ഠ) നടത്തേണ്ടത് 
 94. ദേവപ്രശ്നം എന്താണ്? 
 95. ദേവീദേവന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
 96. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ (ബിംബം, വിഗ്രഹം) ഏതു ദേവന്‍റെതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? 
 97. ഒന്നാം ഭാവം (ലഗ്നഭാവം), രണ്ടാം  ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 
 98. മൂന്നാം ഭാവം, നാലാം ഭാവം, അഞ്ചാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 
 99. ആറാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 
 100. എട്ടാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 
 101. ഒന്‍പതാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 
 102. പതിനൊന്നാം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 
 103. ഭാവങ്ങളെ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എങ്ങനെ പറയാം? 
 104. ബിംബഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍ 
 105. നാലാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍ 
 106. മൂന്നാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍ 
 107. ഒന്‍പതാം ഭാവം, മൂന്നാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍ 
 108. ഏഴാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍ 
 109. അഷ്ടബന്ധത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ബിംബഭാവത്തെ കൊണ്ടാണ് 
 110. ബിംബം (വിഗ്രഹം) ഇളകിയിട്ടുണ്ടെന്നും / വീണുപോയി എന്നും പറയണം 
 111. ദേവകോപത്തെ പറയേണ്ടതാണ് 
 112. മരണം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പറയുന്നത് എങ്ങിനെ? 
 113. ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ദോഷപരിഹാരം പറയുന്നത് എങ്ങിനെ? 
 114. പ്രതിമകള്‍ എട്ടു വിധമാകുന്നു 
 115. പ്രതിഷ്ഠാബിംബങ്ങളുടെ കാരകത്വത്തെ പറയണം 
 116. ബിംബം (വിഗ്രഹം) നി൪മ്മിച്ച വസ്തു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
 117. ബിംബങ്ങള്‍ (വിഗ്രഹം) നി൪മ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ 
 118. ഷഡാധാരപ്രതിഷ്ഠയാണെന്ന് പറയണം 
 119. ബിംബം പഴക്കംകൊണ്ട് ജീ൪ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയണം 
 120. താല്‍കാലിക കൊടിമരം, സ്ഥിര കൊടിമരം (ധ്വജം) 
 121. ആനയെ / വാഹനം ലഭിക്കും എന്ന് പറയണം 
 122. ദേവന്മാരുടെ വാഹനങ്ങളും  കൊടിമരത്തിങ്കലുള്ള അടയാളവും 
 123. മന്ത്രസാന്നിദ്ധ്യത്തേയും, മഹാനിവേദ്യസാന്നിദ്ധ്യത്തേയും ചിന്തിക്കണം 
 124. മന്ത്രഹാനിയുണ്ടെന്നും പറയണം 
 125. ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളില്‍ തന്ത്രിയുടെ വാക്യമാണ് പ്രധാനം 
 126. തന്ത്രിശാപം 
 127. ദേവപ്രശ്നവും തന്ത്രവിദ്യയും 
 128. പഞ്ചമഹാസൂത്രങ്ങള്‍ 
 129. പഞ്ചമഹാസൂത്രങ്ങളുടെ അധിപന്മാ൪ 
 130. ദേവബിംബത്തിലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍ 
 131. ബിംബത്തിന് വൈകല്യമുണ്ടെന്ന് പറയണം 
 132. ജീവസൂത്രം, രോഗസൂത്രം, മൃത്യുസൂത്രം 
 133. സാമാന്യസൂത്രം ജീവനാകയും ബുധന്‍ ബലവാനാകയും ചെയ്‌താല്‍ 
 134. ദേവപൂജയ്ക്ക് ചന്ദനവും മറ്റു ഗന്ധവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളണം 
 135. ബിംബത്തിനു ഇളക്കമുണ്ടെന്നും, ആയുധം നശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, ബിംബം മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പറയണം 
 136. കുളം, കിണ൪ മുതലായ ജലാശയങ്ങള്‍ വളരെ ശുദ്ധമായും വൃത്തിയായും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയണം 
 137. ചിലന്തി, പുഴുക്കള്‍ മുതലായവ വെള്ളത്തില്‍ ചത്തു കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയണം 
 138. പ്രേതം ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളതിനാല്‍ ദേവന്‍റെ നിവേദ്യം അശുദ്ധിയായിത്തീരുന്നുവെന്നും പറയണം 
 139. ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആയുധവും നിത്യമുള്ള ദീപവിശേഷങ്ങളും നിമിത്തം ശുഭം വ൪ദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും പറയണം 
 140. വിളക്കുവെപ്പില്ലായ്കയും, രക്തം വീണതിനാലും മറ്റും അശുദ്ധിയും 
 141. ബിംബത്തിന്നും മറ്റും ഉറപ്പുണ്ടെന്നും പറയണം 
 142. വൃക്ഷം മുറിഞ്ഞുവീഴുകയും പരിചാരകന്മാ൪ക്ക് ആപത്തുകളുണ്ടാവുകയും ഫലമാകുന്നു. 
 143. ദു൪മ്മരണം വന്ന ഒരു പരിചാരകപ്രേതം 
 144. പരിജനങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ കലഹവും ബിംബത്തിനു മുറിവുണ്ടാവുകയും നിത്യം നിവേദ്യം മുടങ്ങുകയും ഫലമാകുന്നു 
 145. ജീവസൂത്രാധിക്യം, രോഗസൂത്രാധിക്യം, മൃത്യുസൂത്രാധിക്യം  
 146. ദേവസാന്നിദ്ധ്യവ൪ദ്ധനയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഗുണപ്രാപ്തിയും, ക്ഷേത്രഉടമസ്ഥന്മാ൪ക്ക് സുഖവും 
 147. ക്ഷേത്ര ഉടമസ്ഥന്മാ൪ തമ്മില്‍ "നീയല്ല, ഞാനാണ് ഉടമസ്ഥന്‍" എന്ന് പറഞ്ഞു കലഹവും 
 148. മരണം നിമിത്തമുള്ള ദോഷമുണ്ടെന്നും,  പുറ്റുണ്ടെന്നും, ധനധാന്യസമൃദ്ധിയുണ്ടാകുമെന്നും പറയണം 
 149. ദേവ സാന്നിദ്ധ്യത്തിനും ധനത്തിനും നാശവും ഉടമസ്ഥന്മാ൪ തമ്മില്‍ കലഹവും, മരണവും 
 150. കുട്ടികളോ നാല്‍ക്കാലികളോ പക്ഷികളോ ക്ഷേത്രത്തില്‍ മരിയ്ക്കുകയും 
 151. ബിംബം (വിഗ്രഹം) മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, ക്ഷേത്രത്തിനു (അമ്പലത്തിനു) ജീ൪ണ്ണതയും ക്ഷേത്രത്തില്‍ അശുദ്ധിയും ധനനാശവും ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയണം 
 152. ക്ഷേത്ര ഉടമസ്ഥന്മാ൪ക്കു മരണം സംഭവിക്കും 
 153. ബിംബത്തിനു ഇളക്കമുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്രം വീഴാറായിരിക്കുമെന്നും പറയണം 
 154. ധനഗുണവും ധാന്യഗുണവും 
 155. ക്ഷേത്രത്തില്‍ മരണമുണ്ടാവുകയും, കള്ളന്മാ൪ കടക്കുകയും, അഗ്നിഭയമുണ്ടാവുകയും 
 156. ത്രിസ്ഫുടത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ / പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ 
 157. ശത്രുക്കള്‍, കള്ളന്മാ൪, അഗ്നി ഭയവും, ആയുധം, ബിംബം എന്നിവയ്ക്ക് നാശവും സംഭവിയ്ക്കുന്നതാണ് 
 158. ത്രിസ്ഫുടം ലഗ്നരാശിയില്‍ / രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ 
 159. ത്രിസ്ഫുടം മൂന്നാം ഭാവത്തില്‍ / നാലാം ഭാവത്തില്‍ / അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ / ആറാം ഭാവത്തില്‍ 
 160. ത്രിസ്ഫുടം ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ / എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ / ഒന്‍പതാം ഭാവത്തില്‍ / പത്താം ഭാവത്തില്‍ 
 161. ത്രിസ്ഫുടം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തില്‍ / പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ 
 162. ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം 
 163. ത്രിസ്ഫുടത്തിന്‍റെ ഷഡ്വ൪ഗ്ഗം വരുത്തി 
 164. ചതുസ്ഫുടം ചരരാശിയിലോ ചരാംശകത്തിലോ 
 165. ചതുസ്ഫുടം പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ലഗ്നാദി ഭാവങ്ങളില്‍ / ദ്രേക്കാണത്തില്‍ 
 166. ത്രിസ്ഫുടം ചിന്തിച്ച പ്രകാരം ചതുസ്ഫുടത്തിന്‍റെ 
 167. പഞ്ചസ്ഫുടംകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം 
 168. പഞ്ചസ്ഫുടത്തിന്‍റെ ഷഡ്വ൪ഗ്ഗത്തില്‍ ദ്രേക്കാണാധിപന്മാ൪ നില്‍ക്കുന്ന 
 169. പ്രാണസ്ഫുടം / ദേഹസ്ഫുടം / മൃത്യുസ്ഫുടം അധികമായാല്‍ 
 170. അഷ്ടമംഗലഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ഫലമാണ് 
 171. അഷ്ടമംഗലസംഖ്യയുടെ വലത്തുഭാഗത്തെ / മദ്ധ്യത്തിലുള്ള / ഇടത്തെ അറ്റത്തെ സംഖ്യകൊണ്ട് 
 172. അഷ്ടമംഗലഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കു പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയും യോഗവും ഉണ്ടോ 
 173. ദീപം ദീ൪ഘായുസ്സിനെ ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് 
 174. വിളക്കിന്‍റെ ജ്വാല ചലനരഹിതവും 
 175. വിളക്കിന്‍റെ ജ്വാലയ്ക്ക് ചാഞ്ചല്യമുണ്ടായാല്‍ 
 176. വിളക്കിന്‍റെ ജ്വാലയുടെ രൂപഭേദത്തെ 
 177. വിളക്കിന്‍റെ ജ്വാല രണ്ട് ഭാഗമായി 
 178. വിളക്കിന്‍റെ തിരി  
 179. സ്വ൪ണ്ണം പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരത്തിലെ ജീവനുമാകുന്നു 
 180. സ്വ൪ണ്ണത്തിന്‍റെ ചരിവ് കൊണ്ട് 
 181. സ്വ൪ണ്ണാംശകത്തിന് പാപഗ്രഹയോഗമോ 
 182. സൂര്യന്‍ സ്വ൪ണ്ണനവാംശനാഥനാകയും 
 183. ചന്ദ്രന്‍ സ്വ൪ണ്ണനവാംശകാധിപനാകയും 
 184. ചൊവ്വ സ്വ൪ണ്ണനവാംശകാധിപനാകയും 
 185. ബുധന്‍ സ്വ൪ണ്ണനവാംശകനാഥനാകയും 
 186. വ്യാഴം സ്വ൪ണ്ണനവാംശകനാഥനാകയും 
 187. ശുക്രന്‍ സ്വ൪ണ്ണനവാംശകനാഥനാകയും 
 188. ശനി സ്വ൪ണ്ണനവാംശകനാഥനാകയും 
 189. മേടം, ഇടവം, മിഥുനം എന്നീ രാശികളില്‍ സ്വ൪ണ്ണാംശകം വന്നാല്‍  
 190. ക൪ക്കിടകം, ചിങ്ങം, തുലാം എന്നീ രാശികളില്‍ സ്വ൪ണ്ണാംശകം വന്നാല്‍ 
 191. വൃശ്ചികം,  ധനു, മകരം, കുംഭം എന്നീ രാശികളില്‍ സ്വ൪ണ്ണാംശകം വന്നാല്‍ 
 192. മീനം രാശിയില്‍  സ്വ൪ണ്ണാംശകം വന്നാല്‍  
 193. സ്വ൪ണ്ണം രാശിചക്രത്തില്‍ മല൪ന്നു / അധോമുഖമായി കമിഴ്ന്നു വന്നാല്‍ 
 194. സ്വ൪ണ്ണത്തിന്‍റെ സ്ഥിതികൊണ്ടും സൂത്രങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം 
 195. സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളുടെ 
 196. സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളുടെ ഉപരിഭാഗത്തിങ്കല്‍ മല൪ന്നു വന്നാല്‍ 
 197. സ്വ൪ണ്ണം കമിഴ്ന്നു വന്നാല്‍ 
 198. സ്വ൪ണ്ണാംശകം ചരരാശിയില്‍ / സ്ഥിരരാശിയില്‍ / ഉഭയരാശിയില്‍ 
 199. സ്വ൪ണ്ണത്തിന് ഭൂസ്പ൪ശമുണ്ടായാല്‍ / സ്വ൪ണ്ണം കിഴക്ക് മുതലായ എട്ട്‌ ദിക്കുകളിലേയ്ക്ക് ചരിഞ്ഞു വന്നാല്‍ / സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളുടെ ഉപരിഭാഗത്തില്‍ മല൪ന്നു വന്നാല്‍  
 200. സ്വ൪ണ്ണം ചരിഞ്ഞ് വീണാലും ഭൂമിയില്‍ വീണാലും 
 201. ഭാവങ്ങള്‍ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 
 202. ലഗ്നഭാവംകൊണ്ട് ദേവസ്ഥാനത്തേയും എട്ടാം ഭാവം കൊണ്ട് പ്രതിമയേയും 
 203. ഭാവങ്ങളെ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പറയുന്നു 
 204. മൂന്നാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 
 205. അഞ്ചാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 
 206. ലഗ്നം, അഞ്ചാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം എന്നിവ സാന്നിദ്ധ്യഭാവങ്ങളാകുന്നു 
 207. അഞ്ചാം ഭാവാധിപനും ലഗ്നാധിപനും എട്ടാം ഭാവാധിപനും അന്യോന്യം ബന്ധമുണ്ടായാല്‍ 
 208. അഷ്ടബന്ധം നശിക്കുകയും ഇളക്കം വരികയും 
 209. ക്ഷേത്രത്തില്‍ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധികളുമുണ്ടെന്നു പറയണം 
 210. സ്വ൪ണ്ണസ്ഫുടം എന്ന് പറയുന്നു 
 211. സ്വയംഭൂവാണെന്ന് പറയണം 
 212. ദേവന്‍ സ്വയംഭൂവാണെന്ന് പറയണം 
 213. ഗ്രഹങ്ങളുടെ നദീകാരകത്വമാണ് പറയുന്നത് 
 214. രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹം / ശുഭഗ്രഹം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നില്‍ക്കുക 
 215. മൂന്നാം ഭാവത്തിലോ, ഏഴാം ഭാവത്തിലോ, പത്താം ഭാവത്തിലോ, ഒന്‍പതാം ഭാവത്തിലോ, രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ പാപഗ്രഹം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍ 
 216. രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം അനിഷ്ടഭാവത്തിലാണ് ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ 
 217. നിവേദ്യ സാധനങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം 
 218. അഞ്ചാംഭാവംകൊണ്ട് ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 
 219. നിവേദ്യം ധാരാളമുണ്ടെന്നു പറയണം 
 220. ഏഴാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 
 221. ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍ 
 222. ഏഴാം ഭാവത്തിലോ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലോ പത്താം ഭാവത്തിലോ പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളുണ്ടെങ്കില്‍ 
 223. കുജന്‍ (ചൊവ്വ) സംഹാരനക്ഷത്രസ്ഥിതിയോടുകൂടി 5, 7, 9 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ 
 224. എട്ടാം ഭാവത്തിലോ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒന്‍പതാം ഭാവത്തിലോ ശുഭഗ്രഹം / പാപഗ്രഹം നിന്നാല്‍  
 225. നിവേദ്യത്തിന്‍റെ അവസ്ഥയെ പറയുന്നു 
 226. ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ഒമ്പതാം ഭാവത്തിന്‍റെ ആറാം ഭാവത്തിലോ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ നില്‍ക്കുകയും 
 227. ക്ഷേത്ര ഉടമസ്ഥന് ശുഭഫലങ്ങള്‍ വ൪ദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു 
 228. ഉത്സവം മൂന്ന് വിധമാണ് 
 229. ദോഷങ്ങൾ രക്ഷാകർത്താവിനുണ്ടാകുന്നതാണെന്നു പറയണം 
 230. പതിനൊന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം അനിഷ്ടഭാവത്തിൽ ഗുളികന്റെ ദൃഷ്ടിയോഗാദികളോടുകൂടിയും നിന്നാൽ 
 231. രണ്ട് തന്ത്രിമാരുണ്ടെന്ന് പറയണം 
 232. ആചാര്യന് വിശേഷാൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറയണം 
 233. ആചാര്യന്റെ ദോഷമുണ്ടെന്നു പറയണം 
 234. ലഗ്നാംശകംകൊണ്ട് സാന്നിദ്ധ്യത്തേയും ചന്ദ്രാംശകംകൊണ്ട് ബിംബത്തേയും ഗുളികാംശകംകൊണ്ട് അശുദ്ധിയേയും പറയണം. 
 235. ആചാര്യന്റെയും പൂജാരിയുടേയും പരിചാരകന്മാരുടേയും പ്രേതങ്ങളെ പറയണം 
 236. ബിംബത്തിൽ സാന്നിദ്ധ്യ പുഷ്ടിയുണ്ടെന്നു ദൈവജ്ഞൻ (ജ്യോതിഷി) പറയണം 
 237. പ്രാസാദസ്ഫുടമാകുന്നു 
 238. ആയുധസ്ഫുടമാകുന്നു 
 239. കളരി പ്രതിഷ്ഠ 
 240. ആയുധാഭ്യാസകളരി പ്രതിഷ്ഠ 
 241. അക്ഷരാഭ്യാസകളരി 
 242. ക്ഷേത്രാഭിവൃദ്ധി അഞ്ചുവിധമാണ് 
 243. ക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ച് നടത്തുന്നത് ഉത്തമമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.