ഷഡാധാരങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ

ഗർഭഗൃഹവും ശ്രീകോവിലും

പ്രാസാദത്തിന്റെ തറയും മനുഷ്യ ശരീര കൽപനയും

പ്രാസാദ നിർമ്മാണം

ഗർഭപാത്ര സ്ഥാപനം

വാസ്തുപുരുഷ സങ്കൽപവും ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് യോഗ്യമായ ഭൂമിയും

ക്ഷേത്രശിൽപവും വിഗ്രഹങ്ങളും

പ്രശ്നചിന്തയുടെ പരിസമാപ്തി

ദൈവജ്ഞ സദസ്സ്

പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ

താംബൂലപ്രശ്നം

ദേവപ്രശ്നത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ

ക്ഷേത്രങ്ങളും ബാധകളും

പ്രശ്നചിന്തയിലെ ശാസ്ത്രീയത

അഷ്ടമംഗല്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആന്തരാർത്ഥം

ദൈവജ്ഞന്റെ അന്തഃപ്രചോദനം

ദൈവജ്ഞന്റെ പ്രാധാന്യം

ദൈവജ്ഞൻ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

പ്രശ്നാരൂഢ രാശിയും സ്വർണ്ണ പ്രശ്നവും

ജ്യോതിശാസ്ത്ര തത്വത്തിന്റെ രഹസ്യം അഥവാ പ്രശ്നചിന്തയുടെ മൗലിക തത്വം

പൃഛ അഥവാ പ്രശ്നത്തിന്റെ സ്വരൂപം

ഗ്രഹസ്ഥിതിയിലെ ലഗ്നം

ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം

ഖഗോളസ്ഥിതിയും മനുഷ്യദേഹവും

ജ്യോതിഷത്തിന്റെ യുക്തിപരമായ പ്രസക്തി

ദേവപ്രശ്നം

അത്യാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ധർമ്മദണ്ഡമുയരട്ടെ

വിവിധ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

തൃതീയതലമായ മതപാഠശാല

ദ്വിതീയതലം (മാതൃസമിതി)

ഐക്യമത്യ സൂക്തം

സാമൂഹ്യാരാധന

ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം

മറ്റു സേവനരംഗങ്ങൾ കഴിയാവുന്നത് നടപ്പിലാക്കാം

സമിതിയുടെ ചുമതല ഉത്സവാവസരങ്ങളിൽ

സമിതിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ

ക്ഷേത്രഭരണമല്ല സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം

ഈ ഭക്തജനസമൂഹമാണ് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ജനറൽ ബോഡി

ശാസ്ത്രീയമായ ക്ഷേത്രദർശനം മന്ത്രോപാസനയുടെ ഫലം ചെയ്യും

ദൈവചൈതന്യ സ്വീകരണവും ദിവ്യദേഹ സൃഷ്ടിയുമായ പ്രസാദ സ്വീകരണം

മന്ത്രകലശാഭിഷേകമായ ശംഖ് തീർത്ഥ പ്രോക്ഷണവും ആത്മജ്യോതി സമർപ്പണമായ ദീപാരാധനയും

പൂജാസമയത്ത് നടയുടെ മുമ്പിൽ

അച്ചടക്കം ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷത്തെ വൈദ്യുതീകരിക്കും

ഒരു കുമ്പിളിൽ പുഷ്പമെങ്കിലും അർപ്പിക്കുവാൻ കൊണ്ടുവരിക

ക്ഷേത്രദർശനത്തിന്റെ യൂണിഫോറം ധരിച്ച്

"സവർണ്ണ" ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല

ഭക്തജനങ്ങൾ നിത്യേന ഒത്തുചേരുന്ന ക്ഷേത്ര പരിപാടി

നിത്യക്ഷേത്ര ദർശനമെന്നത് സമിതിയുടെ അടിസ്ഥാന പശ്ചാത്തലം

ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യമുള്ള പുരോഹിത വർഗ്ഗത്തിനു വേണ്ടി തന്ത്രവിദ്യാപീഠം

ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണത്തിലെ രണ്ടു മുഖ്യ ഘടകങ്ങൾ

ക്ഷേത്രവും നാടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

ക്ഷേത്രചൈതന്യലോപം ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയുടെ ഒരു മുഖ്യ ഘടകം

സമാജത്തിന്റെ ഛിദ്രാവസ്ഥ മാറണം

ചരിത്രവസ്തുതകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്

ക്ഷേത്രവും സമാജവും

പുരോഹിതവർഗ്ഗം

വഴിപാടുകൊണ്ട് ഭക്തനുണ്ടാകുന്ന പരിണാമം

വഴിപാട് എങ്ങനെ ഫലവത്തായിത്തീരും ?

മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രയോഗവിധികൾ അനുസരിച്ചുള്ള വഴിപാടുകൾ

തുലാഭാരം തുടങ്ങിയവ

വെടി വഴിപാട്

ഏത്തമിടൽ എന്ന ആരാധന

നാളികേരമടിക്കൽ

പുഷ്‌പാഞ്ജലി

പായസം മുതലായ നിവേദ്യങ്ങൾ

അഭിഷേകം

പൂജാംഗമായ വഴിപാടുകൾ

ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ വഴിപാടിന്റെ സ്ഥാനം

ശിവം ഭൂത്വാ ശിവം യജേൽ

ക്ഷേത്രാരാധന എന്ന യജ്‌ഞം

ജീവൽ ബ്രഹ്മൈക്യമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം

യജ്ഞസങ്കൽപ്പം എന്ന ദാർശനിക സിദ്ധാന്തം

വഴിപാട് ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി

വഴിപാടുകൾ

ക്ഷേത്രാരാധനയുടെ സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യം

തീർത്ഥാടന വ്രതങ്ങൾ

നമസ്കാരം

വന്ദനം

വേദദർശനമെന്ന യോഗാനുഭൂതി

യോഗമാർഗാനുസന്ധാനമാകുന്ന പ്രാണായാമ പ്രക്രിയതന്നെയാണ് ശിവപ്രദക്ഷിണം

ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ചെയ്യേണ്ട പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

പ്രദക്ഷിണം യോഗശാസ്ത്ര ദൃഷ്ടിയിൽ

ദേവാഭിമുഖമായ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രയാണം

പ്രദക്ഷിണങ്ങളുടെ എണ്ണം

പ്രദക്ഷിണകാലവിധികൾ

എങ്ങനെയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത് ?

പ്രദക്ഷിണപദത്തിന്റെ വ്യുൽപ്പത്തി

പ്രദക്ഷിണ തത്വം

ഭസ്മ ധാരണം

ശിവന്റെ പ്രകൃതം

കുളത്തിലെ ഇന്നത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥ

ക്ഷേത്ര കുളത്തിലെ കുളി

ക്ഷേത്രാരാധനയിലെ ഉപാസനാ രഹസ്യം

ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ

പരിവാര പ്രതിഷ്ഠ

പീഠപ്രതിഷ്ഠ

നപുംസക ശിലാപ്രതിഷ്ഠ

മണ്ഡപസംസ്കാരം

ബിംബശുദ്ധികലശം

വാസ്തുഹോമം

രക്ഷോഘ്നഹോമം

അസ്ത്രകലശപൂജ

പ്രാസാദശുദ്ധി

ജലാധിവാസം

കൗതുകബന്ധനം

ശോധനാദികൾ

ബിംബ പരിഗ്രഹം

മുളയിടൽ

ശിലാപരിഗ്രഹം

ഇഷ്ടകാന്യാസവും, ഗർഭപാത്രസ്ഥാപനവും

ഭൂപരിഗ്രഹം

ആചാര്യവരണം

പ്രതിഷ്ഠ

പാചകകലയുടെ വികാസം

ശിൽപകലകൾ നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രഭാഗങ്ങൾ

ചിത്രകല ക്ഷേത്രത്തിൽ

സാഹിത്യകല ക്ഷേത്രത്തിൽ

സംഗീതത്തിന്റെ ആദ്ധാത്മികസ്രോതസ്സ്

പാണിയുടെ രഹസ്യം

വൃന്ദവാദ്യങ്ങൾ - എലത്താളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഉത്സവരൂപം തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൽ

ശംഖധ്വനിയുടെ രഹസ്യം

താളവാദ്യങ്ങളുടെ മൂലസ്വരൂപങ്ങൾ

നൃത്തകലയുടെ ഉറവിടവും വികസിതരൂപങ്ങളും

പൂജയുടെ അവസാനത്തിൽ നൃത്തവാദ്യാദി രാജോപചാരങ്ങൾ

ക്ഷേത്രകലകളും അനുഷ്ഠാനവാദ്യങ്ങളും

ഉത്സവത്തിലെ കലാപരിപാടികൾ

ഉത്സവാവസാനവും കൊടിയിറക്കും

ആറാട്ടെന്ന തീർത്ഥയാത്ര അഥവാ അമൃതവർഷണം

പള്ളിക്കുറുപ്പെന്ന യോഗസമാധി

പള്ളിവേട്ടയാകുന്ന ചൈതന്യ പ്രസരണം

ഉത്സവകാലത്തെ പ്രത്യേക കലശാഭിഷേകങ്ങൾ

ശ്രീഭൂത ബലിയും ഉത്സവ ബലിയും

മുളയിടുന്നതു സഹസ്രാരപത്മ പ്രതീകം

കൊടിക്കൂറയാകുന്ന (പതാക) കുണ്ഡലിന്യഗ്നി

കൊടിയേറ്റവും കൊടിമരവും

ഉത്സവകാലത്തെ പൂജാവിശേഷങ്ങൾ

ആറാട്ട് എന്ന അമൃതവർഷണം

ഉത്സവത്തിന്റെ പൊരുൾ

ഉത്സവം

മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാവിശേഷങ്ങൾ

പൂജാ സമർപ്പണം

പ്രസന്നപൂജ

ഘണ്ടാനാദം

ഷോഡശോപചാരങ്ങൾ

ആവാഹനം

പൂജകന്റെ യോഗ്യത

പൂജാ തത്വം

ഏതു ദേവതയേയും പൂജിക്കാൻ അർഹമായ യന്ത്രം

വലിയ ബലിക്കലും അതിന്റെ തത്വവും

ബലിമുദ്രാ തത്വം

ബലി തൂവുന്ന ക്രിയ

ബലിദ്രവ്യമായ ഹവിസ്സിന്റെ ദേവ - പാർഷദ - ഭൂത ഭാഗങ്ങൾ

ബലിക്രിയ മന്ത്രപുരശ്ചരണത്തിലെ തർപ്പണമാണ്

നിർമ്മാല്യധാരി

മാതൃക്കൾ

അന്തർമണ്ഡലത്തിലെ മറ്റു ബലിപീഠങ്ങൾ

ബ്രാഹ്‌മ്യാദി സപ്തമാതൃക്കളുടെ തത്വം

ക്ഷേത്രമെന്ന ദ്വിമാന കൽപനയിൽ ഈ സങ്കൽപ്പം

സൂക്ഷ്മശരീരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി

ദിക്കുകളുടെ കൽപന മാനസിക സങ്കൽപം മാത്രം

അഷ്ടദിക്പാലന്മാർ

ബലിപീഠങ്ങളും ബലിക്രിയകളും

പ്രാണശക്തിയുടെ അഭിനിവേശം

ബിംബപ്രതിഷ്ഠയാകുന്ന സഹസ്രാര പത്മം

ആജ്ഞാചക്രമെന്ന പത്മം

ആജ്ഞാ ചക്രം

വിശുദ്ധി ചക്രം

അനാഹത ചക്രം

മണിപൂരകം

സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം

ആധാരശിലയാകുന്ന മൂലാധാരം

ക്ഷേത്രാവയവ സ്ഥാനങ്ങൾ

ക്ഷേത്രം മനുഷ്യദേഹപ്രതീകം

ബ്രഹ്‌മാണ്ഡവും പിണ്ഡാണ്ഡവും

തന്ത്രസമുച്ചയത്തിന്റെ അനുബന്ധമായ ശേഷസമുച്ചയം

താന്ത്രിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അധഃപതനവും തന്ത്രസമുച്ചയത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും

കേരളത്തിന്റെ താന്ത്രിക പാരമ്പര്യം

നമ്മുടെ ക്ഷേത്രസങ്കൽപ്പം

അപ്ലൈഡ് തന്ത്രം

തന്ത്രശാഖയിലെ ഗ്രന്ഥവൈപുല്യവും ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനവും

തന്ത്രമന്ത്രയന്ത്രങ്ങളും സാധനാപദ്ധതികളും

മന്ത്രസ്പന്ദനങ്ങളുടെ സവിശേഷത

മനുഷ്യശരീരം ബ്രഹ്‌മാണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചു പകർപ്പ്

ദേഹഭാഗങ്ങളായ അഗ്നിസൂര്യസോമഖണ്ഡങ്ങൾ

യോഗശാസ്ത്രവും മന്ത്രവും

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.