പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ദൃഢമതിരതിവിദ്വാനായതായായുരായേ
ഭവതി ന ബഹുപുത്രസ്സദ്യശോഭൃത്യയാനഃ
വിസുഖതനയപുണ്യസ്സേവകോƒസ്വോƒലസോƒന്ത്യേ
വികലതനുരവിദ്യോ ധിക്കൃതശ്ചണ്ഡ ഈഡ്യേ.

സാരം :-

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ നല്ല ഉറച്ച ബുദ്ധിയുള്ളവനായും ഏറ്റവും വിദ്വാനായും ദീർഘായുസ്സായും പലപ്രകാരേണ ധനം ലഭിക്കുന്നവനായും വളരെ പുത്രന്മാരില്ലാത്തവനായും യശസ്സും ഭൃത്യന്മാരും വാഹനങ്ങളും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ സുഖവും പുത്രന്മാരും ഭാഗ്യവും ഇല്ലാത്തവനായും പരാശ്രയംകൊണ്ടുപജീവിക്കുന്നവനായും നിർദ്ധനനായും മടിയനായും അംഗവൈകല്യം ഉള്ളവനായും വിദ്യയില്ലാത്തവനായും എല്ലാവരാലും നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നവനായും ദുസ്സ്വഭാവവും കോപവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ, പത്താം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

സുരപിതൃഗുരുഭക്തഃ പണ്ഡിതോ ദണ്ഡനേതാ
തപസി നൃപതിരാഢ്യസ്സദ്യശോ ധർമ്മസൂനുഃ
നഭസി വിഭുരുപായജ്ഞോƒർത്ഥവാൻ കീർത്തിശാലീ
സസുഖതനയയാനസ്സിദ്ധകർമ്മാ ഗുണീജ്ഞഃ

സാരം :-

ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ദേവന്മാരിലും പിത്രാദിഗുരുജനങ്ങളിലും ഭക്തിയുള്ളവനായും പണ്ഡിതനായും രാജാവോ പ്രഭുവോ മന്ത്രിയോ പടനായകനോ ആയും നല്ല യശസ്സും ധർമ്മവും സദാചാരവും പുത്രന്മാരും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

പത്താം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ പ്രഭുവായും സാമാദികളായ ചതുരുപായങ്ങളെ അറിയുന്നവനായും അർത്ഥവാനായും അനശ്വരമായ യശസ്സും സുഖവും പുത്രന്മാരും വാഹനങ്ങളും ഉള്ളവനായും ഗുണവാനായും വിദ്വാനായും എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഫലം ലഭിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

വക്താ കവിശ്ശുഭതനുർജനകാധികോഗ്ര്യ-
 കീർത്തിസ്സുപുത്രദയിതാർത്ഥയുതഃകളത്രേ
സേവോപജീവ്യഘരതിസ്സുചിരായുരിഷ്ടഃ
പ്രേഷ്യോƒഷ്ടമേ ദൃഢമതിഃ കുവധൂരതസ്സ്യാൽ.

സാരം :-

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കുന്നവനും വിദ്വാനും ആയും കാവ്യകർത്താവായും സൗന്ദര്യമുള്ളവനായും പിതാവിനേക്കാൾ ഔദാര്യാദിഗുണമുള്ളവനായും ഏറ്റവും യശസ്സ്വിയായും നല്ല പുത്രന്മാരോടും ഗുണവതിയായ ഭാര്യയോടുംകൂടിയവനായും ധനവാനായും ഭവിക്കും.

എട്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ അന്യനെ ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നവനായും പാപകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും ദീർഘായുസ്സായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടനായും ദൂതവൃത്തിയേയോ ദാസ്യവൃത്തിയേയോ സ്വീകരിക്കുന്നവനായും ഉറച്ച ബുദ്ധിയുള്ളവനായും നിന്ദ്യസ്ത്രീസക്തനായും ഭവിക്കും.

അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ, ആറാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

മന്ത്രീ ധനീ സുതയുതേ സസുതാർത്തിരർത്ഥ-
സൗഖ്യാല്പപുത്രഗുണധീ ബലബന്ധുശാലീ
മന്ത്രാഭിചാരകുശലോ വിബലോƒലസോƒരി-
ഹന്താ രിപൗ പരിഭവീ വനിതാജിതശ്ച.

സാരം :-

അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ രാജമന്ത്രിയായും അഥവാ മാന്ത്രികനായും ധനവാനായും പുത്രദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നവനായും ധനവും സുഖവും അല്പപുത്രന്മാരും അനേകഗുണങ്ങളും ബുദ്ധിയും ബലവും ബന്ധുക്കളും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ആറാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ മന്ത്രവാദത്തിലും ആഭിചാരത്തിലും നൈപുണ്യവും ബലഹീനതയും മടിയും ഉള്ളവനായും ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനായും പരിഭവത്തോടുകൂടിയവനായും സ്ത്രീകൾക്കധീനനായും ഭവിക്കും.

മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ, നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ലുബ്ധഃഖലഃ പരിഭവീ വനിതാജിതോƒർത്ഥീ
മന്ദാഗ്നിരിഷ്ടസഹജോƒനുജഗേƒതിനിന്ദ്യഃ
ബന്ധൗ സുബന്ധുധനധാന്യപരിച്ഛദസ്ത്രീ
സൗഭാഗ്യവാഹനയശസ്സുഖവാൻ ശഠശ്ച.

സാരം :-

മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാത്തവനായും ദുസ്വഭാവമുള്ളവനായും എല്ലായിടത്തും തോൽവി പറ്റുന്നവനായും സ്ത്രീജിതനായും ജഠരാഗ്നിബലമില്ലാത്തവനായും സഹോദരഗുണമുള്ളവനായും ഏറ്റവും നിന്ദ്യനായും ഭവിക്കും.

നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ബന്ധുക്കളും ധനധാന്യാദിസമ്പത്തും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും ഭാര്യയും സൗഭാഗ്യവും വാഹനങ്ങളും യശസ്സും സുഖാനുഭവവും ഉള്ളവനായും ശഠപ്രകൃതിയായും ഭവിക്കും.

ലഗ്നത്തിൽ, രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ദീർഘായുരാത്മജയുതസ്സുകൃതികൃതീജ്യഃ
കാന്തോ വിവേകസുഖഭാഗ്ധിഷണേ തനുസ്ഥേ
മൃഷ്ടാന്നഭുക് സുമുഖവിത്തയശാസ്സുരൂപ-
സ്ത്യാഗീ സസത്യസുവചാഃ സുകവിഃ കുടുംബേ.

സാരം :-

ലഗ്നത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ദീർഘായുസ്സും പുത്രന്മാരും ഉള്ളവനായും പുണ്യവാനായും സാമർത്ഥ്യവും വിദ്വത്ത്വവും പൂജ്യതയും ഉള്ളവനായും സുന്ദരനായും തിരിച്ചറിവും സുഖാനുഭവവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ മൃഷ്ടാന്നഭോജിയായും മുഖശോഭയും ധാരാളം ധനവും സൽകീർത്തിയും ശരീരകാന്തിയും ദാനശീലവും ഉള്ളവനായും സത്യമായും സന്തോഷകരമായും സംസാരിക്കുന്നവനായും വിദ്വത്ത്വവും കവിത്വവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ധീമാൻ ധനീ തനയവാൻ സുയശാഞ്ചിരായു-
രായേ സുസത്യസുഖഭോഗസുഭൃത്യലാഭഃ
ദീനോƒലസഃ പരിഭവീ വിസുഹൃദ്ധനോജ്ഞഃ
സൗമ്യേ വ്യയേ ഖലുഖലസ്സു വചാ നൃശംസഃ

സാരം :-

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായും വിദ്വാനായും ധനവും പുത്രന്മാരും സൽകീർത്തിയും ദീർഘായുസ്സും സത്യനിഷ്ഠയും സുഖവും ഭോഗവും നല്ല ഭൃത്യന്മാരും വളരെ അർത്ഥലാഭവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ദാരിദ്രവും ദുഃഖവും മടിയും കാര്യാദികളിൽ പരാജയവും ഉള്ളവനായും ബന്ധുക്കളും ധനവും ഇല്ലാത്തവനായും മൂഢനായും ക്രൂരനായും നല്ലവാക്കുകൾ പറയുന്നവനായും ഘാതകനായും ഭവിക്കും.