അഹംസ്പതിലക്ഷണം

"ചാന്ദ്രമാസൊദ്വിസംക്രാന്തിയുക്തോംഹസ്പതിരുച്യതെ" എന്ന നിയമപ്രകാരം അധിമാസം സംഭവിച്ചമാസത്തിനു തൊട്ടു മുന്നിലെ ചാന്ദ്രമാസത്തിലൊ അതിന്റെ മുന്നിലെ ചാന്ദ്രമാസത്തിലൊ രണ്ടു സൂര്യസംക്രമം സംഭവിച്ചാൽ ആ മാസം അംഹസ്പതിയാണ്. ഇതിന്റെ കീഴിലുള്ള അധിമാസമാണ് സംസർപ്പം. ഇതു അംഹസ്പതി സംസർപ്പമാസങ്ങൾ രണ്ടും ഋതു സംവത്സരഗണനയിൽ അന്തർഭവിച്ചവയാണ്. ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ചു സംഭവിക്കുന്നവയുമാണ്. വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടായാൽ അതിന്റെ അടുത്തമാസം, അധിമാസം സംഭവിക്കും. ഇത് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടു സൂര്യസംക്രാന്തി സംഭവിക്കുന്ന ചാന്ദ്രമാസം അംഹസ്പതിയും; അതിനു കീഴിൽ സൂര്യസംക്രമം ഒന്നുമില്ലാതെ വരുന്ന ചാന്ദ്രമാസം സംസർപ്പവും; ഇതേവിധം അംഹസ്പതിക്കു മുമ്പ് സൂര്യസംക്രമം സംഭവിക്കാത്ത ചാന്ദ്രമാസം അധിമാസവുമാകുന്നു.

മേഷാദ്യൈകൈകരാശിസ്ഫുടഗതി ദിനകൃൽ
സംക്രമൈകൈകഗർഭാ
ശ്ചാന്ദ്രാ ശ്ചൈത്രാദിമാസാ ഇഹനയദുദരെ
സംക്രമസ്സോധീമാസഃ
സംസർപ്പസ്യാൽ സചാംഹസ്പതിരുപരിയദി
പ്രസ്തസംക്രാന്തിയുഗ്മഃ
തൗചാബ്ദത്ത്വംഗഭൂതൗ സഹസുചരിഭവൗ
സോധിമാസോത്രപശ്ചാൽ.

എന്നീ ശാസ്ത്രശ്ലോകത്തിൽ ഉൾകൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്‌.

ആയുർദായാനയനം

സത്യോക്തേ ഗ്രഹമിഷ്ടം ലിപ്താഃ കൃത്വാ ശതദ്വയേനാപ്തേ
മണ്ഡലഭാഗവിശുദ്ധേബ്ദാഃ സുശ്ശേഷാത്തു മാസാദ്യാഃ

സാരം :-

ആയുർദായാനയനം കണക്കാക്കുവാൻ സത്യാചാര്യന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇഷ്ടഗ്രഹത്തെ ലിപ്തമാക്കിയിട്ട് (ഇലികളാക്കിയിട്ട്) അതിനെ ഇരുനൂറുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ പന്ത്രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ വർഷം കിട്ടും. ശിഷ്ടമായി ലഭിച്ച സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഈ വിധം മാസം ദിനം എന്നിവയും കാണാവുന്നതാണ്.

താല്ക്കാലിക ഗ്രഹം 1 - 8 - 56 - 0 ഈ ഗ്രഹനിലയെ ഇലികളാക്കിയാൽ 2325 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇതിനെ 200 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 11 എന്ന് കിട്ടും. അത് വർഷമാകുന്നു. ശിഷ്ടം 125. ഈ സംഖ്യയെ 12 കൊണ്ട് ഗുണിയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 1500. ഇതിനെ 200 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 7 കിട്ടും. ശിഷ്ടം 100. ഇതിനെ 30 കൊണ്ട് ഗുണിയ്ക്കുമ്പോൾ 3000. 3000 ത്തിനെ 200 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 15 കിട്ടും. ശിഷ്ടം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ട ഗ്രഹത്തിന്റെ ആയുർദായാനയനം 11 വർഷം 7 മാസം 15 ദിവസം 0 മണിക്കൂർ.

ജീവശർമ്മാവിന്റെ പക്ഷപ്രകാരമുള്ള ദശാവർഷത്തേയും സത്യാചാര്യമതമായ അംശകദശയേയും പറയുന്നു

സ്വമതേവ കിലാഹ ജീവ ശർമ്മാ
ഗ്രഹദായം പരമായുഷഃ സ്വരാംശം
ഗ്രഹഭുക്തനവാംശരാശിതുല്യം
ബഹുസാമ്യം സമുപൈതി സത്യവാക്യം.

സാരം :-

മനുഷ്യർക്കു പറഞ്ഞ പരമായുസ്സിന്റെ ഏഴിലൊരംശമായ 17 സംവത്സരവും 1 മാസവും 22 ദിവസവും 8 നാഴികയും 34 വിനനാഴികയുമാണ് സൂര്യാദി ശനി പര്യന്തമുള്ള ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്റേയും പരമോച്ചസ്ഥാനത്തിങ്കലുള്ള ദശാസംവത്സരങ്ങൾ. ഇവർ തന്നെ പരമനീചസ്തന്മാരായാൽ ഈ ദശാകാലങ്ങൾ, 8 സംവത്സരവും 6 മാസവും 26 ദിവസവും 4 നാഴികയും 17 വിനനാഴികയുമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ദശാസംവത്സരം ഈ വിധമാണെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മാത്രം ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവശർമ്മാവെന്ന ആചാര്യൻ സ്വതന്ത്രമായി പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത്. ആചാര്യന്റെ പക്ഷത്തിൽ ദശാസംവത്സരത്തിന്നു മാത്രം വിശേഷം പറകയാൽ, ഉച്ചനീചഹരണം മുതലായ ഹരണങ്ങളൊക്കയും ഈ ദശയ്ക്കും വേണമെന്നു വരുന്നുണ്ട്. ലഗ്നദശയും മുമ്പു പറഞ്ഞപ്രകാരം തന്നെ വരുത്തുകയും വേണം.

ഓരോ ഗ്രഹവും മേഷാദിയായിക്കണക്കാക്കുമ്പോൾ എത്ര വീതം അംശകം ഭുജിച്ചു (ഗമിച്ചു) കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത്ര വീതം സംവത്സരം അതാതു ഗ്രഹങ്ങൾ ആയുസ്സിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും, സത്യാചാര്യ പക്ഷപ്രകാരമുള്ളതുമായ ആ അംശകദശയാകട്ടെ പ്രധാനികളായ പല ആചാര്യന്മാർക്കും സമ്മതവും, അഥവാ പല ജാതകത്തിലും പരീക്ഷിച്ചതിൽ ഒത്തുകണ്ടതുമാകുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഉച്ചനീചദശയ്ക്ക്, മുൻപ് ആരോപിച്ച ദോഷം ഇവിടെ വരുന്നതല്ലെന്നു താല്പര്യം. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ദശകൊണ്ടു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കിയതിൽ പല ജാതകങ്ങളിലും ഒത്തു വന്നതും, സുസമ്മതന്മാരായ പല ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നതുമാകുന്നു. പല സ്ഥലത്തും സത്യാചാര്യമതത്തെ ബഹുമാനപുരസ്സരം പറഞ്ഞുകാണുന്നതിനാൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്നു സമ്മതവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതാണെന്നറിക.

സൌകര്യത്തിനായി ഈ അംശകദശ വരുത്തുവാനുള്ള ക്രിയയും കൂടി ഇവിടെ കാണിയ്ക്കാം. ജനനസമയത്തേയ്ക്കുള്ള സൂര്യാദികളുടെ സ്ഫുടത്തെവെച്ച് രാശിയും തിയ്യതിയും ഇറക്കി ഇലിയാക്കി അതിനെ "ജ്ഞാനവീരനെ" (2400) കൊണ്ട് ഹരിയ്ക്കുക, കിട്ടിയ ഫലം ആവശ്യമില്ല. ശേഷത്തെ "നൃനഖ" നേക്കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഫലം സംവത്സരമാകുന്നു. ബാക്കിയെ 12 ലും, 30 ലും 60 ലും പെരുക്കി "നൃനഖ" നെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഹരിച്ചാൽ ക്രമേണ മാസം ദിവസം നാഴിക ഇതുകളും കിട്ടും. ഇങ്ങനെ സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ദശ വരുത്തുക. 

പാപഗ്രഹക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം

പാപർക്ഷസംയുക്തഫണീന്ദ്രദായേ
ദേഹസ്യ കാർശ്യം സ്വജനസ്യ നാശം
ചോരാന്നൃപാദ്വാ ദ്വിഷതോ ഭയം ച
പ്രമേഹകാസക്ഷയമുത്രകൃഛ്റം

സാരം :-

പാപഗ്രഹക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം ദേഹത്തിന് ചടവും ബന്ധുക്കൾക്ക് ഹാനിയും കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഭയവും പ്രമേഹം, കാസം, ക്ഷയം, മൂത്രകൃഛ്റം മുതലായ രോഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാകും.

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം

വ്യയഗതരാഹുദശായാം
ദേശഭ്രംശം മനോരുജം കുരുതേ
വിച്ഛന്നദാരതനയം
കൃഷിധനപശുധാന്യസമ്പദാം നാശം

സാരം :-

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം ദേശാന്തരസഞ്ചാരവും മനോദുഃഖവും മാനസികങ്ങളായ ഉന്മാദാദിരോഗങ്ങളുടെ ഉപദ്രവവും പുത്രകളത്രപീഡയും കൃഷിക്കും ധനധാന്യങ്ങൾക്കും പശുവൃഷഭാദികൾക്കും സമ്പത്തിനും ക്ഷയവും സംഭവിക്കും.

പതിന്നൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം

ആയഭാവഗതോ രാഹുസ്തൽപാകേ നൃപമാനനം
പുത്രദാരാർത്ഥഭൂക്ഷേത്രഗൃഹസമ്പൽസമൃദ്ധിഭാക്.

സാരം :-

പതിന്നൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് സൽക്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും വിവാഹം, പുത്രലാഭം, ധനാഭിവൃദ്ധി, ഭൂമിലാഭം, കൃഷിഗുണം, ഗൃഹനിർമ്മാണം, കുടുംബാഭിവൃദ്ധി പലപ്രകാരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യാഭിവൃദ്ധി എന്നിവകളുടെ അനുഭവവും ഫലമാകുന്നു.

പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം

മാനസ്ഥിതസ്യാപി ദശാവിപാകേ
രാഹോഃ പ്രവൃത്തിം ലഭതേ മനുഷ്യഃ
പുരാണധർമ്മശ്രവണൈശ്ച ഗംഗാ-
സ്നാനാദിഭിർവ്വാ സമുപൈതി പുണ്യം.

സാരം :-

പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം വിചാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് സാദ്ധ്യവും പ്രവൃത്തിഗുണവും ഭാഗവതാദിമഹാപുരാണങ്ങളും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും വായിച്ചുകേൾക്കുകയും ഗംഗാദിപുണ്യതീർത്ഥസ്നാനങ്ങൾ ചെയ്കയും തന്നിമിത്തം പുണ്യം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും.

സൗമ്യര്‍ക്ഷഗശ്ചേൽ ഫലമേവമേവ
പാപർക്ഷഗശ്ചേദ്വിപരീതമേതൽ
പാപാന്വിതോ വാ യദി നഷ്ടപുത്ര-
ദാരാദികഃ പാപഗൃഹേƒഭിശസ്തഃ

സാരം :-

രാഹു പത്താം ഭാവത്തിൽ ശുഭരാശിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ശുഭഫലങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കും.

പാപരാശിയിൽ പാപഗ്രഹത്തോടുകൂടി പത്താംഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം ഭാര്യാപുത്രാദികൾക്ക് നാശവും ലോകാപവാദവും തന്നിമിത്തം ഉണ്ടാവുന്ന ദൂഷ്യങ്ങളും മറ്റു അനിഷ്ടഫലങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.