മൂലത്രികോണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം

മൂലത്രികോണനിലയസ്യ ഗുരോർദശായാം
രാജ്യാർത്ഥഭൂമി സുതദാരവിശേഷസൌഖ്യം
യാനാധിരോഹണമപി സ്വബലാപ്തവിത്തം
യജ്ഞാദികർമ്മജനപൂജനമപ്യുപൈതി.

സാരം :-

മൂലത്രികോണത്തിൽ (ധനു രാശിയിൽ ആദ്യത്തെ പത്തു തിയ്യതിക്കകം വ്യാഴം നിൽക്കുന്ന സമയം) നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം രാജ്യപ്രാപ്തിയും അർത്ഥലാഭവും ഭൂസ്വത്തും ഭാര്യാപുത്രാദികളിൽനിന്നുള്ള സുഖവും ലഭിക്കുകയും പല്ലക്കു മുതലായ വാഹങ്ങളിലേറുകയും സ്വശക്തികൊണ്ടു ധനസമ്പാദനവും യാഗാദിപുണ്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനവും ജനങ്ങളുടെ സൽക്കാരവും ലഭിക്കയും ഫലമാകുന്നു

വ്യാഴത്തിന്റെ അവരോഹിണിയായ ദശാകാലം

ദേവേന്ദ്രപൂജ്യസ്യ ദശാവരോഹാ
കരോതി സൌഖ്യം സകൃദേവനാശം
സകൃദ്യശഃകാന്തിവിലാസമൂർവ്വീ-
പതിത്വമപ്യേത്വമപ്യേതി സകൃത്തഥൈവ.

സാരം :-

വ്യാഴത്തിന്റെ അവരോഹിണിയായ ദശാകാലം ഒരിക്കൽ സുഖവും പിന്നെ ദുഃഖവും ചിലപ്പോൾ കാന്തിവിലാസവും പിന്നൊരിക്കൽ രാജത്വവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുത്വവും പിന്നെ ഇതുകൾക്കെല്ലാം ഹാനിയും സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

വ്യാഴത്തിന്റെ ആരോഹിണിയായ ദശാകാലം

ആരോഹിണീ ദേവഗുരോർമ്മഹത്വം
ദശാ പ്രപന്നാ കുരുതേƒർത്ഥഭൂമീ
ഗാനക്രിയാസ്ത്രീസുതരാജപൂജാം
സ്വവീര്യതഃ പ്രാപ്തയശഃ പ്രതാപം.

സാരം :-

വ്യാഴത്തിന്റെ ആരോഹിണിയായ ദശാകാലം മഹത്ത്വം ഉണ്ടാവുകയും ധനവും ഭൂസ്വത്തും ലഭിക്കുകയും സംഗീതകാര്യത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യവും കളത്രപുത്രഗുണവും രാജസമ്മാനവും സ്വശക്തികൊണ്ട് യശസ്സും പ്രതാപവും ലഭിക്കയും ഫലമാകുന്നു.

ബുധന്റെ ദശാഫലങ്ങളെ പറയുന്നു

ബൗധ്യാം ദൗത്യസുഹൃദ്ഗുരുദ്വിജധനം
വിദ്വത്പ്രശംസാ യശോ
യുക്തിദ്രവ്യസുവർണ്ണവേസരമഹീ-
സൗഭാഗ്യസൗഖ്യാപ്തയഃ
ഹാസ്യോപാസനകൗശലം മതിചയോ
ധർമ്മക്രിയാസിദ്ധയഃ
പാരുഷ്യശ്രമബന്ധമാനസരുജാ
പീഡാ ച ധാതുത്രയാൽ

സാരം :-

ദൂതകർമ്മം നിമിത്തമായിട്ടും ബ്രാഹ്മണർ ബന്ധുക്കൾ ഗുരുക്കന്മാർ എന്നിവർ നിമിത്തമായിട്ടും ധനലാഭം, വിദ്വാന്മാർ പുകഴ്ത്തിപ്പറയുക, കീർത്തി, പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന പെട്ടി മുതലായതുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുലോഹങ്ങളായ ഓട് പിച്ചള മുതലായതുകൾ, സ്വർണ്ണം, കോവർകഴുത - വേസരം - ഭൂസ്വത്ത്, വിഷയാനുഭവജന്യമായ സുഖം - ഇതുകളുടേയെല്ലാം സമ്പാദ്യവും, സകല ജനങ്ങളുടേയും ഇഷ്ടത്തിന് പാത്രീഭവിയ്ക്കയും, പരിഹസിച്ചു സംസാരിയ്ക്കുക, സേവകൂടുക ഇതുകളിൽ നൈപുണ്യമുണ്ടാവുകയും ശാസ്ത്രാഭ്യാസം നിമിത്തം പരിഷ്കൃതമായ ബുദ്ധി വർദ്ധിയ്ക്കുകയും, ധർമ്മകാര്യങ്ങളും മറ്റു ലൌകികപ്രവൃത്തികളും ചെയ്‌വാൻ ഇടവരികയും, അതിനാൽ സൽഫലം സിദ്ധിയ്ക്കയും, വീണ്ടുവിചാരം കൂടാതെ അതിക്രൂരമായി സംസാരിയ്ക്കുക, ദേഹദ്ധ്വാനം ജയിൽവാസം ഇതുകളാൽ മനസ്താപമുണ്ടാവുകയും, ത്രിദോഷകോപത്താൽ ദേഹപീഡയും  ബുധദശയിൽ അനുഭവിയ്ക്കുന്ന ഫലങ്ങളാകുന്നു, 

ചൊവ്വയുടെ ദശാഫലങ്ങളെ പറയുന്നു

ഭൗമസ്യാരിവിമർദ്ദഭൂപസഹജക്ഷി-
ത്യാവികാജൈർദ്ധനം
പ്രദ്വേഷസ്സുതമിത്രദാരസഹജൈർ-
വ്വിദ്വദ് ഗുരുദ്വേഷിതാ
തൃഷ്ണാസൃഗ്ജ്വരപിത്തഭംഗജനിതാ
രോഗാഃ പരസ്ത്രീഷ്ടതാ
പ്രീതിഃ പാപരതൈരധർമ്മനിരതിഃ
പാരുഷ്യ തൈക്ഷ്ണ്യാദി ച.

സാരം :-

ചൊവ്വയുടെ (കുജന്റെ ) ദശാപഹാരാദി കാലങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളോടു പടവെട്ടി ജയിക്കുക; പൌരുഷപരാക്രമികൾ നിമിത്തമുള്ള രാജ പ്രീതി, സ്വസമാനോദരന്മാരുടെ പ്രയത്നാദികൾ, കൃഷിസ്ഥലം, കരിമ്പടം മുതലായ ആട്ടുരോമങ്ങളേക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ, ആടുകൾ, ആട്ടിൻ തോല് മുതലായതുകൾ, സേനാനായകസ്ഥാനം ഇത്യാദികൾ നിമിത്തമായി ധനലാഭാദികളും, തന്റെ ഭാര്യാസന്താനങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ സഹോദരന്മാർ ഇവരോടു വിരോധം കലഹം മുതലായതുകളും, വിദ്വാന്മാർ, അച്ഛൻ, അമ്മ, വിദ്യോപദേഷ്ടാവ് എന്നീ ഗുരുഭൂതന്മാരെ ദ്വേഷിയ്ക്കുകയും, ദാഹവും, രക്തം, പിത്തം, ചതവ്, മുറിവ്, ഇത്യാദികളാൽ ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യവും, പനിയും പരദാരാഭിലാഷവും, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരോട് സന്തോഷവും, ദുഷ്കർമ്മത്തിങ്കൽ താൽപര്യവും, ദയയില്ലായ്മയും, കാലം, ദേശം, അവസ്ഥ, സദസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആള് ഇതുകളൊന്നും വിചാരിയ്ക്കാതെ ഉഗ്രമായി ഉറക്കെ സംസാരിയ്ക്കയും മറ്റുമാണ് കുജദശയിൽ അനുഭവിയ്ക്കേണ്ടിവരുന്ന ഫലങ്ങൾ.

ദ്വിജന്മത്രിതയാധിമാസത്രയങ്ങൾ

വധൂവരന്മാരുടെ ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളും അതിന്റെ അനുജന്മനക്ഷത്രങ്ങളും നിഷേകത്തിനു വർജിക്കണം. അംഹസ്പതി, അധിമാസം, സംസർപ്പം എന്നീ മാസത്രിതയങ്ങളും, മധ്യാധിമാസവും നിഷേകത്തിനു വർജിക്കണം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഷൾദോഷോപപാതിതമായ വ്യാഴശുക്രന്മാരുടെ ദിവാദൃശ്യതയും ബാല്യവാർദ്ധാക്യാദികളും നിഷേകത്തിനു വർജിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ജന്മത്രയമപിത്യാജ്യം നിഷേകേതുദ്വയോരപി
അധിമാസാൻ വിശേഷേണ ഷൾദോഷേഷുവിവർജയേൽ
സേകം തുഷണ്ണാം ദോഷാണാമധിമാസെനകാരയേൽ.

എന്ന് ശാസ്ത്രവിധിയുണ്ട്. 

സ്ത്രീ

കന്നി നിഷേകത്തിനു കന്നിരാശി സമയം നിഷിദ്ധമാണ്. ഇതോടൊപ്പം കർക്കിടകം ധനു കുംഭം മീനത്തിന്റെ അന്ത്യാർദ്ധം എന്നീ രാശി സമയങ്ങൾ നിഷേകത്തിനു വർജിക്കണം. എന്നാൽ ഒട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകാര്യമെന്നും അത് പ്രായശ്ചിത്തപൂർവ്വം നിഷേകത്തിനു സ്വീകരിക്കണമെന്നും പറയുന്നു.

കർക്കികന്യാ ചാപകുംഭമീനാന്ത്യർദ്ധഗതാരവീം
സന്ത്യജന്ത്യാദിമെ സേകെ സത്യാമാപതിസൂരയഃ

എന്നു ഇതിന്നു ശാസ്ത്രവിധിയുമുണ്ട്.