ആറാം ഭാവത്തിൽ, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

സുതനുരതിബലോƒരിദ്ധ്വംസ്യഭീകോ യശസ്വീ
പ്രഭുരതിജഠരാഗ്നിർവ്യായതോരൗക്ഷതാംഗഃ
അനുചിതകൃതഭാര്യഃ കാമഗേ ഭൂമിജേƒദ്ധ്വ-
ശ്രമകലഹരുഗാർത്തോ ദാരഹാ ക്രൂരദൃഷ്ടിഃ

സാരം :-

ആറാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ നല്ല ശരീരവും ഏറ്റവും ബലവും ഉള്ളവനായും ശത്രുക്കളെ ഹനിക്കുന്നവനായും നിർഭയനായും കാമശീലമുള്ളവനായും കീർത്തിയും പ്രഭുത്വവും ഉള്ളവനായും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ജഠരാഗ്നിയോടുകൂടിയവനായും ശരീരത്തിന് നീളവും മുറിവ്, വ്രണം മുതലായ അടയാളങ്ങളും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ഉചിതമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളെ ചെയുന്നവനായും കളത്രസുഖമില്ലാത്തവനായും വഴിനടക്കുകയും കലഹം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായും രോഗപീഡിതനായും ഭാര്യാമരണമുള്ളവനായും ക്രൂരദൃഷ്ടിയായും ഭവിക്കും.

ലഗ്നാദിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ലഗ്നാദിയോഗജാതോ
മന്ത്രീ പൃതനാധിപോ നരാധീശഃ
ബഹുദാരവാൻ വിനീതോ
ദീർഘായുർദ്ധർമ്മവാനശത്രുഗണഃ

സാരം :-

ലഗ്നാദിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയോ, സേനാനായകനോ രാജാവോ ആയും ഏറ്റവും കളത്രസുഖവും ദീർഘായുസ്സും ധർമ്മാചാരവും ഉള്ളവനായും ശത്രുക്കളില്ലാത്തവനായും ഭവിക്കും. ഇവിടേയും പാപഗ്രഹങ്ങളെകൊണ്ടുള്ള അധിയോഗം വിപരീതഫലമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

നാലാം ഭാവത്തിൽ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

സ്വജനഗൃഹസുഖക്ഷ്മാ മാതൃഗോ യാനഹീന-
സ്സുഹൃദി യുവതിവശ്യഃ പീഡിതാത്മാ ധരാജേ
വിസുഖതനയവിത്തോƒനർത്ഥവാനല്പവിത്ത-
ശ്ചപലമതിരധർമ്മാ സാഹസീ കോപ്യപത്യേ.

സാരം :-

നാലാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ബന്ധുക്കളും ഭവനവും സുഖവും ഭൂസ്വത്തും മാതൃസുഖവും പശുക്കളും വാഹനനങ്ങളും ഇല്ലാത്തവനായും സ്ത്രീകൾക്കധീനനായും എപ്പോഴും മനഃപീഡയുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ സുഖവും പുത്രന്മാരും ധനവും ഇല്ലാത്തവനായും ഓരോ തരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളവനായും അല്പമായ പ്രസിദ്ധിയുള്ളവനായും ബുദ്ധിക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തവനായും അധർമ്മങ്ങളുള്ളവനായും സാഹസപ്രിയനായും കോപമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

കർത്തരിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കർത്തരിയോഗേ ജാതോ
ബലവാൻ സ്വകുലാധിപോ മഹാഭോഗീ
യോഗേƒസ്മിൻ പാപഖഗൈഃ
പരദേശഗതോ വിഷാദശസ്ത്രഹതഃ

സാരം :-

ശുഭഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള കർത്തരിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ബലവാനായും വംശപ്രധാനിയായും ഏറ്റവും സുഖാനുഭവമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

പാപഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള കർത്തരിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ അന്യദേശത്തിൽ പോകുവാനും വിഷം, ആയുധം, ദുഃഖം എന്നിവ നിമിത്തം മരണം സംഭവിക്കുന്നതിനും സംഗതിയാകുകയും ചെയ്യും.

*************************************

കുജാദികളായ അഞ്ചുഗ്രഹങ്ങളിലാരെങ്കിലും ലഗ്നരാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും നിന്നാൽ കർത്തരിയോഗം അനുഭവിക്കും. 

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ, മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

വികൃതദശനവക്ത്രോ വീതവിദ്യോƒടനോƒസ്വോ
വചസികുജനസേവീ താർക്കികോ ധാതുവാദീ
ശഠമതിരതിശൂരഃ കീർത്തിസൗഖ്യാർത്ഥഭോഗീ
ഗുണനിധിരതിതേജാ ഭ്രാതരി ഭ്രാതൃഹീനഃ

സാരം :-

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ മുഖവും പല്ലുകളും വികൃതമായിരിക്കുന്നവനും. വിദ്യ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും സഞ്ചാരിയാകയും ധനഹീനനാകയും ദുർജ്ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവനാകയും തർക്കശാസ്ത്രജ്ഞനാകയും അല്ലാത്തപക്ഷം വെറുതെ തർക്കിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവനാകയും രസവാദത്തെ ചെയ്യുന്നവനാകയും ചെയ്യും.

മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ശഠപ്രകൃതിയായും ഏറ്റവും പരാക്രമിയായും യശസ്സും സുഖവും സമ്പത്തും അനുഭവിക്കുന്നവനും അനേകഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവനും അനുജന്മാരില്ലാത്തവനും ദീർഘായുസ്സാകയും ചെയ്യും.

ലഗ്നത്തിൽ ചൊവ്വ (കുജൻ) നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ക്ഷതതന്മരതി ക്രൂരോല്പായുർഘന സാഹസീതി
ലഗ്നെ കുജഭാവഫലം.

സാരം :-

ലഗ്നത്തിൽ ചൊവ്വ (കുജൻ) നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും കോപവും ക്രൗര്യവും ഉള്ളവനായും അല്പായുസ്സായും രോഗാദികളിൽ ദുഃഖിതനായും  ശരീരത്തിൽ മുറിവോ വ്രണമോ സംഭവിക്കുകയും  ഒരേടത്തും സ്ഥിരതയില്ലാത്തവനായും കുത്സിതശരീരവും ഉഗ്രത്വവും ഉള്ളവനായും സാഹസിയായും ഭവിക്കും.

അശുഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

അശുഭായോഗേ ജാതോ
മായാവീ വാക്ശഠോƒതിസന്താപീ
ക്ഷീണായുരല്പബുദ്ധി-
ശ്ചലസ്വഭാവോƒതിവികലാംഗഃ

സാരം :-

അശുഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കപടവും ജാലവിദ്യയും ഉള്ളവനായും ശഠവാക്കായും ഏറ്റവും സന്താപമുള്ളവനായും അല്പായുസ്സായും ബുദ്ധിഹീനനായും അസ്ഥിരപ്രകൃതിയായും അംഗവൈകല്യമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

*******************************

കുജാദികളായ അഞ്ചുഗ്രഹങ്ങളിലാരെങ്കിലും ലഗ്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ അശുഭായോഗമാകുന്നു.