ജാതിപൊരുത്തം

ക്രമാദ്ദ്വിജക്ഷത്രിയവൈശ്യശൂദ്രാ
വർണ്ണാനുലോമപ്രതിലോമജൗ ച
ഋക്ഷാണി ദസ്രപ്രഭൃതീനി ഷൾ ഷൾ
ഭാദ്രാത്രയം വിപ്രനരേന്ദ്രവൈശ്യാഃ

സാരം :-

അശ്വതിയും പുണർതവും അത്തവും മൂലവും പൂരോരുട്ടാതിയും ബ്രാഹ്മണർ.

ഭരണിയും പൂയവും ചിത്തിരയും പൂരാടവും ഉത്രട്ടാതിയും ക്ഷത്രിയർ

കാർത്തികയും ആയില്യവും ചോതിയും ഉത്രാടവും രേവതിയും വൈശ്യൻ

രോഹിണിയും മകവും വിശാഖവും തിരുവോണവും ശൂദ്രൻ.

മകയിരവും പൂരവും അനിഴവും അവിട്ടവും അനുലോമജാതി.

തിരുവാതിരയും ഉത്രവും തൃക്കേട്ടയും ചതയവും പ്രതിലോമജാതി.

ഇങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ആറു ജാതികളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.


---------------------------------------

സംയോഗോ വരയോഷിതോരതിശുഭഃ
സ്യാദേകജാതീയയോഃ
ശ്രേഷ്ഠശ്ചോത്തമജാതിജോ യദി പുമാൻ 
സ്ത്രീ ഹീനജാത്യുൽഭവാ
കഷ്ടം തദ്വിപരീതതാ യദി 
ഭവേന്മധ്യോനുലോമോൽഭവൈഃ
സ്ത്രീപുംസൈഃ പ്രതിലോമജൈശ്ച ന ശുഭോ 
വർണ്ണോൽഭവാനാം ക്വചിൽ. -ഇതി

സാരം :-

മേൽപറഞ്ഞ ആറു ജാതിയിൽ വച്ച് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ചേർച്ച ശോഭനമാകുന്നു. പുരുഷൻ ഉയർന്ന ജാതിയിലും സ്ത്രീ കുറഞ്ഞ ജാതിയിലുംപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചാലും ശോഭനം തന്നെ. സ്ത്രീ ഉൽകൃഷ്ടജാതിയിലും പുരുഷൻ താണജാതിയും ആയിരുന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ ചേർച്ചയ്ക്കു ശോഭനമായിരിക്കുകയില്ല. സ്ത്രീപുരുഷന്മാരിൽ ഒരാൾ അനുലോമജാതിയിലും മറ്റെയാൾ ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയാദി നാലു ജാതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലും ജനിച്ചാൽ മദ്ധ്യമമായേ വരികയുള്ളൂ. അവരിലൊരാൾ പ്രതിലോമജാതിയിലും മറ്റേയാൾ ബ്രാഹ്മണാദി നാലു ജാതിയിൽ ഒന്നിലും ജനിച്ചാൽ ഏറ്റവും അശുഭകരമാകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണു മാധവീയം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ ജാതി എന്നതുകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയവൈശ്യശൂദ്രൻമാരെ മാത്രം ഗ്രഹിക്കണം. അവർക്ക് മുമ്പ്മുമ്പ് ഉൽകൃഷ്ടതയും പിമ്പുപിമ്പു നികൃഷ്ടതയും അറിയപ്പെടണം.

---------------------------------------------------

ഏകജാതിഷു സംയോഗഃ ശുഭഃ സ്യാദുത്തമോത്തമഃ
അനുലോമേന സംയോഗോ ഭിന്നജാതിഷു മദ്ധ്യമഃ

പ്രതിലോമ്യേƒധമോ യോഗോ ജാതിയോഗ ഉദാഹൃതഃ. - ഇതി.

സാരം :-

സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ രണ്ടുപേരും ഒരുജാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നതുത്തമം. അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ ഉൽകൃഷ്ടജാതിയിലും സ്ത്രീ നികൃഷ്ടജാതിയിലും ജനിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. സ്ത്രീ ഉൽകൃഷ്ടജാതിയിലും പുരുഷൻ നികൃഷ്ടജാതിയുമായിരുന്നാൽ അധമം. അതുപോലെതന്നെ രണ്ടു ജാതികളിലും സ്ത്രീയ്ക്കു കൂടുതലും പുരുഷനു കുറവും വരുന്നതു മദ്ധ്യമമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ്  ബൃഹസ്പതിയുടെ അഭിപ്രായം. 

സ്ത്രീദീർഘപൊരുത്തം

ഗണയേൽ സ്ത്രീജന്മർക്ഷാൽ
ജന്മർക്ഷാന്തം വരസ്യ സംഖ്യാത്ര
പഞ്ചദശാഭ്യധികാ ചേൽ സ്ത്രീ-
ദീർഘാഖ്യോ ഭവേച്ശുഭദഃ. ഇതി.

സാരം :-

സ്ത്രീയുടെ ജന്മനക്ഷത്രം മുതൽ പുരുഷന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം വരെ എണ്ണിയാലുള്ള സംഖ്യ പതിനഞ്ചിലധികമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീദീർഘം എന്ന പൊരുത്തമുണ്ട്. അതു ശുഭമാകുന്നു.

മാഹേന്ദ്രപൊരുത്തം

മാഹേന്ദ്രോബ്ധ്യദ്രിദിക്താരാഃ കന്യാജന്മത്രയാച്ശുഭാഃ
സ്ത്രീജന്മതോതിദൂരസ്ഥം പുംജന്മർക്ഷം ശുഭാവഹം

ജന്മർക്ഷാൽ പുരുഷസ്യാഥ സ്ത്രീജന്മർക്ഷം ചതുർഥകം
മാഹേന്ദ്രം ച തതസ്താവദുപേന്ദ്രം ച വിദുർബുധാഃ

മാഹേന്ദ്രം ധനധാന്യാപ്തിരുപേന്ദ്രേ ച പ്രജാന്വിതാ. - ഇതി.

സാരം :-

സ്ത്രീ ജനിച്ച ജന്മനാൾ, പത്താംനാൾ, പത്തൊമ്പതാം നാൾ ഈ മൂന്നു നാളുകളുടെയും 4, 7, 10 എന്നീ നാളുകളിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ വളരെ ശോഭനമാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ നാളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയായി പുരുഷന്റെ നാൾ വരുന്നത് ശോഭനമാണ്. പുരുഷന്റെ നാളിൽനിന്നു നാലാമത്തെ നാളിൽ സ്ത്രീ ജനിച്ചാൽ മാഹേന്ദ്രപ്പൊരുത്തമെന്നും ഏഴാമത്തെ നാളിൽ ജനിച്ചാൽ ഉപേന്ദ്രപ്പൊരുത്തമെന്നും പറയുന്നു. 

മാഹേന്ദ്രപ്പൊരുത്തമുണ്ടായാൽ ധനം, ധാന്യം ഇവയുടെ  അഭിവൃദ്ധിയും ഉപേന്ദ്രപ്പൊരുത്തത്തിൽ സ്ത്രീസന്താനലാഭൗം ഫലമാകുന്നു.

ദിനപ്പൊരുത്തത്തിൽ ഏഴാംനാൾ നിഷിദ്ധമെന്നും മാഹേന്ദ്രപ്പൊരുത്തത്തിൽ ഏഴാം നാൾ ശോഭനമെന്നും പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഇത് ഒരഭിപ്രായഭേദമെന്നും രണ്ടും രണ്ടു സന്ദർഭങ്ങളിലും സ്വീകാര്യമാണെന്നും ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണം. 

എണ്‍പത്തെട്ടാമത്തെ നക്ഷത്രപാദത്തിങ്കലും നൂറ്റെട്ടാം നക്ഷത്രപാദത്തിങ്കലും ജനിച്ച പുരുഷൻ അതി കഷ്ടനാകുന്നു

അഷ്ടാശീതിതമേംശേ കന്യാജന്മാംശകാൽ പുമാൻ ജാതഃ
അതികഷ്ടഃ സ്യാത്തദ്വൽ സ്ത്രീജന്മാംശാദധസ്തനേ ചാംശേ. - ഇതി.

സാരം :-

സ്ത്രീജനിച്ച നക്ഷത്രപാദത്തിങ്കൽ നിന്ന് എണ്‍പത്തെട്ടാമത്തെ (88) നക്ഷത്രപാദത്തിങ്കലും നൂറ്റെട്ടാം (108) നക്ഷത്രപാദത്തിങ്കലും ജനിച്ച പുരുഷൻ അതി കഷ്ടനാകുന്നു.

സ്ത്രീ ഒരു നാളിന്റെ ഒന്നാം കാലിൽ ജനിച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം നാളിന്റെ നാലാംകാൽ എണ്‍പത്തെട്ടാം കാലായിരിക്കും. രണ്ടാം കാലായാൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാംനാളിന്റെ ഒന്നാംകാലും മൂന്നാംകാലിലായാൽ രണ്ടാംകാലും നാലാംകാലിലായാൽ മൂന്നാംകാലും എണ്‍പത്തെട്ടാം കാലായിരിക്കും. സ്ത്രീ ജനിച്ച നക്ഷത്രകാലിന്റെ അടുത്തു മുമ്പത്തെ കാൽ നൂറ്റെട്ടാം കാലുമായിരിക്കും. എന്നു വിചാരിച്ചറിഞ്ഞുകൊൾക.

സ്ത്രീ ജനിച്ച നക്ഷത്രപാദത്തിന്റെ പിൻപിലത്തെ നക്ഷത്രപാദത്തിങ്കൽ (108 - ാ൦ കാലിൽ) ജനിച്ച പുരുഷനും വിവാഹയോഗത്തിൽ വളരെ കഷ്ടഫലപ്രദനാണ്.

ദിനപൊരുത്തം

ജന്മർക്ഷാദധ ഊർധ്വതശ്ച ദശമം ചാധാനഭം കർമ്മഭം
ജന്മർക്ഷാദ്വധതാരപഞ്ചമവിപജ്ജാതോനƒഭീഷ്ടോ നരഃ
ഭേഷ്വേഷു ക്രമശസ്തൃതീയകചതുർത്ഥാദ്യംശജം വർജ്ജയേൽ
കർമ്മർക്ഷാത്തു തദംശജാതമസതാമംശോത്ഥമാധാനതഃ

സാരം :-

പിറന്ന നാളിനു ജന്മർക്ഷമെന്നും പത്താം നാളിനു കർമ്മർക്ഷമെന്നും പത്തൊമ്പതാം നാളിനു ആധാനർക്ഷമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചാൽ അശ്വതി ജന്മർക്ഷം. മകം കർമ്മഭം, മൂലം ആധാനഭം. ഇവിടത്തെ ഋക്ഷഭശബ്ദങ്ങൾ നക്ഷത്രവാചികളാകയാൽ ജന്മ നക്ഷത്രം കർമ്മനക്ഷത്രമ്മ് ആധാനനക്ഷത്രം ഇങ്ങിനേയും പറയാം.

വധുവിന്റെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് 3, 5, 7, എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ വിവാഹത്തിനു സ്വീകാര്യനല്ല. പത്താം നാളായ കർമ്മനക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു മൂന്നാം നാളിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ ആ നാളിന്റെ ഒന്നാംകാലും അഞ്ചാംനാളിൽ നിന്നു ഒന്നാം നാളിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ ആ നാളിന്റെ ഒന്നാം കാലും അഞ്ചാം നാളിൽ ജനിച്ചാൽ നാലാംകാലും ഏഴാം നാളിൽ ജനിച്ചാൽ മൂന്നാം കാലും നിഷിദ്ധമാണെന്നേ ഉള്ളൂ. മറ്റു കാലുകളിൽ ജനിച്ച പുരുഷൻ വിവാഹത്തിനു സ്വീകാര്യനാണെന്നു സാരം.

ആധാനനാളായ പത്തൊമ്പതാംനാളിൽ നിന്നു 3, 5, 7 ഈ നാളുകൾക്ക് ക്രമേണ 1, 4, 3 ഈ പാദങ്ങൾ പാപാംശകമായി വന്നാൽ ആ പാദങ്ങളിൽ ജനിച്ച പുരുഷനെ വർജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്.

അശ്വതി, മകം, മൂലം  - മേടക്കാൽ

ഭരണി. പൂരം, പൂരാടം - ചിങ്ങക്കാൽ

കാർത്തിക, ഉത്രം, ഉത്രാടം - ധനുക്കാൽ

രോഹിണി, അത്തം, തിരുവോണം - മേടക്കാൽ

ഇങ്ങനെ ക്രമേണ കണ്ടുകൊൾക.

അശ്വതി, മകം, മൂലം ഈ മൂന്നു നാളുകളുടെ ഒന്നാം പാദത്തിന്റെ അധിപതി ചൊവ്വയും രണ്ടാംപാദത്തിന്റെ അധിപതി ശുക്രനും മൂന്നാം പാദത്തിന്റെ അധിപതി ബുധനും നാലാം പാദത്തിന്റെ അധിപതി ചന്ദ്രനും ആകുന്നു.

ഇതുപോലെ ഭരണി പൂരം പൂരാടം ഈ മൂന്നു നാളുകളുടെ ഒന്നാംപാദത്തിന്റെ അധിപതി സൂര്യനും രണ്ടാംപാദത്തിന്റെ അധിപതി ബുധനും മൂന്നാം പാദത്തിന്റെ അധിപതി ശുക്രനും നാലാം പാദത്തിന്റെ അധിപതി ചൊവ്വയുമാണ്. ഈ നയം അനുസരിച്ചു നക്ഷത്രപാദങ്ങളുടെ അധിപതികളെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

-----------------------------------------------

ജനിച്ച നാളിനു ജന്മർക്ഷമെന്നു പറയുന്നു, അതിങ്കൽ നിന്നു പത്താം നാളിനു കർമ്മഭമെന്നു പറയുന്നു. അതിങ്കൽ നിന്ന് പത്താം നാളിനു ആധാനഭമെന്നു പറയുന്നു. അശ്വതിയിൽ ജനിച്ചാൽ അശ്വതി ജന്മർക്ഷം. മകം കർമ്മഭം, മൂലം ആധാനഭം. ഇവിടത്തെ ഋക്ഷഭശബ്ദങ്ങൾ നക്ഷത്രവാചികളാകയാൽ ജന്മനക്ഷത്രം, കർമ്മ നക്ഷത്രം, ആധാനനക്ഷത്രം ഇങ്ങിനേയും പറയാം. സ്ത്രീയുടെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിങ്കൽനിന്നു മൂന്ന്, അഞ്ച്, ഏഴ്, എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച പുരുഷൻ വർജ്ജ്യനാകുന്നു. കർമ്മനക്ഷത്രത്തിങ്കൽനിന്നു മൂന്ന്, അഞ്ച്, ഏഴ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച പുരുഷൻ വർജ്ജ്യനാകുന്നു. കർമ്മനക്ഷത്രത്തിങ്കൽ നിന്നു മൂന്നാം നാളിന്റെ ഒന്നാം കാലിലും അഞ്ചാം നാളിന്റെ നാലാംകാലിലും ഏഴാം നാളിന്റെ മൂന്നാം കാലിലും ജനിച്ച പുരുഷനെ വർജ്ജിക്കണം. ആധാനനക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു മൂന്നാം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒന്നാംകാലും അഞ്ചാം നക്ഷത്രത്തിന്റെ നാലാം കാലും ഏഴാം നക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നാംകാലും പാപന്മാരുടേതായി വന്നാൽ ആ കാലുകളിൽ ജനിച്ച പുരുഷനെ വർജ്ജിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു പക്ഷാന്തരമുണ്ട്. അതിങ്കൽ ഉത്തരാർദ്ധത്തിന്റെ അന്വയാർത്ഥം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്രമത്തിലെ തൃതീയകചതുർത്ഥാദ്യംശജനെ വർജ്ജിക്കണം. ജന്മർക്ഷത്തിങ്കൽ നിന്നാകട്ടെ തദംശജാതനെ വർജ്ജിക്കണം. ആധാനത്തിങ്കൽ നിന്ന് അസത്തുകളുടെ അംശോഥനെ വർജ്ജിക്കണം എന്നാകുന്നു. ജന്മനക്ഷത്രത്തിങ്കൽ നിന്നു മൂന്ന്, അഞ്ച്, ഏഴു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച പുരുഷൻ മദ്ധ്യമനാകുന്നുവെന്നും അതുകളിൽ ക്രമത്താലേ ഒന്ന്, നാല്, മൂന്നു കാലുകളിൽ ജനിച്ച പുരുഷനും കർമ്മനക്ഷത്രത്തിങ്കൽ നിന്നും മൂന്ന്, അഞ്ച്, ഏഴു നാളുകളിൽ ക്രമേണ ഒന്ന്, നാല്, മൂന്ന് കാലുകളിൽ ജനിച്ച പുരുഷനും ആധാനനക്ഷത്രത്തിങ്കൽ നിന്ന് മൂന്ന്, അഞ്ച്, ഏഴ് നാളുകളിൽ പാപന്മാരുടെ കാലുകളിൽ ജനിച്ച പുരുഷനും വർജ്ജ്യനാകുന്നുവെന്നും ആ പക്ഷത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണം.

--------------------------------

പ്രഥമാൽ സ്ത്രീജന്മർക്ഷാ-
ത്സപ്തമജോ വാ തൃതീയജോ വാപി
കഷ്ടതരഃ സ്യാൽ പഞ്ചമ-
ജാതഃ കഷ്ടോ വിശേഷ ഇതി ചോക്തഃ

സാരം :-

സ്ത്രീ ജനിച്ച നാളിൽ നിന്നു മൂന്നാമത്തേയും ഏഴാമത്തേയും നാളിൽ ജനിച്ച പുരുഷൻ വിവാഹത്തിന് സ്വീകാര്യനല്ല. അനിഷ്ടപ്രദനാണ്‌. തീരെ സ്വീകരിച്ചുകൂടായെന്നു താല്പര്യം. അഞ്ചാം നാളിൽ ജനിച്ച പുരുഷൻ അതികഷ്ടനല്ലെങ്കിലും കഷ്ടഫലപ്രദനാണ്‌. ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നു നാളുകൾക്കും അല്പമൊരു ഭേദംകൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൂന്നാംനാൾ വിപന്നക്ഷത്രവും അഞ്ചാം നാൾ പ്രത്യരനക്ഷത്രവും ഏഴാംനാൾ വധനക്ഷത്രവുമാണ്. ഇവയുടെ ഫലം പേരിനനുകൂലമായിരിക്കും.

രാശ്യാധിപ പൊരുത്തം

ജീവോ ജ്ഞജീവൗ ശുക്രജ്ഞൗ വിസൂര്യാ വികുജാഃ ക്രമാൽ
വീന്ദ്വർക്കാ വികുജേന്ദ്വർക്കാഃ സൂര്യദീനാം തു ബാന്ധവാഃ

ജന്മരാശിപയോരൈക്യം മിഥോ മൈത്രീ ച ശോഭനം. - ഇതി.

സാരം :-

വിവാഹപൊരുത്തത്തിൽ

സൂര്യന് വ്യാഴം ബന്ധുവാണ്.

ചന്ദ്രന് ബുധനും വ്യാഴവും ബന്ധുക്കളാണ്.

ചൊവ്വയ്ക്ക്‌ ബുധനും ശുക്രനും ബന്ധുക്കളാണ്.

ബുധന് ചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശുക്രൻ ശനി എന്നീ അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളും ബന്ധുക്കളാണ്.

വ്യാഴത്തിന് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ബുധൻ ശുക്രൻ ശനി എന്നീ അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളും ബന്ധുക്കളാണ്.

ശുക്രന് ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം ശനി എന്നീ നാല് ഗ്രഹങ്ങളും ബന്ധുക്കളാണ്.

ശനിയ്ക്ക് ബുധൻ വ്യാഴം ശുക്രൻ എന്നീ മൂന്നു ഗ്രഹങ്ങളും ബന്ധുക്കളാണ്.

ബന്ധുക്കളല്ലാത്ത ഗ്രഹങ്ങൾ ശത്രുക്കളാണെന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

സ്ത്രീ ജനിച്ച കൂറിന്റെയും പുരുഷൻ ജനിച്ച കൂറിന്റേയും അധിപതികൾ ഒരു ഗ്രഹമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം ബന്ധുക്കളായോ വന്നാൽ രാശ്യാധിപപൊരുത്തം ശോഭനമാണ്. ഇത് മുഹൂർത്തസംഗ്രഹവചനമാണ്.

----------------------------------------------------

യോ യസ്യ ജന്മേശനിജത്രികോണാ-
ത്സുഖാർത്ഥധീധർമ്മമൃതിവ്യയേഷു
ജാതസ്തദുച്ചേ ച സ തസ്യ മിത്രം
പരേഷു തത്സ്വാമിവശേന ശത്രുഃ. - ഇതി.

സാരം :-

സ്ത്രീപുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളുടെ ജനിച്ചകൂറിന്റെ അധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ മൂലക്ഷേത്രരാശിയിങ്കൽനിന്ന് 2, 4, 5, 8, 9, 12  എന്നീ രാശിക്കൂറുകളിലും അധിപഗ്രഹത്തിന്റെ ഉച്ചരാശിക്കൂറിലും മറ്റേ ആൾ ജനിച്ചാൽ രാശ്യാധിപ പൊരുത്തമുണ്ട്. മറ്റു കൂറുകളിൽ ജനിച്ചാൽ രാശ്യാധിപ പൊരുത്തം ഇല്ല. ഇവിടെ തത്സ്വാമിവശേന എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു രണ്ടാളുടേയും ജനിച്ച കൂറുകളുടെ അധിപന്മാർ അന്യോന്യബന്ധുക്കളാകകൊണ്ടാകുന്നു. ഈ പൊരുത്തമുണ്ടായതെന്നറിഞ്ഞുകൊൾക. അവിടെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ബന്ധുശത്രുത്വം മുഹൂർത്തസംഗ്രഹവചനാനുസാരേണയല്ല. സത്യാചാര മതാനുസാരേണയാകുന്നു. ഇത് മാധവീയ വചനമാണ്. 

വശ്യപൊരുത്തം

സിംഹകീടൗ കർക്കിതൗലീ കന്യാ ചാപാളിനൗ തുലാ
നൃയുങ്മീനാവേണകന്യേ കർക്കടോƒന്ത്യോ ഘടക്രിയൗ

മേഷോ മൃഗശ്ച വശ്യാഖ്യാ മേഷാദീനാം പദൈഃ ക്രമാൽ
സ്ത്രീജന്മഭസ്യ വശ്യാഖ്യരാശൗ ജാതഃ പുമാൻ ശുഭഃ, - ഇതി

സാരം :-

മേടക്കൂറിനു ചിങ്ങവും വൃശ്ചികവും വശ്യരാശികളാകുന്നു.

ഇടവക്കൂറിനു കർക്കിടകവും തുലാംരാശിയും വശ്യരാശികളാകുന്നു.

മിഥുനക്കൂറിനു കന്നിരാശി വശ്യരാശിയാകുന്നു.

കർക്കിടകക്കൂറിനു വൃശ്ചികം ധനു എന്നീ രാശികളും വശ്യരാശികളാകുന്നു

ചിങ്ങക്കൂറിനു തുലാം രാശി വശ്യരാശിയാകുന്നു.

കന്നിക്കൂറിനു മിഥുനം മീനം എന്നീ രാശികൾ വശ്യരാശികളാകുന്നു

തുലാക്കൂറിനു കന്നി മകരം എന്നീ രാശികൾ വശ്യരാശികളാകുന്നു

വൃശ്ചികക്കൂറിനു കർക്കിടകവും ധനുവും മീനവും വശ്യരാശികളാകുന്നു

മകരക്കൂറിനു മേടം കുംഭം എന്നീ രണ്ടു രാശികളും വശ്യരാശികളാകുന്നു

കുംഭക്കൂറിനു മേടം രാശി വശ്യരാശിയാകുന്നു.

മീനക്കൂറിനു മകരം രാശി വശ്യരാശിയാകുന്നു.

സ്ത്രീ ജനിച്ച കൂറിന്റെ വശ്യരാശികൾ പുരുഷന്റെ കൂറായി വന്നാൽ ശോഭനമാകുന്നു.  ഇങ്ങനെയാണ് മുഹൂർത്തസംഗ്രഹത്തിൽ പറയുന്നത്.

--------------------------------------------------------------

സ്ത്രീജന്മഭസ്യ രാശൗ വശ്യാഖ്യേ ശുഭദഃ പുമാൻ ജാതഃ
അന്യേന്ദോർവശ്യർക്ഷേ സ്വജന്മ ശുഭദം വദന്ത്യന്യേ. ഇതി.

സാരം :-

കഴിഞ്ഞ പദ്യം കൊണ്ടു പറഞ്ഞപ്രകാരമുള്ള വശ്യരാശിയിൽ (സ്ത്രീ ജനിച്ചകൂറിൽ നിന്നു) പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ അന്യോന്യം ചേർച്ചയ്ക്ക് (വിവാഹത്തിന്) ശോഭനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ച കൂറിൽ നിന്നു വശ്യരാശി സ്ത്രീയുടെ കൂറായി വന്നാലും വിവാഹത്തിനു ശോഭനം തന്നെയാണ്. സ്ത്രീയുടെ കൂറിൽ നിന്നു പുരുഷന്റെ കൂറുകൊണ്ടും പുരുഷന്റെ കൂറിൽ നിന്നു സ്ത്രീയുടെ കൂറുകൊണ്ടും ഒന്നുപോലെ വശ്യപൊരുത്തം ചിന്തിയ്ക്കാമെന്നു അഭിപ്രായം.