ഭാവത്തിന് നാശത്തെത്തന്നെ പറയണം - ദോഷഫലത്തിന് ന്യൂനത (കുറവ്) സംഭവിക്കും

ഭാവാധിശേ ച ഭാവേ സതി ബലരഹിതേ
ച ഗ്രഹേ കാരകാഖ്യേ
പാപാന്തസ്ഥേ ച പാപൈരരിഭിരപി സമേ-
തേക്ഷിതേ നാന്യഖേടൈഃ
പാപൈസ്തദ്ബന്ധുമൃത്യുവ്യയഭവനതൈ-
സ്തത്ത്രികോണസ്ഥിതൈർവ്വാ
വാച്യാ തത്ഭാവഹാനിഃ സ്ഫുടമിഹ ഭവതി
ദ്വിത്രിസംവാദഭാവാൽ.

സാരം :-

ഭാവത്തിനും ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹത്തിനും കാരകഗ്രഹത്തിനും ബലമില്ലാതിരിക്കുക. ഇവർക്ക് പാപന്മാരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിവരിക, പാപഗ്രഹങ്ങളുടെയോ ശത്രുഗ്രഹങ്ങളുടെയോ യോഗദൃഷ്ടികൾ സംഭവിക്കുക, നാലാം ഭാവം എട്ടാം ഭാവം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലോ ത്രികോണ രാശികളിലോ പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പലതും തികഞ്ഞുവന്നാൽ നിശ്ചയമായും ആ ഭാവത്തിന് നാശത്തെത്തന്നെ പറയണം. മേൽപ്പറഞ്ഞവയ്ക്ക് ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ട്യാദി സംബന്ധം ഉണ്ടായാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ദോഷഫലത്തിന് ന്യൂനത (കുറവ്) സംഭവിക്കും. ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഭാവത്തിന്റെയും ബലാബലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  എല്ലാ ശുഭാശുഭഫലങ്ങളെയും നിരൂപിച്ചു നിർണ്ണയിച്ചുകൊൾകയും വേണം.

ഭാവത്തിനു ഹാനിയുണ്ടെന്നും - ഭാവം അനുഭവാർഹവും ശുഭഫലവുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും

യത്ഭാവനാഥോ രിപുരന്ധ്രരിപ്ഫേ
ദുഃസ്ഥാനപോ യത്ഭവനസ്ഥിതോ വാ
തത്ഭാവനാശം കഥയന്തി തൽജ്ഞാഃ
ശുഭേക്ഷിതസ്തത്ഭവനസ്യ സൗഖ്യം.

സാരം :-

ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ആറാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയും, ആറാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങൾ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ ആ ഭാവത്തിന് ഹാനിയുണ്ടെന്നു പറയണം. 

ശുഭദൃഷ്ടിയുള്ള ഭാവം അനുഭവാർഹവും ശുഭഫലവുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. 

മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

മിഥുനഗതേന്ദുദശായാം
സ്ഥാനാൽ സ്ഥാനാന്തരം വ്രജതി ജാതഃ
ദ്വിജദേവാശ്രിതകാര്യോ
മതിമാൻ ധനവസ്ത്രഭോഗസമ്പന്നഃ

സാരം :-

മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം സ്ഥാനാന്തരപ്രാപ്തിയും ദേവന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യസിദ്ധിയുമുണ്ടാവുകയും ബുദ്ധിവർദ്ധനവും ധനം വസ്ത്രം സ്ത്രീഭോഗം സുഖം എന്നിവയുടെ പ്രാപ്തിയും ഫലമാകുന്നു.

ഇടവം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

സോച്ചഗതസ്യ ഹിമാംശോർ-
ദശാവിപാകേ നരേന്ദ്രരാജ്യാപ്തിഃ
ബഹുരത്നസുതസമൃദ്ധിഃ
സ്ത്രീണാം വശഗോ ഗജാശ്വസമ്പത്തിഃ.

മൂലക്ഷേത്രഗതേന്ദോർ-
ദശാവിപാകേ നരോ വിദേശരതഃ
ക്രയവിക്രയാദ്ധനാപ്തിഃ
സ്വജനദ്വേഷീ കഫാനിലാർത്തശ്ച.

വയസോ മദ്ധ്യമകാലേ
ചന്ദ്രദശായാം മഹാസുഖീ ധനവാൻ
ദ്വിജദേവമന്ത്രിഭൂപൈ-
സ്സമ്പന്നോ യുവതിവല്ലഭോ ഭവതി.

പൂർവ്വാർദ്ധേ സമ്പന്നോ
മാതൃവിയോഗം കരോതി പാപയുതഃ
പശ്ചാദർദ്ധേ വൃഷഭേ
ജനകവിയോഗം ശശി കുരുതേ.

സാരം :-

പരമോച്ചത്തിൽ (ഇടവം രാശിയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നു തിയ്യതി) നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം രാജപ്രാപ്തിയും രാജപ്രസാദവും സമ്പത്തും സന്താനവും വർദ്ധിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ സുഖസംഭോഗവും ഗജാശ്വാദിവാഹന സമൃദ്ധിയും ഫലമാകുന്നു.

പരമോച്ചം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം (മൂലക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം) അന്യദേശഗമനവും ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ നിന്ന് ധനലാഭവും സ്വജനവിരോധവും കഫവാതകോപവും അനുഭവിക്കും.

ചന്ദ്രദശയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ധനവും സുഖവും ലഭിക്കുകയും ദേവന്മാരിൽനിന്നും ബ്രാഹ്മണരിൽനിന്നും മന്ത്രിമാരിൽനിന്നും രാജാവിൽനിന്നും സമ്പത്തു ലഭിക്കുകയും സ്ത്രീസുഖമനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇടവം രാശിയുടെ ആദ്യാർദ്ധത്തിൽ പാപഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം മാതൃവിയോഗം അനുഭവിക്കും. 

ഇടവം രാശിയുടെ അന്ത്യാർദ്ധത്തിൽ പാപഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം പിതാവിന്റെ വിയോഗവും സംഭവിക്കയും ചെയ്യും. 

ഭാവത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും - വലിയ ഗുണഫലത്തെയൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല

ലഗ്നാദിഭാവാദ്രിപുരരന്ധ്രറിപ്ഫേ
പാപഗ്രഹാസ്തത്ഭവനാദിനാശം
സൗമ്യസ്തു നാത്യന്തഫലപ്രദാഃ സ്യുർ-
ഭാവാദികാനാം ഫലമേവമാഹുഃ.

സാരം :-

ലഗ്നാദികളായ ഭാവങ്ങളുടെ 6 - 8 - 12  എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ ആ ഭാവത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും.

ലഗ്നാദികളായ ഭാവങ്ങളുടെ 6 - 8 - 12  എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ ആ ഭാവത്തിന് വലിയ ഗുണഫലത്തെയൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല.

ഭാവനാശത്തെ - ഭാവപുഷ്ടിയെ ചെയ്യുന്നതാണ്

നാശസ്ഥാനഗതോ ദിവാകരകരൈർ-
ല്ലപ്തസ്തു യത്ഭാവപോ
നീചാരാതിഗൃഹം ഗതോ യദി ഭവേൽ
സൗമ്യൈരയുക്തേക്ഷിതഃ
തത്ഭാവസ്യ വിനാശനം വിതനുതേ
താദൃഗ്വിധോƒന്യോƒസ്തിചേ-
ത്തത്ഭാവോƒപി ഫലപ്രദോ ന ഹി ശുഭ-
ശ്ചേന്നാശമുഗ്രഗ്രഹഃ.

സാരം :-

ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ അഷ്ടമസ്ഥിതി (എട്ടാം ഭാവസ്ഥിതി), മൗഢ്യം, നീചരാശിയിലോ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലോ ഉള്ള സ്ഥിതി, ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ട്യഭാവം (ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക), പാപഗ്രഹസംബന്ധം എന്നിവയെല്ലാം ഭാവനാശത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ്. 

ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടഭാവസ്ഥിതി, ബലം മുതലായവയെല്ലാം ഭാവപുഷ്ടിയെ ചെയ്യുന്നതാണ്.

എല്ലാ ഭാവത്തിലും ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ ഭാവപുഷ്ടിപ്രദന്മാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊൾകയും വേണം.

മേടം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

മേഷാശ്രിതചന്ദ്രദശാ
സത്രീസുതസൌഖ്യം വിശേഷകർമ്മരതിം
സഹജവിനാശം ദുഃഖം
സദ്വ്യയശീലം ശിരോരുജം ജനയേൽ.

സാരം :- 

മേടം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം കളത്രപുത്രസുഖവും വിശേഷകർമ്മങ്ങളിൽ താൽപര്യവും സഹോദരഹാനിയും ദുഃഖവും നല്ലകാര്യങ്ങളിൽ ധനം ചെലവുചെയ്യുകയും ശിരോരോഗമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.