ലഗ്നത്തിൽ, രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ദീർഘായുരാത്മജയുതസ്സുകൃതികൃതീജ്യഃ
കാന്തോ വിവേകസുഖഭാഗ്ധിഷണേ തനുസ്ഥേ
മൃഷ്ടാന്നഭുക് സുമുഖവിത്തയശാസ്സുരൂപ-
സ്ത്യാഗീ സസത്യസുവചാഃ സുകവിഃ കുടുംബേ.

സാരം :-

ലഗ്നത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ദീർഘായുസ്സും പുത്രന്മാരും ഉള്ളവനായും പുണ്യവാനായും സാമർത്ഥ്യവും വിദ്വത്ത്വവും പൂജ്യതയും ഉള്ളവനായും സുന്ദരനായും തിരിച്ചറിവും സുഖാനുഭവവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ മൃഷ്ടാന്നഭോജിയായും മുഖശോഭയും ധാരാളം ധനവും സൽകീർത്തിയും ശരീരകാന്തിയും ദാനശീലവും ഉള്ളവനായും സത്യമായും സന്തോഷകരമായും സംസാരിക്കുന്നവനായും വിദ്വത്ത്വവും കവിത്വവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ധീമാൻ ധനീ തനയവാൻ സുയശാഞ്ചിരായു-
രായേ സുസത്യസുഖഭോഗസുഭൃത്യലാഭഃ
ദീനോƒലസഃ പരിഭവീ വിസുഹൃദ്ധനോജ്ഞഃ
സൗമ്യേ വ്യയേ ഖലുഖലസ്സു വചാ നൃശംസഃ

സാരം :-

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായും വിദ്വാനായും ധനവും പുത്രന്മാരും സൽകീർത്തിയും ദീർഘായുസ്സും സത്യനിഷ്ഠയും സുഖവും ഭോഗവും നല്ല ഭൃത്യന്മാരും വളരെ അർത്ഥലാഭവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ദാരിദ്രവും ദുഃഖവും മടിയും കാര്യാദികളിൽ പരാജയവും ഉള്ളവനായും ബന്ധുക്കളും ധനവും ഇല്ലാത്തവനായും മൂഢനായും ക്രൂരനായും നല്ലവാക്കുകൾ പറയുന്നവനായും ഘാതകനായും ഭവിക്കും.

ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ, പത്താം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

വിദ്യാധനാർത്ഥഗുണധർമ്മയുതഃ പ്രവീണഃ
സ്വാചാരവാംസ്തപസി വാക്പതിരത്യുദാരഃ
സിദ്ധാർത്ഥസൗഖ്യബലഭൂഷണബുദ്ധികീർത്തി-
പാണ്ഡിത്യഭാഗ്ഭവതി ഖേ സഫലക്രിയശ്ച.

സാരം:-

ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ വിദ്യയും ധനവും വിഭവങ്ങളും അനേകഗുണങ്ങളും ധർമ്മവും സദാചാരവും സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ളവനായും തനിക്ക് ഉചിതങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുന്നവനായും വാക്സാമർത്ഥ്യവും ഔദാര്യവും ഉൽകൃഷ്ടതയും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

പത്താം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സാധിക്കുന്നവനായും സുഖവും സമ്പത്തും ബലവും വിശേഷങ്ങളായ വസ്ത്രാഭരണാദ്യലങ്കാരങ്ങളും ബുദ്ധിയും യശസ്സും വിദ്യയും പാണ്ഡിത്യവും ഉള്ളവനായും തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളെ സഫലങ്ങളാക്കി ചെയ്യുന്നവനായും ഭവിക്കും.

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

പ്രാജ്ഞസ്സുവേഷചതുരസ്സധനാം സമേതി
ജായാം മദേ സകലഹാം മഹിതഃകലാവിൽ
ഖ്യാതോ നൃപഃ കുലപതിർബ്ബലനായകോ വാ
ദീർഘായുരർത്ഥഗുണഭോജനമഷ്ടമസ്ഥേ.

സാരം :-

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ വിദ്യയും ബുദ്ധിയും അറിവും നല്ല വേഷാലങ്കാരങ്ങളും സൗന്ദര്യവും സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ളവനായും വളരെ സ്ത്രീധനം ലഭിക്കുന്നവനായും കലഹശീലമുള്ള ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനായും പൂജ്യതയും മഹത്വവും കലാവിദ്യകളിൽ നൈപുണ്യവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ വളരെ പ്രസിദ്ധിയുള്ളവനായും രാജാവോ രാജതുല്യനോ പടനായകനോ ആയും കുലമുഖ്യനായും ദീർഘായുസ്സും ധനവും അനേകഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ, ആറാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

മന്ത്രാഭിചാരകുശലസ്സയശാസ്സുപുത്ര-
വിദ്യാർത്ഥസൌഖ്യമതിഹർഷയുതസ്ത്രികോണേ
ബന്ധൂപകാരരഹിതഃകലഹീ വിവാദീ
ക്രുദ്ധോƒരിഹാ പരുഷവാഗലസോƒരിഗേ ജ്ഞേ.

സാരം :-

അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ മന്ത്രങ്ങളിലും മന്ത്രവാദത്തിലും ആഭിചാരക്രിയകളിലും സാമർത്ഥ്യം ഉള്ളവനായും ഏറ്റവും കീർത്തിമാനായും വളരെ നല്ല പുത്രന്മാരും വിദ്യയും സമ്പത്തും സുഖവും ബുദ്ധിയും സന്തോഷവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.


ആറാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഒരുപകാരവും ചെയ്യാത്തവനായും യുദ്ധത്തിലും കലഹത്തിലും വ്യവഹാരത്തിലും താല്പര്യമുള്ളവനായും കോപമധികമുള്ളവനായും ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനായും കഠിനമായി സംസാരിക്കുന്നവനായും ഏറ്റവും മടിയനായും ഭവിക്കും.

മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ, നാലാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

സഹജജുഷിസമായുശ്ശൗര്യസോദര്യദൈന്ന്യ-
ശ്രമബഹുവനിതാഢ്യഃ കൂടകർമ്മാടനോ ജ്ഞേ
വിസുഹൃദമലവാക്യഃ പണ്ഡിതോƒർത്ഥീ ചതുർത്ഥേ
ഗണിതവിദുരുകീർത്തിർവ്വാഹഭൂഗേഹവാംശ്ച.

സാരം :-

മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ മദ്ധ്യമായുസ്സായും, ശൌര്യവും സഹോദരന്മാരും ദൈന്യവും പലവിധത്തിൽ ക്ളേശവും ബഹുഭാര്യാത്വവും ഉള്ളവനായും കപടകർമ്മങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷുദ്രകർമ്മളേയും ജാലവിദ്യകളേയും ചെയ്യുന്നവനായും സഞ്ചാരിയായും ഭവിക്കും.

നാലാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ബന്ധുക്കളോട് വേർപ്പെട്ടവനായും (ശാസ്ത്രാന്തരംകൊണ്ട് വളരെ ബന്ധുക്കളുള്ളവനെന്നും അർത്ഥമാകാം). നിർമ്മലവചനനായും പണ്ഡിതനായും വിശേഷിച്ചു ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ (ഗണിതത്തിൽ - കണക്കിൽ) സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനായും ധനവാനായും ഏറ്റവും കീർത്തിമാനായും കൃഷിഭൂമിയും വാഹനങ്ങളും ഉത്തമഭവനങ്ങളും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.  

ലഗ്നത്തിൽ, രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

സുതനുരതനുബുദ്ധിഃ കാലദേശാഗമജ്ഞോ
മധുരചതുരവാക്യോ ദീർഗ്ഘജീവീ ബുധോƒംഗേ
വിനയധനഗുണാഢ്യോ മൃഷ്ടഭോജീ ച വാഗ്മീ
സുകവിരമലബുദ്ധ്യോപാർജ്ജിതാർത്ഥസ്തഥാർത്ഥേ.

സാരം :-

ലഗ്നത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ നല്ല ശരീരകാന്തിയും ഏറ്റവും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും ഉള്ളവനായും കാലദേശാവസ്ഥകളേയും വേദവേദാംഗാദി സകല വിദ്യകളെയും കലകളേയും അറിയുന്നവനായും ചാതുര്യവും മാതുര്യവുമുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നവനായും ദീർഘായുസ്സായും ഭവിക്കും.

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ വിനയവും ധനവും അനേക ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനായും മൃഷ്ടാന്നത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനായും വാഗ്മിയായും കവിത്വം ഉള്ളവനായും തന്റെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട ദ്രവ്യത്തോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും.