മൃതസഞ്ജീവനസ്തോത്രം

നക്ഷത്രങ്ങളും ഉപാസനമൂര്‍ത്തികളും

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ

പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി

കിളരൂർ കുന്നിന്മേൽ ഭഗവതി

വൈക്കത്തു തിരുനീലകണ്ഠൻ

വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മ