പ്രശ്നം സ്വസ്ഥനെക്കുറിച്ചോ രോഗിയെക്കുറിച്ചോ

ലഗ്നേശോ യദി കേന്ദ്രഗഃ ഖലു ബലീ രാശൗ ചരേ ചാംശകേ
പ്രശ്നഃ സ്വസ്ഥഗതോƒഥ രിപ്ഫരിപുഗോ ലഗ്നാധിപശ്ചേൽ സ്ഥിരേ
നിർവീര്യശ്ച മഹാഗദാർതവിഷയാ പൃച്ഛാഥ മിശ്രഃ സ ചേ -
ത്തോയർദ്ധിക്ഷയവന്മുഹുഃ പ്രശമനം വൃദ്ധിശ്ച വാച്യേ രുജാം.

സാരം :-

ലഗ്നാധിപൻ ചരരാശിയിൽ ചരരാശ്യംശകത്തിൽ കേന്ദ്രഭാവങ്ങളിൽ ബലവാനായി നിന്നാൽ പ്രഷ്ടാവിനു ദേഹവിഷമായ യാതൊരു സുഖക്കേടും ഇല്ലെന്നു പറയണം.

ലഗ്നാധിപൻ സ്ഥിരരാശിയിൽ സ്ഥിരരാശി  നവാംശകത്തിൽ ആറോ പന്ത്രണ്ടോ ഭാവങ്ങളിൽ ദുർബലമായി നിന്നാൽ പ്രഷ്ടാവ് അതികഠിനമായ വ്യാധിയിൽപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു എന്നു പറയണം.  

ഇങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം സ്വസ്ഥനെക്കുറിച്ചോ രോഗിയെക്കുറിച്ചോ എന്നറിയേണ്ടത്. മേല്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടുംകൂടി ഇടകലർന്നു വന്നാൽ സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം ഏറുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ രോഗം ചിലപ്പോൾ വർദ്ധിക്കുമെന്നും ചിലപ്പോൾ കുറയുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളണം.

ലഗ്നം, ലഗ്നാധിപൻ, എട്ടാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവാധിപൻ, ചന്ദ്രൻ മുതലായവയെക്കൊണ്ടാണ് ആയുസ്സിനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്

ഇത്യാദിഭിസ്തു വചനൈഃ പൂർവമായുർനിരൂപണം
കർതവ്യമിതി ലഗ്നാഷ്ടമേശപ്രഭൃതിഭിർഗ്രഹൈഃ

സാരം :-

ലഗ്നം, ലഗ്നാധിപൻ, എട്ടാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവാധിപൻ, ചന്ദ്രൻ മുതലായവയെക്കൊണ്ടാണ് ആയുസ്സിനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്.

ജാതകംകൊണ്ടോ പ്രശ്നംകൊണ്ടോ ഭാഗ്യാദിലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നതിനു മുൻപേതന്നെ ആയുസ്സിന്റെ സ്ഥിതി ചിന്തിച്ചറിയേണ്ടതാണ്

ആയുഃ പൂർവ്വം പരീക്ഷേത പശ്ചാല്ലക്ഷണമാദിശേൽ
അനായുഷാം തു മർത്യാനാം ലക്ഷണൈഃ കിം പ്രയോജനം. ഇതി

സാരം :-

ജാതകംകൊണ്ടോ പ്രശ്നംകൊണ്ടോ ഭാഗ്യാദിലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നതിനു മുൻപേതന്നെ ആയുസ്സിന്റെ സ്ഥിതി ചിന്തിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ആയുസ്സില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഫലം? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അല്‌പായുസ്സായാൽ രാജയോഗാദികളെക്കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അസ്ഥാനത്തിലാകുന്നതിനേ തരമുള്ളുവല്ലോ.

ദേഹവിഷയമായ പ്രശ്നത്തിൽ ഒന്നാമതായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആയുസ്സിനെയാണ്

തൽകാലജൈർനിമിത്തൈഃ പ്രഷ്ടാരൂഢോദയേന്ദുഗുളികാദ്യൈഃ
ആയുഃ പ്രഥമം ചിന്ത്യം സ്വസ്ഥാതുരവിഷയഭേദമവഗമ്യ. ഇതി.

സാരം :-

ദേഹവിഷയമായ പ്രശ്നത്തിൽ ഒന്നാമതായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആയുസ്സിനെയാണ്. എന്നാൽ ആയുസ്സിനെ ചിന്തിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ അയാൾ സ്വസ്ഥനോ, രോഗിയോ എന്ന് അറിയേണ്ടതാണ്. ഇതിനു അപ്പോൾ ഉള്ള നിമിത്തങ്ങൾ, പ്രഷ്ടാരൂഢം, ചന്ദ്രൻ മുതലായവയെക്കൊണ്ട് രോഗിയോ അരോഗിയോ എന്നറിഞ്ഞതിനുശേഷം ആയുസ്സിനെത്തന്നെയാണ് ആദ്യമായി വിചാരിക്കേണ്ടത്.

കോണിലെ രാശികൾ ഏതെല്ലാം?


മീനം, മിഥുനം, കന്നി, ധനു എന്നീ രാശികളാണ് കോണിലെ രാശികൾ


മീനം രാശി ഈശാനദിക്കിലും

മിഥുനം രാശി അഗ്നികോണിലും

കന്നി രാശി നിരൃതികോണിലും

ധനു രാശി വായുകോണിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.


നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?


നക്ഷത്രങ്ങൾ 27 എണ്ണം


അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക, രോഹിണി, മകയിരം, തിരുവാതിര, പുണർതം, പൂയ്യം, ആയില്യം, മകം, പൂരം, ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര, ചോതി, വിശാഖം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട, മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി.

ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?

ഗ്രഹങ്ങൾ 9 എണ്ണം

സൂര്യൻ

ചന്ദ്രൻ 

ചൊവ്വ 

ബുധൻ 

വ്യാഴം 

ശുക്രൻ 

ശനി 

രാഹു 

കേതു

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.