സാധന ചെയ്യുന്ന പലരിലും ദേഷ്യം കാണുന്നു. അതെങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിയും?

സാധന ചെയ്തതുകൊണ്ടു മാത്രം കോപത്തെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ പറ്റില്ല. ഏകാന്തമായിരുന്നു് , സാധനമാത്രം ചെയ്തു നീങ്ങുന്നവര്‍ മരുഭൂമിയിലെ വൃക്ഷംപോലെയാണു്. അതിനും തണലില്ല. ലോകത്തിനും ഗുണമില്ല.

അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ ലോകത്തിറങ്ങി, അതിൻ്റെ നടുക്കുനിന്നു് എല്ലാത്തിലും ഈശ്വരനെ കാണുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സു വളര്‍ത്തുവാന്‍ ശ്രമിക്കണം. പല പാറക്കല്ലുകള്‍ ഒന്നിച്ചു് ഒരു മിഷ്യനകത്തിട്ടു കറക്കുമ്പോള്‍, പരസ്പരം ഉരസി, അതിൻ്റെ മുനകള്‍ നഷ്ടമായി, നല്ല ആകൃതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ ലോകത്തിറങ്ങി യുദ്ധംചെയ്തു മനഃപക്വത നേടേണ്ടതാണു്. നാനാത്വങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ലോകത്തുനിന്നു വിജയിക്കുന്നവനേ വിജയിച്ചു എന്നു പറയുവാന്‍ പറ്റൂ.

ദേഷ്യം വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തില്‍ ദ്വേഷിക്കാതിരിക്കുന്നതാണു ധീരത. ഏകാന്തമായിരുന്നു സാധന ചെയ്യുന്നവന്‍ ‘ഞാന്‍ കോപിക്കാറില്ല’ എന്നു പറയുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല. അതു ധീരതയുടെ ലക്ഷണവുമല്ല. ഏകാന്തതയില്‍ സാധനചെയ്തതു കൊണ്ടു മാത്രം വാസനാക്ഷയം സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. തണുപ്പുകൊണ്ടു മരവിച്ചു കിടക്കുന്ന പാമ്പു കൊത്താന്‍ വേണ്ടി പത്തി ഉയര്‍ത്താറില്ല. എന്നാല്‍ വെയിലേറ്റു കഴിയുമ്പോള്‍ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും.

കുറുക്കന്‍ കാട്ടിലിരുന്നു തീരുമാനിക്കും ‘ഞാന്‍ ഇനി നായയെ കണ്ടാല്‍ കൂവില്ല’ എന്നു്. നാട്ടിലിറങ്ങി ഒരു നായയുടെ വാലു കണ്ടാല്‍ മതി, തീരുമാനം ഓടിയൊളിക്കും. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളില്‍ മനോനിയന്ത്രണം പാലിക്കുവാന്‍ കഴിയണം. അതിലാണു സാധനയുടെ വിജയം. സാധനയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍, മുറിക്കകത്തു മാത്രം കഴിയുന്ന കുട്ടികളെപ്പോലെയാണു്. ദേഷ്യം അല്പം കൂടുതലാകാറുണ്ടു്. ആ സമയം ഗുരുമുഖത്തുനിന്നുകൊണ്ടു് അഭ്യാസം ചെയ്തു് അതിനെ അതിജീവിക്കാം.

ഗണേശ പ്രീതിയ്ക്കായി

സര്‍വ്വദേവതകളും അനുഗ്രഹിക്കാന്‍ തയ്യാറായാലും ഗണേശപ്രീതിയില്ലെങ്കില്‍ ഒന്നും ശുഭമാകില്ല. വലിയ യജ്ഞങ്ങളും, മഹായാഗങ്ങളും പോലും ശുഭമാകണമെങ്കില്‍ അഗ്രപൂജയ്ക്കധികാരിയായ ശ്രീവിനായകപ്പെരുമാളിന്‍റെ മനസ്സ് തെളിയണം.

ഗണപതിപ്രീതി ഇല്ലാത്തതിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍

1. ധനം എത്രവന്നാലും നിലനില്‍ക്കാതിരിക്കും. 

2. ബിസിനസ്സില്‍ മിടുക്കരായ തൊഴിലാളികള്‍ പിരിഞ്ഞുപോകുക. 

3. വീടുപണി എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പണി തീരാത്ത അവസ്ഥ. 

4. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തുവന്നാലും വിവാഹതടസ്സം, സന്താനതടസ്സം, പ്രണയനൈരാശ്യം. 

5. വലിയ പദ്ധതികള്‍, ധനലാഭകാര്യം ഇവ കയ്യെത്തി നഷ്ടപ്പെടുക. 

6. എല്ലാ സൗഭാഗ്യവും ഉണ്ടായാലും വീട്ടില്‍ സ്വസ്ഥതക്കുറവ്, വീട്ടംഗങ്ങള്‍ തന്നിഷ്ടമായി നീങ്ങുക, സ്വരചേര്‍ച്ചക്കുറവ്.

ഗണപതിയും ജാതകവും

ഗ്രഹനിലയില്‍ കേതു അനിഷ്ടസ്ഥാനത്ത് വരിക, പൂര്‍വ്വികസുകൃതസ്ഥാനത്ത് ഗണപതി, അപ്രീതി, ശുക്രന്‍റെ അനിഷ്ടസ്ഥാനം ഇവ ഗണപതിയുടെ പ്രീതിവേണമെന്ന സൂചനയാണ്. 

ഗണപതിയും ഭൗതികസുഖവും 

ഭൂമിയുടെ അധിഷ്ഠാനദേവത (അധിപതി) ഗണപതിയാണ്. മൂലാധാരസ്ഥിതനായ ഗണപതിയാണ് കുണ്ഡലിനീ തത്വത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം. ആയതിനാല്‍ ധനം, ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങള്‍, ഐശ്വര്യം, കീര്‍ത്തി ഇവ ഗണപതി ഭഗവാന്‍ തന്നെ കനിഞ്ഞാലേ ലഭിക്കൂ.

ഗണപതി പ്രീതി ലഭിക്കാന്‍

1. വീട് നില്‍ക്കുന്ന പറമ്പിന്‍റെ കന്നിമൂലയില്‍ കറുക വളര്‍ത്തുക. 

2. വെള്ളിയാഴ്ച, ചതുര്‍ത്ഥി ദിവസങ്ങളില്‍ ഗണപതി ഹോമം നടത്തുകയോ, നാളികേരം ഉടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക. 

3. വീട്ടിലും, വ്യാപാരസ്ഥലത്തും പൂജാസ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കില്‍ കഴിയുന്നതും മൂല ചേര്‍ത്ത് ഒരടിയെങ്കിലും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഗണപതി ചിത്രം ഉണ്ടാവണം. 

4. കടുത്ത തടസ്സമുള്ളവര്‍ ഉത്തമഗുരുവിനെ കണ്ട് വിശിഷ്ടമായ ഏതെങ്കിലും ഗണപതി മന്ത്രം ഉപദേശമായി വാങ്ങി ഒരു മണ്ഡലം ജപിക്കുക. 

5. ഗണപതി ചിത്രത്തിന് മുന്നില്‍ മധുരപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ വച്ച് ഗണപതി സ്തുതികള്‍ ചൊല്ലുക. ദാരിദ്ര്യദഹനഗണപതി സ്തോത്രം, ഗണേശാഷ്ടകം, സങ്കടഹരഗണേശസ്തോത്രം ഇവ ജപിക്കുന്നത് നന്ന്. 

6. ഗണപതിയുടെ വിശേഷചൈതന്യമുള്ള പിള്ളയാര്‍പെട്ടി, പഴവങ്ങാടി, മധൂര്‍, കൊട്ടാരക്കര, അഞ്ചല്‍, ഗണപതി, നിഴലിമംഗലം ഗണപതി, ഇടപ്പള്ളി ഗണപതി തുടങ്ങിയ ഒരു ക്ഷേത്രത്തില്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദര്‍ശിക്കുക. 

7. ജീവിതത്തില്‍ ഉത്തമഗണപതി ഭക്തനായി തീര്‍ന്നാല്‍ രാഹു, ശനിദോഷം ഉള്‍പ്പെടെ ഒരുവിധം ഗ്രഹദോഷം കഠിനമായി ബാധിക്കില്ല.

കുളാമൃതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്?

ഇഡ പിംഗല നാഡികളിലെ ചന്ദ്രസൂര്യന്മാരെ രോധിച്ച് സുഷുമ്നാ നാഡിയിലൂടെ ആറ് ആധാരചക്രങ്ങളും ഭേദിച്ച് കുണ്ഡലിനീശക്തി സഹസ്രാര മധ്യസ്ഥിതനായ പരമശിവനുമായി സംയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അമൃതാപ്ലാവനമാണ് കുളാമൃതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കും വൃക്ഷങ്ങൾ

കുടുംബത്തിൽ ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വീടിനു ചുറ്റും ചില സസ്യ വൃക്ഷാദികൾ നട്ടു വളർത്താം. 

വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിന്റെ മുൻഭാഗം ഒഴിവാക്കി വേണം വൃക്ഷങ്ങൾ നടാൻ.  

“പൊന്നുകായ്ക്കുന്ന മരമാണേലും പുരപ്പുറത്തേക്കു ചാഞ്ഞാൽ മുറിക്കണം” എന്നാണല്ലോ   പ്രമാണം . അതിനാൽ വീടിനടുത്തു വൃക്ഷങ്ങൾ നടാൻ പാടില്ല. വീടിനോടു ചേർന്ന് മരമുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, പകരം രണ്ടു മരങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തണം.

1.വീടിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തു മഹാലക്ഷ്മീ സങ്കല്പത്തിൽ രണ്ടു നെല്ലി വയ്ക്കുക . 

2.വീടിനു ചുറ്റും തുളസിയോടൊപ്പം ലക്ഷ്മീനാരായണ സങ്കല്പത്തിൽ മഞ്ഞൾ വളർത്തുക. 

4.കന്നിമൂലയിൽ അതായത് വീടിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറേ മൂലയിൽ ഗണപതി പ്രീതികരമായ കറുക പടർത്തുക.

5.വടക്കുകിഴക്കുമൂലയിൽ സമ്പൽസമൃദ്ധിക്കായി കണിക്കൊന്ന വയ്ക്കുക . 

6.തെക്കുകിഴക്കേ മൂലയായ അഗ്നികോണിൽ മുള നട്ടു പരിപാലിക്കുക. 

7.ശിവപാർവ്വതിമാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവികവൃക്ഷമാണ് കൂവളം. വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തോ  പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തോ കൂവളം നട്ടു പരിപാലിക്കുന്നത്  ശുഭകരമാണ്.

8.പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തു മഞ്ഞൾ നടുന്നത് വാസ്തു ദോഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. 

9.നാല്പാമരങ്ങൾ വിപരീത സ്ഥാനങ്ങളിൽ (വടക്ക്  അത്തി, തെക്ക് ഇത്തി, കിഴക്ക് അരയാൽ, പടിഞ്ഞാറ് പേരാൽ  ) നിൽക്കാൻ പാടില്ല .

10.കിഴക്കു ഭാഗത്തു പ്ലാവും വടക്കു ഭാഗത്തു മാവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തു തെങ്ങും തെക്കു പുളി എന്നിവയും ഉത്തമ ഫലം നൽകും. ഉപയോഗ്യമായ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വീടിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുവന്നാലും ദോഷമില്ല. മേല്പറഞ്ഞരീതിയിൽ നട്ടു വളർത്തിയാൽ സദ്‌ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

സമ്പത്ത് അനുദിനം വർധിക്കും, ‘വടക്ക് ‘ ദിക്കിലാണ് കാര്യം

വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരം വടക്കുദിക്കിന്റെ അധിപനാണ് കുബേരൻ. കുബേരന്റെ കൈയിലെ സ്വർണ്ണം, രത്നം, ധനം എന്നിവ  സൂക്ഷിക്കുന്ന കുടം ഒരിക്കലും ശൂന്യമാകില്ല. വടക്ക് ദിക്കിനെ വേണ്ടരീതിയിൽ പരിപാലിച്ചാൽ അനുദിനം സമ്പത്ത് വർധനയുണ്ടാകും എന്നാണു വിശ്വാസം. വടക്ക് ഭാഗത്തെ ഭൂമി തെക്കു ഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ചു താഴ്ന്നിരിക്കണം. കിഴക്കും വടക്കും താഴ്ന്നതും തെക്കും പടിഞ്ഞാറും ഉയർന്നതുമായ  ഭൂമിയിൽ  വസിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ലഭിക്കുമെന്ന് വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വടക്ക്. ഈ അനുകൂല ഊർജ്ജം ഭവനത്തിനും ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും ലഭ്യമാവാൻ വടക്ക് ഭാഗം കൂടുതൽ തുറസ്സായി നിലനിർത്തുക. ലക്ഷ്മീദേവീ  സങ്കല്പത്തിൽ നെല്ലിനട്ട് വളർത്തുന്നത് ഭാഗ്യദായകമാണ്. ഈ ദിക്കിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടു കത്തിക്കുന്നതും കല്ല്, തടി എന്നിവ കൂട്ടിയിടുന്നതും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തെ ഇല്ലാതാക്കും.

വടക്ക് ദർശനമായുള്ള വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് കുബേരപ്രീതിയാൽ ധനപരമായ ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും. ഗൃഹവാസികൾ നന്മയും ബുദ്ധിശക്തിയും ദീർഘവീക്ഷണവും ക്ഷമയും സഹനശക്തിയുള്ളവരും ആയിരിക്കും. ഇവർ കഠിനാധ്വാനികൾ ആയിത്തീരും.

വ്യാപാര തടസ്സങ്ങൾ, തൊഴിൽ തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും തന്നെ അലട്ടുകയില്ല. ധനാഭിവൃദ്ധിയിലൂടെ തടസ്സങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മാറികിട്ടും. ഈശാന കോണായ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിന് നിർമ്മാണഘട്ടത്തിൽ ദോഷം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധനക്ഷയം, കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകും.

മന്ത്രംകൊണ്ട് മദ്യത്തിലെ വിഷാംശത്തെ ഇല്ലാതാക്കാമോ?

ശുശ്രുതസംഹിതയിലെ വിഷകല്പമാണ് ഇതിന് പ്രമാണമായി പറയേണ്ടത്. വിഷഹരണത്തിന് മണിമന്ത്രാൗഷധങ്ങൾ വിധിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദേവബ്രഹ്മഋഷികളാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായതെന്നും അത് കഴിഞ്ഞേ ഔഷധവും രത്നവും ഫലിയ്ക്കുകയുള്ളുവെന്ന് ശുശ്രുതൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരത്തിലേറ്റ സർപ്പവിഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ മന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മദ്യത്തിലെ വിഷാംശത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ മന്ത്രങ്ങൾക്കൊണ്ട് സാധിക്കും. മന്ത്രംകൊണ്ട് ശുക്രശാപത്തെ പരിഹരിച്ച് അഗ്നി സൂര്യ സോമ കലകളും തുടർന്ന് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു രുദ്ര ഈശ്വര സദാശിവ കലകളും സന്നിവേശിയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ മദ്യം കുളാമൃതമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

സന്താനലബ്ധിയും ഗ്രഹദോഷങ്ങളും

വിവാഹിതരാക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ

ഓരോ വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിലും വിവാഹയോഗത്തിന് പ്രത്യേകമായ കാലമുണ്ട്. ജാതകവശാല്‍ വിവാഹയോഗസമയങ്ങള്‍ പല പ്രായത്തിലും കണ്ടേക്കാം. എന്നാല്‍ വിധിച്ച സമയത്തേ വിവാഹം നടക്കൂ. വിവാഹം നടത്തേണ്ടത് എപ്പോഴെന്നും ദമ്പതികള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവ എന്തെന്നും ജ്യോതിഷപ്രമാണങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കര്‍ക്കിടകം, കന്നി, കുംഭം, ധനു മീനമാസത്തിന്‍റെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധവും വിവാഹത്തിന് യോഗ്യമായ മാസങ്ങളല്ല. മകയിരം, മകം, അത്തം, രോഹിണി, ചോതി, ഉത്രം, ഉത്രാടം, ഉതൃട്ടാതി, മൂലം, അനിഴം, രേവതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ വിവാഹത്തിന് കൊള്ളാം. വരന്‍റെ നക്ഷത്രം വിവാഹത്തിന് എടുക്കരുത്. സൂര്യനും ഗര്‍ഭധാരണവുമായുള്ള ബന്ധം കണക്കിലെടുത്താണ് വിവാഹത്തിന് ചില മാസങ്ങള്‍ നിഷിദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

മുന്‍പേ കടന്നുപോയ തലമുറക്കാരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ദീര്‍ഘകാലം സ്വരുമയോടെയുള്ള ദാമ്പത്യജീവിതം നയിച്ചവരായിരുന്നു. ദമ്പതികള്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസമായിരുന്നു അതിന് മുഖ്യകാരണം. പുരുഷനേക്കാള്‍ ഏഴെട്ടുവയസ്സിന്‍റെ കുറവെങ്കിലും അന്നത്തെ ദമ്പതികള്‍ക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നു. പത്തുപന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അറിവും വിവേകവുമായി താരതമ്യപ്പെടണമെങ്കില്‍ പുരുഷന് കുറഞ്ഞത് ഒരിരുപത് വയസ്സെങ്കിലും ആകണം. ആരോഗ്യാവസ്ഥയുടെ കാര്യവും മറിച്ചല്ല. അത്തരക്കാര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികള്‍ ശരാശരി ആരോഗ്യവും സല്‍സ്വഭാവവും കാര്യങ്ങളെ എളുപ്പം ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവരുമായിരിക്കും എന്ന വസ്തുതയും വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക.

ജ്യോതിഷത്തില്‍ സൂര്യന് പിതാവിന്‍റെയും ചന്ദ്രന് മാതാവിന്‍റെയും സ്ഥാനങ്ങളാണ് കല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ദമ്പതികളുടെ ജാതകങ്ങളില്‍ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും യഥാസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ബലവാന്മാരായി നിന്നാലെ അവര്‍ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സന്താനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ മാത്രമല്ല മറ്റു ഗ്രഹസ്ഥിതികളും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ചിങ്ങത്തില്‍ ശനി നില്‍ക്കുന്നത് സന്താനങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ചിലപ്പോള്‍ പേരിന് ഒരു സന്താനം അതാണ് ഫലം. ആ ശനി ലഗ്നാല്‍ അഞ്ചിലാണ് നില്‍ക്കുന്നതെങ്കിൽ സന്താനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകായ്ക നിമിത്തമോ അഥവാ പുത്രന്മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നാല്‍ അവര്‍ നശിക്കുന്നത് നിമിത്തമായോ അഥവാ അവരുടെ ശല്യം കൊണ്ടോ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഫലം. അഞ്ചില്‍ രാഹു നില്‍ക്കുന്നത് പുത്രദുഃഖം അനുഭവിക്കുവാനുള്ള യോഗമാണ്.

ജാതകപൊരുത്തക്കേടുകൾ 

ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ജാതകപൊരുത്തദോഷങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യത ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. വിവാഹപൊരുത്തത്തില്‍ സന്താനലബ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ദമ്പതിമാരാകാന്‍ പോകുന്നവരില്‍ എത്രയൊക്കെ പൊരുത്തങ്ങളുണ്ടായാലും സന്താനയോഗക്കുറവുള്ള ജാതകരെ തമ്മില്‍ ചേര്‍ക്കരുത്. ദമ്പതികള്‍ക്ക് ശാരീരികമായ പോരായ്മകള്‍ ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ലെങ്കില്‍ പോലും ഗ്രഹദോഷങ്ങള്‍ സന്താനലബ്ധിക്ക് വിഘാതമായി നില്‍ക്കും. ഈശ്വരാധീനക്കുറവും കൂടിയുണ്ടെങ്കില്‍ അവരുടെ ജീവിതം ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോള്‍ ദുഃസഹമായിത്തീരും എന്നതും ഉറപ്പാണ്.

പിതൃദോഷഫലം

പിതൃദോഷവും സന്താനതടസ്സത്തിന് കാരണമാണ്. പിതൃദോഷമുള്ളവര്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകില്ല. പിതൃപ്രീതികരമായ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ യഥാവിധി ചെയ്യാത്തവര്‍ മാതാപിതാക്കളെ വേണ്ടുംവിധം സംരക്ഷിക്കാത്തവര്‍, പിതൃസ്ഥാനീയരെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം പിതൃദോഷത്തിന്‍റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതിരിക്കില്ല. എത്ര ധനം സമ്പാദിച്ചാലും ഫലം അനുഭവിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരിക. ചിലതരം മാരകരോഗങ്ങള്‍ക്കടിമപ്പെടുക. ദാമ്പത്യകലഹം, സന്താനദുഃഖം, സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗവൈകല്യങ്ങള്‍, വിദ്യാഭംഗം, ദാരിദ്ര്യം, സന്താനയോഗമുണ്ടെങ്കിലും സന്താനങ്ങളില്ലായ്മ തുടങ്ങി അനവധി ദോഷങ്ങള്‍ക്ക് പിതൃദോഷം കാരണമാകാം. പിതൃക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിയകള്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുക മാത്രമാണ് പിതൃദോഷത്തിനുള്ള പ്രതിവിധി.