ദത്ത്പുത്ര ലക്ഷണ യോഗം

ജാതകപൊരുത്തത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

ദത്തുപുത്രലക്ഷണയോഗം

പുരുഷന്‍റെ പുത്രസ്ഥാനം(അഞ്ചാം ഭാവം) ശനിയുടെയോ ബുധന്‍റെയോ വീടായി മന്ദന്‍റേയോ, മാന്ദിയുടേയോ, ദൃഷ്ടി വന്നാല്‍ ആ ദമ്പതികള്‍ക്ക് പുത്രഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ദത്ത് പുത്രയോഗമാണ് ഇവര്‍ക്ക് അനുഭവയോഗം. മാത്രവുമല്ല പുത്രസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ പാപന്‍ വന്നാല്‍ സന്താനമരണമാണ് ഫലം. ജാതകപരിശോധനയില്‍(വിവാഹപൊരുത്തം) സന്താനഭാവത്തെ പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.

ഏഴാം ഭാവം

ഏഴാം ഭാവത്തില്‍, പാപനോ, അഞ്ചാം ഭാവാധിപനോ, ഗുളികഭാവാധിപനോ നീചസ്ഥനായ വ്യാഴമോ, വൃശ്ചികരാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ശുക്രനോ പാപനോ ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്ന ശുക്രനോ, അഷ്ടമാധിപനോ നിന്നാല്‍ ഭാര്യാമരണം എന്നാണ് പ്രമേയം. പുരുഷജാതകത്തിന്‍റെ പാപഫലം ഏഴാം ഭാവത്തിലെ പാപലക്ഷണമാണ്.

സ്ത്രീജാതകത്തില്‍, ഏഴാം ഭാവത്തില്‍, സൂര്യന്‍, ചൊവ്വ. ശനി, രാഹു, കേതു എന്നിവ നിന്നാല്‍ ഭര്‍ത്തൃനാശം. എട്ടാം ഭാവത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് ലക്ഷണം. എന്നാല്‍ സ്ത്രീയുടെ ജാതകത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ പാപനോട് ചേര്‍ന്ന് ഒരു ശുഭഗ്രഹം നിന്നാല്‍ പുനര്‍വിവാഹയോഗമായി പരിഗണിക്കും. പുരുഷജാതകത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവവും സ്ത്രീജാതകത്തില്‍ ഏഴും എട്ടും ഭാവവും വിവാഹപ്പൊരുത്തത്തില്‍ പ്രധാനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുക. ഈ പ്രധാന ചേര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് മറ്റ് പൊരുത്ത നിര്‍ണ്ണയം തുടങ്ങുക.

മറ്റ് വിവാഹപൊരുത്തങ്ങളില്‍ ഏറെ പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ നാല് പൊരുത്തകാര്യങ്ങളുണ്ട്. നക്ഷത്രപൊരുത്തം, പാപസാമ്യം, ദശാസന്ധി, മദ്ധ്യമരഞ്ജു എന്നിവയാണ്. മദ്ധ്യമരഞ്ജുദോഷം സ്വയം നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിക്കുക. നക്ഷത്രപൊരുത്തം ആയുസ്സിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. പാപസാമ്യവും ഇല്ലെങ്കില്‍ മഹാദുരിതം സംഭവിക്കും. കൂട്ടുദശ അല്ലെങ്കില്‍ ദശാസന്ധി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ദശാസന്ധി എന്നാല്‍ ഒരു ദശാകാലം മാറി മറ്റൊരു ദശ ആരംഭിക്കുന്ന കാലയളവാണ് ദശാസന്ധി. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ദശാസന്ധി വന്നാല്‍ മഹാദുരിതങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി തീരും. ഈ ദശാസന്ധി കാലയളവ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ സംഭവിച്ചാല്‍ മരണതുല്യമായ ഗ്രഹപ്പിഴ തന്നെയാണ്. അതിനാല്‍ ദശാസന്ധി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുത തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പതിമൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ദശാസന്ധി വന്നാല്‍ ഭാര്യാമരണം അല്ലെങ്കില്‍ ഭര്‍തൃമരണം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പ്രമാണം പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ഗ്രഹപ്പിഴ സന്താനമരണമായി മാറിക്കൂടാ എന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല പതിമൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ദശാസന്ധി ഏഴാം ഭാവാധിപന്‍റെയാണെങ്കില്‍ വൈധവ്യം സംഭവിക്കാം. സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ വിവാഹപൊരുത്തത്തിന് ജാതകം പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ വളരെ ഏറെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. 

ജാതകമില്ലാത്ത പൊരുത്തനിര്‍ണ്ണയം

ജാതകമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് വിവാഹപൊരുത്തം നോക്കുന്ന പ്രമാണവും നിലവിലുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നവിധിയെ ദൈവാധീനപ്രശ്നം എന്നുപറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പ്രധാനമായും ദൈവാധീനം തന്നെയാണ് പൊരുത്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നത്. സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്‍റെയും ജാതകത്തിലെ ദൈവാധീനത്താലുള്ള ചേര്‍ച്ചകള്‍ പരിശോധിച്ചാണ് ഈ പൊരുത്തനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നത്. ഈ പൊരുത്തനിര്‍ണ്ണയം ജാതകമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് മാത്രമേ കല്‍പ്പിച്ചിട്ടൊള്ളൂ. ജാതകത്തില്‍ പൊരുത്തം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ദൈവാധീന പൊരുത്തത്തിലൂടെ ചേര്‍ച്ച സാദ്ധ്യമല്ല. അപ്രകാരം ചെയ്യാനും പാടില്ല. ജാതകപരിശോധനയില്‍ വിവാഹപൊരുത്തം ഉണ്ടായാല്‍ പിന്നീട് പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കി ഒന്നുകൂടി പൊരുത്തം നിശ്ചയിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. അപ്രകാരം ചെയ്യാനും പാടുള്ളതല്ല.

ഹിന്ദുമതം = സനാതന ധര്‍മ്മം

ഹിന്ദുമതത്തെ സനാതനധർമ്മം എന്നാണു വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഏതു ദേശത്തിനും കാലത്തിനും അനുയോജ്യമാണത്. സമസ്തലോകങ്ങളുടെയും ഉയർച്ചയ്ക്കുള്ള ശാശ്വതസത്യങ്ങളാണു് അതു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഉയർച്ചയാണു ഹിന്ദുധർമ്മം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അവിടെ വിഭാഗീയതയ്ക്കും സങ്കുചിതചിന്തയ്ക്കും സ്ഥാനമില്ല. ‘അസതോമാ സദ്ഗമയ (അസത്തിൽനിന്നു സത്തിലേക്കു നയിക്കേണമേ), ‘തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ’ (അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നു പ്രകാശത്തിലേക്കു നയിക്കേണമേ), ‘മൃത്യോർമാ അമൃതംഗമയ’ (മരണത്തിൽനിന്നു് അമൃതത്വത്തിലേക്കു നയിക്കേണമേ). ‘ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു’ (സമസ്തലോകങ്ങൾക്കും സുഖം ഭവിക്കട്ടെ). ‘പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ; പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ’ ഇതൊക്കെയാണു് ഋഷീശ്വരന്മാർ ലോകത്തിനു നല്കിയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ. അവയിൽ ആരെയും അന്യമായിക്കാണുന്ന ചിന്തയുടെ കണികപോലും കാണാൻ കഴിയില്ല.

ഏകവും പരമവുമായ സത്യത്തെ ദർശിച്ചവരാണു് ഋഷികൾ. അവരുടെ വാക്കിനോടൊപ്പം സത്യം വന്നുചേരുന്നു. ‘ഈ തൂണിലും ഈശ്വരൻ വസിക്കുന്നു’ എന്നു തന്റെ പിതാവിന്റെ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു. അതു സത്യമായിത്തീർന്നു. തൂണിൽനിന്നു് ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷനായി. അതാണു പറയുന്നതു്, ഋഷികളുടെ വാക്കിനൊപ്പം സത്യം വന്നുചേരുന്നു. സാധാരണ മാതൃഗർഭത്തിലൂടെയാണു പുതിയ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഋഷികളുടെ സങ്കല്പംതന്നെ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിത്തീരുന്നു. അതായതു്, അവർ പറയുന്നതു സത്യമായിത്തീരുന്നു. ത്രികാലജ്ഞരായ അവരുടെ ഓരോ വാക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ജനതയെക്കൂടി മുന്നിൽക്കണ്ടുകൊണ്ടുളളതാണ്.

പിതൃക്കളും പ്രേതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?

പ്രേതങ്ങളെന്നാൽ ഗതികിട്ടാത്തവരാണ്. പിതൃക്കൾ ഗതി കിട്ടിയ വരുമാണ്. പൂജാമണ്ഡലത്തിൽ സാധകന്റെ കുലപരദേവതമാരും പിതൃക്കളും സാന്നിദ്ധ്യം കൊള്ളും. അതിനാൽ സമഷ്ടിയായി കുലപരദേവതമാർക്കും പിതൃക്കൾക്കും മൂന്നുവീതം തർപ്പണം ആചരിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പൂജ പഞ്ചയജ്ഞ സ്വരൂപമാണ് എന്നതിനാൽ പിതൃക്കളെ ഉപചരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

എങ്ങനെയാണ് ഈ പൂജ പഞ്ചയജ്ഞസ്വരൂപമാകുന്നത്?

ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, നരയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം എന്നിവയാണല്ലോ പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ. മന്ത്രങ്ങളും സ്തോത്രങ്ങളും ഉരുവിടുന്നത് ബ്രഹ്മയജ്ഞമാകുന്നു. ദേവതമാർക്ക് തർപ്പണമാചരിക്കുന്നത് ദേവയജ്ഞവും പിതൃക്കൾക്ക് സമഷ്ടിയായി തർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് പിതൃയജ്ഞവുമാകുന്നു. യോഗിനിമാരെയും സാമയികന്മാരെയും പൂജിക്കുന്നത് നരയജ്ഞമാകുന്നു. വടുകഭൈരവൻ തുടങ്ങിയ ഭൈരവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് ഭൂതയജ്ഞവുമാകുന്നു. ഭൂതയജ്ഞത്തിൽ മനുഷ്യേതര ജീവികളെ ഉപചരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം. ഇവിടെ ഭൈരവാദികൾക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നിവേദ്യം അവസാനം പട്ടിയ്ക്ക് നൽകയാണ് പതിവ്. അതിനാൽ പട്ടി ഉച്ഛിഷ്ടഭൈരവനായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ നിർമാല്യം പുറത്തുകൊണ്ടുപോയി വിസർജ്ജിയ്ക്കുമ്പോൾ പട്ടിയോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോ വന്ന് ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. ഇത് ഭൂതയജ്ഞമാകുന്നു.

ഈ പൂജയുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണ്?

ദേവി ഭോഗമോക്ഷപ്രദയാണ് എന്നതിനാൽ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് ഐഹികമായ സൗഖ്യവും പഞ്ചവിധ ഐക്യനുസന്ധാനത്തിലൂടെ അദ്വൈതാനുഭൂതിയും മോക്ഷവും കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശ്യം.

പരേതാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പൂജയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

പ്രേതപൂജ ഒരിയ്ക്കലും പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. അതിനാൽ പരേതാത്മാക്കളെ വെള്ളിപ്രതിമകളിൽ ആവാഹിച്ചുവെച്ച് ഉപചരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം തികച്ചും തെറ്റാകുന്നു. എന്നാൽ പിതൃക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം.

സ്വന്തം ഗുരുവല്ലാതെ മറ്റൊരു പരമ്പരയുടെ ഗുരു പൂജാമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം?

മറ്റൊരു പരമ്പരയുടെ ഗുരു പൂജാമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പ്രത്യേക പീഠത്തിൽ ഇരുത്തി വസ്തുശുദ്ധികളെകൊണ്ട് ഉപചരിക്കേണ്ടതാണ്. പൂജാരംഭത്തിൽത്തന്നെയാണ് ആ ഗുരു പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൂജകൾ പൂജാംഗമായി സ്വാത്മാവിൽ അർഘ്യം ഹോമിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപചരിക്കേണ്ടതാണ്. പൂജ നടക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് ആ ഗുരു വന്നുചേർന്നതെങ്കിൽ പൂജാവസാനം മാത്രം വസ്തുപാത്രം നൽകി ഉപചരിച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ്.

സൂര്യനെകൊണ്ടുള്ള വിശേഷവിധി

ലഗ്നകേന്ദ്രങ്ങളിലോ ത്രികോണങ്ങളിലോ ആദിത്യനോ ചന്ദ്രനോ നിൽക്കുന്നത് കാര്യലാഭത്തിന് നല്ലതാണ്
ആദിത്യ ചന്ദ്രൻമാർ പരസ്പരം ഷഷ്ഠഷ്ടമ ഭാവങ്ങളിൽ നില്ക്കുന്നത് ശുഭകരമല്ല
ലഗ്നത്തിൽ ആദിത്യ ചന്ദ്രൻ മാർ ഒരുമിച്ചു നിന്നാൽ ജാതകന് സ്വാർഥതയും അത്യാഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും .
രവിബുധ യോഗം ഏതു രാശിയിൽ നിന്നാലും വിദ്യാദായകവും കീർത്തിദായകവും ആണ്
അഞ്ച് ,ഒൻപത് ഈ ഭാവങ്ങളിൽ സൂര്യന് ബലം കുറവാണ് ,
മകരം ,കുംഭം രാശികൾ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ രാശികളിലും സൂര്യൻ പൊതുവെ ശോഭന ഫലമാണ്‌ .
രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ രവിചന്ദ്ര യോഗം ധനലാഭ യോഗം ആണ് ,നേത്രരോഗവും വന്നെന്നു വരാം
3,5,7,11 ഈ ഭാവങ്ങളിൽ രവിബുധ യോഗം ശ്രേഷ്ഠഫലദയകവും കീർത്തിദായകവും ആണ് .
രവി ശുക്ര യോഗം ത്രികൊണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാൽ സുകുമാരകലകളിൽ പ്രാവണ്യം നേടും ,സർക്കാർ ജോലിക്ക് അർഹതയുണ്ടാകും
സ്ത്രീ ജാതകത്തിൽ ലഗ്നത്തിലോ സപ്തമത്തിലോ രവി ശുക്ര യോഗം ഭൗതീകസുഖത്തിനും ഭർതൃ സുഖത്തിനും വിശിഷ്ടമാകുന്നു .എന്നാൽ പുരുഷന് ഈ യോഗം ഉണ്ടായാൽ ഭാര്യക്ക് എന്തങ്കിലും വൈകല്യത്തെ വിധിക്കണം .
സൂര്യകുജന്മാർ ഒന്നിച്ചോ വെവ്വേറെയോ ലഗ്ന ത്രികൊണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്താൽ ജാതകൻ വ്യവസായ പ്രീയനും ഉത്സാഹ ശീലനും ആരോഗ്യം ഉള്ളവനും ആയി തീരും ,
സൂര്യനിൽ നിന്നും കുജൻ പത്താം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്താൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗലക്ഷണം ആണ് ,
സൂര്യ ഗുരുയോഗം ഉയർന്ന ഉദ്യോഗ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണം ആണ് .
സൂര്യനും ശനിയും ചേർന്ന് നിന്നാൽ ദീർഘായുസ്സും ധനത്തിന് വർദ്ധനയും ഉണ്ടാകും .
സൂര്യന്റെ പതിനൊന്നിൽ ശനി ഒഴിച്ചുള്ള ഏതു ഗ്രഹം നിന്നാലും ധനാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും
സൂര്യന്റെ പതിനൊന്നിൽ രാഹു നിന്നാൽ ജതകനു സമുദായത്തിൽ നല്ല സ്ഥാനവും ധനാഭിവൃദ്ധിയും ദാമ്പത്യ സുഖവും ആരോഗ്യവും ലഭിക്കും .
ഒരു സ്ത്രീ ജാതകത്തിൽ ഒൻപതിൽ സൂര്യനും എഴിൽ രാഹുവും നിന്നാൽ (സൂര്യന്റെ 11 ഇൽ രാഹു )അവൾ വിധവ ആകാം
രവിശിഖി യോഗം പത്താം ഭാവം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഭാവങ്ങളിലും അനിഷ്ട ഫലപ്രദം ആണ് .
സ്ത്രീ ജാതകത്തിൽ രവിശിഖി യോഗം മധ്യവയസ്സിനു ശേഷം അവളെ വിധവ ആക്കാം .ഈ യോഗം ഏഴിലോ എട്ടിലോ ആണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ ആകാം
രവി ശുക്ര യോഗം ചെയ്തു ചിങ്ങത്തിൽ നില്ക്കുകയും ആ ചിങ്ങം ലഗ്നം ആകുകയും ചെയ്താൽ ജാതകന് ഉയർന്ന സർക്കാർ ജോലി കിട്ടാം

മറ്റൊരു പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പൂജാമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉപചരിക്കണം?

സഹസാധകന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഉപചരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ മറ്റൊരു പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട സാധകനെ ഉപചരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.