എട്ടാം ഭാവത്തിൽ, ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

 കലഹരതിരവിദ്യാത്യാഗധീ രോഗഭാഗീ
രുചിരതനുരനായുർല്ലക്ഷ്മവാനഷ്ടമസ്ഥേ
തപസി തനയധർമ്മത്യാഗവാംസ്താതഭക്ത-
സ്സസുഖധനസുഹൃൽ സ്ത്രീകാമുകോ യാമിനീശേ.

സാരം :-

എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ കലഹപ്രിയനായും വിദ്യയും ഔദാര്യവും ഇല്ലാത്തവനായും രോഗപീഡിതനായും സുന്ദരശരീരനായും ആയുർദൈർഗ്ഘ്യമില്ലാത്തവനായും ശരീരത്തിൽ വ്രണകിണാദികളായ ചിഹ്നങ്ങളുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ പുത്രന്മാരും പുണ്യവും ധർമ്മവും സദാചാരവും ഔദാര്യവും ഉള്ളവനായും പിത്രാദിഗുരുജനങ്ങളിൽ ഭക്തിയും സുഖവും ധനവും ബന്ധുക്കളും ഉള്ളവനായും സ്ത്രീകൾക്ക് കാമത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

ആറാം ഭാവത്തിൽ, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ഖലമതിരുദരാന്തശ്ശോഫരോഗീ ച നിന്ദ്യഃ
ക്ഷരജൂഷി പരിഭൂതശ്ചാലസോƒനായതായുഃ
വിഭവസുഭഗസുഭ്രൂ സംഗമർത്ഥോപഭോഗീ
യുവതിജനജിതേƒസ്തേ കാമുകഃ സ്യാദ്ദയാലുഃ

സാരം :-

ആറാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ക്രൂരബുദ്ധിയായും വയറ്റിൽ നീരും വേദനയും മറ്റു രോഗങ്ങളും ഉള്ളവനായും നിന്ദ്യനായും എല്ലായിടത്തും തോൽവി പറ്റുന്നവനായും മടിയനായും ആയുർബ്ബലമില്ലാത്തവനായും ഭവിക്കും.

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും സൗന്ദര്യവും ഉള്ളവനായും കളത്രസുഖവും കാമോപഭോഗവും ധനവും ഉള്ളവനായും സ്ത്രീജിതനായും കാമാധിക്യവും ദയാശീലവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

നാലാം ഭാവത്തിൽ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

സസുഖവിഭവബന്ധുഃ കീർത്തിമാൻ വാഹനാഢ്യഃ
പരയുവതിരതോƒംബുന്യസ്പൃഹോ ദാനശൌണ്ഡഃ
സുതസുഖസുഹൃദാഢ്യോ ബുദ്ധി മന്ത്രക്രിയാവാൻ
മൃദുമതിരമലത്മാസൂനുഗേ സാനുകമ്പഃ 

സാരം :-

നാലാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ സുഖവും സമ്പത്തും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും ബന്ധുക്കളും യശസ്സും വാഹനങ്ങളും ഉള്ളവനായും പരസ്ത്രീസക്തനായും ഒന്നിലും അധികമായ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനായും വളരെ ദാനം ചെയ്യുന്നവനായും ഭവിക്കും.

അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ പുത്രന്മാരും സുഖവും ബന്ധുക്കളും ഉള്ളവനായും ബുദ്ധിമാനായും മന്ത്രക്രിയകളിൽ (മന്ത്രങ്ങളിലും രാജ്യകാര്യാലോചനകളിലും) തല്പരനായും ബുദ്ധിക്കു തീക്ഷ്ണതയില്ലാത്തവനായും നിർമ്മലാത്മാവായും എല്ലാവരിലും ദയയുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ, മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

വിഷയസുഖധനാഢ്യശ്ചാരുവാഗിംഗിതജ്ഞോ
വചസി രുചിരരൂപഃ പണ്ഡിതഃ കാമുകശ്ച
സഹജഭവനസംസ്ഥേ  വിത്തവിദ്യാന്നശൌര്യ-
പ്രബലമതയുതോƒബ്ജേ സോദരാഢ്യഃ കദര്യഃ

സാരം :-

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ വിഷയസുഖവും ധനവും ഉള്ളവനായും മനോഹരമായി സംസാരിക്കുന്നവനായും അന്യന്മാരുടെ ആശയത്തെ അറിയുന്നവനായും സുന്ദരശരീരനായും വിദ്യയും ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും കാമശീലവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ധനവും വിദ്യയും അന്നപാനസാധനങ്ങളും ശൂരതയും ബലാധിക്യവും മദവും ഉള്ളവനായും സഹോദരന്മാരോടുകൂടിയവനായും പിശുക്കനായും ഭവിക്കും.

ലഗ്നത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ദാക്ഷിണ്യരൂപധനഭോഗഗുണൈഃ പ്രധാന-
ശ്ചന്ദ്രേ കുളീരവൃഷഭാജഗതേ വിലഗ്നേ
ഉന്മത്തനീചബധിരാ വികലശ്ച മൂക-
ശ്ശേഷേ നരോ ഭവതി കൃഷ്ണതനൗ വിശേഷാൽ.

സാരം :-

ഇടവം രാശിയോ, കർക്കിടകം രാശിയോ, മേടം രാശിയോ ലഗ്നരാശിയായി വരികയും ആ ലഗ്നരാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ഔദാര്യം, സാമർത്ഥ്യം, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, സുഖം, ഭോഗം മുതലായ ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ട് പ്രധാനനായും ദീർഘായുസ്സായും ഭവിക്കും. ഈ ചന്ദ്രന് പക്ഷബലമുണ്ടായിരുന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ശുഭഫലങ്ങൾ പൂർണ്ണങ്ങളായും അനുഭവിക്കും. ചന്ദ്രന് ബലഹാനിയുണ്ടായിരുന്നാൽ ന്യൂനങ്ങളായിരിക്കും അനുഭവത്തിൽ വരിക. (മേൽപ്പറഞ്ഞ ശുഭഫലങ്ങൾക്ക് കുറവ് അനുഭവപ്പെടും)

ശേഷം രാശികൾ (മിഥുനം, ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം, മീനം എന്നീ രാശികൾ) ലഗ്നരാശിയായി വരികയും ആ ലഗ്നരാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ഭ്രാന്തനോ നീച്ചനോ ഭൃത്യനോ ചെവിക്കോ കണ്ണിനോ നാക്കിനോ ശരീരത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങൾക്കോ വൈകല്യം സംഭവിച്ചവനോ ആയി ഭവിക്കും. കൃഷ്ണപക്ഷവും ചന്ദ്രന് ബലഹാനിയും ഒത്തുവന്നാൽ ഈ അശുഭഫലങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണതയും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനതയും ഉണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. 

ചന്ദ്രന് ശുക്ളപക്ഷത്തിൽ പഞ്ചമിവരെ അല്പബലം, ഷഷ്ഠി മുതൽ അഷ്ടമിയുടെ പകുതി വരെ മദ്ധ്യബലം,  അഷ്ടമിയുടെ അപരാധംമുതൽ ക്രമേണ പൌർണ്ണമാസിവരെ ബലാധിക്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണപ്രതിപദം മുതൽ കൃഷ്ണപഞ്ചമിവരെ  മദ്ധ്യബലം, ഷഷ്ഠിമുതൽ അഷ്ടമ്യർദ്ധം വരെ അല്പബലഹാനി. ഇത്യാദികളും യഥാക്രമം വിചാരിച്ചുകൊള്ളണം. 

ചന്ദ്രൻ ബലവാനായാൽ ശുഭപ്രദനം, ബലഹീനനായാൽ അശുഭപ്രദനുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിശേഷം ശേഷം ചന്ദ്രഭാവഫലങ്ങളിലും നിരൂപിച്ചുകൊൾകയും വേണം. 

സുശുഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സുശുഭായോഗേ ജാതോ
ധനവാൻ വനിതാദൃതോ നിയമശീലഃ
നിത്യോദ്യുക്തശ്ചപലോ
ഭോഗീ ഗുണവാൻ ധനാദ്ധ്യക്ഷഃ

സാരം :-

സുശുഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ധനവാനായും സ്ത്രീകളാൽ സൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവനായും നിയമശീലനായും എപ്പോഴും ഉത്സാഹിയായും ചപലനായും ഭോഗസുഖവും അനേക ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനായും ധനങ്ങളുടെ കർത്താവായും ഭവിക്കും.

****************************

   ലഗ്നരാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ പാപഗ്രഹയോഗവീക്ഷണബന്ധങ്ങളില്ലാതെയിരുന്നാൽ സുശുഭായോഗമാകുന്നു.

ക്ഷേത്ര ചോദ്യങ്ങൾ - 51

886. കുത്തിയോട്ടത്തിന് പ്രസിദ്ധി നേടിയ ക്ഷേത്രം ഏത്?
         ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവീ ക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

887. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാവടിയാട്ടം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

888. കടവല്ലൂർ അന്യോന്യം നടന്നുവരുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         കടവല്ലൂർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

889. മാമാങ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രം ഏത്?
         തിരുന്നാവായ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം (മലപ്പുറം)

890. ആണുങ്ങൾ പെണ്‍വേഷംകെട്ടി ചമയവിളക്ക് പിടിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         കൊറ്റൻ കുളങ്ങര ക്ഷേത്രം (കൊല്ലം - ചവറ)

891. പുനർജ്ജനി നൂഴൽ ഏത് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
         തിരുവില്വാമല വില്വാദ്രിനാഥക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

892. പഴയകാലത്ത് രേവതി പട്ടത്താനം എന്ന പണ്ഡിത സദസ്സ് നടന്നിരുന്നത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ്?
        കോഴിക്കോട് തളി ക്ഷേത്രം

893. ക്ഷേത്രത്തിൽ കോഴിയെ പറപ്പിക്കുന്ന ആചാരമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ഏത്?
          തോട്ടപ്പള്ളി ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

 894. പ്രഹ്ളാദ ചരിതം രചിച്ച ചക്രപാണിവാര്യർ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ കഴകക്കാരനായിരുന്നു?
          എരുവ ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

895. നളചരിത കർത്താവായ ഉണ്ണായിവാര്യർ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ കഴകക്കാരനായിരുന്നു?
         ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

896. കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ കർത്താവായ രാമപുരത്ത് വാര്യർ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ കഴകക്കാരനായിരുന്നു?
         രാമപുരം ശ്രീരാമക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

897. മഹാകവി ഇളംകാവിൽ ശങ്കരവാര്യർ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ കഴകക്കാരനായിരുന്നു?
         ഇളംകാവ് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം (എറണാകുളം)

898. സോപാനസംഗീത കുലപതിയായിരുന്ന ഞറളത്ത് രാമപൊതുവാൾ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ അടിയന്തരക്കാരനായിരുന്നു.?
         ഞറളത്ത് ശ്രീരാമക്ഷേത്രം (പാലക്കാട് - അലനെല്ലൂർ)

899. മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജ കൊട്ടുകാരനായിരുന്നു?
         തിരുനായത്തോട് ക്ഷേത്രം (എറണാകുളം)

900. ഇരട്ടകുളങ്ങര രാമവാര്യർ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ കഴകക്കാരനായിരുന്നു?
         ഇരട്ടകുളങ്ങര മഹാദേവ ക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)