ധ്രുവ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സമകായോ മഹോദ്യോഗഃ സ്ഥിരവാക് ശ്ളേഷ്മള പ്രഭുഃ
ക്ഷമീ സ്ഥിരധനോ മാനീ ഗുണവാൻ ധ്രുവയോഗജഃ

സാരം :-

ധ്രുവ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സമശരീരത്തോടും ഏറ്റവും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയവനായും സ്ഥിരമായ വാക്കിനെ പറയുന്നവനായും കഫപ്രകൃതിയായും പ്രഭുവായും ക്ഷമയും സ്ഥിര സമ്പത്തും അഭിമാനവും അനേകം ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

വൃദ്ധി നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ധനവാൻ സുസമൃദ്ധശ്ച പണ്ഡിതഃ പരിവാരവാൻ
ബഹുപുത്രകളത്രാഢ്യസ്സമതിർവൃദ്ധിയോഗജഃ

സാരം :-

വൃദ്ധി നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സമ്പത്തും ഏറ്റവും സമൃദ്ധിയും ഉള്ളവനായും പണ്ഡിതനായും പരിവാരങ്ങളും വളരെ പുത്രന്മാരും ഭാര്യമാരും ഉള്ളവനായും ഏറ്റവും സൽബുദ്ധിയായും ഭവിക്കും.

ക്ഷേത്ര ചോദ്യങ്ങൾ - 42

746. കാസരോഗത്തിന് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനമിരുന്നാലാണ് ശമനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്?
         ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട)

747. സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനുള്ള നന്ദിസൂചകമായി ശില്പങ്ങൾ വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ്?
         ഇണ്ടളയപ്പൻ ക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട)

748. തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാൻ തേങ്ങ വാൾകൊണ്ട് മുറിക്കുന്ന (മുറിസ്തംഭനം) വഴിപാടുള്ള ക്ഷേത്രം ഏത്?
         മാമാനിക്കുന്ന് ക്ഷേത്രം (കണ്ണൂർ - ഇരിക്കൂർ)

749. ശരീരത്തിലെ പണ്ഡും, വെള്ളയും മാറുവാൻ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ രക്തചന്ദനം തേച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് വിശ്വാസം?
         ആദിത്യപുരം സൂര്യക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

750. ഭാര്യഭർത്തൃബന്ധം ദൃഢമാകുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് ക്ഷേത്ര ദർശനത്താലാണ്?
         തിരുചെന്തൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം (തമിഴ്നാട്)

751. ഇഷ്ടകാര്യസാദ്ധ്യത്തിനായി ഭക്തജനങ്ങൾക്ക്‌ സ്വന്തമായി ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഏക ക്ഷേത്രം ഏത്?
         കോടിലിംഗേശ്വരക്ഷേത്രം (കർണ്ണാടക - കോലാർ)

752. ശ്വാസംമുട്ടിന് കയറ് തുലാഭാരം പ്രധാന വഴിപാടായി നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         തൃക്കൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

753. പുതിയവീടുകൾ പണിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധിയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ മണ്ണിൽ നിന്നൊരു അംശമാണെടുക്കുന്നത്?
         കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്രം (കണ്ണൂർ - പയ്യന്നൂർ)

754. കന്നുകാലിവർദ്ധനക്കും, ഐശ്വര്യത്തിനുമായി കന്നുകാലികളെ നടയ്ക്കു കെട്ടുന്ന വഴിപാടുള്ള ക്ഷേത്രം ഏത്?
         തിരുവൈരൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ - കോട്ടമുക്ക്)

755. മഴപെയ്യാനും, മഴ പെയ്യാതിരിക്കുവാനും വഴിപാട് നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

756. ആയിരം നെയ്തിരി കെട്ടികത്തിക്കുക എന്ന വഴിപാട് നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         കീഴഡൂർ ദുർഗ്ഗാക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

757. അന്നദാനം മുഖ്യവഴിപാടായി നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         ചെറുകുന്നിൽ അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രം (കണ്ണൂർ)

758. കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന കൂട്ടുപ്പായസം പ്രധാന വഴിപാടായി ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണുള്ളത്?
         പള്ളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം (കുറിച്ചി)

759. പുഷ്പവൃഷ്ടി പ്രധാന വഴിപാടായി നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         ഇലഞ്ഞിക്കൽക്കാവ് ശ്രീ ഭുവനേശ്വരിക്ഷേത്രം (എറണാകുളം - കോതമംഗലം)

 760.കാടാമ്പുഴ ദേവിയുടെ പ്രീതിക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വഴിപാട് എന്ത്?
         പൂമൂടൽ

ഗണ്ഡ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ദീർഘാംഗോ ദീർഘവൈരശ്ച വ്യസനീ ദുർജ്ജനപ്രിയഃ
ദൂതകൃത്യഃ കുലച്ഛേത്താ ദുരാചാരശ്ച ഗണ്ഡജഃ

സാരം :-

ഗണ്ഡ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നീണ്ടശരീരത്തോടും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വൈരത്തോടുംകൂടിയവനായും വ്യസനമുള്ളവനായും ദുർജ്ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായും ദൂതവൃത്തിയോടുകൂടിയവനായും കുലനാശത്തെ ചെയ്യുന്നവനായും ദുരാചാരങ്ങളോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും.

ശൂല നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശൂലയോഗോത്ഭവഃ ക്രോധീ തേജസ്വീ കലഹപ്രിയഃ
ചതുരശ്രുതനുഃ കാമീ ധനീ മാനീ ദൃഢപ്രഭുഃ

സാരം :-

ശൂല നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ അധികമായകോപവും പരാക്രമവും കലഹത്തിങ്കൽ പ്രിയവും ഉള്ളവനായും നല്ല ഒത്ത ശരീരത്തോടുകൂടിയവനായും കാമിയായും ധനവും അഭിമാനവും ഉള്ളവനായും നല്ല പ്രഭുത്വത്തോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും.

ധൃതി നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശ്രുതവാൻ വാക്പാടുഃ ശ്രീമാൻ സൗമ്യഃ കാമീ ച പണ്ഡിതഃ
ധൃതിയോഗേ ഭവേദ്ധീരഃ പരവിത്തരതശ്ശഠഃ

സാരം :-

ധൃതി നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായും വാഗ്മിയായും ശ്രീമാനായും സുഭഗനായും കാമശീലമുള്ളവനായും പണ്ഡിതനായും ധൈര്യമുള്ളവനായും പരദ്രവ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായും ശഠപ്രകൃതിയായും ഭവിക്കും.

സുകർമ്മ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സുശീലോ ഗുണവാൻ ഭോക്താ പുത്രമിത്രകളത്രവാൻ
സുകർമ്മനിരതോ ഭോഗീ സുകർമ്മണി സുധാർമ്മികഃ

സാരം :-

സുകർമ്മ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും സദ്‌വൃത്തനായും ഗുണവാനായും സുഖവും പുത്രന്മാരും ബന്ധുക്കളും ഭാര്യയും ഉള്ളവനായും സൽകർമ്മങ്ങളിൽ തൽപരനായും സ്ത്രീസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവനായും ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ഠനായും ഭവിക്കും.