വീട് വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ

വീടുവെയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ. നിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് പാലിക്കേണ്ട ശാസ്ത്രനിയമങ്ങള്‍.

1. വാസ്തുശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് സ്ഥാനനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി ഏത് ദിക്കിലേക്കാണോ വീടു നോക്കുന്നതെങ്കില്‍ ആ ദിക്കിന് അനുയോജ്യമായ ഗണിത(തച്ചുശാസ്ത്രം) കോല്‍ ചുറ്റളവില്‍ വീടുനിര്‍മ്മിക്കുക.

2. വീട് ഗൃഹമദ്ധ്യസൂത്രം നിര്‍ബന്ധമാക്കുക. 

3. അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനവും ചുറ്റളവും. 

4. കിടപ്പുമുറിയുടെ സ്ഥാനവും ചുറ്റളവും.

5. ബാത്ത്‌റൂം തെക്ക് - പടിഞ്ഞാറേ മൂലയില്‍നിന്നും വടക്ക് - കിഴക്കേ മൂലയില്‍നിന്നും നിര്‍ബന്ധമായും ഒഴിവാക്കുക. 

6. കോണിയുടെ തുടക്കം വടക്ക് നിന്നോ കിഴക്കുനിന്നോ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കയറിതുടങ്ങുക. 

7. വീടിന്റെ വരവ് - ചെലവ് അറിയുന്നതിനുള്ള വഴി :-  ആകെയുള്ള ചുറ്റളവിനെ 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 14 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല്‍ ശിഷ്ടം ചെലവ്. ആകെയുള്ള ചുറ്റളവിനെ 8 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 12 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല്‍ ശിഷ്ടം വരവ് 

8. വീടിന് വരവ് എപ്പോഴും അധികം ആവുന്നത് നല്ലതാണ്.

ദീക്ഷ എന്നാൽ എന്ത്?

ദിവ്യഭാവത്തെ ദാനം ചെയ്യുന്നതും പാപത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് " ദീക്ഷ ". ഈ ദീക്ഷയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾ ശരിയായ കൗളനായിത്തീരുകയുള്ളു. ഇത് മന്ത്ര അമന്ത്രദീക്ഷ എന്നും സമന്ത്രദീക്ഷ എന്നും രണ്ടുവിധത്തിലുണ്ട്. 

മന്ത്രം ഉപദേശിക്കാതെ കേവലം സ്ഥാനാരോഹണം എന്ന നിലയിൽ മാത്രം നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് "അമന്ത്രദീക്ഷ ". 

ഉപാസനാദേവതയുടെ മന്ത്രം ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് " സമന്ത്രദീക്ഷ ". 

കൗളദീക്ഷ എന്നത് സമന്ത്രദീക്ഷ തന്നെയാണ്. ഇത് ശാക്തീ, ശാംഭവി, മാന്ത്രി എന്നീ മൂന്നുവിധത്തിലുണ്ട്. ഗുരു സ്വന്തം പ്രാണശക്തിയെ ശിഷ്യനിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇത്. അതായത് ഒരു ആചാര്യൻ എപ്രകാരമാണോ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിലാവിഗ്രഹത്തിൽ ദേവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അതേപോലെ സ്വതഃ ചൈതന്യമുള്ള ശിഷ്യന്റെ ശരീരക്ഷേത്രത്തിൽ ഗുരു സ്വന്തം തപശ്ചൈതന്യത്തെ നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ കൗളസമ്പ്രദായത്തിൽ ദീക്ഷ എന്നത് അനിവാര്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ ദീക്ഷിതനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ശിഷ്യരെ സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രോപദേശം നൽകുവാനുള്ള യോഗ്യതയുമുള്ളൂ.

സന്താനയോഗം ജ്യോതിഷത്തില്‍

മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമാണ് ദാമ്പത്യ ബന്ധം. ആ പുണ്യ ബന്ധത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തതി. സന്താനം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ കുറയും. സന്താന ദുഃഖമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം. സന്തതി ഇല്ലാത്തത് ഒരു ദുഃഖം, ഉണ്ടായ സന്തതിയെ പറ്റി ഉള്ള ദുഃഖം മറ്റൊന്ന്. സന്താനം ഇല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ വശങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യം.

ഈ വിഷയം വിവാഹ പൊരുത്തവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് . പൊരുത്ത പരിശോധനയിൽ, ഈ ദമ്പതിമാർക്ക് സന്താന ലാഭം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പ്രശ്ന ചിന്ത ചെയ്യണം എന്ന് ആചാര്യൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സന്താനം ഉണ്ടാവാത്തതിന് പ്രധാനമായും 2 കാരണങ്ങൾ ആണുള്ളത് .

1. ശാരീരിക കാരണങ്ങളും, 2. ജന്മാന്തര പാപങ്ങളും.

ശാരീരിക ദോഷങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് സേവയും, പാപ ദോഷങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തവും ആണ് പരിഹാരം . പാപ ദോഷങ്ങൾ പ്രശ്ന ചിന്തയിലൂടെ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ.

ജ്യോതിഷത്തിൽ " കന്ന്യാളിഗോ ഹരിഷിന്ദു ലഗ്നയോരല്പ പുത്രത ; എന്ന പ്രമാണ പ്രകാരം കന്നി, വൃശ്ചികം, ഇടവം, ചിങ്ങം എന്നീ രാശികൾ ലഗ്നമായാലും ചന്ദ്രലഗ്നം ആയാലും അവയ്ക്ക് ബലം ഇല്ലാതെ വന്നാലും, ഈ രാശികൾ അഞ്ചാം ഭാവം ആയി ബലഹീനരായാലും അൽപ സന്താനം എന്ന ഫലം അനുഭവിക്കും എന്നാണ്.

സന്താന വൈകല്യ യോഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത് " ഭൌമേ പഞ്ചമഗെ പുത്രാ ജായന്തേ സ്വല്പ ജീവിത; സ്വഗൃഹേ യദി തെഷ്വെ കോ മ്രിയതേ അന്യ ചിരായുഷേ 'എന്നുമാണ് .

അഞ്ചിൽ ചൊവ്വ നിന്നാൽ സന്തതി ഉണ്ടായി അല്പകാലം കൊണ്ട് മരണം അടയുകയും, പ്രസ്തുത ചൊവ്വ ബലവാൻ ആയിരുന്നാൽ ഒരു സന്തതി നശിക്കുകയും മറ്റു സന്താനങ്ങൾ ആയുസ്സ് ഉള്ളവർ ആവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്.

1. ചന്ദ്രൻ പതിനൊന്നിലും രണ്ടിലധികം ഗ്രഹങ്ങൾ ലഗ്നത്തിലും, വ്യാഴത്തിനു പാപ ഗ്രഹങ്ങൾ അഞ്ചിലും. 

അല്ലെങ്കിൽ 

2. ശനി ലഗ്നത്തിലും കുജൻ പന്ത്രെണ്ടിലും വ്യാഴം അഷ്ടമത്തിലും ആവുകയും അഞ്ചാം ഭാവം അൽപ പുത്ര രാശികൾ ആവുകയും ചെയ്താലും കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ സന്തതി ലാഭം ഉണ്ടാവും എന്നും ആചാര്യ കല്പിതം ഉണ്ട്.

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ, വംശനാശ ലക്ഷണം, ബീജക്ഷേത്ര ബലം, ബീജ ക്ഷേത്ര സ്ഫുടം, സന്താന തിഥി എന്നിവയും ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കണം. കാരണം, സന്താനതിഥി സ്ഫുടം - കൃഷ്ണ പക്ഷ തിഥികൾ ആയാൽ സന്തതി ലാഭം കുറവും ,ശുക്ലപക്ഷ തിഥികളിൽ ആയാൽ ശുഭവും ആണ്.

സന്താന തിഥി സ്ഫുടം അനുസരിച്ച്, ചില ആരാധനാ ക്രമങ്ങളും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാ ; പ്രസ്തുത സ്ഫുടം കറുത്ത പക്ഷ ഷഷ്ഠിയിൽ ആയാൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്നത് സന്തതി ലാഭം ഉണ്ടാക്കും.

ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയത്, കലികാലത്തിൽ സന്താന ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം പേർ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്, ധാരാളം വൈദ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും നിരാശരായവർ, ജ്യോതിഷ വിധി കൂടി പരീക്ഷിക്കട്ടെ എന്നുകരുതിയാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അവരെ ഈശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ.

കൗളം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്?

കൗളം എന്നാൽ കുലത്തെ സംബന്ധിച്ചത് എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു. കുലം എന്നാൽ സുക്ഷുമ്‌നാ നാഡി. സുഷുമ്നാ നാഡിയിലൂടെയുള്ള പ്രാണശക്തിയുടെ ഉദ്ഗമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് കൗളം എന്നത്.

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നാഡികളുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനം പതിനാല് നാഡികൾ. അവയാകട്ടെ അലംബുസ, കുഹു, വിശ്വോദര, വാരണ, ഹസ്തിജിഹ്വാ, യശോവതി, പയസ്വിനി, ഗാന്ധാരി, പൂഷാ, ശംഖിനി, സരസ്വതി, ഇഡ, പിംഗല, സുഷുമ്ന എന്നിവയാകുന്നു. ഇഡ, പിംഗല, സുഷുമ്ന എന്നിവ ഇതിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. പിംഗലയെ സൂര്യനാഡി എന്നും ഇഡയെ ചന്ദ്രനാഡി എന്നും പറയുന്നു. സുഷുമ്നാനാഡി അഗ്നിതത്വത്തെ വഹിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ അഗ്നിതത്വം എന്നത് പ്രാണശക്തിതന്നെ. അഗ്നിസൂര്യസോമാത്മകമാണ് മനുഷ്യശരീരം. കൂടാതെ ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥി, വിഷ്ണുഗ്രന്ഥി, രുദ്രഗ്രന്ഥി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ഗ്രന്ഥികളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥി അഗ്നിതത്വത്തെയും വിഷ്ണുഗ്രന്ഥി സൂര്യതതത്വത്തെയും രുദ്രഗ്രന്ഥി  സോമതത്വത്തെയും വഹിക്കുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ അഗ്നിസൂര്യസോമാത്മകമാണ് ഈ ശരീരം.

സുഷ്മനാനാഡിയിൽ ആറ് ആധാരപത്മങ്ങളുണ്ട്. ലിംഗഗുദങ്ങൾക്ക് മധ്യേ ഏറ്റവും കീഴറ്റത്തായി മൂലാധാരപത്മം, അതിനുമീതെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്വാധിഷ്ഠാനം, നാഭിസ്ഥാനത്ത് മണിപൂരകം, ഹൃദയസ്ഥാനത്ത് അനാഹതം, കണ്ഠനാളത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വിശുദ്ധി, ഭ്രൂമദ്ധ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആജ്ഞാ എന്നിവയാണ് ആറ് ആധാരപത്മങ്ങൾ. അതിനു മുകളിൽ മസ്തിഷ്‌കം സഹസ്രദള പത്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അതിനും മദ്ധ്യത്തിലായി ബ്രഹ്മരന്ധ്രം. അതിനും മുകളിലായി " അകുലം " എന്നു പേരുള്ള അഷ്ടദളപത്മവും ഉണ്ടത്രെ. ആജ്ഞക്കുമുകളിലായി സൂക്ഷ്മമായി വീണ്ടും ആറ് ആധാരചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് യോഗശാസ്ത്രം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

മൂലാധാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ദേവത ഗണപതിയാണ്. സ്വാധിഷ്ഠാനത്തിന്റേത് ബ്രഹ്‌മാവ്‌, മണിപൂരകത്തിന്റേത് വിഷ്ണു, അനാഹതത്തിന് രുദ്രൻ, വിശുദ്ധിയ്ക്ക് ഈശ്വരൻ, ആജ്ഞയ്ക്ക് സദാശിവൻ എന്നിവർ ദേവതകളാകുന്നു. സഹസ്രാരപത്മത്തിലെ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ. അകുലം എന്ന സ്ഥാനത്ത് " ശ്രീഗുരു " പരമശിവഭാവത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു.

മൂലാധാരത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ മൂന്നരച്ചുറ്റായി ജീവശക്തി സർപ്പാകൃതിയിൽ ശയിക്കുന്നു. ഇതിന് കുണ്ഡലിനീശക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശക്തിയെ മന്ത്രജപത്തിനാൽ ഉണർത്തി ബ്രഹ്മരന്ധ്രസ്ഥിതനായ പരമശിവനുമായി സംയോഗം ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് യോഗാനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യോഗാനുഭൂതി വിഷയകമായ സാധനതന്നെയാണ് " കൗളധർമ്മം " എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. യമനിയമ ആസനപ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാരധാരണാ ധ്യാനസമാധികളാകുന്ന അഷ്ടാംഗയോഗം ഇതിന് സഹായകരമായിത്തീരുന്നു.

ഈ ശരീരത്തെ പിണ്ഡാണ്ഡം എന്നും പ്രപഞ്ചത്തെ ബ്രഹ്മാണ്ഡം എന്നും വിവക്ഷിക്കുന്നു. പിണ്ഡാണ്ഡാധിഷ്ഠിതമായ പ്രാണശക്തിയെ കുണ്ഡലിനീശക്തി എന്നും ബ്രഹ്മാണ്ഡാധിഷ്ഠിതമായ പ്രാണശക്തിയെ അതായത് പരാശക്തിയെ ' ത്രിപുരസുന്ദരി " എന്നും പറയുന്നു. മുപ്പത്തിയാറ് തത്വങ്ങളുടെ സംഘാതമാണ് ഈ പിണ്ഡാണ്ഡവും ബ്രഹ്മാണ്ഡവും എന്നതിനാൽ ഇവയ്ക്ക് പരസ്പരമുള്ള ഐക്യാനുസന്ധാനത്തിലൂടെ ജീവ - ബ്രഹ്മ  ഐക്യാനുസന്ധാനം സാധ്യമാകുന്നു. " തത്ത്വമസി " തുടങ്ങിയ മഹാവാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് ലക്ഷീകരിക്കുന്ന അർത്ഥവും ഇതുതന്നെ. ഇതിലൂടെ സാധകൻ പരമമായ അദ്വൈതഭാവനയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശ്രീഗുരുവിൽനിന്ന് കൗളദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച സാധകൻ പരമമായ തത്വബോധത്തിലൂടെ അദ്വൈതസാക്ഷാത്കാരത്തെ നേടുകയാണ്.

ചില നാളുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ ജനിച്ചാല്‍ അച്ഛനമ്മമാര്‍ക്കും, ബന്ധുക്കള്‍ക്കും ദോഷം ചെയ്യുമോ ?

ചില നാളുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ ജനിച്ചാല്‍ അത് അച്ഛനമ്മമാര്‍ക്കും, ബന്ധുക്കള്‍ക്കും ദോഷം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നിലവിലുണ്ട്. അതിന്‍റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണിവിടെ.

കാലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍

വേദാംഗ ജ്യോതിഷം ചില നക്ഷത്രങ്ങളെ കാലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍ എന്നുപറയുന്നു. അവ പൂയം, അത്തം, പൂരാടം എന്നിവയാണ്. ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ഏകദേശം 60 നാഴിക സമയം(അതായത് ഏകദേശം 24 മണിക്കൂര്‍) ആണുള്ളത്. അതിന്‍റെ നാലില്‍ ഒന്നിന് ഒരു കാല്‍ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു നക്ഷത്രക്കാല്‍ എന്നത് ഏകദേശം 15 നാഴിക- 6 മണിക്കൂര്‍ ആണ്. 

പൂയം നക്ഷത്രം തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ 6 മണിക്കൂര്‍ ആണ് 1-ാം കാല്‍. ഈ സമയത്ത് ജനനം നടന്നാന്‍ ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് തന്നെയും, പിന്നത്തെ 6 മണിക്കൂറില്‍ ജനിച്ചാല്‍ മാതാവിനും, അതിനുശേഷമുള്ള 6 മണിക്കൂറില്‍ ജനിച്ചാല്‍ പിതാവിനും, അവസാനത്തെ 6 മണിക്കൂറില്‍ ജനിച്ചാല്‍ അമ്മാവനും ദോഷം സംഭവിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈവിധം ദോഷം സംഭവിക്കണമെങ്കില്‍ മറ്റുചില കാര്യങ്ങളും കൂടി യോജിച്ച് വരണം.

പൂയം നക്ഷത്രത്തിന് നക്ഷത്രകാല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കൂറുദോഷം സംഭവിക്കണമെങ്കില്‍ പൂയം നക്ഷത്രവും, ബുധനാഴ്ചയും ചേര്‍ന്നുവരണം. ആ ദിവസത്തെ തിഥി പ്രഥമയും, ജന്മലഗ്നം കര്‍ക്കിടകവും ആയിരിക്കണം. ഇത് വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളു എന്നത് പരിശോധിക്കാം. പൂയം നക്ഷത്രം വരുന്നത് ബുധനാഴ്ച അല്ലെങ്കില്‍ കൂറുദോഷം വരില്ല. ബുധനാഴ്ച വന്നാല്‍ തന്നെ ദോഷം സംഭവിക്കണമെങ്കില്‍ അന്നത്തെ തിഥി പ്രഥമ ആയിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ബുധനാഴ്ചയും പൂയവും ചേര്‍ന്നുവന്നാലും അന്നത്തെ തിഥി ചതുര്‍ത്ഥി ആണെങ്കില്‍ കൂറുദോഷം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ ബുധനാഴ്ച പൂയം നക്ഷത്രവും, പ്രഥമയും ചേര്‍ന്നുവന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാലും ദോഷം സംഭവിക്കണമെങ്കില്‍ ജന്മലഗ്നം കര്‍ക്കിടകം ആയിരിക്കണം.

ഒരു നക്ഷത്രസമയം ഏകദേശം 24 മണിക്കൂര്‍ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു ലഗ്നത്തിന് 2 മണിക്കൂര്‍ എന്ന നിലയില്‍ മേടം മുതല്‍ മീനംവരെ 12 ലഗ്നങ്ങള്‍ മാറിമാറി വരും. അതായത് 24 മണിക്കൂര്‍ ഉള്ള ഒരു നാളിന് 22 മണിക്കൂറും ദോഷമില്ല. ദോഷം സംഭവിക്കുന്നത് കര്‍ക്കിടകലഗ്നം വരുന്ന ഏകദേശം 2 മണിക്കൂര്‍ മാത്രം. ഇങ്ങനെ വന്നാല്‍ തന്നെ ദോഷം അനുഭവത്തില്‍ വരണമെങ്കില്‍ ചന്ദ്രന് ബലം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും, ശുഭഗ്രഹയോഗദൃഷ്ടികള്‍ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും, ചന്ദ്രന്‍ ലഗ്നാല്‍ ദുഃസ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുകയും വേണം. ഉദാഹരണത്തിന് മകരമാസത്തിലെ പൂയം പൗര്‍ണ്ണമി ദിവസമായിരിക്കും. ചന്ദ്രന്‍ വളരെ ബലവാനായി സ്വക്ഷേത്രത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ദിവസം. അന്ന് ഒരു ജനനം ഉണ്ടായാല്‍ കുടുംബത്തില്‍ ആര്‍ക്കും ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കുകയില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല ആ കുടുംബത്തിന് ഉയര്‍ച്ച ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

ഇങ്ങനെ വളരെ വിരളമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കൂറുദോഷം സംഭവിച്ചു എന്നുതന്നെ വിചാരിക്കുക എങ്കില്‍പ്പോലും അതിന്‍റെ ദോഷം അനുഭവിക്കണമെങ്കില്‍ ജനനസമയത്തെ ഗ്രഹനിലയില്‍ അരിഷ്ടത ഉണ്ടായിരിക്കണം. പൂയം നക്ഷത്രത്തില്‍ കൂറുദോഷത്തോടെ ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ ഗ്രഹനിലയില്‍ 4-ാം ഭാവാധിപനും, 4-ാം ഭാവത്തിന്‍റെ കാരകന്മാരായ ചന്ദ്രനും ശുക്രനും ബലവാന്മാരായിരിക്കുകയോ, 4-ാം ഭാവത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹയോഗദൃഷ്ടികള്‍ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താല്‍ ഒരിക്കലും അമ്മയ്ക്കോ, അമ്മാവനോ ദോഷം സംഭവിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ 9-ാം ഭാവത്തിനും, ഭാവാധിപനും ഭാവകാരകനായും വ്യാഴത്തിനും പിതൃകാരകനായ സൂര്യനും ബലമുണ്ടെങ്കില്‍ അച്ഛനും ഒരു ആപത്തും ഉണ്ടാകുകയില്ല.

അത്തത്തിന്

അത്തം നക്ഷത്രത്തിന് കൂറുദോഷം സംഭവിക്കണമെങ്കില്‍ അത്തവും, ചൊവ്വാഴ്ചയും, സപ്തമിയും ചേര്‍ന്ന് വരണം. ലഗ്നം കന്നിയായിരിക്കണം. പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിന് ശനിയാഴ്ചയും രിക്തതിഥിയും (ചതുര്‍ത്ഥി, ചതുര്‍ദശി, നവമി) ചേര്‍ന്നുവരണം. ലഗ്നം ധനു ആയിരിക്കണം.

ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനശേഷം ആ കുടുംബത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സകലപ്രശ്നങ്ങളുടേയും കാരണം നിസ്സഹായനായ ആ കുഞ്ഞാണ് എന്ന് ആരോപിക്കുന്നവര്‍ ഒരു കാര്യം ഓര്‍ക്കുക. പ്രതികരിക്കുവാന്‍ ശേഷിയില്ലാത്ത നിഷ്ക്കളങ്കരായവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മഹത്യാപാപത്തിന് തുല്യമാണ്. ദോഷാരോപണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അറിവും, അനുഷ്ഠാനവുമുള്ള ഒരു ദൈവജ്ഞനെ സമീപിച്ച് ഉപദേശം തേടുക. നാളത്തെ നന്മയുടെ വെളിച്ചമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍. അവര്‍ അങ്ങനെതന്നെ വളര്‍ന്നുവരണമെങ്കില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഇല്ലാത്ത, സ്നേഹവും പ്രോത്സാഹനവും ഉള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം അവര്‍ക്കായി ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുക. അവരിലെ ചെറിയ തെറ്റുകള്‍ തിരുത്തുന്നതുപോലും സ്നേഹത്തോടെ ആകട്ടെ.

മറ്റ് ഉപാസനാവിഷയങ്ങളിൽ ശാക്തേയന്റെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം?

ഒരു ഉപാസനാസമ്പ്രദായത്തെയും നിന്ദിക്കരുത്. എല്ലാം സത്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീചക്രപൂജയിൽ ഷഡ്ദർശനപൂജയും ചതുരായതന പൂജയും ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതുകൊണ്ട് മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആരാധനയും വിമർശിക്കപ്പെടരുത് എന്നു വരുന്നു. എന്നാൽ സ്വന്തം ഉപാസനയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി അതിൽത്തന്നെ അറിയുറച്ച് നിൽക്കേണ്ടതാണ്.

ശാക്തേയന്മാർ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗികളായിത്തീരേണ്ടതുണ്ടോ?

ദേവി ഭോഗ മോക്ഷപ്രദയാണ്. അതിനാൽ ശാക്തേയന്മാർ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളാകുന്ന നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങളേയും സാധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ശരിയായ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളു. വിവാഹം ചെയ്യാതെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ സാധന പൂർണ്ണമാകുകയില്ല. എന്ന് തന്നെയല്ല ചിലപ്പോൾ അപഥസഞ്ചാരത്തിന് ഇടനൽകുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ സാധകൻ പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ ഏവ?

ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം എന്നിവയാണ് പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ. ഇവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വരും അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.