അതിഗണ്ഡം നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കാമീ കലാവിൽ ക്രോധീ ച ദീർഘവക്ത്രതനുശ്ശഠഃ
പരേംഗിതജ്ഞഃ കലഹീ ഹിംസ്രഃ സ്യാദതിഗണ്ഡജഃ

സാരം :-

അതിഗണ്ഡം നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കാമശീലവും, കലാവിദ്യകളിൽ ജ്ഞാനവും കോപാധിക്യവും ഉള്ളവനായും ശരീരവും മുഖവും നീണ്ടിരിക്കുന്നവനായും ശഠപ്രകൃതിയായും അന്യന്മാരുടെ ആശയങ്ങളെ അറിയുന്നവനായും കലഹപ്രിയനായും ഹിംസാശീലമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ശോഭന നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ധനീഭോക്താ സുഖീകാമീമൃദുകൃത്യോ മഹോദ്യമഃ
ദേവകാര്യരതോ ധീരസ്സസുഹൃച്ശോഭനോത്ഭവഃ

സാരം :-

ശോഭന നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സമ്പത്തും സുഖവും മൃഷ്ടാന്നഭോജനവും ഉള്ളവനായും കാമിയായും അല്പകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും ഏറ്റവും ഉത്സാഹിയായും ദേവകാര്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവനായും ധീരനായും ബന്ധുക്കളോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും.

ക്ഷേത്ര ചോദ്യങ്ങൾ - 41

731. കുടുംബത്തിൽ സമ്പദ്സമൃദ്ധിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ഭക്തജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന "പാളനമസ്ക്കാരം" വഴിപാട് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണുള്ളത്?
         തിരുവല്ല ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട)

732. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും, സന്താന സൗഖ്യത്തിനുമായി പിള്ളവയ്പ്പ് വഴിപാട് നേർച്ച ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നടന്നുവരുന്നത്?
         പെരുമണ്‍ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം (കൊല്ലം)

733. ചൊറി, ത്വക് രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പരിഹാരമായി വെള്ളരിക്കയും കടുകും നടയ്ക്കൽ വെയ്ക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         ആനയ്ക്കൽ ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

734. മദ്യപാനം നിറുത്തുവാൻ സത്യം ചെയ്യൽ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         ചക്കുളത്തുകാവ്‌ (ആലപ്പുഴ - നീരേറ്റുപുറം)

735. വിവാഹം നടക്കുന്നതിനും, പാപയോഗമുള്ളവർക്കും വള്ളിതിരുമണ പൂജ വഴിപാട് നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         തിരുവഞ്ചൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

736. ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ആണ്‍കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നതിന് കൂട്ടുപ്പായസവും, പെണ്‍കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നതിന് വെള്ളനിവേദ്യവും വഴിപാടായി നടത്തുന്നത്?
        ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

737. ചിലന്തിവിഷത്തിന് മലർനേദ്യം വഴിപാടായുള്ള ക്ഷേത്രം ഏത്?
        പള്ളിയറ ക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട - കൊടുമണ്‍)

738. സർപ്പദോഷ പരിഹാരത്തിനായി ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ നാഗസ്ഥാനത്താണ് കോഴിമുട്ട സമർപ്പണം (ഒപ്പിക്കൽ) നടത്തുന്നത്?
         പെരളശ്ശേരി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം (കണ്ണൂർ)

739. ശ്വാസംമുട്ടിനും, വായുക്ഷോഭത്തിനും പരിഹാരമായി ഹനുമാന് കുഴച്ച അവിലും, കദളിപ്പഴവും നേദിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         ആലത്തിയൂർ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം (മലപ്പുറം)

740. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് "നമസ്ക്കാര വഴിപാട്" നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         ഓണംതുരുത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

741. തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാൻ മുട്ടറുക്കലിന് പേരുകേട്ട പ്രധാന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         കാടാമ്പുഴ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം (മലപ്പുറം)

742. വയറുവേദനയ്ക്ക് "രുധിരക്കലം" വഴിപാട് നടത്താറുള്ള ക്ഷേത്രം ഏത്?
         തിരുവിലഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ - കരുവാറ്റ)

743. അകാല മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏത് ക്ഷേത്ര ദർശനത്താലാണ്?
         പൊക്കുന്നി ശിവക്ഷേത്രം (പാലക്കാട് - വടവന്നൂർ)

744. പിറന്നാൾ ദിവസം ധാരകഴിച്ചാൽ ശതവർഷായുസ്സായി ഭവിക്കും എന്ന് ചൊല്ലുള്ള ക്ഷേത്രം ഏത്?
         തൃപ്രങ്ങോട് ശിവക്ഷേത്രം (മലപ്പുറം)

745. സന്താനലബ്ധിയ്ക്ക് പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടത്തിലും, ആണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് വേണ്ടി കിണ്ടിയിലും നെയ്യ് നിറച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുള്ള ക്ഷേത്രം ഏത്?
         രയിരനെല്ലൂർ ദുർഗ്ഗാക്ഷേത്രം (പാലക്കാട് - നടുവട്ടം)

സൗഭാഗ്യ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

മത്സ്യശംഖഹലാങ്കശ്ച മൃദുഃ കാമീ കഫാത്മകഃ
ധനീ സൗഭാഗ്യസഞ്ജാതഃ പ്രവാസീ മൃഷ്ടഭുക് സുഖീ.

സാരം :-

സൗഭാഗ്യ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പാണിപാദാദികളാൽ മത്സ്യരേഖ, ശംഖരേഖ, ഹലരേഖ മുതലായ അടയാളങ്ങളോടുകൂടിയവനായും കോമളനായും കാമിയായും കഫ പ്രകൃതിയായും ധനവും അന്യദേശവാസവും ഉള്ളവനായും മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനത്തോടുകൂടിയവനായും സുഖിയായും ഭവിക്കും.

ആയുഷ്മാൻ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ദീർഘജീവി വിശാലാക്ഷോ ധന്യോ ഗോമിത്രപുത്രവാൻ
ആയുഷ്മദ്യോഗജോƒമാത്യഃ കീർത്തിമാൻ പണ്ഡിതസ്സഖീഃ

സാരം :-

ആയുഷ്മാൻ നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ദീർഘായുസ്സായും വിസ്താരമേറിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനായും ധന്യനായും പശുക്കളും ബന്ധുക്കളും പുത്രന്മാരും ഉള്ളവനായും രാജമന്ത്രിയായും കീർത്തിയും പാണ്ഡിത്യവും സുഖവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ക്ഷേത്ര ചോദ്യങ്ങൾ - 40

715. മുലപ്പാൽ വർദ്ധനവിന് വേണ്ടി അമ്മമാർ ഏത് ക്ഷേത്ര കൊടിമര ചുവട്ടിലാണ് മഞ്ചാടിക്കുരു സമർപ്പിക്കുന്നത്?
        ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥിക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട)

716. മുടി വളരാനാണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ചൂല് വഴിപാടായി നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         കല്ലിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം (എറണാകുളം)

717. ചെവി കേൾക്കാത്തവർ വെടിവഴിപാട് നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
        കാപ്പാട്ടുക്കാവ് ക്ഷേത്രം (കണ്ണൂർ)

718. കണ്ണുരോഗവും, ത്വക് രോഗവും മാറുവാൻ ആദിത്യപൂജ നടത്തി രക്തചന്ദനമുട്ടികൾ നടയിൽ വെക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         ആദിത്യപുരം സൂര്യക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

719. ആയുർവർദ്ധനവിന് എള്ള് തുലാഭാരം വഴിപാടായി നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലം ശിവക്ഷേത്രം (പാലക്കാട് - തിരുവില്വാമല)

720. മനോരോഗ നിവാരണത്തിന് ക്ഷീരധാര നടത്തുന്നത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ്?
         തൃച്ചാറ്റ്കുളം മഹാദേവക്ഷേത്രം (ആലപ്പുഴ)

721. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് അപ്പവും, നെയ്പ്പായസവും വഴിപാട് കഴിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         പുൽപ്പള്ളി സീതാദേവി ക്ഷേത്രം (വയനാട്)

722. സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ കദളിപ്പഴം നേദിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
        വായില്ലാകുന്നിലപ്പൻ ക്ഷേത്രം (പാലക്കാട് - കടമ്പഴിപ്പുറം)

723. ശനിദോഷത്തിന് നവഗ്രഹജപം വഴിപാടായി നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         കീഴൂർ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം (കാസർകോഡ്)

724. മംഗല്യഭാഗ്യത്തിനും, സന്താനലബ്ധിക്കും അടപ്രഥമൻ നേദ്യമുള്ള ക്ഷേത്രം ഏത്?
        വൈതൂർ കാലിയാർ ക്ഷേത്രം (കണ്ണൂർ - ഉളിക്കൽ)

725. വിവാഹലബ്ധിയ്ക്കായി ഇണപ്പുടവ ചാർത്തുക എന്ന വഴിപാട് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഉള്ളത്?
         ആനന്ദപുരം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ)

726. മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുവാൻ എള്ളുപായസം പ്രധാന വഴിപാടായി നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         അറക്കുളം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം (ഇടുക്കി)

727. ഉദരരോഗത്തിന് വഴുതനങ്ങ നേദ്യം നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         ഉദയനാപുരം സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം (കോട്ടയം)

728. കണ്ണ് രോഗത്തിന് തൃക്കണ്ണ് ചാർത്തൽ പ്രധാന വഴിപാടായി നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         ചക്കംകുളങ്ങര ധർമ്മശാസ്താക്ഷേത്രം (തൃശ്ശൂർ - തലോർ)

729. ആസ്മ മാറുവാൻ ഹനുമാന് തൊട്ടിയും കയറും നടയിൽ വെക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         തൃക്കവിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം (പത്തനംതിട്ട - കവിയൂർ)

730. സന്താനലബ്ധിയ്ക്ക് പ്രത്യേക വഴിപാടായി കുടുക്കച്ചോറ് നേദിച്ച് കുരങ്ങന്മാർക്ക്‌ കൊടുക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത്?
         വള്ളിക്കാട്ടുക്കാവ് (കോഴിക്കോട് - എടക്കര)

പ്രീതി നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കർമ്മശീലോ ഗുണാഢ്യശ്ച പരസ്ത്രീഷ്ടോƒ ഖിലപ്രിയഃ
ഗുരുദേവാർച്ചകഃ ശ്രീമാൻസുബന്ധു പ്രീതിയോഗജഃ

സാരം :-

പ്രീതി നിത്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കർമ്മകുശലനായും ഗുണവാനായും അന്യസ്ത്രീകളിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവനായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടനായും ഗുരുപൂജയിലും ദൈവപൂജയിലും താല്പര്യമുള്ളവനായും സമ്പത്തും വളരെ ബന്ധുക്കളും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.