ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ, പത്താം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

അതിഥിസുരസപര്യസ്സദ്ധനശ്ശുദ്ധദാര-
സ്സസുതനൃപതിഭാഗ്യോ ഭാർഗ്ഗവേ ഭാഗ്യസംസ്ഥേ
ബഹുമതിസുഹൃദർത്ഥഃ കർഷകഃ കീർത്തിശാലീ
നഭസി മഹിതകർമ്മാ വസ്ത്രമൂല്യാപ്തവിത്തഃ

സാരം :-

ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ അതിഥി സല്ക്കാരത്തിലും ദേവപൂജയിലും താല്പര്യമുള്ളവനായും വളരെ ധനവും നല്ല ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും ഉള്ളവനായും മഹാരാജപ്രസാദംകൊണ്ട് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും.

പത്താം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിശക്തിയും ബന്ധുക്കളും ധനപുഷ്ടിയും കൃഷിഗുണവും സൽകീർത്തിയും ഉള്ളവനായും വളരെ ശ്രേഷ്ഠകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും വസ്ത്രങ്ങളെ വിറ്റുലഭിക്കപ്പെട്ട ധനത്തോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും.

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ബഹുയുവതിവിഷക്തഃ സ്ത്രീജിതോ നഷ്ടദാര-
സ്സുതനുസുഭഗസൗഖ്യഃ കാമഗേ വ്യംഗ ആഢ്യഃ
അനുഭവസുഖവിത്തപ്രൗഢിഭാഗായതായുഃ
പ്രഭുരവനിപതിർവ്വാ നൈധനേ ദാനവേഢ്യേ.

സാരം :-

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ബഹുസ്ത്രീസക്തനായും സ്ത്രീജിതനായും സ്വഭാര്യയ്ക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നവനായും സൗന്ദര്യവും സൗഭാഗ്യവും സുഖവും സമ്പത്തും പ്രഭുത്വവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ അനുഭവസുഖമുള്ളവനായും വളരെ സമ്പത്തും പ്രൌഡിയും ദീർഘായുസ്സും ഉള്ളവനായും പ്രഭുത്വമോ രാജത്വമോ ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ, ആറാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

പ്രഭുരതിമതിരർത്ഥാപത്യമിത്രസ്സമർത്ഥ-
സ്തുരഗബലഭൃദാര്യഃ പഞ്ചമേ മന്ത്രിമുഖ്യഃ
യുവതിജനകൃതാനർത്ഥോƒരിഹാ ഭീരുരാർത്തഃ
പരിഭവപരിവാദൈർവ്വിഹ്വലോ ബഹ്വമിത്രേ.

സാരം :-

അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ പ്രഭുവായും ഏറ്റവും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും വളരെ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഉള്ളവനായും സമർത്ഥനായും കുതിരപ്പടനായകനോ രാജാവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ആയി പൂജ്യനായും ഭവിക്കും.

ആറാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ സ്ത്രീകൾ (ഭാര്യ) നിമിത്തം പലതരത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവനായും ശത്രുക്കളെ ഹനിക്കുന്നവനായും ഭയമുള്ളവനായും രോഗാദികളാൽ പീഡിതനായും പരാജയവും അപവാദവും നിമിത്തം വളരെ പരവശനായും ഭവിക്കും.

മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ, നാലാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

വിസുഖവിഭവദാരസ്ത്രീജിതോ വിപ്രിയോƒച്ഛേ
സഹജജുഷികദര്യഃ ക്രുദ്ധവാഗല്പബുദ്ധിഃ
വിഭവസുഖഗൃഹസ്ത്രീയാനവിദ്യാവിലാസീ
സസുഹൃദുദിതകീർത്തിർവ്വിക്രമസ്ഥേ സുവേഷഃ

സാരം :-

മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ സുഖവും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും ഭാര്യാസുഖവും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും അഥവാ സ്ത്രീകൾക്കധീനനായും ഒരിക്കലും ഒന്നിലും ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തവനായും ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാത്തവനായും കോപത്തോടുകൂടി പറയുന്നവനായും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം ഇല്ലാത്തവനായും ഭവിക്കും.

നാലാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ഗൃഹോപകരണസമ്പത്തും സുഖവും ഉത്തമഗൃഹങ്ങളും കളത്രസുഖവും നല്ല വാഹനങ്ങളും വിദ്യയും ശൃംഗാരചേഷ്ടാവിശേഷങ്ങളും ബന്ധുക്കളും പ്രസിദ്ധിയും ഉള്ളവനായും വിശേഷവസ്ത്രങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ അനുലേപനങ്ങൾ എന്നിവകളെക്കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

ലഗ്നത്തിൽ, രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

സുതനുനയനവക്ത്രസ്സൗഖ്യദീർഘായുരാഢ്യോ
വപുഷി യുവതികാന്തഃ പുത്രവാൻ ഭീരുരച്ഛേ
കവിരതിധനവിദ്യഃ കാമുകോ മൃഷ്ടഭോജീ
വചസി സുലളിതാർത്ഥശ്ലിഷ്ടവാണീവിലാസഃ

സാരം :-

ലഗ്നത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ സൗന്ദര്യമുള്ള ശരീരവും കണ്ണും മുഖവും ഉള്ളവനായും സുഖിയായും ദീർഘായുസ്സായും സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് കാമനീയകനായും പുത്രന്മാരുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ പലതരത്തിലുള്ള കവിതകളെ നിർമ്മിക്കുന്നവനായും വളരെ ധനവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ളവനായും കാമിയായും മൃഷ്ടാന്നഭോജിയായും നല്ല ലാളിത്യവും പല അർത്ഥങ്ങളും ഭംഗിയും ഉള്ള വാഗ്വിലാസത്തോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും.

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ദൃഢമതിരതിവിദ്വാനായതായായുരായേ
ഭവതി ന ബഹുപുത്രസ്സദ്യശോഭൃത്യയാനഃ
വിസുഖതനയപുണ്യസ്സേവകോƒസ്വോƒലസോƒന്ത്യേ
വികലതനുരവിദ്യോ ധിക്കൃതശ്ചണ്ഡ ഈഡ്യേ.

സാരം :-

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ നല്ല ഉറച്ച ബുദ്ധിയുള്ളവനായും ഏറ്റവും വിദ്വാനായും ദീർഘായുസ്സായും പലപ്രകാരേണ ധനം ലഭിക്കുന്നവനായും വളരെ പുത്രന്മാരില്ലാത്തവനായും യശസ്സും ഭൃത്യന്മാരും വാഹനങ്ങളും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ സുഖവും പുത്രന്മാരും ഭാഗ്യവും ഇല്ലാത്തവനായും പരാശ്രയംകൊണ്ടുപജീവിക്കുന്നവനായും നിർദ്ധനനായും മടിയനായും അംഗവൈകല്യം ഉള്ളവനായും വിദ്യയില്ലാത്തവനായും എല്ലാവരാലും നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നവനായും ദുസ്സ്വഭാവവും കോപവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ, പത്താം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

സുരപിതൃഗുരുഭക്തഃ പണ്ഡിതോ ദണ്ഡനേതാ
തപസി നൃപതിരാഢ്യസ്സദ്യശോ ധർമ്മസൂനുഃ
നഭസി വിഭുരുപായജ്ഞോƒർത്ഥവാൻ കീർത്തിശാലീ
സസുഖതനയയാനസ്സിദ്ധകർമ്മാ ഗുണീജ്ഞഃ

സാരം :-

ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ദേവന്മാരിലും പിത്രാദിഗുരുജനങ്ങളിലും ഭക്തിയുള്ളവനായും പണ്ഡിതനായും രാജാവോ പ്രഭുവോ മന്ത്രിയോ പടനായകനോ ആയും നല്ല യശസ്സും ധർമ്മവും സദാചാരവും പുത്രന്മാരും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

പത്താം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ പ്രഭുവായും സാമാദികളായ ചതുരുപായങ്ങളെ അറിയുന്നവനായും അർത്ഥവാനായും അനശ്വരമായ യശസ്സും സുഖവും പുത്രന്മാരും വാഹനങ്ങളും ഉള്ളവനായും ഗുണവാനായും വിദ്വാനായും എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഫലം ലഭിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.