കോണിലെ രാശികൾ ഏതെല്ലാം?


മീനം, മിഥുനം, കന്നി, ധനു എന്നീ രാശികളാണ് കോണിലെ രാശികൾ


മീനം രാശി ഈശാനദിക്കിലും

മിഥുനം രാശി അഗ്നികോണിലും

കന്നി രാശി നിരൃതികോണിലും

ധനു രാശി വായുകോണിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.


നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?


നക്ഷത്രങ്ങൾ 27 എണ്ണം


അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക, രോഹിണി, മകയിരം, തിരുവാതിര, പുണർതം, പൂയ്യം, ആയില്യം, മകം, പൂരം, ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര, ചോതി, വിശാഖം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട, മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി.

ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?

ഗ്രഹങ്ങൾ 9 എണ്ണം

സൂര്യൻ

ചന്ദ്രൻ 

ചൊവ്വ 

ബുധൻ 

വ്യാഴം 

ശുക്രൻ 

ശനി 

രാഹു 

കേതു

രാശികൾ ഏതെല്ലാം?

രാശികൾ 12 എണ്ണം

മേടം

ഇടവം

മിഥുനം 

കർക്കടകം

ചിങ്ങം 

കന്നി 

തുലാം 

വൃശ്ചികം

ധനു

മകരം

കുംഭം

മീനം


അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം ആരംഭിക്കണം

വിലിഖ്യ ചക്രം പ്രവികീര്യ ചാക്ഷതം
സംപൂജ്യ ഭക്ത്യാഥ കൃതേƒഷ്ടമംഗലേ
ആരാധ്യ രാശിം കനകേന സംസ്‌പൃശേൽ
പ്രഷ്ടാ, വരാടീർവിഭജേച്ച ദൈവവിൽ.

സാരം :-

രാശിചക്രമെഴുതിയിട്ട് ആ രാശിഖണ്ഡങ്ങളിൽ അക്ഷതം (പുഷ്പം) വിതറണം. പിന്നീട് ഭക്ത്യാദരങ്ങളോടു കൂടെ പരമശിവൻ മുതലായവരെ പൂജിക്കണം. പിന്നെ വിധിപ്രകാരം അഷ്ടമംഗലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആരംഭിക്കണം. അപ്പോൾ പ്രഷ്ടാവ് ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സ്വർണ്ണത്തെ രാശിഖണ്ഡത്തിൽ വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ദൈവജ്ഞൻ (ജ്യോതിഷി) കവിടികളെ മൂന്നായി ഭാഗിക്കയും വേണം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അഷ്ടമംഗലം എന്നുപറയപ്പെടുന്നത് കവിടികളെ മൂന്നായി വിഭജിച്ച് അവയിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എട്ടു കവിടി വീതം കളഞ്ഞു ബാക്കി ശേഷിക്കുന്ന സംഖ്യക്കാണെന്നു ഗ്രാഹ്യമാകുന്നു. ഇത് ഗണിതാന്യായപ്രകാരം ഏകസ്ഥാനദശസ്ഥാനശതസ്ഥാനമായിരിക്കും. 


****************************

രക്താനി കുസുമാന്യത്ര ഗൃഹന്തേ കൈശ്ചനാപരൈഃ
ശുക്ലാനി ദൃശ്യതേ പ്രായേണാദ്യ തുംബാഭിധാർത്തവം.

സാരം :-

ചില ദൈവജ്ഞന്മാർ പ്രശ്നവിഷയമായ പൂജയ്ക്ക് ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. മറ്റു ചിലർ വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുവരാറുണ്ട്. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ദൈവജ്ഞന്മാർ അനുവർത്തിച്ചുകാണുന്നത് തുമ്പപ്പൂവാണ്. ഇതുകൊണ്ട് വെളുത്ത പുഷ്പമാണ് വേണ്ടതെന്നും വിശേഷിച്ച് തുമ്പപ്പൂവിന് പ്രാമാണ്യമുണ്ടെന്നും വെളിവാകുന്നു. പോരെങ്കിൽ ചുവന്ന പുഷ്പം അശുഭ നിമിത്തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിച്ചിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ.

കൊല്ലം, മാസം, ദിവസം, ആഴ്ച, പൃച്ഛകന്റെ വീട്ടുപേര്, നാള്, സങ്കല്പം, ആരൂഢം, സ്വർണ്ണസ്ഥിതി

ആരൂഢം സ്വർണ്ണസംസ്ഥാനം ഛായാമപ്യഷ്ടമംഗലം
വിലിഖേന്മാസയാതാഹപ്രഷ്ടൃതാരാപുരസ്സരം.

സാരം :-

കൊല്ലം, മാസം, ദിവസം, ആഴ്ച, പൃച്ഛകന്റെ വീട്ടുപേര്, നാള്, സങ്കല്പം, ആരൂഢം, സ്വർണ്ണസ്ഥിതി, അടി (പദച്ഛായ), അഷ്ടമംഗലം, ദീപസ്ഥിതി, താംബൂലസംഖ്യ മുതലായത് ഇത്യാദി വ്യക്തമായി എഴുതിക്കൊള്ളണം. ഇതുകളെക്കൊണ്ടു ക്രമേണ ഫലം വിചാരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഏതൊരു രാശിയിൽ സ്വർണ്ണം വച്ചുവോ ആ രാശി ആരൂഢമാകുന്നു

അഥ ദൂതഃ പദച്ഛായാമാനം കുര്യാൽ സമക്ഷിതൗ

യസ്മിൻ രാശൗ സ്ഥിതം സ്വർണ്ണം സ സ്യാദാരൂഢസംജ്ഞകഃ
ജ്ഞാത്വാ ദൈവവിദാരൂഢം സ്വർണ്ണസ്യോത്താനതാദി ച

പൃച്ഛകായ ഫലം കിഞ്ചിൽ പ്രോച്യ പൂജാം സമാപ്യ ച
വരാടീരഷ്ടശസ്ത്യക്ത്വാ സ്ഥാനത്രിതയതഃ പൃഥക്

ശിഷ്ടസംഖ്യാമപി ജ്ഞാത്വാ രക്ഷണീയാ വരാടികാഃ

സാരം :-

ദൂതൻ സ്വർണ്ണം വച്ചതിനുശേഷം നിരപ്പുള്ള ഭൂമിയിൽ ചെന്നു ഛായ അളന്നു അടിയും അംഗുലവും ഇത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയണം. (അറിഞ്ഞു പറയണമെന്നു ചുരുക്കം) ഏതൊരു രാശിയിൽ സ്വർണ്ണം വച്ചുവോ ആ രാശി ആരൂഢമാകുന്നു. ദൈവജ്ഞൻ ഈ ആരൂഢരാശിയേയും സ്വർണ്ണം മലർന്നോ കമിഴ്ന്നോ ഇത്യാദി ഭേദത്തേയും മനസ്സിലാക്കി പ്രഷ്ടാവിനോട് അല്പം ഒരു ഫലം അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതിനുശേഷം പൂജ അവസാനിപ്പിക്കണം. മുൻപേ മൂന്നായി വിഭജിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന കവിടികളിൽ നിന്ന് എട്ടെട്ടു കവിടികൾ കളഞ്ഞു ബാക്കി സംഖ്യ അറിഞ്ഞ് അവയേയും രക്ഷിച്ചു കൊൾക. ഇവിടെ അല്പം ഫലം പറയണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രഷ്ടാവു വയ്ക്കുന്ന വെറ്റില പരിശോധിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. കൂടാതെ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥിതികൊണ്ടും സാമാന്യമായ ഒരു ഫലം പറയുക പതിവുണ്ട്. ഈ ശേഷിക്കുന്ന അഷ്ടമംഗലസംഖ്യ ആകെ നാലോ പന്ത്രണ്ടോ ഇരുപതോ ആയിരിക്കുമത്രെ.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.