ക്ഷേത്ര സങ്കൽപ്പത്തിനൊരു മുഖവുര

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ദായേ വ്യയസ്ഥസ്യ ശശാങ്കജസ്യ
മൃത്യോർഭയം സംഭവതി പ്രമാദം
ദ്വേഷം നൃപസ്യാത്മജയോഷിതോർവ്വാ
വൈകല്യമംഗേഷു പദഭ്രമം ച.

സാരം :-

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം മരണഭയവും ബുദ്ധിഭ്രമവും രാജകോപവും കളത്രപുത്രവിരോധവും അംഗവൈകല്യവും സ്ഥാനഭ്രംശവും അന്യദേശഗമനവും സംഭവിക്കും.

തർപ്പണം - ശ്രാദ്ധം

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ഉപാന്ത്യരാശിസ്ഥിതസൌമ്യദായേ
ത്വനേകധാ വിത്തമുപൈതി സൌഖ്യം
ദാനേന വാ ഭൂപതി മാനനാദ്വാ
കൃഷേശ്ച വാണിജ്യവിചാരതോ വാ.

സാരം :-

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം ദാനസ്വീകാരംകൊണ്ടോ രാജപ്രസാദംകൊണ്ടോ കൃഷിവ്യവസായാദികൾകൊണ്ടോ കച്ചവടംകൊണ്ടോ പലപ്രകാരത്തിൽ അർത്ഥലാഭവും സുഖവും അനുഭവിക്കും.

അന്ത്യേഷ്ടിസംസ്കാരം

ശുക്രൻ മിഥുനം കന്നി മകരം കുംഭം രാശികളിൽ നിന്നാലത്തെ ഫലം പറയുന്നു

നൃപകൃത്യകരോƒർത്ഥവാൻ കലാവി-
ന്മിഥുനേ ഷഷ്ഠഗതേതിനീചകർമ്മാ
രവിജർക്ഷഗതേƒമരാരിപൂജ്യേ
സുഭഗഃ സ്ത്രീവിജിതോ രതഃ കനാര്യാം.

സാരം :-

ജനനസമയത്ത് ശുക്രൻ മിഥുനം രാശിയിൽ നിന്നാൽ, രാജോചിതങ്ങളായ മഹൽകാര്യങ്ങളെ അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നവനും, നല്ല ധനികനും, കൊട്ട് പട്ട് മുതലായ കലാവിദ്യകളിൽ നിപുണനുമായിരിയ്ക്കും. 


ജനനസമയത്ത് ശുക്രൻ കന്നി രാശിയിൽ നിന്നാൽ അതിദാരിദ്ര്യവും അനുചിതപ്രവൃത്തികളെമാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും. "ഷഷ്ഠഗതേƒതിനീചകർമ്മാ" എന്നൊരു പാഠാന്തരം കൂടി കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദാരിദ്ര്യഫലമുണ്ടാവില്ലെന്നു മാത്രമേ ഭേദമുള്ളു. 

ജനനസമയത്തു ശുക്രൻ മകരം രാശിയിലോ കുംഭം രാശിയിലോ നിന്നാൽ, സകലജനപ്രിയനും, സ്ത്രീജിതനും നിന്ദിതസ്ത്രീകളിൽ ആസക്തനും ആയിരിയ്ക്കുന്നതാണ്.

സന്ന്യാസ സംസ്കാരം