മകരലഗ്നവിചാരം

മൃഗലഗ്നഭുവസ്സാക്ഷാൽ ഭൃഗുജോ രാജയോഗദഃ
പാപാ കുജാര്യശശീനഃ ശുഭൗ ശുക്രശശാങ്കജൗ.

സബുധോƒതിശുഭശ് ശുക്രസ്സ്വയം ഹന്തി ന സൂര്യജഃ
തല്ലക്ഷണാന്നിഹന്താരോ ഭവന്തി കുജപൂർവ്വകാഃ.

സാരം :-

മകരലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവന് ശുക്രൻ ഏറ്റവും ശുഭനും രാജയോഗപ്രദനുമാണ്. ബുധനും സാമാന്യശുഭദൻതന്നെ. ബുധശുക്രന്മാരുടെ യോഗം ഏറ്റവും ശുഭമാകുന്നു. ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനും ചന്ദ്രനും ഉത്തരോത്തരം പാപത്വം കൂടിയിരിക്കും. ഇവർക്ക് മാരകലക്ഷണം കൂടിയുണ്ടായാൽ മരണത്തെത്തന്നെ ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ശനി ദ്വിതീയമാരകാധിപനാണെങ്കിലും ലഗ്നാധിപൻകൂടിയാകയാൽ താനേതന്നെ മാരകനായിരിക്കുന്നതല്ല. സൂര്യൻ അഷ്ടമാധിപനാണെങ്കിലും സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് അഷ്ടമാധിപത്യദോഷം ഇല്ലെന്നുള്ള പ്രമാണപ്രകാരം മാരകനല്ലാത്തതും മദ്ധ്യമഫലപ്രദനായിരിക്കുന്നതുമാണ്. 

ധനുലഗ്നവിചാരം

പാപസ്യാശുഭശ്ശുക്രഃ ശുഭൗ രുതിരഭാസ്കരൗ
തപനോƒതിശുഭോയോഗശ്ശുഭസ്സ്യാൽ സൗമ്യസൂര്യയോഃ
ഭൃഗപുത്രാദയഃ പാപാ ഘ്നന്തി മന്ദോƒത്ര മാരകഃ
ന ഹന്തി രന്ധ്രനാഥോƒപി ശശീ മദ്ധ്യഫലപ്രദഃ

സാരം :-

ധനുലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവന് ശുക്രൻ ഏറ്റവും അശുഭനും പാപനുമാകുന്നു. സൂര്യനും ചൊവ്വയും ശുഭന്മാരാണ്. ഇവിടെ ചൊവ്വ പന്ത്രണ്ടാംഭാവാധിപൻകൂടിയാകയാൽ സൂര്യനോളം ശുഭത്വമില്ല. സൂര്യൻ ഏറ്റവും ശുഭൻ തന്നെ. കേന്ദ്രാധിപനാണെങ്കിലും ബുധന് സൂര്യനോടുള്ള യോഗം രാജയോഗപ്രദമാണ്. ശുക്രൻ അതിപാപിതന്നെ. ദ്വിതീയതൃതീയാധിപനായ ശനിക്കും മാരകത്വമുണ്ട്. ലഗ്നചതുർത്ഥാധിപനായ വ്യാഴത്തിന് പാപത്വം വളരെ കുറവാണ്. അഷ്ടമാധിപനാണെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ മാരകനല്ലെന്നും സമഫലപ്രദനാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊല്ലുകയും വേണം. " നരന്ധ്രേശത്വദോഷസ്തു സൂര്യാചന്ദ്രമസോരിഹ " എന്നു പ്രമാണവുമുണ്ട്. 

വൃശ്ചികലഗ്നവിചാരം

ബുധാരകവയഃ പാപാസ്സുധാംശുരതിശോഭനഃ
സൂര്യാചന്ദ്രമസൗ യോഗകാരകൗ കീടജന്മനഃ

ന നിഹന്തി ഗുരുഃ പാപാ ഘ്നന്തി സൗമ്യാദയസ്ത്രയഃ
രാജയോഗപ്രദാവത്ര ഭാഗ്യസ്ഥൗ ധിഷണോഡുപൗ.

സാരം :-

വൃശ്ചികലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവന് ബുധനും ചൊവ്വയും ശുക്രനും പാപന്മാരാകുന്നു. ചന്ദ്രൻ യോഗകർത്താവും ഏറ്റവും ശുഭനുമാണ്. നവമാധിപനായ ചന്ദ്രന്റേയും ദശമാധിപനായ സൂര്യന്റേയും യോഗദൃഷ്ട്യാദിസംബന്ധം വിശേഷാൽ ശുഭത്തെചെയ്യുന്നതാണ്. മാരകാധിപനാണെങ്കിലും വ്യാഴം മൃത്യുപ്രദനല്ല. ബുധകുജശുക്രന്മാർതന്നെ മാരകന്മാരാകുന്നു. വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് ഒമ്പതാംഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് രാജയോഗമാണ്. ഇവിടെ സൂര്യന്റെ ശുഭത്വം തുച്ഛമാകുന്നു. തൃതീയചതുർത്ഥാധിപനായിരിക്കുന്ന ശനി സമഫലപ്രദനുമാണ്. 

തുലാലഗ്നവിചാരം

ജൂകജസ്യാര്യസൂര്യാരാഃ പാപാശ്ശനിബുധൗ ശുഭൗ
രാജയോഗകരൗ ജ്ഞേയൗ ചന്ദ്രചന്ദ്രസുതാവുഭൗ.

കുജോ ന ഹന്തി ജീവാദ്യാഃ പരേ മാരകസംജ്ഞകാഃ
ഗുരുര്യോഗപ്രദശ്ശുക്രോ മാരകശ്ചേതി കേചന.

സാരം :-

തുലാലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവനു വ്യാഴവും സൂര്യനും ചൊവ്വയും പാപന്മാരാകുന്നു. ശനിബുധന്മാർ ശുഭന്മാരായിരിക്കും. എങ്കിലും ബുധനേക്കാൾ യോഗകർത്തൃത്വവും ശുഭത്വവും ശനിക്കുതന്നെയാണ്. കർമ്മാധിപനായ ചന്ദ്രന്റെയും നവമാധിപനായ ബുധന്റെയും യോഗം രാജയോഗമാകുന്നു. തുലാലഗ്നജാതനു ദ്വിതീയസപ്തമമാരകാധിപനാണെങ്കിലും ചൊവ്വ മരണത്തെ ചെയ്കയില്ല. വിക്രമഷഷ്ഠാധിപനായ വ്യാഴവും പതിനൊന്നാംഭാവാധിപനായ സൂര്യനും അശുഭന്മാർ തന്നെ. ഇവിടെ വ്യാഴത്തേക്കാൾ സൂര്യന് ദോഷം കുറയും ചില ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യോഗപ്രദനാണെന്നുണ്ട്, എട്ടാം ഭാവാധിപനായ ശുക്രനും മാരകൻ തന്നെയാണെന്നു ചിലർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. മറ്റ് ഗ്രഹയോഗങ്ങൾകൊണ്ടും ഇഷ്ടാനിഷ്ടസ്ഥിതികൊണ്ടും ഈ ഫലങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാന്. 

കന്നിലഗ്നവിചാരം

കുജജീവേന്ദവഃ പാപാശ്ശുക്ര ഏകഃ ശുഭോ മതഃ
ഭാർഗ്ഗവേന്ദുസുതാവേവ ഭവേതാം യോഗകാരകൗ.
ന ഹന്തി കവിരന്ന്യേതു മാരകാഖ്യാഃ കുജാദയഃ
കന്ന്യാഭവശ്ചതുർത്ഥസ്ഥൗ ഗുരുശുക്രൗ തു യോഗദൗ.

സാരം :-

കന്നിലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവന് ചൊവ്വയും വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും പാപന്മാരാകുന്നു. ത്രികോണാധിപനായ ശുക്രൻ മാത്രം ശുഭനും യോഗപ്രദനുമാണ്. ബുധനും ശുക്രനും യോഗകാരകന്മാർ തന്നെ. ദ്വിതീയാധിപനാണെങ്കിലും കന്നിലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവനു ശുക്രൻ മാരകനാകുന്നതല്ല. വിക്രമാധിപനായ കുജനും കേന്ദ്രാധിപനായ വ്യാഴവും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ സൂര്യനും മാരകന്മാർതന്നെ. ഇവിടെ ചൊവ്വയ്ക്ക്‌ പാപത്വം ഏറിയിരിക്കും. വ്യാഴവും പാപൻ തന്നെ . ചന്ദ്രന്റെ പാപത്വം ഇതിലും കുറഞ്ഞതാണ്. ശനി ത്രികോണാധിപനാണെങ്കിലും ഷഷ്ഠാധിപൻകൂടിയാകയാൽ ശുഭാശുഭത്വം സമമാണെന്നുമുണ്ട്. ബുധൻ കേന്ദ്രാധിപനാണെങ്കിലും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ദോഷം കുറവായതുകൊണ്ടും കർമ്മലഗ്നാധിപനായതുകൊണ്ടും ശുഭനാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാർഗ്ഗവേന്ദുസുതന്മാരുടെ യോഗകാരകത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നാലാം ഭാവത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഗുരുശുക്രന്മാരും യോഗകർത്താക്കന്മാരായിരിക്കുമെന്ന് ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. 

ചിങ്ങലഗ്നവിചാരം

പാപൗ ബുധസിതൗ ഭൗമഃ ശുഭോഘ്നന്തി ബുധാദയഃ
പ്രഭവേദ്യോഗമാത്രേണ ന ശുഭം കുജശുക്രയോഃ

സാരം :-

ചിങ്ങലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവന് പതിനൊന്നാംഭാവാധിപനായ ബുധനും വിക്രമകർമ്മാധിപനായ ശുക്രനും പാപന്മാരാകുന്നു. കേന്ദ്രത്രികോണാധിപനായ കുജൻ മാത്രം യോഗകർത്താവാകുന്നു. ബുധാദികൾ പാപന്മാരും മാരകന്മാരുമാകുന്നു. ത്രികോണാധിപനായ കുജന്റെയും കേന്ദ്രാധിപനായ ശുക്രന്റെയും യോഗമാത്രംകൊണ്ട് ശുഭം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ബുധൻ ദ്വിതീയാധിപനാകയാൽ മാരകനും പാപനുമാകുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ചന്ദ്രനും ശുഭനല്ല. ത്രികോണാധിപത്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അഷ്ടമാധിപനായ വ്യാഴം  അനിഷ്ടഫലപ്രദനാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ കേന്ദ്രാധിപത്യമുണ്ടെങ്കിലും ഷഷ്ഠാധിപനായ ശനിയും അനിഷ്ടൻ തന്നെ. എങ്കിലും വ്യാഴവും ശനിയും മിക്കവാറും സമഫലപ്രദന്മാരായിരിക്കുന്നതാണ്.

കർക്കടകലഗ്നവിചാരം

ഭാർഗ്ഗവേന്ദുസുതൗ പാപൗ ഭൂസുതാംഗിരസൗ ശുഭൗ
ഏക ഏവ ഭവേൽ സാക്ഷാദ് ഭൂമിജോ യോഗകാരകഃ

നിഹന്താ രവിരന്ന്യൗ തു പാപിനൗ മാരകാഹ്വയൗ
ക്വചിദ്വ്യയാർത്ഥഗഃ ശുക്രോ യോഗദശ്ചേതി കേചന.

സാരം :-

കർക്കിടകം രാശി ലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവന് കേന്ദ്രലാഭാധിപനായ ശുക്രനും വിക്രമവ്യയാധിപനായ ബുധനും പാപന്മാരാകുന്നു. കുജനും വ്യാഴവും ശുഭാന്മാർതന്നെ. എന്നാൽ വ്യാഴത്തിനു ഷഷ്ഠാധിപത്യം കൂടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ശുഭത്വത്തിനു ന്യൂനതയുണ്ട്. ചൊവ്വാ അങ്ങനെയല്ല. കേന്ദ്രത്രികോണാധിപനാകയാൽ ഏറ്റവും ശുഭനും യോഗകാരകനുമാണ്. ദ്വിതീയാധിപനായ സൂര്യൻ മാരകനാകുന്നു. ശനിക്കും ചന്ദ്രനും പാപത്വവും മാരകത്വവുമുണ്ട്. എങ്കിലും ശനിചന്ദ്രന്മാർ മിക്കവാറും സമഫലപ്രദന്മാർതന്നെയാണ്. 

കർക്കിടകലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവന് പന്ത്രണ്ടിലോ രണ്ടിലോ നിൽക്കുന്ന ശുക്രനും യോഗപ്രദനാണെന്ന് ചില ആചാര്യന്മാർ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്.