പൂജാവിധികൾ

പൂജാവിധികൾ

 1. ബ്രാഹ്മണലക്ഷണം 
 2. ബ്രാഹ്മണർക്കുവിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ 
 3. കുലധർമ്മമാഹാത്മ്യം 
 4. ആചാരമാഹാത്മ്യം  
 5. ബ്രാഹ്മണരുടെ നിത്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ 
 6. ഉത്ഥാനകാലം (ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം) 
 7. ഉത്ഥാനവിധി (ഉണർന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി) 
 8. സ്മരണസ്വരൂപ 
 9. ശാന്തിക്കാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
 10. പൂജകന്റെ യോഗ്യത 
 11. യഥാര്‍ത്ഥ പൂജകൻ 
 12. പൂജാതത്വം 
 13. പൂജാതത്ത്വങ്ങൾ 
 14. തന്ത്രശാസ്ത്രം 
 15. ആഗമങ്ങൾ 
 16. തന്ത്രം അദ്ഭുതസിദ്ധികളുടെ മാന്ത്രികച്ചെപ്പ് 
 17. ഗുരു 
 18. ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷണം എന്ത്? 
 19. ഗുരുവിന്റെ പത്തു ലക്ഷണങ്ങള്‍ 
 20. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചുകൂടാത്തവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? 
 21. ഗുരുവിന് പ്രത്യേകം വേഷവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ? കാവി വസ്ത്രം ധരിക്കാമോ? 
 22. സംന്യാസധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ? 
 23. ഗുരു ശബ്ദത്തിന്റെ നിർവ്വചനം എന്ത്? 
 24. ഗുരു ശിഷ്യനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? 
 25. ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ ഉപചരിയ്ക്കണം? 
 26. ഒരാൾക്ക് എത്ര ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം? 
 27. ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അനഭിമതനാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മറ്റൊരാളെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കാമോ? 
 28. ശിഷ്യന് ആരെയൊക്കെ നമസ്കരിയ്ക്കാം? 
 29. ഗുരുവിന് അഹിതമായ കാര്യം ചെയ്‌താൽ? 
 30. ഗുരുവിന് ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമെന്തായിരിയ്ക്കണം? 
 31. ശിഷ്യന്മാരുടെ ദുരിതം മുഴുവൻ ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുമോ? 
 32. ഗുരുവിന് തെറ്റുപറ്റിയാൽ ശിഷ്യന് ചോദ്യം ചെയ്യാമോ? 
 33. ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് മറ്റാരെങ്കിലും ദുഷിച്ചുപറഞ്ഞാൽ? 
 34. ഗുരുവിന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ദാനധനം സ്വീകരിക്കാമോ? 
 35. തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം 
 36. മന്ത്രം എന്നാൽ എന്ത്? 
 37. മന്ത്രദേവത 
 38. മന്ത്രകാര്യത്തിനുള്ള ആസനങ്ങൾ 
 39. പ്രണവമന്ത്രം - ഓം എന്നതാണ് പ്രണവമന്ത്രം 
 40. സംപുടശബ്ദങ്ങൾ 
 41. മാനസികമന്ത്രജപം 
 42. പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് ആര്? 
 43. പഞ്ചശുദ്ധി 
 44. ജപസമയത്ത് അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ 
 45. ജപസംഖ്യ കണക്കാക്കൽ 
 46. ജപമാല 
 47. പൂജാമൂർത്തികളുടെ സ്വഭാവം 
 48. പൂജാപുഷ്പങ്ങൾ 
 49. ഗണപതിക്ക് - സ്വീകാര്യപുഷ്പങ്ങൾ 
 50. പരമേശ്വരൻ - സ്വീകാര്യപുഷ്പങ്ങൾ 
 51. ദേവിക്ക് - സ്വീകാര്യപുഷ്പങ്ങൾ 
 52. വിഷ്ണു - സ്വീകാര്യപുഷ്പങ്ങൾ 
 53. സൂര്യൻ - സ്വീകാര്യപുഷ്പങ്ങൾ 
 54. പൂജാസാമഗ്രികളും നിവേദ്യവും വെക്കേണ്ടസ്ഥാനം 
 55. ദശപുഷ്പങ്ങൾ 
 56. ദീപം - വിളക്ക് 
 57. മന്ത്രാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 
 58. മന്ത്രജപഭേദങ്ങൾ 
 59. മന്ത്രജപനിയമങ്ങൾ 
 60. മന്ത്രജപത്തിന്റെ രഹസ്യസ്വഭാവം 
 61. മന്ത്രസാധന ആരംഭിക്കാൻ നല്ല സമയം 
 62. മന്ത്രസിദ്ധികൾ 
 63. അഷ്ടസിദ്ധികൾ 
 64. ഗൗണസിദ്ധികൾ 
 65. ക്ഷുദ്രസിദ്ധികൾ 
 66. മന്ത്രസിദ്ധിപ്രാപ്തിവിധി 
 67. ദീക്ഷാഗ്രഹണസമ്പ്രദായം 
 68. സാധകമന്ത്രാനുകൂല്യം 
 69. കുലാകുലചക്രം 
 70. രാശിചക്രം 
 71. ......                                                                                                                                                    മന്ത്രദീക്ഷ എന്ത്? എന്തിന്?
 72. മന്ത്രദീക്ഷ എന്താണ്? 
 73. മന്ത്രം 
 74. മന്ത്രദീക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം 
 75. സ്വാദ്ധ്യായത്തിന്റെ പ്രസക്തി 
 76. ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകത 
 77. മന്ത്രശക്തി 
 78. ഗുരുമഹിമ 
 79. ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടി അടക്കാനാവാത്ത  ആഗ്രഹം 
 80. ശ്രദ്ധ വേണം 
 81. വിനീതനാവുക 
 82. അഞ്ചു നിയമങ്ങൾ 
 83. ധ്യാനം 
 84. ഈശ്വരപ്രേമം ആദ്യ ഉപാധി 
 85. ഉറക്കം - ഒരു തടസ്സം 
 86. ശാന്തരാവുക 
 87. ക്ഷമയും സ്ഥിരചിത്തതയും                                                                                                                 ശാക്തേയം
 88. ശാക്തേയം എന്താണ്? 
 89. ശാക്തേയത്തിന്റ പ്രാമാണികത്വം എന്ത്? 
 90. ശാക്തേയ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഏത്? 
 91. ശാക്തേയം മധ്യമക്രിയ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ശരിയാണോ? 
 92. ശാക്തേയത്തിൽ പൂജിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ശക്തി ഏത്? 
 93. ശാക്തേയത്തിൽ പൂജിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ദേവി ശാന്തരൂപിണിയാണോ ഉഗ്രരൂപിണിയാണോ? 
 94. ശാക്തേയവും യോഗശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്? 
 95. ശാക്തേയത്തിന് അധികാരി ആരാണ്? 
 96. സ്ത്രീകളോടുള്ള ശാക്തേയന്റെ സമീപനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? 
 97. കാവ്യ നാടകാദികളിലെ ശൃംഗാര ആസ്വാദനം ശാക്തേയന് പാടുള്ളതാണോ? 
 98. ധനശുദ്ധി എങ്ങിനെയാണ് ശാക്തേയൻ പാലിക്കേണ്ടത്? 
 99. മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം ശാക്തേയന് പാടുള്ളതാണോ? 
 100. മറ്റൊരാളുടെ കുറ്റം പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ അനീതികളോട് ശാക്തേയൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകണമെന്നാണോ? 
 101. സമുന്നതമായ മനോമണ്ഡലം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 
 102. തത്വവിചാരം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 
 103. തത്വവിചാരത്തിന് സഹായകമായി സാധകൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 
 104. ശാക്തേയന്മാർ പതിവായി വായിയ്ക്കേണ്ട പുരാണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ? 
 105. ശാക്തേയന്മാർ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗികളായിത്തീരേണ്ടതുണ്ടോ? 
 106. മറ്റ് ഉപാസനാവിഷയങ്ങളിൽ ശാക്തേയന്റെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം? 
 107. കൗളം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? 
 108. ദീക്ഷ എന്നാൽ എന്ത്?  1. സിദ്ധിപ്രദങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങള്‍ 
 2. സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഹോമങ്ങള്‍ 
 3. ഷള്‍ക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ (ഷട്കര്‍മ്മങ്ങള്‍) 
 4. ശാന്തികര്‍മ്മം 
 5. വശ്യം 
 6. സ്തംഭനം 
 7. വിദ്വേഷണം 
 8. ഉച്ചാടനം 
 9. മാരണം 
 10. സാധകന്റെ ഭക്ഷണവിധി 
 11. തര്‍പ്പണവിധികള്‍ 
 12. അഥര്‍വ്വം  
 13. ഹോമദ്രവ്യങ്ങള്‍ 
 14. ആഭിചാരഹോമത്തിന് 
 15. ഹോമകുണ്ഡ നിര്‍മ്മാണവിധി  
 16. മന്ത്രവ്യത്യാസങ്ങള്‍ 
 17. മന്ത്രങ്ങളിലെ ലിംഗഭേദങ്ങള്‍ 
 18. കലിയുഗത്തിലെ സിദ്ധിമന്ത്രങ്ങള്‍ 
 19. ഹോമവ്യത്യാസങ്ങള്‍ 
 20. യന്ത്രശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിന് (ഏലസ്സ്) 
 21. യന്ത്ര ധാരണോദ്ദേശ്യം 
 22. യന്ത്രം ഭൂമിയില്‍ സ്ഥാപിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍. 
 23. മന്ത്രങ്ങളുടെ ദോഷപരിഹാരം 
 24. മന്ത്രങ്ങളിലെ മനുഷ്യാദിഗണനക്ഷത്രങ്ങള്‍ 
 25. ആഭിചാരം എന്നാലെന്ത്? 
 26. ഉഗ്രനരസിംഹ മന്ത്രത്തിന്‍റെ സവിശേഷത എന്ത്?