പൂജാവിധികൾ

പൂജാവിധികൾ

 1. ബ്രാഹ്മണലക്ഷണം 
 2. ബ്രാഹ്മണർക്കുവിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ 
 3. കുലധർമ്മമാഹാത്മ്യം 
 4. ആചാരമാഹാത്മ്യം  
 5. ബ്രാഹ്മണരുടെ നിത്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ 
 6. ഉത്ഥാനകാലം (ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം) 
 7. ഉത്ഥാനവിധി (ഉണർന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി) 
 8. സ്മരണസ്വരൂപ 
 9. ശാന്തിക്കാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
 10. പൂജാതത്വം 
 11. തന്ത്രശാസ്ത്രം 
 12. ആഗമങ്ങൾ 
 13. ഗുരു 
 14. ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷണം എന്ത്? 
 15. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചുകൂടാത്തവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? 
 16. ഗുരുവിന് പ്രത്യേകം വേഷവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ? കാവി വസ്ത്രം ധരിക്കാമോ? 
 17. സംന്യാസധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ? 
 18. ഗുരു ശബ്ദത്തിന്റെ നിർവ്വചനം എന്ത്? 
 19. ഗുരു ശിഷ്യനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? 
 20. ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ ഉപചരിയ്ക്കണം? 
 21. ഒരാൾക്ക് എത്ര ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം? 
 22. ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അനഭിമതനാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മറ്റൊരാളെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കാമോ? 
 23. ശിഷ്യന് ആരെയൊക്കെ നമസ്കരിയ്ക്കാം? 
 24. ഗുരുവിന് അഹിതമായ കാര്യം ചെയ്‌താൽ? 
 25. ഗുരുവിന് ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമെന്തായിരിയ്ക്കണം? 
 26. ശിഷ്യന്മാരുടെ ദുരിതം മുഴുവൻ ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുമോ? 
 27. ഗുരുവിന് തെറ്റുപറ്റിയാൽ ശിഷ്യന് ചോദ്യം ചെയ്യാമോ? 
 28. ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് മറ്റാരെങ്കിലും ദുഷിച്ചുപറഞ്ഞാൽ? 
 29. ഗുരുവിന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ദാനധനം സ്വീകരിക്കാമോ? 
 30. തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം 
 31. മന്ത്രം എന്നാൽ എന്ത്? 
 32. മന്ത്രദേവത 
 33. മന്ത്രകാര്യത്തിനുള്ള ആസനങ്ങൾ 
 34. പ്രണവമന്ത്രം - ഓം എന്നതാണ് പ്രണവമന്ത്രം 
 35. സംപുടശബ്ദങ്ങൾ 
 36. മാനസികമന്ത്രജപം 
 37. പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് ആര്? 
 38. പഞ്ചശുദ്ധി 
 39. ജപസമയത്ത് അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ 
 40. ജപസംഖ്യ കണക്കാക്കൽ 
 41. ജപമാല 
 42. പൂജാമൂർത്തികളുടെ സ്വഭാവം 
 43. പൂജാപുഷ്പങ്ങൾ 
 44. ഗണപതിക്ക് - സ്വീകാര്യപുഷ്പങ്ങൾ 
 45. പരമേശ്വരൻ - സ്വീകാര്യപുഷ്പങ്ങൾ 
 46. ദേവിക്ക് - സ്വീകാര്യപുഷ്പങ്ങൾ 
 47. വിഷ്ണു - സ്വീകാര്യപുഷ്പങ്ങൾ 
 48. സൂര്യൻ - സ്വീകാര്യപുഷ്പങ്ങൾ 
 49. പൂജാസാമഗ്രികളും നിവേദ്യവും വെക്കേണ്ടസ്ഥാനം 
 50. ദശപുഷ്പങ്ങൾ 
 51. ദീപം - വിളക്ക് 
 52. മന്ത്രാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 
 53. മന്ത്രജപഭേദങ്ങൾ 
 54. മന്ത്രജപനിയമങ്ങൾ 
 55. മന്ത്രജപത്തിന്റെ രഹസ്യസ്വഭാവം 
 56. മന്ത്രസാധന ആരംഭിക്കാൻ നല്ല സമയം 
 57. മന്ത്രസിദ്ധികൾ 
 58. അഷ്ടസിദ്ധികൾ 
 59. ഗൗണസിദ്ധികൾ 
 60. ക്ഷുദ്രസിദ്ധികൾ 
 61. മന്ത്രസിദ്ധിപ്രാപ്തിവിധി 
 62. ദീക്ഷാഗ്രഹണസമ്പ്രദായം 
 63. സാധകമന്ത്രാനുകൂല്യം 
 64. കുലാകുലചക്രം 
 65. രാശിചക്രം  1. സിദ്ധിപ്രദങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങള്‍ 
 2. സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഹോമങ്ങള്‍ 
 3. ഷള്‍ക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ (ഷട്കര്‍മ്മങ്ങള്‍) 
 4. ശാന്തികര്‍മ്മം 
 5. വശ്യം 
 6. സ്തംഭനം 
 7. വിദ്വേഷണം 
 8. ഉച്ചാടനം 
 9. മാരണം 
 10. സാധകന്റെ ഭക്ഷണവിധി 
 11. തര്‍പ്പണവിധികള്‍ 
 12. അഥര്‍വ്വം  
 13. ഹോമദ്രവ്യങ്ങള്‍ 
 14. ആഭിചാരഹോമത്തിന് 
 15. ഹോമകുണ്ഡ നിര്‍മ്മാണവിധി  
 16. മന്ത്രവ്യത്യാസങ്ങള്‍ 
 17. മന്ത്രങ്ങളിലെ ലിംഗഭേദങ്ങള്‍ 
 18. കലിയുഗത്തിലെ സിദ്ധിമന്ത്രങ്ങള്‍ 
 19. ഹോമവ്യത്യാസങ്ങള്‍ 
 20. യന്ത്രശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിന് (ഏലസ്സ്) 
 21. യന്ത്ര ധാരണോദ്ദേശ്യം 
 22. യന്ത്രം ഭൂമിയില്‍ സ്ഥാപിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍. 
 23. മന്ത്രങ്ങളുടെ ദോഷപരിഹാരം 
 24. മന്ത്രങ്ങളിലെ മനുഷ്യാദിഗണനക്ഷത്രങ്ങള്‍ 
 25. ആഭിചാരം എന്നാലെന്ത്? 
 26. ഉഗ്രനരസിംഹ മന്ത്രത്തിന്‍റെ സവിശേഷത എന്ത്?