കുജാദിപാപഗ്രഹങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍

         കുജന് പാപശക്തി 2 ആണെങ്കില്‍ രാഹുവിനും ശനിക്കും 1 വീതവും സൂര്യനും കേതുവിനും 1/2 പാപത്വം വീതം കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.