ക്ഷേത്ര ചൈതന്യ രഹസ്യം


 1. ക്ഷേത്ര സങ്കല്പത്തിനൊരു മുഖവുര 
 2. ക്ഷേത്രവും ദേശീയജീവിതവും 
 3. ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണശ്രമങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗം 
 4. ക്ഷേത്ര സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം - തന്ത്രശാസ്ത്രം 
 5. ഭാരതീയ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു 
 6. വൈദികമായ ഉറവിടം 
 7. യോഗശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം 
 8. വൈദികചിന്തയുടെ താന്ത്രികമായ ആവിഷ്കരണം 
 9. ആദിശക്തിയുടെ പരിണാമമാണ് പ്രപഞ്ചം 
 10. പരമപദപ്രാപ്തി 
 11. മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം 
 12. യോഗശാസ്ത്രവും മന്ത്രവും 
 13. ദേഹഭാഗങ്ങളായ അഗ്നിസൂര്യസോമഖണ്ഡങ്ങൾ 
 14. മനുഷ്യശരീരം ബ്രഹ്‌മാണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചു പകർപ്പ് 
 15. മന്ത്രസ്പന്ദനങ്ങളുടെ സവിശേഷത 
 16. തന്ത്രമന്ത്രയന്ത്രങ്ങളും സാധനാപദ്ധതികളും 
 17. തന്ത്രശാഖയിലെ ഗ്രന്ഥവൈപുല്യവും ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനവും 
 18. അപ്ലൈഡ് തന്ത്രം 
 19. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രസങ്കൽപ്പം 
 20. കേരളത്തിന്റെ താന്ത്രിക പാരമ്പര്യം 
 21. താന്ത്രിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അധഃപതനവും തന്ത്രസമുച്ചയത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും 
 22. തന്ത്രസമുച്ചയത്തിന്റെ അനുബന്ധമായ ശേഷസമുച്ചയം                                             ക്ഷേത്രസങ്കൽപം - വിശദാംശങ്ങൾ
 23. ബ്രഹ്‌മാണ്ഡവും പിണ്ഡാണ്ഡവും 
 24. ക്ഷേത്രം മനുഷ്യദേഹപ്രതീകം 
 25. ക്ഷേത്രാവയവ സ്ഥാനങ്ങൾ 
 26. ആധാരശിലയാകുന്ന മൂലാധാരം 
 27. സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം 
 28. മണിപൂരകം 
 29. അനാഹത ചക്രം 
 30. വിശുദ്ധി ചക്രം 
 31. ആജ്ഞാ ചക്രം 
 32. ആജ്ഞാചക്രമെന്ന പത്മം 
 33. ബിംബപ്രതിഷ്ഠയാകുന്ന സഹസ്രാര പത്മം 
 34. പ്രാണശക്തിയുടെ അഭിനിവേശം 
 35. ബലിപീഠങ്ങളും ബലിക്രിയകളും 
 36. അഷ്ടദിക്പാലന്മാർ 
 37. ദിക്കുകളുടെ കൽപന മാനസിക സങ്കൽപം മാത്രം 
 38. സൂക്ഷ്മശരീരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി 
 39. ക്ഷേത്രമെന്ന ദ്വിമാന കൽപനയിൽ ഈ സങ്കൽപ്പം 
 40. ബ്രാഹ്‌മ്യാദി സപ്തമാതൃക്കളുടെ തത്വം 
 41. അന്തർമണ്ഡലത്തിലെ മറ്റു ബലിപീഠങ്ങൾ 
 42. മാതൃക്കൾ 
 43. നിർമ്മാല്യധാരി 
 44. ബലിക്രിയ മന്ത്രപുരശ്ചരണത്തിലെ തർപ്പണമാണ് 
 45. ബലിദ്രവ്യമായ ഹവിസ്സിന്റെ ദേവ - പാർഷദ - ഭൂത ഭാഗങ്ങൾ 
 46. ബലി തൂവുന്ന ക്രിയ 
 47. ബലിമുദ്രാ തത്വം 
 48. വലിയ ബലിക്കലും അതിന്റെ തത്വവും 
 49. ഏതു ദേവതയേയും പൂജിക്കാൻ അർഹമായ യന്ത്രം 
 50. പൂജാ തത്വം 
 51. പൂജകന്റെ യോഗ്യത 
 52. ആസനം 
 53. ഗുരുഗണപതി വന്ദനം 
 54. പ്രാണായാമം 
 55. ദേഹശുദ്ധി 
 56. ശംഖപൂരണം 
 57. ആത്മാരാധന 
 58. പീഠപൂജ 
 59. ആവാഹനം 
 60. ഷോഡശോപചാരങ്ങൾ 
 61. ഘണ്ടാനാദം 
 62. പ്രസന്നപൂജ 
 63. പൂജാ സമർപ്പണം 
 64. മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാവിശേഷങ്ങൾ 
 65. ഉത്സവം 
 66. ഉത്സവത്തിന്റെ പൊരുൾ 
 67. ആറാട്ട് എന്ന അമൃതവർഷണം 
 68. ഉത്സവകാലത്തെ പൂജാവിശേഷങ്ങൾ 
 69. കൊടിയേറ്റവും കൊടിമരവും 
 70. കൊടിക്കൂറയാകുന്ന (പതാക) കുണ്ഡലിന്യഗ്നി 
 71. മുളയിടുന്നതു സഹസ്രാരപത്മ പ്രതീകം 
 72. ശ്രീഭൂത ബലിയും ഉത്സവ ബലിയും 
 73. ഉത്സവകാലത്തെ പ്രത്യേക കലശാഭിഷേകങ്ങൾ 
 74. പള്ളിവേട്ടയാകുന്ന ചൈതന്യ പ്രസരണം 
 75. പള്ളിക്കുറുപ്പെന്ന യോഗസമാധി 
 76. ആറാട്ടെന്ന തീർത്ഥയാത്ര അഥവാ അമൃതവർഷണം 
 77. ഉത്സവാവസാനവും കൊടിയിറക്കും 
 78. ഉത്സവത്തിലെ കലാപരിപാടികൾ 
 79. ക്ഷേത്രകലകളും അനുഷ്ഠാനവാദ്യങ്ങളും 
 80. പൂജയുടെ അവസാനത്തിൽ നൃത്തവാദ്യാദി രാജോപചാരങ്ങൾ 
 81. നൃത്തകലയുടെ ഉറവിടവും വികസിതരൂപങ്ങളും 
 82. താളവാദ്യങ്ങളുടെ മൂലസ്വരൂപങ്ങൾ 
 83. ശംഖധ്വനിയുടെ രഹസ്യം 
 84. ഉത്സവരൂപം തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൽ 
 85. വൃന്ദവാദ്യങ്ങൾ - എലത്താളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം 
 86. പാണിയുടെ രഹസ്യം 
 87. സംഗീതത്തിന്റെ ആദ്ധാത്മികസ്രോതസ്സ് 
 88. സാഹിത്യകല ക്ഷേത്രത്തിൽ 
 89. ചിത്രകല ക്ഷേത്രത്തിൽ 
 90. ശിൽപകലകൾ നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രഭാഗങ്ങൾ 
 91. പാചകകലയുടെ വികാസം 
 92. പ്രതിഷ്ഠ 
 93. ആചാര്യവരണം 
 94. ഭൂപരിഗ്രഹം 
 95. ഇഷ്ടകാന്യാസവും, ഗർഭപാത്രസ്ഥാപനവും 
 96. ശിലാപരിഗ്രഹം 
 97. മുളയിടൽ 
 98. ബിംബ പരിഗ്രഹം 
 99. ശോധനാദികൾ 
 100. കൗതുകബന്ധനം 
 101. ജലാധിവാസം 
 102. പ്രാസാദശുദ്ധി 
 103. അസ്ത്രകലശപൂജ 
 104. രക്ഷോഘ്നഹോമം 
 105. വാസ്തുഹോമം 
 106. ബിംബശുദ്ധികലശം 
 107. മണ്ഡപസംസ്കാരം 
 108. അഗ്നിജനനം 
 109. ശയ്യാപൂജ 
 110. ജലോദ്ധാരം 
 111. ദേഹശുദ്ധി - ധ്യാനാധിവാസം 
 112. ധ്യാനാധിവാസം 
 113. അധിവാസഹോമം 
 114. പ്രതിഷ്ഠ 
 115. നപുംസക ശിലാപ്രതിഷ്ഠ 
 116. പീഠപ്രതിഷ്ഠ 
 117. പരിവാര പ്രതിഷ്ഠ 
 118. ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ 
 119. ക്ഷേത്രാരാധനയിലെ ഉപാസനാ രഹസ്യം 
 120. ക്ഷേത്ര കുളത്തിലെ കുളി 
 121. കുളത്തിലെ ഇന്നത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥ 
 122. ഭസ്മ ധാരണം 
 123. പ്രദക്ഷിണ തത്വം 
 124. പ്രദക്ഷിണപദത്തിന്റെ വ്യുൽപ്പത്തി 
 125. എങ്ങനെയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത് ? 
 126. പ്രദക്ഷിണകാലവിധികൾ 
 127. പ്രദക്ഷിണങ്ങളുടെ എണ്ണം 
 128. ദേവാഭിമുഖമായ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രയാണം 
 129. പ്രദക്ഷിണം യോഗശാസ്ത്ര ദൃഷ്ടിയിൽ 
 130. ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ചെയ്യേണ്ട പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത 
 131. യോഗമാർഗാനുസന്ധാനമാകുന്ന പ്രാണായാമ പ്രക്രിയതന്നെയാണ് ശിവപ്രദക്ഷിണം 
 132. വേദദർശനമെന്ന യോഗാനുഭൂതി 
 133. വന്ദനം 
 134. നമസ്കാരം 
 135. തീർത്ഥാടന വ്രതങ്ങൾ 
 136. ക്ഷേത്രാരാധനയുടെ സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യം 
 137. വഴിപാടുകൾ 
 138. വഴിപാട് ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി 
 139. യജ്ഞസങ്കൽപ്പം എന്ന ദാർശനിക സിദ്ധാന്തം 
 140. ജീവൽ ബ്രഹ്മൈക്യമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം 
 141. ക്ഷേത്രാരാധന എന്ന യജ്‌ഞം 
 142. ശിവം ഭൂത്വാ ശിവം യജേൽ 
 143. ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ വഴിപാടിന്റെ സ്ഥാനം 
 144. പൂജാംഗമായ വഴിപാടുകൾ 
 145. അഭിഷേകം 
 146. പായസം മുതലായ നിവേദ്യങ്ങൾ 
 147. പുഷ്‌പാഞ്ജലി 
 148. നാളികേരമടിക്കൽ 
 149. ഏത്തമിടൽ എന്ന ആരാധന 
 150. വെടി വഴിപാട് 
 151. തുലാഭാരം തുടങ്ങിയവ 
 152. മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രയോഗവിധികൾ അനുസരിച്ചുള്ള വഴിപാടുകൾ 
 153. വഴിപാട് എങ്ങനെ ഫലവത്തായിത്തീരും ? 
 154. വഴിപാടുകൊണ്ട് ഭക്തനുണ്ടാകുന്ന പരിണാമം 
 155. പുരോഹിതവർഗ്ഗം 
 156. ക്ഷേത്രവും സമാജവും 
 157. ചരിത്രവസ്തുതകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് 
 158. സമാജത്തിന്റെ ഛിദ്രാവസ്ഥ മാറണം 
 159. ക്ഷേത്രചൈതന്യലോപം ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയുടെ ഒരു മുഖ്യ ഘടകം 
 160. ക്ഷേത്രവും നാടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 
 161. ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണത്തിലെ രണ്ടു മുഖ്യ ഘടകങ്ങൾ 
 162. ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യമുള്ള പുരോഹിത വർഗ്ഗത്തിനു വേണ്ടി തന്ത്രവിദ്യാപീഠം 
 163. നിത്യക്ഷേത്ര ദർശനമെന്നത് സമിതിയുടെ അടിസ്ഥാന പശ്ചാത്തലം 
 164. ഭക്തജനങ്ങൾ നിത്യേന ഒത്തുചേരുന്ന ക്ഷേത്ര പരിപാടി 
 165. "സവർണ്ണ" ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല 
 166. ക്ഷേത്രദർശനത്തിന്റെ യൂണിഫോറം ധരിച്ച് 
 167. ഒരു കുമ്പിളിൽ പുഷ്പമെങ്കിലും അർപ്പിക്കുവാൻ കൊണ്ടുവരിക 
 168. അച്ചടക്കം ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷത്തെ വൈദ്യുതീകരിക്കും 
 169. പൂജാസമയത്ത് നടയുടെ മുമ്പിൽ 
 170. മന്ത്രകലശാഭിഷേകമായ ശംഖ് തീർത്ഥ പ്രോക്ഷണവും ആത്മജ്യോതി സമർപ്പണമായ ദീപാരാധനയും  
 171. ദൈവചൈതന്യ സ്വീകരണവും ദിവ്യദേഹ സൃഷ്ടിയുമായ പ്രസാദ സ്വീകരണം 
 172. ശാസ്ത്രീയമായ ക്ഷേത്രദർശനം മന്ത്രോപാസനയുടെ ഫലം ചെയ്യും 
 173. ഈ ഭക്തജനസമൂഹമാണ് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ജനറൽ ബോഡി 
 174. ക്ഷേത്രഭരണമല്ല സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം 
 175. സമിതിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ 
 176. സമിതിയുടെ ചുമതല ഉത്സവാവസരങ്ങളിൽ 
 177. മറ്റു സേവനരംഗങ്ങൾ കഴിയാവുന്നത് നടപ്പിലാക്കാം  
 178. ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം 
 179. സാമൂഹ്യാരാധന 
 180. ഐക്യമത്യ സൂക്തം 
 181. ദ്വിതീയതലം (മാതൃസമിതി) 
 182. തൃതീയതലമായ മതപാഠശാല 
 183. വിവിധ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
 184. അത്യാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ധർമ്മദണ്ഡമുയരട്ടെ                                            ക്ഷേത്രപുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ രൂപരേഖ
 185. ദേവപ്രശ്നം 
 186. ജ്യോതിഷത്തിന്റെ യുക്തിപരമായ പ്രസക്തി 
 187. ഖഗോളസ്ഥിതിയും മനുഷ്യദേഹവും 
 188. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം 
 189. ഗ്രഹസ്ഥിതിയിലെ ലഗ്നം 
 190. പൃഛ അഥവാ പ്രശ്നത്തിന്റെ സ്വരൂപം 
 191. ജ്യോതിശാസ്ത്ര തത്വത്തിന്റെ രഹസ്യം അഥവാ പ്രശ്നചിന്തയുടെ മൗലിക തത്വം 
 192. പ്രശ്നാരൂഢ രാശിയും സ്വർണ്ണ പ്രശ്നവും 
 193. ദൈവജ്ഞൻ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 
 194. ദൈവജ്ഞന്റെ പ്രാധാന്യം 
 195. ദൈവജ്ഞന്റെ അന്തഃപ്രചോദനം 
 196. അഷ്ടമംഗല്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആന്തരാർത്ഥം 
 197. പ്രശ്നചിന്തയിലെ ശാസ്ത്രീയത 
 198. ക്ഷേത്രങ്ങളും ബാധകളും 
 199. ദേവപ്രശ്നത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ 
 200. താംബൂലപ്രശ്നം 
 201. പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ 
 202. ദൈവജ്ഞ സദസ്സ് 
 203. പ്രശ്നചിന്തയുടെ പരിസമാപ്തി 
 204. ക്ഷേത്രശിൽപവും വിഗ്രഹങ്ങളും 
 205. വാസ്തുപുരുഷ സങ്കൽപവും ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് യോഗ്യമായ ഭൂമിയും 
 206. ഗർഭപാത്ര സ്ഥാപനം 
 207. പ്രാസാദ നിർമ്മാണം 
 208. പ്രാസാദത്തിന്റെ തറയും മനുഷ്യ ശരീര കൽപനയും 
 209. ഗർഭഗൃഹവും ശ്രീകോവിലും 
 210. ഷഡാധാരങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ 
 211. സോമമണ്ഡലസ്ഥാനമായ ശ്രീകോവിൽ 
 212. ശിഖരമാകുന്ന താഴികക്കുടം 
 213. വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രാസാദങ്ങൾ 
 214. നമസ്കാരമണ്ഡപം 
 215. അന്തഹാരയും മദ്ധ്യഹാരയും 
 216. വലിയ ബലിക്കല്ലിന്റെ സ്വരൂപം 
 217. കൊടിമരം 
 218. ദേവ വിഗ്രഹങ്ങൾ 
 219. വിവിധ തരം വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അനുപാതം 
 220. ബിംബ പരിഗ്രഹം 
 221. ശിവലിംഗം 
 222. ക്ഷേത്രം - ജീവനുള്ള ഒരു സാധക ദേഹം 
 223. ഭാരതവർഷം ഒരു മഹാക്ഷേത്രം 
 224. ഈ നാട്ടിലെ പർവ്വതങ്ങളും നദികളും നഗരങ്ങളും 
 225. പരശുരാമൻ കേരളത്തിൽ ചെയ്തത് 
 226. 108 ശിവാലയങ്ങൾ 
 227. 108 ദുർഗ്ഗാലയങ്ങൾ 
 228. വിഷ്ണു ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളും മൂലമന്ത്രങ്ങളും 
 229. ശിവൻ ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളും മൂലമന്ത്രങ്ങളും 
 230. ശങ്കരനാരായണൻ ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളും മൂലമന്ത്രങ്ങളും 
 231. ഗണപതി ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളും മൂലമന്ത്രങ്ങളും 
 232. ശാസ്താവ് ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളും മൂലമന്ത്രങ്ങളും 
 233. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളും മൂലമന്ത്രങ്ങളും 
 234. ദുർഗ്ഗ ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളും മൂലമന്ത്രങ്ങളും 
 235. ഭദ്രകാളി ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളും മൂലമന്ത്രങ്ങളും 

**************

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.