ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ചെന്നാലും ചൈതന്യം ലഭിക്കുമോ ?

കുട്ടികള്‍ ശീലമാക്കേണ്ടവ

ഹനുമാന് പ്രിയം വെറ്റിലമാല, എന്തുകൊണ്ട് ?

ഇടവെട്ടിക്കാട്ടു നമ്പൂരി

ചെങ്ങന്നൂർ ഭഗവതി

ആറന്മുള വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ

വെള്ളൊടു നമ്പൂരി

പനച്ചിക്കാട്ടു സരസ്വതി

അഗസ്ത്യമുനി രചിച്ച സരസ്വതി സ്‌തോത്രം

സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടക കരാവലംബ സ്തോത്രം

ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യപഞ്ചരത്നം

ദുർഗ്ഗ എന്ന സങ്കല്പം

ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തിമന്ത്രം

വഴിപാടുകളും മൂലമന്ത്രങ്ങളും

നടുവിലേപ്പാട്ടു ഭട്ടതിരി

വിജയാദ്രി മാഹാത്മ്യം

കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരിയും ദേശമംഗലത്തു വാരിയരും

ഉത്രം തിരുനാൾ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും കഥകളി യോഗവും

പനയന്നാർ കാവ്

പൊട്ടി പുറത്ത്, ശീപോതി അകത്ത്

വഴിപാടുകള്‍

ശിവ ദശാവതാരങ്ങള്‍

കൊട്ടാരക്കര ചന്ദ്രശേഖരൻ

സംഘക്കളി

ഒരു യൂറോപ്യന്റെ സ്വാമിഭക്തി

കടാങ്കോട്ടു മാക്കംഭഗവതി

പള്ളിവാണപ്പെരുമാളും കിളിരൂർ ദേശവും

ഭാരതത്തിന്‍റെ വിഗ്രഹാരാധന

ഞാന്‍ ശിവന്‍ ആണ് സംഹാരത്തിന്‍റെ ദേവന്‍

ശിവന്റെ ചില സവിശേഷ ചിഹ്നങ്ങൾ

കുട്ടഞ്ചേരി മൂസ്സ്

അവണങ്ങാട്ടു പണിക്കരും ചാത്തന്മാരും

ചംക്രോത്തമ്മ

വയസ്ക്കരെ ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സ് അവർകളുടെ ചികിത്സാനൈപുണ്യം

കൊല്ലം വിഷാരിക്കാവ്

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പൊരുള്‍ അറിയാത്തവര്‍ക്ക്

ഗണപതി വിശേഷങ്ങൾ

ഐശ്വര്യ ലബ്ധിക്കായി ഭഗവതിസേവ

കൈപ്പുഴത്തമ്പാൻ

എളേടത്തു തൈക്കാട്ടു മൂസ്സന്മാർ

പള്ളിപ്പുറത്തു കാവ്

അവണാമനയ്ക്കൽ ഗോപാലൻ

അച്ചൻകോവിൽ ശാസ്താവും പരിവാരമൂർത്തികളും

ശിവ ആരതി

കൊട്ടാരക്കര ഉണ്ണിയപ്പം

ശിവ ഭഗവാന്റെ ചില പ്രത്യേക വിവരങ്ങൾ

കുഞ്ചിക്കുട്ടിപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാർ

തോലകവി

പുരുഹരിണപുരേശ മാഹാത്മ്യം

കടമറ്റത്തു കത്തനാർ

ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതം

ഒരു ദേവനു കൂടുതൽ താൽപര്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കുറയുമോ ?

വിവിധോപാസനകൾ

ഭർത്തൃധർമ്മം

മണ്ണടിക്കാവും കാമ്പിത്താനും

കുളപ്പുറത്തു ഭീമൻ

കായംകുളത്തു രാജാവിന്റെ ശ്രീചക്രം

വയസ്ക്കര കുടുംബവും അവിടുത്തെ ശാസ്താവും

മുഴമംഗലത്തു നമ്പൂരി

സന്ധ്യാവന്ദനം

ഭൂഗുരുത്വാകര്‍ഷണ ബലം

മരണാനന്തര കര്‍മ്മങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ ?

ശാസ്താങ്കോട്ടയും കുരങ്ങന്മാരും

പിലാമന്തോൾ മൂസ്സ്

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്

ഊരകത്ത് അമ്മതിരുവടി

കോന്നിയിൽ കൊച്ചയ്യപ്പൻ

മഹാ മൃത്യുംജയ സ്തോത്രം

സൂര്യ മന്ത്രം

വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില്‍ ഏതു ജലവും ഗംഗാതീര്‍ത്ഥം

ആറന്മുള മാഹാത്മ്യം

തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവങ്ങൾ

കൊടുങ്ങല്ലൂർ വസൂരിമാല

പാക്കിൽ ശാസ്താവ്

പറങ്ങോട്ടു നമ്പൂരി

ശുഭചിന്ത, ശുഭജീവിതം

ഒരു പഞ്ചാക്ഷര മാഹാത്മ്യകഥ

ഭരതന്‍റെ ദുഃഖം അകറ്റിയ ഭക്തി

ചില ഈശ്വരന്മാരുടെ പിണക്കം

തേവലശ്ശേരി നമ്പി

കൊട്ടാരക്കരഗ്ഗോശാല

ചേരാനല്ലൂർ കുഞ്ചുക്കർത്താവ്

അമ്മന്നൂർ പരമേശ്വരച്ചാക്യാർ

വിഷ്ണുഅഷ്ടാക്ഷരമന്ത്രം

ഹനുമാൻ മന്ത്രങ്ങൾ

ഹിന്ദുമതവും പ്രായോഗിക വേദാന്തവും

കൊച്ചി ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്

ചെമ്പ്രെഴുത്തച്ഛന്മാർ

രാമപുരത്തുവാര്യർ

വയസ്കര ചതുർവേദി ഭട്ടതിരിയും യക്ഷിയും

ആലത്തൂർ നമ്പി

മൃതസഞ്ജീവനസ്തോത്രം

നക്ഷത്രങ്ങളും ഉപാസനമൂര്‍ത്തികളും

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ

പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി

കിളരൂർ കുന്നിന്മേൽ ഭഗവതി

വൈക്കത്തു തിരുനീലകണ്ഠൻ

വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മ

ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവും മേല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും

ദുഃഖം ഒരു സങ്കല്പം മാത്രം

അഷ്ടൈശ്വര്യം നേടാൻ

ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര സുപ്രഭാതം

കൊച്ചുനമ്പൂരി

രണ്ടു മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവവ്യത്യാസം

പാക്കനാരുടെ ഭാര്യയുടെ പാതിവ്രത്യം

പാഴൂർ പെരുംതൃക്കോവിൽ

ഒരന്തർജ്ജനത്തിന്റെ യുക്തി

അത്ഭുതശക്തിയുള്ള ഗണപതി മന്ത്രങ്ങൾ

മന്ത്രങ്ങളും സ്വരസ്ഥാനവും

വ്യക്തിത്വവികാസം മന്ത്രോച്ചാരണത്തിലൂടെ

കൈപ്പുഴ രാജ്ഞിയും പുളിംകുന്നു ദേശവും

കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി

നാലേക്കാട്ടു പിള്ളമാർ

ആഴുവാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കളും മംഗലത്തു ശങ്കരനും

വലിയ പരിഷ ശങ്കരനാരായണച്ചാക്യാർ

ശ്രീകൃഷ്ണജീവിതം ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ നല്‍കുന്ന സന്ദേശം

മഹാഭാരതത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ

നമഃ ശിവായ എന്ന അത്ഭുത മന്ത്രം ചൊല്ലിയാലുള്ള ഗുണങ്ങള്‍

കിരാത ശാസ്താവ്

ഗണപതിയെ ഉപാസിക്കുമ്പോള്‍

ജ്ഞാനപ്രകാശം

വാക്ഭടാചാര്യൻ

ഭവഭൂതി

തിരുനക്കരദ്ദേവനും അവിടുത്തെ കാളയും

കുമരനല്ലൂർ ഭഗവതി

കിടങ്ങൂർ കണ്ടങ്കോരൻ

അന്നദാന മഹിമ

അമൃതത്വത്തിന്റെ അദ്വൈത മാര്‍ഗ്ഗം

മണികണ്ഠന്‍ ‘സ്വയംഭൂ’

കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടി

വയക്കരെ അച്ഛൻമൂസ്സ്

കുഞ്ചമണ്‍പോറ്റിയും മറ്റപ്പള്ളി നമ്പൂരിപ്പാടും

വെണ്‍മണി നമ്പൂരിപ്പാടന്മാർ

കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരി

മകരവിളക്കിന്റെ സന്ദേശം

എപ്രകാരം ശ്രദ്ധ അപ്രകാരം ഫലം

ബിംബാരാധന നിന്ദ്യമോ?

മംഗലപ്പിള്ളി മൂത്തതും പുന്നയിൽ പണിക്കരും

പാണ്ടമ്പറമ്പത്തു കോടൻ ഭരണിയിലെ ഉപ്പുമാങ്ങ

കോലത്തിരിയും സാമൂതിരിയും

കല്ലന്താറ്റിൽ ഗുരുക്കൾ

പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരി

ഗണപതിയുടെ പ്രതിമകൾ

മൂകനേയും കവിയാക്കുന്നവൾ മൂകാംബിക

നാരായണം നമസ്കൃത്യഃ

മുട്ടസ്സു നമ്പൂരി

കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി

വില്വമംഗലത്തു സ്വാമിയാർ

തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരി

പറയി പെറ്റ പന്തിരുകുലം

എട്ടങ്ങാടി മുതല്‍ ദശപുഷ്പംവരെയുള്ള തിരുവാതിര മാഹാത്മ്യം

പഞ്ച ഋഷി ബ്രാഹ്മണര്‍

അധ്യാത്മരാമായണം

ഭർത്തൃഹരി

മഹാഭാഷ്യം

കോട്ടയത്തുരാജാവ്

ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവ്

വീട്ടമ്മമാരുടെ നിത്യ ഗണപതിഹോമം

ആഗ്രഹ സിദ്ധിക്ക് എന്ത് മന്ത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതു മൂർത്തിയെ ആണ് ഭജിക്കേണ്ടത് ?

ശ്രീകൃഷ്ണനും ദുർവാസാവും

പുനർജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ ?

വിഗ്രഹങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠകളും

ജപിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

നാമജപം - ഒരു വിവരണം

108 ശിവാലയ സ്തോത്രം

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.