യോഗ ഫലങ്ങൾ

 1. പഞ്ചമഹാപുരുഷയോഗം. 
 2. രുചകയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 3. ഭദ്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 4. ഹംസയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 5. മാളവ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 6. ശശയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 7. സുനഭാ, അനഭാ, ധുരുധുരാ അധിയോഗങ്ങൾ 
 8. സുനഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 9. അനഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 10. ധുരുധുരായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 11. അധിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 12. അധിയോഗവിശേഷം 
 13. കഷ്ട, മദ്ധ്യ, ശ്രേഷ്ഠ യോഗങ്ങൾ 
 14. കേമദ്രുമയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 15. വേസി, വാസി, ഉഭയചരീ യോഗങ്ങൾ 
 16. വേസിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 17. വാസിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 18. ഉഭയചരീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 19. സുശുഭാശുഭാകർത്തരിയോഗങ്ങൾ 
 20. സുശുഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 21. അശുഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 22. കർത്തരിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 23. ലഗ്നാദിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 24. പർവതയോഗത്തിൽ ജനികുന്നവൻ 
 25. ധ്വജയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 26. കുണ്ഡലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 27. സംഖ്യായോഗങ്ങൾ 
 28. വീണായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 29. ദാമയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 30. പാശയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 31. കേദാരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 32. ശൂലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 33. യുഗയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 34. ഗോളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 35. കേന്ദ്രയോഗങ്ങൾ 
 36. മംഗളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 37. മദ്ധ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 38. ക്ലീബായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 39. ആശ്രയയോഗങ്ങൾ 
 40. രജ്ജുയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 41. മുസലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 42. നളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 43. മാലായോഗത്തിൽ, കുലമുഖ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 44. സർപ്പയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 45. ഷൾപദയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 46. വരാഹയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 47. കണ്ടകയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 48. ഹലയോഗം, ശൃംഗാടകയോഗം, ശകടയോഗം, വിഹഗയോഗം 
 49. ഹലയോഗത്തിൽ, ശൃംഗാടകയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 50. ശകടയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 51. വിഹഗയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 52. ചക്രയോഗം, സമുദ്രയോഗം, ശംഖയോഗം, ശചീവല്ലഭയോഗം 
 53. ശംഖാദിയോഗഫലങ്ങൾ 
 54. അമലായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 55. മഹാഭാഗ്യയോഗം 
 56. മഹാഭാഗ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്ന പുരുഷൻ / സ്ത്രീകൾ 
 57. അർത്ഥസിദ്ധികരീയോഗം 
 58. ഗജകേസരിയോഗത്തിൽ (കേസരി യോഗത്തിൽ)  ജനിക്കുന്നവൻ 
 59. വസുമദ്യോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 60. പുഷ്കലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 61. കാഹളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 62. മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 63. ചാമരാദിദ്വാദശയോഗങ്ങൾ 
 64. ചാമരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 65. ധേനുയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 66. ശൌര്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 67. ജലധിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 68. ഛത്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 69. അസ്ത്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 70. കാമയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 71. ആസുരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 72. ഭാഗ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 73. ഖ്യാതിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 74. പാരിജാതയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 75. മുസലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 76. അവയോഗാദി ദ്വാദശയോഗങ്ങൾ 
 77. അവയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 78. നിസ്സ്വയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 79. മൃതിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 80. കുഹൂയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 81. പാമരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 82. ഹർഷയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 83. ദുഷ്കൃതിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 84. സരളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 85. നിർഭാഗ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 86. ദുര്യോഗയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 87. ദുര്യോഗയോഗഫലങ്ങൾ 2 
 88. ദരിദ്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 89. വിമലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 90. ഭാസ്കരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 91. ഇന്ദ്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 92. മരുദ്യോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 93. ബുധയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 94. അഖണ്ഡസാമ്രാജ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 95. ശംഖയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 96. ഭേരീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 97. ശരഭയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 98. മൃദംഗയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 99. ശ്രീനാഥയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 100. ശാരദയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 101. മത്സ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 102. കൂർമ്മയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 103. ഖഡ്ഗയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 104. ലക്ഷ്മീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 105. കുസുമയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 106. പാരിജാതയോഗഫലം 
 107. കലാനിധിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 108. ശശിമംഗളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 109. അവതാരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 110. ഗൗരീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 111. സരസ്വതീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 112. ഹരിഹരബ്രഹ്മയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 113. ശ്രീകണ്ഠയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 114. വിരിഞ്ചയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 115. ദൈന്യഖലമഹായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 116. രാജയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 117. ചക്രവർത്തിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 118. ഉച്ചാദിവിശേഷയോഗഫലത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 119. ശകടയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 2 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.