ചന്ദ്രക്രിയാവാക്യം , ചന്ദ്രാവസ്ഥ, ചന്ദ്രവേല


2. തപസ്വീ                                    32. സുമന്ത്രകഃ

3. പരയുവതിരതഃ                         33. പരമഹീഭര്‍ത്താ

4. തസ്കരഃ                                  34. സഭാര്യ

5. ഹസ്തിമുഖ്യാരൂഢ                 35. ഗജസ്ത്രസ്തഃ

6. സിംഹാസനസ്ഥഃ                  36. സംയുഗഭീതിമാന്‍

7. നരപതി                                   37. അതിഭയഃ

8. അരിഹാ                                  38. ലീനഃ

9. ദണ്ഡനേതാ                           39. അന്നദാതാ 

10. ഗുണീ                                     40. അഗ്നിഗാഃ

11. നിഷ്പ്രാണഃ                         41. ക്ഷുല്‍ബാധാഹിതഃ

12. ഛിഹ്നമൂര്‍ദ്ധാ                       42. അന്നമത്തി

13. ക്ഷതകരചരണാ                 43. വിചരന്‍

14. ബന്ധനസ്ഥഃ                      44. മാംസാശനഃ

15. വിനഷ്ടഃ                              45. അസ്ത്രക്ഷമതഃ

16. രാജാ                                     46. സ്വോദ്വാഹ 

17. വേദാനധീതാ                        47. ധൃതകന്തുകഃ

18. സ്വപിതി                                48. വിഹരതി ദ്യുതൈഃ

19. സുചരിതംസംസ്മരന്‍           49. നൃപഃ

20. ധര്‍മ്മകര്‍ത്താ                       50. ദുഃഖിതഃ

21. സദ്വംശഃ                                51. ശയ്യാസ്ഥഃ

22. നിധിസംഗതാ                        52. രിപുസേവിതാഃ

23. ശ്രുതകുലഃ                              53. സസുഹൃത്

24.വ്യാഖ്യാതഃ                               54. ധ്യാനീ

25. ശത്രുഹന്താ                             55. ഭാര്യാന്വിത

26. രോഗീ                                     56. മൃഷ്ടാശീ 

27. ശത്രുജിതഃ                               57. പയഃ പിബാന്‍ 

28. സ്വദേശചലിതഃ                     58. സുകൃതകൃത്

29. ഭൃത്യഃ                                        59. സ്വസ്ഥഃ

30. വിനഷ്ടാ൪ത്ഥകഃ                  60. സുഖിചന്ദ്രവസ്ഥ 

1. അത്മസ്ഥാനാല്‍പ്രവാസഃ

2. മഹിതനൃപപദാസക്തഃ

3. പ്രാണഹാനി 

4. ഭൂപാലത്വം 

5. സ്വവംശോചിതഗുണനിരതഃ

6. രോഗ 

7. അസ്ഥാനഗത്വം

8. ഭീതി 

9. ക്ഷുല്‍ബാധിതത്വം 

10. യുവതിപരിണയം

11. രമ്യശയ്യാനുശക്തി

12. മൃഷ്ടാശിത്വംചന്ദ്രവേല

1. മൂര്‍ദ്ധാമായ                              19. ഘൃതഭുക്തി

2. മുടിതതാ                                   20. നിദ്ര

3. യജതാ                                      21. ഗാനക്രിയ

4. സുഖസ്ഥാ                                 22. ദശനരുക്

5. നേത്രാമയം                               23. കലഹം

6. സുഖിതതാ                               24. പ്രയാണം

7. വനിതാവിഹാരഃ                      25. ഉന്മത്തതഃ

8. ഉഗ്രജ്വരഃ                                    26. സലിലപ്ലവം 

9. കനകഭൂഷണം                            27. വിരോധഃ

10. അശ്രുമോക്ഷഃ                            28. സ്വച്ഛാസ്ഥാനം 

11. ക്ഷ്വാളാശനഃ                           29. ക്ഷുദ്ഭയം 

12. നിധുവനം                                 30. ശാസ്ത്രലാഭഃ

13. ജഠരസ്യരോഗഃ                           31. സ്വൈരംഗോഷ്ടിഃ

14. ക്രീഡാജലഃ                                32. യോധനം 

15. ഹസനാ                                    33. പുണ്യകര്‍മ്മ

16. ചിത്രവിലേഖനം                       34. പാപാചാരഃ

17. ക്രോധം                                    35. ക്രൂരകര്‍മ്മാ

18. നൃത്തകരണം                            36. ഹര്‍ഷഃ

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.