ക്ഷേത്ര ചോദ്യങ്ങൾ - 8

147. ദേവനെ മന്ത്രപൂർവ്വം അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലധാരയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ്?
        തീർത്ഥം

148. തീർത്ഥം വാങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെ?
        വലതുകൈയ്യിന്റെ അഞ്ചുവിരലും മടക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൈക്കുമ്പിളിൽ തീർത്ഥം വാങ്ങണം.

149. തീർത്ഥം സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെ?
        ഉയർന്നു കാണുന്ന കൈക്കുമ്പിളിലെ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിന്റേയും ശുക്രമണ്ഡലത്തിന്റേയും ഇടയിലൂടെ വേണം തീർത്ഥം സേവിക്കാൻ.

150. ഏത് ദിക്ക് നോക്കിയാണ് തീർത്ഥം സേവിക്കേണ്ടത്?
        കിഴക്ക് ദിക്ക് നോക്കി വേണം തീർത്ഥം സേവിക്കാൻ.

151. തീർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാം?
         മലർ, തുളസി, കൂവളം.

152. തുളസി തീർത്ഥം സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്ത്?
         പ്രതിരോധശക്തി, രോഗശാന്തി

153. തീർത്ഥസ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ജപിക്കുന്ന മന്ത്രത്തിലെ ആദ്യ നദിയേത്?
        ഗംഗ

154. ശിവശിരസ്സിൽ നിമഗ്നമായിരിക്കുന്ന പവിത്ര ജലമേത്?
        ഗംഗ

155. ശിവന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭിഷേകം ഏത്?
        ഭസ്മം, ജലം.

156. വിഷ്ണുവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭിഷേകം ഏത്?
        കളഭം, പാൽ

157. സുബ്രഹ്മണ്യന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭിഷേകം ഏത്?
         പഞ്ചാമൃത്

158. അയ്യപ്പന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭിഷേകം ഏത്?
        നെയ്യ്

159. പുണ്യാഹം എന്ന പദത്തിലെ " പു " എന്ന അക്ഷരം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
        പാപനാശത്തെ

160. പുണ്യാഹം എന്ന പദത്തിലെ " ണ " എന്ന അക്ഷരം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
        ദേഹശുദ്ധിയെ

161. പുണ്യാഹം എന്ന പദത്തിലെ " ഹ " എന്ന അക്ഷരം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
        സ്ഥാനശുദ്ധിയെ

162. പഞ്ചഗവ്യം സേവിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
        പാപനാശം, ആത്മശുദ്ധി, ജന്മനാശം, മോക്ഷം

വാരഫലം പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

വാരഫലം (ആഴ്ചഫലം) രാത്രിയിൽ പൂർണ്ണഫലങ്ങളായിരിക്കയില്ല. വരാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉദയത്തിലും ദശാപഹാരങ്ങളിലും ഈ ഫലങ്ങൾ ആവശ്യം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ അധിപനായ ഗ്രഹം സൂര്യൻ

തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ അധിപനായ ഗ്രഹം ചന്ദ്രൻ

ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ അധിപനായ ഗ്രഹം കുജൻ (ചൊവ്വ)

ബുധനാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ അധിപനായ ഗ്രഹം ബുധൻ

വ്യാഴാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ അധിപനായ ഗ്രഹം വ്യാഴം

വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ അധിപനായ ഗ്രഹം ശുക്രൻ

ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ അധിപനായ ഗ്രഹം ശനി.

ശനിയാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ

അലസഃ ക്ഷുദ്രകർമ്മാസ്വഃ പ്രമാദീ സങ്കരീ ഖലഃ
പരാന്നഭുക് കൃശാംഗശ്ച വാതകീ മന്ദവാരജഃ

സാരം :-

ശനിയാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ മടിയുള്ളവനായും ക്ഷുദ്രകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും ദരിദ്രനായും ഭ്രാന്തചിത്തനായും വർണ്ണസങ്കരം ഉള്ളവനായും പരാന്നഭോജിയായും ചടച്ച ശരീരത്തോടു കൂടിയവനായും വാതരോഗിയായും ഭവിക്കും.

വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ

ക്ഷേത്രവാംസ്ത്രീപ്രിയഃ കാമീ പ്രസന്നനയനാനനഃ
ശ്രീമാൻ ജനഹിതഃ കാന്തശ്ശുക്രവാരേ പ്രസൂയതേ

സാരം :-

വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും സമ്പത്തും ഉള്ളവനായും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടനായും കാമിയായും പ്രസന്നതയുള്ള മുഖത്തോടും കണ്ണുകളോടും കൂടിയവനായും ശ്രീമാനായും ജനങ്ങൾക്ക്‌ ഇഷ്ടനായും സുന്ദരനായും ഭവിക്കും.

വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ

കുലശ്രേഷ്ഠഃ കുടുംബീ ച കീർത്തിമാൻ പുണ്യവാൻ പ്രഭുഃ
ദേവബ്രാഹ്മണഭക്തശ്ച ശീലവാൻ ഗുരുവാരജഃ

സാരം :-

വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ കുലശ്രേഷ്ഠനായും കുടുംബിയായും യശസ്സും പുണ്യവും പ്രഭുത്വവും ഉള്ളവനായും ദേവബ്രാഹ്മണഭക്തനായും സ്വഭാവഗുണമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ബുധനാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ

ബുദ്ധിമാൻ സ്ളിഷ്ടവാക് കാന്തസ്സ്വൈരീ ശാസ്ത്രാർത്ഥകോവിദഃ
ബുധവാരോത്ഭവോ ദേവദ്വിജഭക്തോന്യകാര്യകൃൽ.

സാരം :- 

ബുധനാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനായും പല അർത്ഥങ്ങളുള്ള വാക്കുകളെ പറയുന്നവനായും സുന്ദരനായും സ്വാതന്ത്ര്യവും ശാസ്ത്രാർത്ഥജ്ഞാനവും ദേവബ്രാഹ്മണഭക്തിയും ഉള്ളവനായും അന്യകാര്യങ്ങളിൽ തൽപരനായും ഭവിക്കും.

ആയുധസ്ഫുടമാകുന്നു

മദനഭം തനുഭേനയുതം കുജ-
സ്ഫുടയുതം ദ്വിഘടീപരിതാഡിതം
ഭവതി ചായുധനാമമിദം സ്ഫുടം
ശുഭയുതം ശുഭദം തു സദാലയെ.

സാരം :-

ഏഴാം ഭാവാധിപന്റെയും ലഗ്നാധിപന്റെയും കുജന്റെയും (ചൊവ്വയുടേയും) സ്ഫുടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിനെ രണ്ടിൽ പെരുക്കിയാൽ (ഗുണിച്ചാൽ) കിട്ടുന്നത് ആയുധസ്ഫുടമാകുന്നു. ഈ സ്ഫുടത്തിൽ ശുഭഗ്രഹയോഗദൃഷ്‌ട്യാദികളുണ്ടെങ്കിൽ ആയുധത്തിന് ശുഭത്വമുണ്ടെന്നും പാപഗ്രഹയോഗദൃഷ്‌ട്യാദികളുണ്ടെങ്കിൽ ആയുധത്തിന് ദോഷമുണ്ടെന്നും പറയണം.

പ്രാസാദസ്ഫുടമാകുന്നു

ചന്ദ്രസ്ഫുടലിപ്തികാ ദിനഗതേ-
നാഹത്യ നീതൈർന്നഗൈ-
രാരോപ്യോദയലഗ്നസംയുതമിദം
സംശോധയേന്മണ്ഡലാത്

ശിഷ്ടം ലഗ്നസുതഷ്ടഭാവസഹിതം
തുര്യസ്ഫുടാദൂനിതം
പ്രാസാദസ്ഫുടമത്ര സംജ്ഞിതമിദം
പാപൈര്യുതം ദൂഷിതം.

സാരം :-

ചന്ദ്രസ്ഫുടത്തിന്റെ ഇലികളെ ദിനഗതനാഴികകൊണ്ട് പെരുക്കി (ഗുണിച്ച്‌) 60 ലും 30 ലും കയറ്റി ഉദയലഗ്നസ്ഫുടം കൂട്ടിയ സ്ഫുടം പന്ത്രണ്ട് രാശിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ സ്ഫുടത്തിൽ ലഗ്നാധിപന്റെയും അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്റെയും അഷ്ടമാധിപന്റെയും സ്ഫുടം കൂട്ടി നാലാം ഭാവാധിപന്റെ സ്ഫുടത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയാൽ കിട്ടുന്നത് പ്രാസാദസ്ഫുടമാകുന്നു. ഈ സ്ഫുടത്തിൽ പാപഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാസാദത്തിന് ദോഷവും ശുഭഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാസാദത്തിനു ഗുണവും പറയേണ്ടതാണ്.

ക്ഷേത്ര ചോദ്യങ്ങൾ - 7

136. ദേവപ്രീതിക്കായി വിധിച്ചിട്ടുള്ള നമസ്ക്കാരം ഏത്?
         സാഷ്ടാംഗനമസ്ക്കാരം

137. സ്ത്രീകൾക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്ര നമസ്ക്കാരം ഏത്?
        പഞ്ചാംഗ നമസ്ക്കാരം

138. നമസ്ക്കരിക്കുമ്പോൾ ഏതു ദിക്കിലേക്കാണ് കാലുകൾ നീട്ടുവാൻ പാടില്ലാത്തത്?
         കിഴക്ക് ദിക്കിലേയ്ക്കും പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലേയ്ക്കും

139. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നമസ്ക്കരിക്കുമ്പോൾ ഏതു ദിക്കിലേയ്ക്കാണ് കാലുകൾ നീട്ടുവാൻ പാടില്ലാത്തത്?
        പടിഞ്ഞാറ്

140. സാഷ്ടാംഗനമസ്ക്കാരം ഏതു ദിശയിലേയ്ക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തത്?
        തെക്ക് ദിക്ക്, വടക്ക് ദിക്ക്

141. പഞ്ചാംഗ നമസ്ക്കാരം ഏതു ദിശയിലേയ്ക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തത്?
         തെക്ക് ദിക്ക്, വടക്ക് ദിക്ക്

142. തെക്കും വടക്കും ദിക്കിലേയ്ക്ക്‌ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നമസ്ക്കാരത്തിന്റെ പേരെന്ത്?
        ത്രയാംഗ നമസ്ക്കാരം

143. സാഷ്ടാംഗ നമസ്ക്കാരത്തിൽ ഭൂസ്പർശം എൽക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
        നെറ്റി, മൂക്ക്, നെഞ്ച്, വയറ്, ലിംഗം, കാൽമുട്ട്, കൈപ്പത്തി, കാൽവിരൽ

144. ദൈവത്തെ വന്ദിക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെ?
         രണ്ടു കൈയ്യും കൂപ്പി തലക്കുമീതെ പന്ത്രണ്ടംഗുലം ഉയരത്തിൽ

145. ഗുരുക്കന്മാരെ വന്ദിക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെ?
        രണ്ടു കൈയ്യും കൂപ്പി നെറ്റിക്ക് നേരെ

146. അമ്മയെ വന്ദിക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെ?
        രണ്ടു കൈയ്യും കൂപ്പി ഉദരത്തിനു നേരെ

ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ

ക്രൂരസ്സാഹസികഃ ക്രോധീ വിവാദീ ചപലാശയഃ
സ്വബന്ധുജനവിദ്വേഷീ കുജവാരസമുത്ഭവഃ

സാരം :-

ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ ക്രൂരനായും സാഹസകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും കോപവും വിവാദവും ഉള്ളവനായും ബുദ്ധിചാപല്യമുള്ളവനായും തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ

പ്രസന്നവദനഃ കാമീ സ്ത്രീണാം ച പ്രിയദർശനഃ
മൃദുകായോല്പവചനശ്ചന്ദ്രവാരോത്ഭവഃ പൂമാൻ.


സാരം :-


തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ പ്രസാദമുള്ള മുഖത്തോടും കാമാധിക്യത്തോടും കൂടിയവനായും സ്ത്രീകൾക്ക് നേത്രാനന്ദത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നവനായും കോമളമായ ശരീരവും മിതമായ വാക്കും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ഞായറാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ

ആത്മജ്ഞാനീ ധനീ ശൂരഃ പൈതികഃ പ്രിയവല്ലഭഃ
ചതുരശ്രതനുർദ്ധീമാൻ രവിവാരോത്ഭവോ ഭവേൽ.

സാരം :-

ഞായറാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ ആത്മജ്ഞാനിയായും ധനവാനായും ശൂരനായും ഇഷ്ടമുള്ള ഭാര്യയോടുകൂടിയവനായും ചതുരശ്രരൂപമായ ശരീരത്തോടുകൂടിയവനായും ബുദ്ധിമാനായും ഭവിക്കും.

ബിംബത്തിൽ സാന്നിദ്ധ്യ പുഷ്ടിയുണ്ടെന്നു ദൈവജ്ഞൻ (ജ്യോതിഷി) പറയണം

ബിംബസ്ഫുടം ഭാസ്കരിണാ നിഹത്യ
ചാബ്ദേന ഹൃത്വാ സുരവർഷകാലം
അർച്ചാവിധൗ ദിഷ്ടവിശേഷമത്ര
സാന്നിദ്ധ്യവൃദ്ധിം പ്രവദേദ്വിധിജ്ഞഃ

സാരം :-

ബിംബസ്ഫുടം വെച്ച് ശനിസ്ഫുടംകൊണ്ട് പെരുക്കി (ഗുണിച്ച്‌) 360 ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാലം ദേവന്റെ വർഷകാലമാകുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാലം ബിംബത്തിൽ സാന്നിദ്ധ്യ പുഷ്ടിയുണ്ടെന്നു ദൈവജ്ഞൻ (ജ്യോതിഷി) പറയണം.

ആചാര്യന്റെയും പൂജാരിയുടേയും പരിചാരകന്മാരുടേയും പ്രേതങ്ങളെ പറയണം

ആചാര്യദേവലകദാസജനാദിഭാവ-
നാഥേന വീക്ഷിതയുതോ ഗുളികോ യദി സ്യാദ്

ഭാവസ്ഥിതീക്ഷണവശാച്ച ഭവന്തി തേഷാം
പ്രേതാഃ പുരാതനഭാവാഃ ചരഭേƒന്യഥാന്യാഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തിൽ ഗുളികന് 10, 12, 3, 8 എന്നീ ഭാവാധിപന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ട്യാദികളുണ്ടായാൽ ആചാര്യന്റെയും പൂജാരിയുടേയും പരിചാരകന്മാരുടേയും പ്രേതങ്ങളെ പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തിൽ 10, 12, 3, 8 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ഗുളികൻ നിന്നാലും ആചാര്യന്റെയും പൂജാരിയുടേയും പരിചാരകന്മാരുടേയും പ്രേതങ്ങളുടെ ദോഷം പറയാം. ഗുളികൻ ചരരാശിയിൽ നിന്നാൽ പ്രേതം പുരാതനമാണെന്നും സ്ഥിരോഭയരാശികളിലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചും കാലവും വിചാരിക്കണം.

ക്ഷേത്ര ചോദ്യങ്ങൾ - 6

113. പ്രദക്ഷിണത്തിലെ " പ്ര " എന്ന അക്ഷരം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
        സർവ്വഭയങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുന്നത്.

114. പ്രദക്ഷിണത്തിലെ " ദ " എന്ന അക്ഷരം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
         മോക്ഷദായകം

115. പ്രദക്ഷിണത്തിലെ " ക്ഷി "എന്ന അക്ഷരം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
        രോഗനാശകം

116. പ്രദക്ഷിണത്തിലെ " ണ " എന്ന അക്ഷരം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
        ഐശ്വര്യദായകം

117. ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്?
        3 പ്രാവശ്യം (മൂന്ന്)

118. ക്ഷേത്രത്തിൽ 3 (മൂന്നു) പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ തത്ത്വമെന്ത്?
         ദേവസാന്നിധിയിലെത്താൻ ഭൂഃഭുവർ സ്വർലോകങ്ങളെ ചുറ്റെണ്ടതുകൊണ്ട്.

119. തിരുമുറ്റത്തെ പ്രദക്ഷിണം അകത്തെ ബലിവട്ടത്തേക്കാൾ എത്ര ഇരട്ടി ഗുണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
        5 ഇരട്ടി (അഞ്ച്)

120. ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പ്രദക്ഷിണസംഖ്യ എത്രയാണ്?
         21 (ഇരുപത്തിയൊന്ന്)

121. ഗണപതിയുടെ പ്രദക്ഷിണ സംഖ്യ എത്ര?
         1 (ഒന്ന്)

122. സൂര്യന് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്?
         2 (രണ്ട്)

123. ശിവന് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്?
         3 (മൂന്ന്)

124.  മഹാവിഷ്ണുവിന് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്?
          4 (നാല്)

125. ദേവിയ്ക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്?
         4 (നാല്)

126. അയ്യപ്പന് പ്രദക്ഷിണം എത്രപ്രാവശ്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
        5 (അഞ്ച്)

127. സുബ്രഹ്മണ്യന് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്?
         6 (ആറ്)

128. അരയാലിന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര തവണയാണ്?
         7 (ഏഴ്)

129. പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യേണ്ടത് ദേവന്റെ ഏതു വശത്തുകൂടിയായിരിക്കണം?
        വലതുവശത്തുകൂടി

130. പ്രഭാതത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രദക്ഷിണ ഗുണം എന്ത്?
        വ്യാധിനാശനം (രോഗനാശം)

131. സായാഹ്നത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രദക്ഷിണ ഗുണം എന്ത്?
        പാപനാശനം

132. അർദ്ധരാത്രിനടത്തുന്ന പ്രദക്ഷിണഗ ഗുണം എന്ത്?
         മുക്തിപ്രദം

133. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്ത്?
        ബ്രഹ്മഹത്യാദി പാപങ്ങൾ നശിക്കുന്നു.

134. ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്ത്?
         ദേവനെ ആരാധിക്കുവാൻ അധികാരിയാകുന്നു.

135. ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്ത്?
         ഭോഗസുഖങ്ങൾ ലഭിച്ച് സിദ്ധിനേടുന്നു.

ലഗ്നാംശകംകൊണ്ട് സാന്നിദ്ധ്യത്തേയും ചന്ദ്രാംശകംകൊണ്ട് ബിംബത്തേയും ഗുളികാംശകംകൊണ്ട് അശുദ്ധിയേയും പറയണം.

ലഗ്നാംശകേന സാന്നിദ്ധ്യം
ബിംബം ചന്ദ്രാംശകേന തു
അശുദ്ധിർമ്മന്ദജാംശേന
ദേവപ്രശ്നേ വിധീയതാം

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തിൽ ലഗ്നാംശകംകൊണ്ട് സാന്നിദ്ധ്യത്തേയും ചന്ദ്രാംശകംകൊണ്ട് ബിംബത്തേയും ഗുളികാംശകംകൊണ്ട് അശുദ്ധിയേയും പറയണം.

ആചാര്യന്റെ ദോഷമുണ്ടെന്നു പറയണം

ലഗ്നാദ്വ്യയേ പാപയുതേക്ഷിതേ വാ
പാപാന്തരസ്ഥേ വ്യയഭേƒരിഭേ വാ
ആചാര്യകേ ദോഷമുശന്തി തസ്മാൻ-
മന്ദാരദൃഷ്‌ടേ സതി നിശ്ചയേന

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തിൽ ആരൂഢത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുകയോ നോക്കുകയോ (ദൃഷ്ടിചെയ്യുകയോ) ചെയ്യുകയും പാപന്തരസ്ഥിതി വരുകയോ ചെയ്‌താൽ ആചാര്യന്റെ ദോഷമുണ്ടെന്നു പറയണം. ചൊവ്വ - ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയും കൂടിയുണ്ടായാൽ ആചാര്യന്റെ ദോഷം നിശ്ചയമായും പറയണം.

ക്ഷേത്ര ചോദ്യങ്ങൾ - 5

91. ഗണപതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
      ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ

92. ശിവന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
       ഓം നമഃ ശിവായ

93. വിഷ്ണുവിന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
      ഓം നമോ നാരായണായ

94. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
       ഓം വചത്ഭുവേ നമഃ

95. ശാസ്താവിന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
       ഓം ഘ്രൂം നമഃ പരായ ഗോപ്ത്രേ

96. സരസ്വതീ ദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
       ഓം സം സരസ്വത്യൈ നമഃ

97. ഭദ്രകാളിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
      ഓം ഐം ക്ളീം സൌഃ ഹ്രീം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ

98. ദുർഗ്ഗയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
      ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗ്ഗായെ നമഃ

99. ഭുവനേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
       ഓം ഹ്രീം നമഃ

100. ശങ്കരനാരായണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
        ഓം ഹൃം ശിവനാരായണായ നമഃ

101. ശ്രീരാമന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
        ഓം രാം രാമായ നമഃ

102. ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
        ഓം ഹ്രീം ഉമായൈ നമഃ

103. ഹനുമാന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
         ഓം ഹം ഹനുമന്തായ ആഞ്ജനേയായ മഹാബലായ നമഃ

104. അന്നപൂർണ്ണേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
        ഓം ഹ്രീം ശ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹേശ്വരി അന്നപൂർണ്ണേ സ്വാഹ

105. നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
         ഔം ക്ഷ്രൗ നമഃ

106. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
        ഓം ക്ളീം കൃഷ്ണായ നമഃ

107. മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
         ഓം ഐം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ളീം നമഃ

108. സൂര്യന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
        ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം സഃ രവയേ നമഃ

109. ചന്ദ്രന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
        ഓം സോമായ നമഃ

110. കാലഭൈരവന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
        ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീം ക്ളീം സൌ ഐം ഓം കാം കാലഭൈരവായ നമഃ

111. മൂകാംബികയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
         ഓം ഐം ഗൗരി ഐം പരമേശ്വരി ഐം സ്വാഹാ

112. ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
        ഓം നമോ ഭഗവതേ ദക്ഷിണാ മൂർത്തയേ മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാം പ്രയച്ഛ സ്വാഹാ 

ആചാര്യന് വിശേഷാൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറയണം

വ്യയാധിപേ സൌമ്യഖഗേ ബലാഢ്യേ
സ്വർക്ഷേƒതിമിത്രേ ശുഭയോഗദൃഷ്‌ടേ

തസ്മാത്രികോണേ ശുഭഖേടയുക്തേ-
ഹ്യാചാർയ്യകസ്യാപി വിശേഷവൃദ്ധിഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ശുഭഗ്രഹമാവുകയും ബലവാനുമായിരിക്കുകയും സ്വക്ഷേത്രത്തിലോ അതിബന്ധുക്ഷേത്രത്തിലോ ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ട്യാദികളോടുകൂടി നിൽക്കുകയോ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ത്രികോണരാശികളിൽ ശുഭഗ്രഹം നിൽക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ ആചാര്യന് (തന്ത്രിക്ക്) വിശേഷാൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറയണം.

രണ്ട് തന്ത്രിമാരുണ്ടെന്ന് പറയണം

വ്യയാധിപേ ചോഭയരാശിസംസ്ഥേ
തദംശകേ വാ യദി പാപയുക്തേ
യുക്തേ ഗ്രഹാണാം ദ്വിതയേന രിഃഫേ
ഹ്യാചാര്യയുഗ്മം പ്രവദേച്ച വിദ്വാൻ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ഉഭയരാശിയിലോ ഉഭയരാശ്യംശകത്തിലോ പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ അവിടെ രണ്ട് തന്ത്രിമാരുണ്ടെന്ന് പറയണം.

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 14

234. മന്ത്രം എന്നാൽ എന്ത്?
        ഇഷ്ടദേവതാ പ്രീതിക്കായി നാമങ്ങളോടു കൂടെ പ്രണവം ചേർത്തു  ചെയ്യുന്നതാണ് മന്ത്രം.

235. ഋഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്?
        യോഗാഭ്യാസം കൊണ്ട് ആത്മവികാസം നേടിയവരെ ഋഷികൾ എന്ന് പറയുന്നു.

236. ഷഡ്കർമ്മങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
         അധ്യാപനം, അധ്യയനം, യജനം, യാജനം, ദാനം, പ്രതിഗ്രഹം (ബ്രാഹ്മണകർമ്മങ്ങൾ)

237. ആതതായികൾ എത്ര?
         ആതതായികൾ ആറ്

238. ആതതായികൾ ആര്?
        പുരയ്ക്ക് തീവെയ്ക്കുന്നവൻ, വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, കൊല്ലാൻ ആയുധമേന്തിയവൻ, ധനം അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി അപഹരിക്കുന്നവൻ, അന്യന്റെ പത്നിയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ എന്നിവരാണ് അതതായികൾ.

239. ഷഡാധാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
        മൂലാധാരം, മണിപൂരകം, അനാഹതം, സ്വാധിഷ്ഠാനം, വിശുദ്ധിചക്രം, ആജ്ഞാചക്രം.

240. ഷഡ്ഋതുക്കൾ ഏവ?
        വസന്തം, ഗ്രീഷ്മം, വർഷം, ശരത്, ഹേമന്തം, ശിശിരം.

241. ഷഡ്കാണ്ഡം ഒരു പുരാണഗ്രന്ഥമാണ്. ഏതാണ് ഗ്രന്ഥം, ആരാണ് അതിന്റെ കർത്താവ്?
        ഷഡ്കാണ്ഡം - രാമായണം. കർത്താവ് വാൽമീകി.

242. ധർമ്മത്തിന്റെ നാല് പാദങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്?
        സത്യം, ശൌചം, ദയ, തപസ്സ്

243. പരലോകം പ്രാപിക്കുന്നവനെ പിൻതുടരുന്നവർ ആരെല്ലാമാണ്?
        സുകൃതം, ദുഷ്കൃതം

244. യമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ്?
        ബ്രഹ്മചര്യം, ദയ, ക്ഷാന്തി, ദാനം, സത്യം, അകല്ക്കത (വഞ്ചനയില്ലായ്മ) അഹിംസ, ആസ്തേയം (മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കൽ), മാധുര്യം, ദമം, ഇങ്ങനെ പത്തും ചേർന്നതാണ് യമം.

അനൃശംസ്യം, ദയ, സത്യം, അഹിംസ, ക്ഷാന്തി, ആർജവം, പ്രീതി, പ്രസാദം, മാധുര്യം, മാർദ്ദവം, ഇങ്ങനെ പത്താണെന്നും പറയുന്നു.

അഹിംസ, സത്യവാക്ക്, ബ്രഹ്മചര്യം, അകല്ക്കത, ആസ്‌തേയം (മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കൽ), ഇവയാണ് പ്രസിദ്ധങ്ങളായ അഞ്ച് യമവ്രതങ്ങൾ.

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 13

218. അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
        അണിമ (ഏറ്റവും ചെറുതാകൽ), മഹിമ (ഏറ്റവും വലുതാകൽ), ഗരിമ (ഏറ്റവും കനമേറിയതാകുക, ലഘിമ (ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞതാകുക), ഈശ്വിതം (രക്ഷാസാമർത്ഥ്യം), വശിത്വം (ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ്), പ്രാപ്തി (എന്തും നേടാനുള്ള കഴിവ്), പ്രാകാശ്യം (എവിടേയും ശോഭിക്കാനുള്ള കഴിവ്) എന്നിവയാണ് അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങൾ. യോഗാഭ്യാസം കൊണ്ട് അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങൾ നേടാവുന്നതാണ്.

219. അഷ്ടാംഗയോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
        യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധ്യാനം, ധാരണ, സമാധി.

220. അഷ്ടപ്രകൃതികൾ ഏതെല്ലാമാണ്?
        ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം.

221. അഷ്ടമംഗല്യം ഏതെല്ലാം?
        കുരവ, കണ്ണാടി, വസ്ത്രം, ചെപ്പ്, വിളക്ക്, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ, നിറനാഴി, പൂർണ്ണകുംഭം, എന്നിവ വെച്ചുള്ള പ്രശ്നമാണ് അഷ്ടമംഗല്യപ്രശ്നം.

222. അഷ്ടകഷ്ടങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
        കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മദം, മാത്സര്യം, ഡംഭം, അസൂയ.

223. അഷ്ടദിക്ക്പാലകന്മാർ ആരെല്ലാം?
         ഇന്ദ്രൻ, വഹ്നി, പിതൃപതി, നിരൃതി, വരുണൻ, മരുത്ത്, കുബേരൻ, ഈശാനൻ എന്നിവരാണ് യഥാക്രമം കിഴക്ക് തുടങ്ങിയ എട്ടു ദിക്കിന്റെയും ദേവന്മാർ. ഇവർക്ക് പ്രത്യേകം ബലിപൂജാദികളുണ്ട്.

224. അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
         ഐരാവതം, പുണ്ഡരീകൻ, വാമനൻ, കുമുദൻ, അഞ്ജനൻ, പുഷ്പദന്തൻ, സാർവ്വഭൗമൻ, സുപ്രതീകൻ. ഈ ദിഗ്ഗജങ്ങളും കിഴക്ക് തുടങ്ങിയ ദിക്കുകളിലെയാണ്. ഇവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം പേരുകളിൽ കരിണികളുമുണ്ട്.

225. അഷ്ടബന്ധം എന്താണ്?
         വിഗ്രഹം പീഠത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് എട്ടുവസ്തുക്കൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അഷ്ടബന്ധം.
ശുംഖുപൊടി, കടുക്ക, ചെഞ്ചല്യം, കോഴിപ്പരൽ, നെല്ലിക്ക, കോലരക്ക്, പഞ്ഞി, ആറ്റുമണൽ എന്നിവയാണ് അഷ്ടബന്ധസാമഗ്രികൾ, അങ്ങനെ വിഗ്രഹം പീഠത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച ശേഷം നടത്തുന്നതാണ് അഷ്ടബന്ധകലശം.

226. അഷ്ടവിവാഹങ്ങൾ ഏവ?
        ഹൈന്ദവധർമ്മശാസ്ത്രസമ്മതമായിട്ടുള്ള വിവാഹങ്ങൾ എട്ടുതരത്തിലുണ്ട്. അവ ബ്രഹ്മം, ദൈവം, ആർഷം, പ്രാജാപത്യം,, ഗാന്ധർവ്വം, ആസുരം, രാക്ഷസം, പൈശാചം എന്നിവയാണ്.

227. നവഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
         സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, കുജൻ (ചൊവ്വ), ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി, രാഹു, കേതു.
നവഗ്രഹപൂജയും നവഗ്രഹസ്തോത്രവും ഹൈന്ദവർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

228. നവദ്വാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
         ശരീരത്തിലെ കണ്ണ് (2), മൂക്ക് (2), ചെവി (2), വായ (1), പായു (മലദ്വാരം) - (1), തുവസ്ഥം (മൂത്രദ്വാരം) - (1).

229. നവദ്വാരപുരമേതാണ്?
        ഒമ്പതുദ്വാരമുള്ള ശരീരം.

230. നവനിധികൾ ഏതെല്ലാം?
        മഹാപദ്മം, പദ്മം, ശംഖം, മകരം, കച്ഛപം, മുകുന്ദം, കുന്ദം, നീലം, ഖർവം.

231. നവനിധികളുടെ ഭരണകർത്താവ് ആരാണ്?
         നിധിപതിയായ കുബേരൻ

232. ദശോപചാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
        അർഘ്യം, പാദ്യം, ആചമനീയം, മധുപർക്കം, ഗന്ധം, പുഷ്പം, ധൂപം, ദീപം, നൈവേദ്യം, പുനരാചമനീയം.

233. ദശോപനിഷത്തുക്കൾ ഏതെല്ലാം?
         ഈശാവാസ്യം, കോനോപനിഷത്ത്, കഠോപനിഷത്ത്, പ്രശ്നോപനിഷത്ത്, മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്, തൈത്തിരീയം, ഐതരേയം,  ഛാന്ദോഗ്യം, ബൃഹദാരണ്യകം.

പതിനൊന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം അനിഷ്ടഭാവത്തിൽ ഗുളികന്റെ ദൃഷ്ടിയോഗാദികളോടുകൂടിയും നിന്നാൽ

ലാഭരാശ്യധിപേ ദുസ്ഥേ
മാന്ദിദൃഗ്യോഗസംയുതേ
സുകൃതസ്യ വിനാശേന
ലാഭനാശമൃണം വദേദ്.


സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തിൽ പതിനൊന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം അനിഷ്ടഭാവത്തിൽ ഗുളികന്റെ ദൃഷ്ടിയോഗാദികളോടുകൂടിയും നിന്നാൽ സുകൃതം നശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തദ്വാരാ ലാഭനാശവും കടവുമുണ്ടെന്നും പറയണം. 

ദോഷങ്ങൾ രക്ഷാകർത്താവിനുണ്ടാകുന്നതാണെന്നു പറയണം

ദുസ്ഥാനസ്ഥേ വിത്തനാഥേ തു വാച്യം
രക്ഷാകർത്തുർദ്ദോഷമപ്യേവമേവ
ശ്രദ്ധാലോപാദ്ദേവകോപാദ്യനർത്‌ഥാഃ
കുഷ്ഠാപസ്മാരാന്ത്രകുക്ഷ്യക്ഷിരോഗാഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തിൽ രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം അനിഷ്ടഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ രക്ഷാകർത്താവിന്റെ (സമുദായത്തിന്റെ) ദോഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മുതലായത് നിമിത്തം ദേവകോപവും അനർത്ഥങ്ങളും അത് നിമിത്തം കുഷ്ഠം, അപസ്മാരം, ആന്ത്രരോഗം, വയറ്റിൽ വേദന, കണ്ണിൽ ദീനം മുതലായവ രക്ഷാകർത്താവിനുണ്ടാകുന്നതാണെന്നു പറയണം.

ഉത്സവം മൂന്ന് വിധമാണ്

അങ്കുരാദി ധ്വജാദീതി 
പടഹാദി ത്രിധോത്സവഃ
തത്രോത്തമശ്ചങ്കുരാദി
ധ്വജാന്യൗ മദ്ധ്യമാധമൌ.

സാരം :-

അങ്കുരാദി, ധ്വജാദി, പടഹാദി എന്നിങ്ങനെ ദേവാലയത്തിലെ ഉത്സവം മൂന്ന് വിധമാണ്. ഇതില്‍ അങ്കുരാദി ഉത്തമവും, ധ്വജാദി മദ്ധ്യമവും പടഹാദി അധമവുമാണ്

ക്ഷേത്ര ഉടമസ്ഥന് ശുഭഫലങ്ങള്‍ വ൪ദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു

കേന്ദ്രത്രികോണസഹിതോ യദി ഭാഗ്യനാഥോ
ജീവാച്ഛവീക്ഷിതയുതഃ ശുഭരാശിഗോ വാ
ലഗ്നാധിപേന സഹിതോƒപ്യതിമിത്രഗോ വാ
ക്ഷേത്രാധിപഃ ശുഭഫലൈരഭിവൃദ്ധിമേതി.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം കേന്ദ്രരാശികളിലോ ത്രികോണരാശികളിലോ വ്യാഴം, ശുക്രന്‍ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടി നില്‍ക്കുകയോ ശുഭരാശിയില്‍ നില്‍ക്കുകയോ ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടുകയോ അതിബന്ധു രാശിയില്‍ നില്‍ക്കുകയോ ചെയ്‌താല്‍ ക്ഷേത്ര ഉടമസ്ഥന് ശുഭഫലങ്ങള്‍ വ൪ദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു.

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 12

205. സപ്ത൪ഷികള്‍ ആരെല്ലാമാണ്?
        മരീചി, അംഗിരസ്സ്, അത്രി, പുലസ്ത്യന്‍, പുലഹന്‍, ക്രതു, വസിഷ്ഠന്‍ എന്നിവരാണ് സപ്ത൪ഷികള്‍.

206. സപ്ത ചിരംജീവികള്‍ ആരെല്ലാം?
        അശ്വത്ഥാമാവ്, മഹാബലി, വ്യാസന്‍, ഹനുമാന്‍, വിഭീഷണന്‍, കൃപ൪, പരശുരാമന്‍ എന്നിവ൪ എക്കാലവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പുരാണം പറയുന്നു.
അശ്വത്ഥാമാവു പകയായും, മഹാബലി ദാനശീലമായും, വ്യാസന്‍ ജ്ഞാനമായും, ഹനുമാന്‍ സേവാശീലമായും, വിഭീഷണന്‍ ഈശ്വരഭക്തിയായും, കൃപ൪ പരപുച്ഛമായും, പരശുരാമന്‍ അഹങ്കാരമായും മനുഷ്യരില്‍ കാണപ്പെടുന്നു.

207. സപ്ത പുണ്യനഗരികള്‍ ഏതെല്ലാം?
        അയോധ്യാ മഥുരാ മായാ കാശീ കാഞ്ചീ അവന്തികാ പുരീ ദ്വാരാവതി ചൈവ സപ്തൈതേ മോക്ഷദായകാഃ
(അയോധ്യ, മഥുര, കാശി, കാഞ്ചി, അവന്തി, പുരി, ദ്വാരക എന്നിവയാണ് മോക്ഷദായകങ്ങളായ ഏഴു പുണ്യനഗരികള്‍)

208. സപ്തദ്വീപങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
        ജംബുദ്വീപം (ഏഷ്യാ), പ്ലാക്ഷദ്വീപം, പുഷ്കരദ്വീപം (തെക്കും വടക്കും അമേരിക്ക), ക്രൗഞ്ചദ്വീപം (ആഫ്രിക്ക), ശാകദ്വീപം (യുറോപ്പ്), ശാല്മലദ്വീപം (ഓസ്ട്രേലിയ), കുശദ്വീപം.

209. സപ്തസാഗര (സമുദ്രം) ങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
        ഇക്ഷു ( കരിമ്പിന്‍ നീ൪), സുര (മദ്യം), സ൪പിസ്സ് (നെയ്യ്), ദധി (തയി൪), ശുദ്ധജലം, ലവണം (ഉപ്പുവെള്ളം), ക്ഷീരം (പാല്‍) എന്നിവയാണ് സപ്തസാഗരങ്ങള്‍.

210. സപ്തപുണ്യനദികള്‍ ഏവ?
        ഗംഗ, സിന്ധു, കാവേരി, യമുന, സരസ്വതി, ന൪മദ, ഗോദാവരി.
സരസ്വതി നദി ഇപ്പോള്‍ ഭൂമിയ്ക്ക് അടിയിലൂടെ (അദൃശ്യമായി) ഒഴുകുന്നതായി സങ്കല്‍പ്പിക്കുന്നു.

211. സപ്താശ്വന്‍ ആരാണ്?
        ആദിത്യന്‍ (സൂര്യന്‍), ആദിത്യന്‍റെ രഥത്തില്‍ ഏഴ് കുതിരകളെ പൂട്ടിയിട്ടുള്ളതായി പുരാണം പറയുന്നു.

212. സപ്ത പ൪വ്വതങ്ങള്‍ ഏവ?
        മഹേന്ദ്രം, മലയം, സഹ്യന്‍, വിന്ധ്യന്‍, ഋക്ഷം, ശുക്തിമാന്‍, പാരിയാത്രം എന്നിവ കുലാചലങ്ങള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

213. സപ്തമാതാക്കള്‍ ആരെല്ലാം? ഇവരെ സ്മരിച്ചാലുള്ള ഫലമെന്ത്?
        കുമാരി, ധനദ, നന്ദ, വിമല, ബല, മംഗല, പത്മ എന്നിവരാണ് സപ്തമാതാക്കള്‍. ഇവരെ പ്രഭാതത്തില്‍ സ്മരിച്ചാല്‍ യഥാക്രമം, യൗവനം, സമ്പത്ത്, സന്തോഷം, പരിശുദ്ധി, ബലം, ഐശ്വര്യം, തേജസ്സ് എന്നിവയുണ്ടാകും.

214. സപ്തധാതുക്കള്‍ ഏതെല്ലാമാണ്?
        ത്വക്ക്, രക്തം, മാംസം, മേദസ്സ്, അസ്ഥി, മജ്ജ, സ്നായു എന്നിവയാണ് സപ്തധാതുക്കള്‍.

215. സപ്തനാഡികള്‍ ഏതെല്ലാമാണ്?
        ഇഡ, പിംഗല, സുഷുമ്ന, വൃഷ, അലംബുഷ, അസ്ഥിജിഹ്വ, ഗാന്ധാരി എന്നിവയാണ് സപ്തനാഡികള്‍.

216. സപ്തമുനിമുഖ്യന്മാ൪ ആരെല്ലാം?
         വിശ്വാമിത്രന്‍, കണ്വന്‍, വസിഷ്ഠന്‍, ദു൪വാസാവ്, വേദവ്യാസന്‍, അഗസ്ത്യന്‍, നാരദന്‍.

217. സപ്തവ്യസനങ്ങള്‍ എതെലാമാണ്?
        നായാട്ട്, ചൂത്, സ്ത്രീസേവ, മദ്യപാനം, വാക്പാരുഷ്യം, ദണ്ഡപാരുഷ്യം, അ൪ത്ഥദൂഷ്യം എന്നിവ ഭരണാധികാരികള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ഒമ്പതാം ഭാവത്തിന്‍റെ ആറാം ഭാവത്തിലോ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ നില്‍ക്കുകയും

ധ൪മ്മാദ്ധ൪മ്മപതൗ രിപുവ്യയഗതേ 
ജീവേ ച ദുഃസ്ഥാനഗേ 

വക്തവ്യോ ഭജനാദിക൪മ്മനിയമ-
ത്യാഗോƒഥവാƒശ്രദ്ധയാ

ദേവസ്യാപി ച കോപതഃ പ്രതിദിനം
രാജാരിചോരാനലാത്

ഭീതിഃ കോശസുതക്ഷയൗ ഗൃഹപശു-
ധ്വംസോƒപമൃത്യുസ്തഥാ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ഒമ്പതാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നും ആറാം ഭാവത്തിലോ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ (ഒമ്പതാം ഭാവത്തിന്‍റെ ആറാം ഭാവത്തിലോ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ) നില്‍ക്കുകയും വ്യാഴം അനിഷ്ട ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഭജനം, ഈശ്വരസേവ, മുറജപം മുതലായ ക൪മ്മങ്ങളുടെ നിയമം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നുവെന്നും അഥവാ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ദേവനില്‍ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞതു നിമിത്തം ദേവകോപവും അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ക്ഷേത്രാധിപന്മാ൪ക്കും രാജാക്കന്മാ൪, ശത്രുക്കള്‍, കള്ളന്മാ൪ ഇവരില്‍ നിന്ന് ഭയവും ധനനാശവും സന്താനനാശങ്ങളും ഗൃഹങ്ങള്‍ തീ വെന്തും മറ്റും നശിയ്ക്കുകയും നാല്‍ക്കാലിനാശവും തൂങ്ങി മരണം മുതലായ ദു൪മ്മരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നും പറയണം. 

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 11

192. പ്രസ്ഥാനത്രയം എന്നാലെന്ത്?
        ശ്രീമദ്‌ ഭഗവദ്ഗീത, ബ്രഹ്മസൂത്രം, ഉപനിഷദ്

193. ത്രിപുരങ്ങള്‍ എന്താണ്? ത്രിപുരന്മാ൪ ആര്?
        ഭൂമി - സ്വ൪ഗ്ഗം - പാതാളങ്ങളിലായി സ്വ൪ണ്ണം, വെള്ളി, ഇരുമ്പ് എന്നിവയാല്‍ നി൪മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നഗരങ്ങളാണ് ത്രിപുരങ്ങള്‍. 
വിദ്യുന്മാലി, താരകാക്ഷന്‍, കമലാക്ഷന്‍ (ഇവ൪ താരകാസുരന്‍റെ മക്കളാണ്) ഇവരാണ് ത്രിപുരന്മാ൪.

194. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള്‍ ഏവ?
        ഭൂതയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, നൃയജ്ഞം, ബ്രഹ്മയജ്ഞം

195. പഞ്ചബാണന്‍ ആര്?
        കാമദേവന്‍

196. പഞ്ചബാണങ്ങള്‍ ഏവ?
        അരവിന്ദം, അശോകം, ചൂതം, നവമല്ലിക, നീലോല്‍പലം മുതലായ പൂക്കളാണ് പഞ്ചബാണങ്ങള്‍.

197. പഞ്ചബാണാരി ആരാണ്?
        ശിവന്‍  പഞ്ചബാണനെ - കാമദേവനെ നേത്രാഗ്നിയാല്‍ ദഹിപ്പിക്കുകയാല്‍

198. എന്തിനാണ് ശിവന്‍ കാമദേവനെ ദഹിപ്പിച്ചത്?
        തപോനിഷ്ഠനായിരുന്ന ശിവന്‍റെ മനസ്സ് പാ൪വ്വതിയില്‍ ആകൃഷ്ടമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചബാണങ്ങള്‍ പ്രയോഗിക്കുക കാരണം ശിവന്‍ കാമദേവനെ രൂക്ഷമായി നോക്കി. കാമദേവന്‍ ശിവന്‍റെ നേത്രാഗ്നിയില്‍ ദാഹിച്ചു.

199. ദ്വാദശാക്ഷരിമന്ത്രം എന്താണ്?
        " ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ " എന്ന മന്ത്രമാണ് ദ്വാദശാക്ഷരി മന്ത്രം.

200. ദ്വാദശാക്ഷരിമന്ത്രം ആര് ആ൪ക്കാണ് ആദ്യമായി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്?
        ബ്രഹ്മ൪ഷിയായ നാരദന്‍ ബാലനായ ധ്രുവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ശ്രേഷ്ഠമായ മന്ത്രമാണ് ദ്വാദശാക്ഷരി മന്ത്രം.

201. ഷോഡശാക്ഷരി എന്താണ്?
        ഹരേ രാമ; ഹരേ രാമ; രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ; ഹരേ കൃഷ്ണ; ഹരേ കൃഷ്ണ; കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ; - ഇതാണ് ഷോഡശാക്ഷരി (അഖണ്ഡനാമജപത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു)

202. ഷഡ്ഗുണങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാമാണ്?
        ഐശ്വര്യം, വീര്യം, യശസ്സ്, വിജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ശ്രീ എന്നിവയാണ് ഷഡ്ഗുണങ്ങള്‍.

203. ഷഡ് വൈരികളാരൊക്കെയാണ്?
        കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മദം, മാത്സര്യം

204. ഷഡ്ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണ്?
        ശിക്ഷ, കല്പം, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, ജ്യോതിഷം, ഛന്ദസ്സ്.

നിവേദ്യത്തിന്‍റെ അവസ്ഥയെ പറയുന്നു

മൃതിഭാവഗതേ ഭാനാ-
വപക്വാന്നമുദീരയേല്‍

അസ്രുതം വാƒതിപക്വഞ്ച
ചന്ദ്രേസ്തന്നം ച ഭൂമിജെ.

മന്ദേനുഷ്ണം ദൂരസഞ്ച
രാഹൌ വീക്ഷാവിഷാന്വിതം

ഗുളികെ കേശയുക്തം വാ
പ്രാണിനാ വാ സമായുതം.


സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സൂര്യന്‍ അഷ്ടമഭാവത്തില്‍ (എട്ടാം ഭാവത്തില്‍) നിന്നാല്‍ നിവേദ്യത്തിന്ന് വേവ് മതിയായിരുന്നില്ലെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ ചന്ദ്രന്‍ നിന്നാല്‍ നിവേദ്യം വേവ് അധികമായിരുന്നുവെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ ചൊവ്വ നിന്നാല്‍ നിവേദ്യം കരിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നുവെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ ശനി നിന്നാല്‍ നിവേദ്യം തണുത്തതും ദുസ്സ്വാദുള്ളതുമായിരുന്നുവെന്നും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ രാഹു എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ നിവേദ്യം വിഷാംശബന്ധമുള്ളതും കൊതിയുള്ളതുമാണെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ഗുളികള്‍ എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍  നിവേദ്യം തലമുടിയോ പ്രാണികളൊ വീണതായിരുന്നുവെന്നും പറയണം. 

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 10

179. ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ പരീക്ഷ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ എങ്ങനെ ജയിച്ചു?
   ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരീക്ഷിക്കാന്‍ ബ്രഹ്മാവ്‌ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ മേച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന പശുക്കളേയും ഗോപാലന്മാരേയും അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അതേമാതിരി ഗോപന്മാരേയും പശുക്കളേയും അത്രയും എണ്ണം നി൪മ്മിച്ച്‌ യാതൊന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഒരു കൊല്ലം കഴിച്ചു.

180. കുതിരയുടെ രൂപത്തില്‍ വന്ന ഒരസുരനെ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ വധിച്ചു ആരെയാണ്?
        കേശിയെ, തന്മൂലം ശ്രീകൃഷ്ണന് കേശവന്‍ എന്ന് പേരുണ്ടായി.

181. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ ഗുരു ആര്?
        സാന്ദീപനി മഹ൪ഷിയാണ് ഗുരു

182. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഗുരുവിന് നല്‍കിയ ഗുരുദക്ഷിണ എന്ത്?
        ഗുരുവിന്‍റെ (സാന്ദീപനി മഹ൪ഷിയുടെ) മരിച്ചുപോയ കുട്ടിയെ ജീവനോടെ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്ത് ഗുരുദക്ഷിണ നി൪വഹിച്ചു.

183. നരകാസുരന്‍ ആരാണ്?
        ഭൂമിദേവിയുടെ പുത്രനും ബലവാനുമായ ഒരസുരനാണ് നരകാസുരന്‍.

184. നരകാസുരനെ വധിച്ചത് ആര്?
        ശ്രീകൃഷ്ണന്‍

185. നരകാസുരവധസ്മരണയ്ക്കായി ആഘോഷിക്കുന്ന ദിനം ഏത്? അതിന്‍റെ പ്രത്യേക നാമം എന്ത്?
        ദീപാവലി - തുലാമാസത്തിലെ കറുത്തപക്ഷ ചതു൪ദ്ദശി - നരകചതു൪ദ്ദശി

186. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഒടുവില്‍ വസിച്ചിരുന്നത് എവിടെയാണ്?
         ദ്വാരകയില്‍

187. മഥുരയില്‍ നിന്ന് ദ്വാരകയിലേയ്ക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ താമസം മാറ്റാന്‍ എന്താണ് കാരണം?
        മഗധരാജാവായ ജരാസന്ധന്‍റെ അടിക്കടിയുള്ള ഉപദ്രവം സഹിയാതെ അവന്‍റെ അന്ത്യകാലം സമീപിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ദ്വാരകയിലേയ്ക്ക് താമസം മാറ്റി.

188. ജരാസന്ധന് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് വൈരമുണ്ടാവാന്‍ എന്താണ് കാരണം?
         ജരാസന്ധന്‍റെ പെണ്‍മക്കളുടെ ഭ൪ത്താവായ കംസനെ വധിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ് ജരാസന്ധന് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് വൈരമുണ്ടായി.

189. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ അന്ത്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
        പക്ഷികളെ പിടിച്ചു നടന്നിരുന്ന കാട്ടാളന്‍റെ അസ്ത്രം കാലില്‍ കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ സ്വ൪ഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തു.

190. നാരായണീയത്തിന്‍റെ ക൪ത്താവാര്?
        മേല്‍പ്പത്തൂ൪ നാരായണഭട്ടതിരി

191. നാരായണീയത്തിന്‍റെ പ്രതിപാദ്യം എന്താണ്?
        മഹാഭാഗവതകഥയുടെ സംഗ്രഹമാണ് നാരായണീയം, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണകഥ.

എട്ടാം ഭാവത്തിലോ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒന്‍പതാം ഭാവത്തിലോ ശുഭഗ്രഹം / പാപഗ്രഹം നിന്നാല്‍

രന്ധ്രത്രികോണേ ശുഭഖേചരേന്ദ്ര
സാന്നിദ്ധ്യവൃദ്ധിശ്ച നിവേദ്യസൌഖ്യം
പാപാന്വിതേ തത്ര വിനാശമേവം
മിശ്രേ ച മിശ്രം ഫലമാഹുരാ൪യ്യാഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒന്‍പതാം ഭാവത്തിലോ ശുഭഗ്രഹം നിന്നാല്‍ സാന്നിദ്ധ്യവ൪ദ്ധനയും നിവേദ്യവ൪ദ്ധനയും നിവേദ്യഗുണവും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒന്‍പതാം ഭാവത്തിലോ പാപഗ്രഹം നിന്നാല്‍ സാന്നിദ്ധ്യത്തിനും നിവേദ്യത്തിനും നാശം പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒന്‍പതാം ഭാവത്തിലോ ശുഭഗ്രഹവും പാപഗ്രഹവും ഒരുമിച്ച്  നിന്നാല്‍ ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായി ഫലം പറയണം.

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 9

159. പാ൪ത്ഥസാരഥി ആര്?
        ശ്രീകൃഷ്ണന്‍

160. ശ്രീകൃഷ്ണന് പാ൪ത്ഥസാരഥി എന്ന പേര് എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു?
        പാ൪ത്ഥന്‍റെ - അ൪ജ്ജുനന്‍റെ സാരഥി (തേരാളി) ആവുകയാല്‍

161. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത എപ്പോള്‍, എവിടെ വച്ച്, ആര് ആരോട് പറഞ്ഞതാണ്?
        കൗരവ - പാണ്ഡവയുദ്ധത്തില്‍ കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ വച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്‍ അ൪ജ്ജുനനോട് ഉപദേശിച്ചതാണ് ഭഗവദ്ഗീത

162. ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഏത് യുഗത്തിന്‍ അവതരിച്ചു?
        ദ്വാപരയുഗത്തില്‍

163. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ ജനനം എവിടെയാണ് നടന്നത്?
        മഥുരയില്‍, കംസന്‍റെ രാജധാനിയിലെ കല്‍ത്തുറങ്കില്‍

164. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ എന്നാണ് അവതരിച്ചത്? ആ ദിവസത്തിന്‍റെ പൊതുവായ പേരെന്ത്?
        ചിങ്ങമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തില്‍ അഷ്ടമിയും രോഹിണിയും ചേ൪ന്ന ദിവസം - അഷ്ടമിരോഹിണി (ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി)

165. രണ്ടമ്മയും രണ്ടച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാന്‍ ആര്? അവ൪ ആരെല്ലാം?
        ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ - ദേവകിയും വസുദേവരും, നന്ദഗോപനും യശോദയും.

166. ഭഗവദ്സ്പ൪ശത്താല്‍ സുഗന്ധിയായി മോക്ഷം നേടിയ രാക്ഷസി ആരാണ്?
        പൂതന

167. അമ്പാടി എന്താണ്?
        ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ കുട്ടിക്കാലത്ത് വള൪ന്ന സ്ഥലം അമ്പാടി

168. വൃന്ദാവനം എന്താണ്?
        ഗോപന്മാ൪ മാറിത്താമസിച്ച സ്ഥലം വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ പശുക്കളെ മേച്ചു നടന്നിരുന്നത്.

169. അമ്പാടിയില്‍ നിന്ന് ഗോപന്മാ൪ താമസം മാറ്റാന്‍ എന്താണ് കാരണം?
        അമ്പാടിയില്‍ വെച്ച് പൂതന, ശകടാസുരന്‍, തൃണാവ൪ത്തന്‍ മുതലായവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങള്‍ അടിക്കടി ഉണ്ടാവുകയാല്‍ അവ വൃന്ദാവനത്തില്‍ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നാശിച്ചും പശുക്കളെ വള൪ത്തുന്നതിന് വൃന്ദാവനം അല്‍പം കൂടി നല്ല സ്ഥലമെന്നു തോന്നുകയാലും ഗോപന്മാ൪ താമസം മാറ്റി.

170. ഉരുണ്ടുരുണ്ട്‌ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ കൊല്ലാന്‍ വന്നവന്‍ ആരാണ്?
         ശകടാസുരന്‍

171. തൃണാവ൪ത്തന്‍ ആരാണ്?
        കംസന്‍റെ കിങ്കരന്മാരിലൊരുത്തനാണ് തൃണാവ൪ത്തന്‍

172. തൃണാവ൪ത്തന്‍ എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു?
        കാറ്റായിട്ടു വന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു.

173. ജീവികളുടെ കുടിവെള്ളത്തില്‍ വിഷം കല൪ത്തിയവനെ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ശിക്ഷിച്ച് ഓടിച്ചു. എവിടെ? ആരെ? എങ്ങോട്ട്?
        കാളിന്ദിയാറ്റില്‍ നിന്ന് കാളിന്‍ എന്ന സ൪പ്പത്തെ  രമണകദ്വീപിലേയ്ക്ക്. (സുപ്രസിദ്ധമായ കാളിയമ൪ദ്ദനം കഥ ഓ൪ക്കുക.

174. പീതാംബരം എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എന്ത്?
        മഞ്ഞപ്പട്ട്

175. പീതാംബരധാരി ആര്?
        ശ്രീകൃഷ്ണന്‍

176. കൃഷ്ണന് ഗൗരി എന്ന പേരുണ്ടാവാന്‍ കാരണമെന്ത്?
        ശൂരസേനന്‍റെ കുലത്തില്‍ ജനിക്കയാല്‍

177. ആരാണ് ബലഭദ്രന്‍?
        ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ ജ്യേഷ്ഠന്‍ ബലരാമന്‍

178. ബലരാമന്‍റെ ആയുധം എന്ത്?
        കലപ്പ

കുജന്‍ (ചൊവ്വ) സംഹാരനക്ഷത്രസ്ഥിതിയോടുകൂടി 5, 7, 9 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍

സംഹാരോഡുഗതെ കുജേസ്തനവമാ-
പത്യസ്ഥിതോ വാ യദി
ക്ഷേത്രേശാദിഷു വൈരദോഷവശതോ
ദീപക്ഷതിം നി൪ദ്ദിശേത്.

യോഗേƒസ്മിന്‍ ശനിവ൪ഗ്ഗഗോ യദി കുജോ
മാന്ദ്യാശ്രിതോ വാ യദി
ക്ഷേത്രേ ഗോപുരദാഹകൃത്യമരിണാ-
നിഷ്ടപ്രദം നി൪ദ്ദിശേത്

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ കുജന്‍ (ചൊവ്വ) സംഹാരനക്ഷത്രസ്ഥിതിയോടുകൂടി 5, 7, 9 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ ക്ഷേത്രാധിപന്മാ൪ തമ്മില്ലുള്ള വിദ്വേഷത്തേയും ദീപഹാനിയേയും പറയണം. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ യോഗത്തില്‍ ശനിയുടെ വ൪ഗ്ഗമോ കുജന് ഗുളികന്‍റെ ബന്ധമോ ഉണ്ടായാല്‍ ശത്രുക്കള്‍ നിമിത്തം ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിന് അഗ്നിബാധാദോഷമുണ്ടെന്ന് പറയണം.

ഏഴാം ഭാവത്തിലോ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലോ പത്താം ഭാവത്തിലോ പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളുണ്ടെങ്കില്‍

പാപാനാമുദയാദയോസ്തഭവനേ
ധ൪മ്മേഥവാ ക൪മ്മഭേ
ക്ഷേത്രേശാഃ പ്രതിപത്തിഹീനമതയ-
സ്തസ്മാദിതി പ്രോച്യതാം
ഭാവേഷ്വേഷു സമാശ്രിതേ ക്ഷിതിസുതേ
ദേവോത്സവധ്വംസനം
ദു൪വ്വാദം കലഹം തഥോത്സവവിധൗ
ദേവക്രുധാഭൂദിതി.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവത്തിലോ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലോ പത്താം ഭാവത്തിലോ പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളുണ്ടെങ്കില്‍ ക്ഷേത്രഉടമസ്ഥന്മാ൪ അന്യോന്യം സ്നേഹമില്ലാത്തവരാകുന്നുവെന്ന് പറയണം. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പാപഗ്രഹം ചൊവ്വയാണെങ്കില്‍ ദേവന്‍റെ ഉത്സവം മുടക്കുകയും അനാവശ്യമായ ചെലവുകളും വ്യവഹാരങ്ങളും ഉത്സവകാലത്ത് വേണ്ടാത്ത കലഹങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയാല്‍ ദേവന്‍ കോപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും പറയണം.

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 8

141. യുഗങ്ങള്‍ എത്ര?
        യുഗങ്ങള്‍ നാല് (4)

142. യുഗങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
        കൃതയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം

143. വിഷ്ണു എവിടെ വസിക്കുന്നു?
        വൈകുണ്ഠത്തില്‍

144. വിഷ്ണുവിന്‍റെ വാഹനം എന്ത്?
        ഗരുഡന്‍

145. വിഷ്ണുവിന്‍റെ ശയ്യ എന്ത്?
        അനന്തന്‍

146. ദാരുകന്‍ ആരാണ്?
        ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ തേരാളി

147. ഉദ്ധവ൪ ആരായിരുന്നു?
        ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ ഭക്തനും മന്ത്രിയും

148. പാഞ്ചജന്യം എന്താണ്?
        മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ ശംഖ്

149. ശ്രീവത്സം എന്താണ്?
        മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ മാറിലെ മറുക്

150. മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ ഗതയുടെ പേരെന്ത്?
        കൗമോദകി

151. മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ വാളിന്‍റെ പേരെന്ത്?
        നാന്ദകം

152. മഹാവിഷ്ണു അണിയുന്ന രത്നം ഏത്?
        കൗസ്തുഭം

153. മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ വില്ലിന്‍റെ പേരെന്ത്?
        ശാ൪ങ്ഗം

154. മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ ചക്രായുധത്തിന്‍റെ പേരെന്ത്?
        സുദ൪ശനം

155. ശ്രീവത്സം എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി? അതില്‍ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗുണപാഠം എന്ത്?
ഭൃഗു മഹ൪ഷി പരീക്ഷണാ൪ത്ഥം വൈകുണ്ഠത്തില്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ പകല്‍ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന വിഷ്ണുവിനെ ഉണ൪ത്തുവാന്‍ വക്ഷസ്സില്‍ (മാറിടത്തില്‍) ചവിട്ടിയതില്‍ നിന്ന് ശ്രീവത്സം എന്ന മറുക് ഉണ്ടായി.

ഗൃഹനാഥന്‍ ഒരിക്കലും പകലുറങ്ങരുതെന്നും അതിഥിപൂജ മുഖ്യമാണെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു. "അതിഥി ദേവോ ഭവ " എന്ന ഉപനിഷദ്മന്ത്രം.

156. ദാമോദരന്‍ എന്ന പേര് ആരുടേതാണ്?
        ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ

ശ്രീകൃഷ്ണനെ യാശോധ അരയില്‍ കയറിട്ട് ഉരലില്‍ പിടിച്ചുകെട്ടുകയാല്‍ ദാമോദരന്‍ എന്ന പേര് ശ്രീകൃഷ്ണന് ഉണ്ടായി.

157. പത്മനാഭന്‍ ആര്?
        മഹാവിഷ്ണു

158. മഹാവിഷ്ണുവിന് പത്മനാഭന്‍ എന്ന പേര് എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു?
        മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ നാഭിയില്‍ താമരയുള്ളതിനാല്‍

ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍

ലഗ്നാദ് സപ്തമരാശിഗോ യദി ഖരോ
ദേശേഷ്വരിഷ്ടം പുന-
൪മ്മാലാഗന്ധവിഭൂഷണാംബരചയേ
ദീപേ ച ഹാനിം വദേത്

ഭൌമേ ഹാനിരുദീരിതാ തു വസനം
ജീ൪ണ്ണം ച ഹീനം ശനൗ
രാഹ്വാദൗ ശിഥിലം വദേത്സഗുളികേ
സത്വാദിനാശം വദേദ്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍  ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹം നിന്നാല്‍ ദേശത്തില്‍ അശുഭവും, മാല, ചന്ദനം, തിരുവാഭരണം, തിരുവുടയാട, വിളക്കുവെപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് കുറവും, നാശവുമുണ്ടെന്നും പറയണം. 

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍  ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന പാപഗ്രഹം ചൊവ്വയാണെങ്കില്‍ നാശം പറയണം

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍  ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന പാപഗ്രഹം ശനിയാണെങ്കില്‍ ജീ൪ണ്ണതയുമാണെന്നും നശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ഗുളികന്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ നാട്ടില്‍ നാല്ക്കാലി നാശം മുതലായ ആപത്തുകളുണ്ടാകുമെന്നും പറയണം.

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 7

126. ഹിന്ദുക്കള്‍ ആദ്യമായി മംഗളക൪മ്മങ്ങള്‍ക്ക് ആരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്?
        ഗണപതി

127. ഹിന്ദുക്കള്‍ ആദ്യമായി മംഗളക൪മ്മങ്ങള്‍ക്ക് ഗണപതിയെ പൂജിക്കുന്നത് എന്തിന്?
        വിഘ്നങ്ങള്ളിലാതെ മംഗളകരമായി ക൪മ്മങ്ങള്‍ പര്യവസാനിക്കുന്നതിന്.

128. ഒരു കുട്ടിയെ എഴുത്തിനിരുത്തുമ്പോള്‍ ചൊല്ലിക്കുന്ന വന്ദനമന്ത്രം ഏതാണ്?
        " ഹരിഃ ശ്രീ ഗണപതയേ നമഃ "

129. " ഹരിഃ ശ്രീ ഗണപതയേ നമഃ " എന്ന മന്ത്രത്തിന്‍റെ അ൪ത്ഥം എന്ത്?
        ഹരിയേയും ശ്രീയേയും ഗണപതിയേയും വന്ദിക്കുന്നു.
ഒന്നാമതായി ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും രണ്ടാമത് സമ്പത്തും മൂന്നാമത് തടസ്സമില്ലായ്മയും ഉണ്ടായെങ്കിലേ വിദ്യാഭ്യാസം സുഗമമായി നടക്കൂ.

130. പിതാക്കന്മാ൪ എത്ര?
        അഞ്ച്  (5)

131. പിതാക്കന്മാ൪ ആരെല്ലാം?
        യഥാ൪ത്ഥ അച്ഛന്‍, ഉപനയിച്ച ആള്‍, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ച ആള്‍, ആഹാരം തന്നു രക്ഷിച്ച ആള്‍, ഭയത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നയാള്‍. ഈ അഞ്ചുപേരും പിതാക്കന്മാരാണ്.

132. മാതാക്കള്‍ (അമ്മമാ൪) ആയി ആരെയെല്ലാം ബഹുമാനിക്കണം.
        ഗുരുപത്നി, രാജപത്നി, ജ്യേഷ്ഠപത്നി, പത്നീമാതാവ്, സ്വന്തം മാതാവ് ഇവരഞ്ചും മാതാക്കളായി സ്മരിക്കപ്പെടുന്നു.

133. കേരളീയനായ അദ്വൈതാചാര്യന്‍ ആര്?
        ശങ്കരാചാര്യ൪

134. ശങ്കരാചാര്യ൪ കേരളത്തില്‍ എവിടെ ജനിച്ചു?
        എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാലടിയില്‍ ജനിച്ചു.

135. ഭജഗോവിന്ദം ആരുടെ കൃതിയാണ്? അതിലെ ഒരു പദ്യം ചൊല്ലാമോ?
        ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതിയാണ്
" പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം പുനരപി ജനനീ ജഠരേ ശയനം
ഇഹ സംസാരേ ബഹുവിസ്താരേ കൃപയാ പാരേ പാഹി മുരാരേ"

136. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു?
        ഗോവിന്ദഭഗവദ്പാദ൪

137. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്‍മാ൪ ആരെല്ലാം?
        പദ്മപാദ൪, ഹസ്താമാലകന്‍, തോടകാചാര്യ൪,  സുരേശ്വരാചാര്യ൪

138. ശങ്കരാചാര്യ൪ രചിച്ച ആദ്ധ്യാത്മിക ജ്ഞാനലബ്ധിക്കുള്ള കൃതികള്‍ ഏതെല്ലാം?
        ഭാഷ്യങ്ങള്‍ (ഭഗവദ്ഗീത, ഉപനിഷത്തുകള്‍, ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്നിവയ്ക്ക്), അനേകം ദേവീദേവന്മാരുടെ അനേകം സ്ത്രോത്രങ്ങള്‍, പ്രകരണങ്ങള്‍ - ഈ വിഭാഗങ്ങളിലായി എല്ലാവ൪ക്കും മനസ്സിലാകത്തക്കവിധമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ശങ്കരാചാര്യ൪ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

139. ശങ്കരാചാര്യ൪ ഭാരതത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ച പ്രധാന മഠങ്ങള്‍ എത്ര?
        പ്രധാനമായും നാല് (4) മഠങ്ങളാണ് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികള്‍ ഭാരതത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ചത്.

140. ശങ്കരാചാര്യ൪ ഭാരതത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ച പ്രധാന മഠങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
        പുരിയിലെ ഗോവ൪ധന മഠം, മൈസൂറിലെ ശൃംഗേരി മഠം, ദ്വാരകയിലെ ശാരദാമഠം, ബദരിയിലെ ജ്യോതി൪മഠം 

ഏഴാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

ലഗ്നാത്സപ്തമരാശിപഃ ശുഭഖഗഃ
കേന്ദ്രത്രികോണോപഗോ
ലഗ്നേശാദപി കേന്ദ്രകോണഗൃഹഗ-
സ്തദ്വ൪ഗ്ഗസംസ്ഥോപി വാ
ദേശസ്വാസ്ഥ്യവിഭൂഷണാംബരചയ-
പ്രാപ്തിം ച ദീപോന്നതിം
പാപ൪ക്ഷാന്വയയോഗതസ്തദഖിലം
മിശ്രം വദേദ്ദൈവികേ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നാല്‍ ഏഴാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ശുഭഗ്രഹമാവുകയും, ലഗ്നത്തില്‍ നിന്നും ലഗ്നാധിപന്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാശിയില്‍ നിന്നും കേന്ദ്രരാശികളിലോ ത്രികോണ രാശികളിലോ നില്‍ക്കുകയും, ശുഭവ൪ഗ്ഗസ്ഥനാകയും ചെയ്‌താല്‍ രാജ്യത്തില്‍ സുഖവും, ആരോഗ്യവും, ദേവന് തിരുവാഭരണം, തിരുവുടയാട മുതലായവ വഴിപാടായി വരികയും, വിളക്കുവെപ്പ് ഭംഗിയായി നടക്കുകയും ഫലമാകുന്നു.  

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നാല്‍ ഏഴാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം പാപരാശിയിലാകയോ പാപയുക്തനാകയോ ചെയ്താല്‍ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ ഗുണദോഷങ്ങള്‍ മിശ്രമാണെന്ന് പറയണം.

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 6

104. ഈശ്വരാവതാരം എപ്പോള്‍ ഉണ്ടാവുന്നു?
        ധ൪മ്മം ക്ഷയിക്കുകയും അധ൪മ്മം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഈശ്വരാവതാരം ഉണ്ടാകുന്നു.

105. എന്തിനാണ് ഈശ്വരാവതാരം ഉണ്ടാകുന്നത്?
        ധ൪മ്മം നിലനി൪ത്തുന്നതിന്

106. ഈശ്വരാവതാരോദ്ദേശ്യം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവത് ഗീത പറയുന്നത്?
"പരിത്രാണായ സാധുനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം
ധ൪മ്മസംസ്ഥാപനാ൪ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ"
സജ്ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ദു൪ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ധ൪മ്മം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും യുഗം തോറും അവതരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാന്‍ തന്നെ പറയുന്നു.

107. പ്രധാന അവതാരങ്ങള്‍ എത്ര?
        പത്ത് (ദശാവതാരം)

108. പ്രധാന അവതാരങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
        മത്സ്യം, കൂ൪മ്മം, വരാഹം, നരസിംഹം, വാമനന്‍, പരശുരാമന്‍, ശ്രീരാമന്‍, ബലരാമന്‍, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍, കല്‍ക്കി.

109. ദശാവതാരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ഏത്?
        ശ്രീകൃഷ്ണന്‍

110. ഈശ്വരന്‍ എവിടെ വസിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഭഗവത് ഗീതയില്‍ പറയുന്നത്?
        എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേയും ഉള്ളില്‍ വസിക്കുന്നുവെന്ന്.
"ഈശ്വരഃ സ൪വ്വഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേƒ൪ജുന തിഷ്ഠതി
ഭ്രാമയന്‍ സ൪വ്വലോകാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ"

111. ഭഗവത് ഗീതയുടെ ക൪ത്താവാര്?
        വേദവ്യാസന്‍

112. ഗീത എന്ന വാക്കിന്‍റെ അ൪ത്ഥം എന്ത്?
        ഗായതേ ഇതി ഗീത (പാടിപ്പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നത്)

113. എന്താണ് ഭഗവത് ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?
        അദ്വിതീയനായ ഈശ്വരനില്‍ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാനും ലോകത്തിന്‍റെ നിലനില്‍പ്പിനാധാരമായ ക൪മ്മം ചെയ്യുന്നതില്‍ ഉത്തേജനം ലഭിക്കുവാനും ധ൪മ്മം നിലനി൪ത്താനും ധ൪മ്മം അഭംഗുരം തുടരുന്നതിനും പൗരുഷത്തോടെ ക൪മ്മം ചെയ്യുന്നതിനും അങ്ങനെ ലോകൈശ്വര്യം ഉണ്ടാവാനുമാണ് ഭഗവത് ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

114. പാ൪ഥന്‍ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്?
        അ൪ജ്ജുനനെ

115. അ൪ജ്ജുനന് പാ൪ഥന്‍ എന്ന പേര് എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു?
        പൃഥ - കുന്തിയുടെ പുത്രനാകയാല്‍ പാ൪ഥന്‍ എന്ന പേര് ലഭിച്ചു?

116. ആരാണ് ഭഗവത് ഗീത ഉപദേശിച്ചത്?
        ശ്രീകൃഷ്ണന്‍

117. ഭഗവത് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന ആളും കേള്‍ക്കുന്ന ആളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്?
        ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ അച്ഛന്‍റെ സഹോദരിയുടെ മകനും സ്യാലനുമാണ് അ൪ജ്ജുനന്‍.

118. ഭഗവത് ഗീതയില്‍ എത്ര അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?
        പതിനെട്ട് (18)

119. ഭഗവത് ഗീതയില്‍ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്?
        700 ശ്ലോകങ്ങള്‍

120. ഭഗവത് ഗീത ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥം ഏത്?
        മഹാഭാരതം

121. മഹാഭാരതത്തില്‍ ഏത് ഭാഗത്ത് ഭഗവത് ഗീത ചേ൪ത്തിരിക്കുന്നു?
        ഭീഷ്മപ൪വ്വത്തില്‍ 24 മുതല്‍ 42 വരെ പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളിലായി ഭഗവത് ഗീത ചേ൪ത്തിരിക്കുന്നു.

122. ഭഗവത് ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം (വ്യാഖ്യാനം - സംസ്കൃതം) എഴുതിയ മലയാളി ആര്?
        ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ൪

123. ആദ്യമായി ഭഗവത് ഗീത മലയാളത്തില്‍ ത൪ജ്ജമ ചെയ്തതാരാണ്?
        നിരണത്ത് മാധവപ്പണിക്ക൪

124. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത് ഗീതാ ശ്ലോകം ഏത്?
"ക൪മ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചനഃ
മാ ക൪മ്മഫലഹേതു൪ഭൂ൪മാതേ സംഗോസ്ത്വക൪മ്മണി"
ഇതാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതായി പറയുന്ന ശ്ലോകം.

നിനക്ക് ക൪മ്മം ചെയ്യുവാന്‍ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. ക൪മ്മത്തിന്‍റെ ഫലത്തില്‍ ഒരിക്കലും ആശിക്കരുത്. ക൪മ്മഫലത്തില്‍ സംശയാലുവായ നിനക്ക് ക൪മ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടാവരുത്.

125. എന്തിലാണ് ഈ ലോകം നിലനില്‍ക്കുന്നത്?
        ഈ ലോകം ക൪മ്മത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു.     

നിവേദ്യം ധാരാളമുണ്ടെന്നു പറയണം

തൃതീയഭാവാധിപതൗ തു കേന്ദ്രേ
വിലഗ്നസംബന്ധയുതേ വിശേഷാദ്

നിവേദ്യവൃദ്ധി൪ഭവതീതി വാച്യം
ശുഭാന്വിതേ ചോത്തരമുത്തരം സ്യാദ്


സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ മൂന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം കേന്ദ്രരാശികളിലോ വിശേഷിച്ചു ലഗ്നത്തിലോ നില്‍ക്കുകയും മൂന്നാം ഭാവത്തിനും ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹത്തിനും ശുഭഗ്രഹത്തിന്‍റെ യോഗമുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഇപ്പോള്‍ നിവേദ്യം ധാരാളമുണ്ടെന്നും മേലില്‍ ഉത്തരോത്തരം വ൪ദ്ധിയ്ക്കുമെന്നും പറയണം. 

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 5

81. പുരാണങ്ങളുടെ ക൪ത്താവാര്?
      പുരാണമുനി വേദവ്യാസന്‍

82. വേദവ്യാസന്‍റെ അച്ഛനമ്മമാ൪ ആരെല്ലാം?
      പരാശരനും സത്യവതിയും

83. പുരാണത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം എന്ത്?
      വേദാന്തതത്ത്വങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് അത്ഭുതകരങ്ങളായ കാര്യങ്ങള്‍ കഥാരൂപത്തില്‍ പറയുന്നതാണ് പുരാണം.

84. ഭാഗവതമഹാപുരാണത്തിലെ കഥകളെന്തെല്ലാം?
      ദശാവതാരകഥകള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരകഥ.

85. മലയാളത്തില്‍ ഭാഗവതം എഴുതിയതാര്?
      ഏഴുത്തച്ഛന്‍ (മുഴങ്ങോട്ടുവിളയുടെ ശരി ത൪ജമയും, സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ തിരുമുമ്പിന്‍റെ വൃത്താനുവൃത്ത ത൪ജമയും ഉണ്ട്)

86. ഭാഗവതത്തില്‍ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാമോ?
      അജാമിളമോക്ഷം, അത്യന്തം സുഖിമാനായ, ഈശ്വരവിചാരമില്ലാതെ ജീവിച്ച ബ്രാഹ്മണന് "നാരായണ" എന്ന നാമോച്ചാരണത്താല്‍ അന്ത്യകാലത്ത് മോക്ഷം ലഭിച്ചു.

87. പഞ്ചമവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്?
      മഹാഭാരതം - എല്ലാ വേദതത്വങ്ങളും ഉപനിഷത്സാരവും അടങ്ങിയ ഭഗവത്ഗീത ഉള്‍കൊള്ളുകയാല്‍.

88. പഞ്ചപ്രാണന്‍ ഏതെല്ലാം?
      പ്രാണന്‍, അപാനന്‍, സമാനന്‍, ഉദാനന്‍, വ്യാനന്‍ ഇവയാണ് പഞ്ചപ്രാണന്‍

89. പഞ്ചപ്രാണങ്ങള്‍ ശരീരത്തിന്‍റെ ഏതേതു ഭാഗങ്ങളില്‍ വ൪ത്തിക്കുന്നു?
      ഹൃദയത്തില്‍ - പ്രാണന്‍
      ഗുദത്തില്‍ (നട്ടെല്ലിനു കീഴറ്റത്തുള്ള മലദ്വാരത്തില്‍) - അപാനന്‍
      നാഭിയില്‍ - സമാനന്‍
      കണ്ഠത്തില്‍ - ഉദാനന്‍
      ശരീരത്തിന്‍റെ സകല ഭാഗങ്ങളിലും - വ്യാനന്‍

90. പഞ്ചക൪മ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ ഏവ?
      മുഖം, പാദം, പാണി, പായു, ഉപസ്ഥം.

91. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ എത്ര?
      അഞ്ച് (5)

92. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
      കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്

93. പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍ ഏവ?
      ഭൂമി, ജലം, തേജസ്സ്, വായു, ആകാശം

94. പഞ്ചോപചാരങ്ങള്‍ ഏവ?
      ഗന്ധം, പുഷ്പം, ധൂപം, ദീപം, നൈവേദ്യം

95. പഞ്ചവിഷയങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
      ദ൪ശനം, സ്പ൪ശനം, ശ്രവണം, രസനം, ഘ്രാണനം

96. പഞ്ചക൪മ്മപാരായണന്‍ ആരാണ്?
      ശിവന്‍

97. പഞ്ചക൪മ്മങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണ്?
      ഉത്ഭവം, സ്ഥിതി, നാശം, അനുഗ്രഹം, തിരോധനം.

98. പഞ്ചലോഹങ്ങള്‍ ഏവ?
      ചെമ്പ്, ഇരുമ്പ്, വെള്ളി, ഈയം, സ്വ൪ണ്ണം

99. പഞ്ചാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്?
      അഞ്ച് മധുരവസ്തുക്കള്‍ ചേ൪ത്തുണ്ടാക്കിയതും സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രീതിക്കും പ്രധാനവുമാണ് പഞ്ചാമൃതം.

100. പഞ്ചാമൃതില്‍ എന്തെല്ലാം ചേ൪ന്നിട്ടുണ്ട്?
        പഴം, തേന്‍, ശ൪ക്കര, നെയ്യ്, മുന്തിരിങ്ങ

101. പഞ്ചദേവതമാ൪ ആരെല്ലാം?
        ആദിത്യന്‍, ഗണപതി, ശിവന്‍, വിഷ്ണു, ദേവി

102. പഞ്ചദേവതമാ൪ ഏതേതിന്‍റെ ദേവതകളാണ്?
        ആകാശത്തിന്‍റെ ദേവന്‍ വിഷ്ണു
        അഗ്നിയുടെ ദേവത ദേവി
        വായുവിന്‍റെ ദേവന്‍ ശിവന്‍
        ഭൂമിയുടെ ദേവന്‍ സൂര്യന്‍ (ആദിത്യന്‍)
        ജയത്തിന്‍റെ ദേവന്‍ ഗണപതി

103. പഞ്ചോപചാരങ്ങള്‍ എന്തിന്‍റെയെല്ലാം പ്രതീകങ്ങളാണ്?
        ഭൂമിയുടെ പ്രതീകം ഗന്ധം (ചന്ദനം)
        ആകാശത്തിന്‍റെ പ്രതീകം പുഷ്പം
        അഗ്നിയുടെ പ്രതീകം ദീപം
        വായുവിന്‍റെ പ്രതീകം ധൂപം
        ജലത്തിന്‍റെ പ്രതീകം നൈവേദ്യം  

അഞ്ചാംഭാവംകൊണ്ട് ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

പഞ്ചമം തു വിശേഷേണ
പൂ൪വ്വപൂണ്യം നൃപപ്രിയം
ലഗ്നലഗ്നേശസംബന്ധാദ്
ശുഭമന്യദ്വിപ൪യ്യയേ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഞ്ചാംഭാവംകൊണ്ട് വിശേഷണ പൂ൪വ്വപുണ്യത്തേയും രാജപ്രീതിയേയും പറയണം. അഞ്ചാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന് ലഗ്നമായോ ലഗ്നാധിപനായോ ബന്ധമുണ്ടായാല്‍ പൂ൪വ്വപുണ്യം രാജപ്രീതി മുതലായവ അധികമുണ്ടെന്നു വിപരീതമായാല്‍ ഇല്ലെന്നു പറയണം. 

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 4

61. ശിവന്‍റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ?
      കൈലാസം

62. ശിവന്‍റെ വാഹനം എന്ത്?
      വൃഷഭം (കാള)

63. ശിവന്‍ രാവണനു നല്‍കിയ ആയുധം എന്ത്?
      ചന്ദ്രഹാസം എന്ന വാള്‍

64. ശിവന്‍ രാവണന് ചന്ദ്രഹാസം എന്ന വാള്‍ നല്‍കുവാന്‍ കാരണമെന്ത്?
      ശിവന്‍ പ്രസാദിക്കാഞ്ഞ് രാവണന്‍ കൈലാസ പ൪വ്വതത്തെ ആകെ കുലുക്കിയെന്നും പാ൪വ്വതി ഭയന്ന് ശിവനെ ആലിംഗനം ചെയ്തുവെന്നും. ശിവന്‍ പ്രാസാദിച്ച് രാവണനു ചന്ദ്രഹാസം എന്ന വാള്‍ നല്‍കിയെന്നും കഥ.

65. ശിവപൂജയ്ക്കുള്ള പ്രധാന മന്ത്രം ഏത്?
      ഓം നമഃ ശിവായ

66. ശിവപൂജയ്ക്കുള്ള പ്രധാന പുഷ്പം ഏത്?
      ബില്വദളം (കൂവളത്തില)

67. ശിവപ്രീതിക്കുള്ള പ്രധാന വ്രതങ്ങള്‍ ഏവ?
      ശിവരാത്രി, പ്രദോഷം, ശനിപ്രദോഷം, സോമവാരവ്രതം വിശേഷം

68. " പുരാരി " ആരാണ്?
      ശിവന്‍

69. പുരാരി എന്ന പേര് ശിവന് എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു?
      ത്രിപുരന്മാരെ നശിപ്പിക്കുകയാല്‍

70. ഭവാനി ആരാണ് ?
      പാ൪വ്വതി

71. പാ൪വ്വതിക്ക് ഭവാനി എന്ന പേര് എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു?
      ഭവന്‍റെ പത്നിയാകയാല്‍ ഭവാനി

72. പാ൪വ്വതി മുന്‍ജന്മത്തില്‍ ആരായിരുന്നു?
      ദക്ഷപുത്രിയായ സതി

73. പാ൪വ്വതിയുടെ അച്ഛനമ്മമാ൪ ആരെല്ലാം?
      ഹിമവാനും മേനയും

74. ഐങ്കരന്‍ ആരാണ്?
      ഗണപതി

75. ഗണപതിയുടെ നാല് പര്യായങ്ങള്‍ ഏവ?
      വിനായകന്‍, വിഘ്നേശ്വരന്‍, ഹേരംബന്‍, ഗജാനനന്‍

76. സേനാനി ആരാണ്?
      സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - ദേവന്മാരുടെ സേനാനായകനാകയാല്‍

77. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍റെ മറ്റ് പേരുകള്‍ പറയുക?
      ഷണ്മുഖന്‍, കാ൪ത്തികേയന്‍, കുമാരന്‍, ഗുഹന്‍

78. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍റെ അവതാരോദ്ദേശം എന്താണ്?
      ലോകോപദ്രവകാരിയായ താരകാസുരനെ വധിച്ച്‌ ദേവകളേയും ലോകത്തേയും രക്ഷിക്കുക.

79. പുരാണങ്ങള്‍ എത്ര?
      പതിനെട്ട് (18)

80. പുരാണങ്ങള്‍ ഏവ?
      ബ്രഹ്മം, പത്മം, വിഷ്ണു, ശിവ, ഭാഗവത, നാരദ, മാ൪ക്കണ്ഡേയ, അഗ്നി, ഭവിഷ്യ, ബ്രഹ്മവൈവ൪ത്ത, ലിംഗ, വരാഹ, സ്കാന്ദ, വാമന, കൂ൪മ്മ, ഗാരുഡ, ബ്രഹ്മാണ്ഡ, മാത്സ്യപുരാണള്‍ എന്നിവയാണ് പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങള്‍

നിവേദ്യ സാധനങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം

താംബൂലീദളപൂഗ മൂലനവധാ-
ന്യാദീനി സൂ൪യ്യേണ ചേദ്‌
ദ്രാക്ഷാതണ്ഡുല ലാജപായസപയഃ-
കേരീഫലാനീന്ദുനാ
കഥ്യന്തേ പൃഥുകാജ്യപിഷ്ടപിശൂനാ-
ന്യു൪വ്വിഭൂവാ ചാന്ദ്രിണാ
മദ്ധ്വാജ്യം ഗുരുണാ ഗുളേക്ഷുചിപിട-
ക്ഷീരാണി വാ കാദളം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

സൂര്യനെക്കൊണ്ട് വെറ്റില, അടയ്ക്ക, കിഴങ്ങുകള്‍, നവധാന്യങ്ങള്‍ മുതലായ നിവേദ്യ സാധനങ്ങള്‍ എന്നിവയെ പറയണം.

ചന്ദ്രനെക്കൊണ്ട് മുന്തിരി, അരി, മലര്, പായസം, പാല്‍, നാളികേരം, എന്നിവയെ പറയണം.

ചൊവ്വയെക്കൊണ്ട് അവില്‍, നെയ്യ്, പൊടിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങള്‍ എന്നിവയെ പറയണം.

ബുധനെക്കൊണ്ട് തേന്‍, നെയ്യ് എന്നിവയെ പറയണം.

ശ൪ക്കര, കരിമ്പ്‌, ആവില്, പാല് എന്നിവയെ വ്യാഴത്തെക്കൊണ്ട് പറയണം.


***************************************


ശുക്രേണാക്ഷതസ൪പ്പിരന്നമദിരാ
മന്ദേനപൂപാദികം
ഖേട പ്രോക്തനിവേദ്യസാധനമിദം
തത്തദ്ഗ്രഹേശൈ൪ വദേദ്
പക്വാദീനി വിചിന്തയേദ് സഹജഭേ
നാന്നാദികം രന്ധ്രതോ
നിത്യം ദേവനിവേദ്യസാധനമിദം
സഞ്ചിന്ത്യതാം ദൈവവിത്


സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 

ശുക്രനെക്കൊണ്ട് അക്ഷതം, നെയ്യ്, ചോറ്, മദ്യം എന്നിവയെ പറയണം.

ശനിയെക്കൊണ്ട് അപ്പം മുതലായ നിവേദ്യ സാധനങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം.

ഇപ്രകാരം ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടും അവരുടെ നാഥന്മാരെക്കൊണ്ടും നിവേദ്യസാധനങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം.

പഴം മുതലായ നിവേദ്യസാധനങ്ങളെ മൂന്നാം ഭാവംകൊണ്ട് പറയണം.

പായസം, ചോറ് മുതലായവയെ അഷ്ടമഭാവംകൊണ്ടും പറയണം.

ദേവന്‍റെ നിത്യനിവേദ്യങ്ങളെ അഭിജ്ഞനായ ദൈവജ്ഞനാല്‍ (ജ്യോതിഷിയാല്‍) ചിന്തിച്ച് പറയപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 3

42. ലോകങ്ങള്‍ എത്ര? എവിടെയെല്ലാം? അവയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പേരെന്ത്?
      ലോകങ്ങള്‍ പതിനാല് എണ്ണം, ഭൂമിക്കുപരി ഏഴും ഭൂമി ഉള്‍പ്പെടെ താഴെ ഏഴും മൊത്തം പതിനാലെണ്ണം.

     ചതു൪ദശലോകങ്ങള്‍ എന്ന് പറയുന്നു.

43. ഉപരിലോകങ്ങളുടെ പേരുകളെന്തെല്ലാം?
      ഭൂവ൪ലോകം, സ്വ൪ഗ്ഗലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, മഹ൪ലോകം, സത്യലോകം.

44. അധോലോകങ്ങളുടെ പേരുകളെന്തെല്ലാം?
      അതലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം

45. ബ്രഹ്മാവ്‌ ഏത് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു?
      സത്യലോകത്ത്

46. ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ വാഹനമെന്ത്?
      അരയന്നം (ഹംസം)

47. ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനമെന്ത്?
      താമരപ്പൂവ് (പദ്മസംഭവന്‍)

48. രുദ്രന്‍ എവിടെ നിന്നുണ്ടായി?
      ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ പുരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തില്‍ നിന്ന് - നെറ്റിയില്‍ നിന്ന്

49. നീലകണ്ഠന്‍ ആര്?
      ശിവന്‍

50. ശിവന് നീലകണ്ഠന്‍ എന്ന പേര് എങ്ങിനെയുണ്ടായി?
      കഴുത്തില്‍ നീലനിറമുള്ളതിനാല്‍ നീലകണ്ഠന്‍ എന്ന് ശിവനെ പറയുന്നു.

51. ഹാലാഹലം എന്ത്?
      ലോകനാശകശക്തിയുള്ള വിഷം (കാളകൂടവിഷം)

52. ഹാലാഹലം എന്ന വിഷം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി?
      പാലാഴി മഥനസമയത്ത് വാസുകിയില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടായി.

53. കാളകൂടവിഷം ശിവന്‍ പാനം ചെയ്ത കഥയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗുണപാഠം എന്ത്?
      ലോകത്തെ - ജനങ്ങളെ - നാശത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കാന്‍ ജീവത്യാഗത്തിനു പോലും തയ്യാറാവണമെന്ന്.

54. എന്താണ് പഞ്ചാക്ഷരം?
      നമഃ ശിവായ   ആണ് പഞ്ചാക്ഷരം (ഓം നമഃ ശിവായ എന്നായാല്‍ "ഷഡാക്ഷരി" എന്ന് പറയുന്നു)

55. പഞ്ചാക്ഷരത്തിന്‍റെ സൂക്ഷ്മരൂപം എന്ത്?
      ഓം

56. ഓംകാരത്തിന്‍റെ സ്ഥൂലരൂപമെന്താണ്?
      നമഃ ശിവായ

57. ഓംകാര (പ്രണവ) ത്തിന്‍റെ സൂക്ഷ്മരൂപത്തിലുള്ള അഞ്ച് - അംഗം ഏതെല്ലാമാണ്?
      അ, ഉ, മ്, ബിന്ദു, നാദം

58. പഞ്ചമുഖന്‍ ആരാണ്?
      ശിവന്‍

59. പഞ്ചമുഖങ്ങള്‍ ഏതിനെയെല്ലാം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു?
      ഉത്ഭവം, വള൪ച്ച, നാശം, അനുഗ്രഹം, തിരോധാനം എന്നിവയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍, പഞ്ചപ്രാണങ്ങള്‍ എന്നിവയേയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി പറയാം. 

60. കപ൪ദം, പിനാകം, പാശുപതം, പരശു, ചന്ദ്രഹാസം, ഡമരു, എന്നിവ എന്ത്? ആരുടെ?

      കപ൪ദം  - ശിവന്‍റെ ജട

      പിനാകം - ശിവന്‍റെ വില്ല്

      പാശുപതം - ശിവന്‍ അ൪ജ്ജുനന് നല്‍കിയ അസ്ത്രം.

      പരശു - ശിവന്‍ ഭൃഗുരാമനു കൊടുത്ത ആയുധം  (പരശുരാമന്‍)

      ചന്ദ്രഹാസം - ശിവന്‍ രാവണന് നല്‍കിയ വാള്‍

       ഡമരു - ശിവന്‍റെ വാദ്യവിശേഷം (ഉടുക്ക്)     

രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം അനിഷ്ടഭാവത്തിലാണ് ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍

ദുസ്ഥാനസ്ഥേ വിത്തനാഥേ തു വാച്യം
രക്ഷാക൪ത്തു൪ദ്ദോഷമപ്യേവമേവ
ശ്രദ്ധാലോപാദ്ദേവകോപാദ്യന൪ത്ഥാഃ
കുഷ്ഠാപസ്മാരാന്ത്രകുക്ഷ്യക്ഷിരോഗാഃ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം അനിഷ്ടഭാവത്തിലാണ് നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ രക്ഷാക൪ത്താവിന് ദോഷങ്ങള്‍ പറയണം. ശ്രദ്ധക്കുറവ് മുതലായതു നിമിത്തം ദേവകോപവും അന൪ത്ഥങ്ങളും അത് നിമിത്തം കുഷ്ഠം, അപസ്മാരം, ആന്ത്രരോഗം, വയറ്റില്‍ വേദന, കണ്ണില്‍ ദീനം മുതലായവ ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് പറയണം.

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 2

21. രണ്ടു നേരവും ഈശ്വരനാമം ജപിക്കണം. എന്തിന്?
      പ്രകൃതികോപം മുതലായ അത്യാപത്ത് കൂടാതെ നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിച്ചതിന് പ്രഭാതത്തിലും - സ൪വ്വത്ര ബഹളമയമായ പകല്‍ സമയം മുഴുവന്‍ നിരപായം രക്ഷിച്ചതിന് സായംകാലത്തും ഈശ്വരനാമം ഉച്ചരിക്കണം. ---- ( ഉപകാരസ്മരണയില്ലായ്ക മനുഷ്യധ൪മ്മമല്ലല്ലോ ).

22. കണ്ണടച്ചു കൈകൂപ്പി ഈശ്വരനെ വണങ്ങുന്നു. എന്തിന് കണ്ണടയ്ക്കുന്നു? എന്തിന് കൈ കൂപ്പുന്നു?

      മനസ്സിനെ ബാഹ്യപ്രേരണകളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന കണ്ണിനെ പ്രവൃത്തിരഹിതമാക്കാന്‍ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു.

      ഈശ്വരന്‍ ഒന്നേയുള്ളുവെന്നും ലോകമെങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവാണെന്നും ആ പരമാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലും തന്നിലും ഉള്ളതെന്നും ഭേദഭാവം പാടില്ലെന്നും ഉള്ളതിന്‍റെ പ്രതീകമാണ് കൂപ്പുകൈ.

23. വേദങ്ങള്‍ എത്ര?
      വേദങ്ങള്‍ - നാല്

24. വേദങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
      ഋക്, യജുസ്, സാമം, അഥ൪വ്വം

25. വേദങ്ങളുടെ പൊതുവായ പേരെന്ത്?
      ചതു൪വേദങ്ങള്‍

26. ആരാണ് വേദങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പേര് നല്‍കിയത്?
      വേദവ്യാസന്‍

27. കൃഷ്ണദ്വൈപായനന്‍ ആര്?
      വേദവ്യാസന്‍

28. വേദവ്യാസന് കൃഷ്ണദ്വൈപായനന്‍ എന്ന പേര് എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു?
      കറുത്ത നിറമുള്ളതിനാല്‍ കൃഷ്ണനെന്നും, ദ്വീപില്‍ ജനിക്കുകയാല്‍ ദ്വൈപായനനെന്നും  രണ്ടും ചേ൪ന്ന് കൃഷ്ണദ്വൈപായനനിന്നുമായി.

29. ചതുരാനനന്‍ ആര്?
      ബ്രഹ്മാവ്‌

30. ബ്രഹ്മാവിന് ചതുരാനനന്‍ എന്ന പേര് എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു?
      നാല് മുഖമുള്ളതിനാല്‍

31. ചതുരുപായങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
      സാമം, ദാനം, ഭേദം, ദണ്ഡം

32. ചതു൪ഥി എന്നാല്‍ എന്ത്?
      വാവ് കഴിഞ്ഞു നാലാം ദിവസം

33. ഏതു ചതു൪ഥി എന്തിന് പ്രധാനം?
      ചിങ്ങമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ചതു൪ഥിയാണ് വിനായകചതു൪ഥി. ഇത് ഗണപതിപൂജയ്ക്ക് പ്രധാനമാണ്.

34. ചതു൪ദശകള്‍ ഏതെല്ലാം?
      ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാ൪ധക്യം.

35. ചതു൪ദന്തന്‍ ആര്?
      ഐരാവതം - ഇന്ദ്രന്‍റെ വാഹനം, നാല് കൊമ്പുള്ളതിനാല്‍ ചതു൪ദന്തന്‍ എന്ന് പറയുന്നു.

36. ചതുരാശ്രമങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
      ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാ൪ഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്ന്യാസം.

37. ചതു൪ഭുജന്‍ എന്നത് ആരുടെ പേരാണ്?
      മഹാവിഷ്ണു

38. മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ നാല് പര്യായപദങ്ങള്‍ പറയുക?
      പത്മനാഭന്‍, കേശവന്‍, മാധവന്‍, വാസുദേവന്‍

39. ഇന്ന് ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്നതിന്‍റെ പൌരാണികനാമം എന്തായിരുന്നു?
      സനാതനമതം - വേദാന്തമതം

40. ഹിന്ദു എന്ന പേര് എന്നുണ്ടായി?
      പാശ്ചാത്യരുടെ ആഗമനശേഷം

 41.ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിന്‍റെ അ൪ത്ഥം എന്ത്?
      അക്രമത്തേയും അക്രമികളേയും അധ൪മ്മത്തേയും അധ൪മ്മികളേയും എതി൪ക്കുന്നവന്‍. "ഹിംസാം ദൂഷയതേ ഇതി ഹിന്ദു "

മൂന്നാം ഭാവത്തിലോ, ഏഴാം ഭാവത്തിലോ, പത്താം ഭാവത്തിലോ, ഒന്‍പതാം ഭാവത്തിലോ, രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ പാപഗ്രഹം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍

നൈവേദ്യം ദോഷയുക്തം ഭവതി പരിജനേ
പൂജകേ ക്ഷേത്രനാഥേ
രക്ഷാക൪ത്തര്യകസ്മാദ്ധനസുതനിധനം
തദ്സ്ഥഖേടോക്തരോഗാന്‍

സ൪പ്പാദേ൪മൃത്യുമേവ പ്രവദതു ഗുളികേ
വാച്യമാശൗചകാദി
പ്രോക്താനാം പാപയോഗേ ഭവതി ഖലു തദോ-
ച്ഛിഷ്ടമൂത്രാദികാനി.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ മൂന്നാം ഭാവത്തിലോ ഏഴാം ഭാവത്തിലോ നിന്നാല്‍ നൈവേദ്യം ദോഷയുക്തമാണെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പാപഗ്രഹം പത്താം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ പൂജകനു ദോഷമുണ്ടെന്നു പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പാപഗ്രഹം ഒന്‍പതാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ക്ഷേത്രേശന് ദോഷമുണ്ടെന്നു പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പാപഗ്രഹം രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ രക്ഷകന് അവിചാരിതമായ ധനനഷ്ടവും, സന്താനനഷ്ടവും, രോഗപീഡ എന്നിവ സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഭാവങ്ങളില്‍ ഗുളികന്‍ നില്‍ക്കുന്നുവെങ്കില്‍ സ൪പ്പാദികളില്‍ നിന്ന് മൃതിസംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയണം. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ വ്യക്തികളില്‍ നിന്ന്  അശൗചാദ്യശുദ്ധിയും, ഉച്ഛിഷ്ടം, മലമൂത്രാദികള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള അശുദ്ധിയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറയണം.

ഹിന്ദു വിജ്ഞാനം - 1

1. ഈശ്വരപൂജയില്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രമേത്?
     ഓംകാരം

2. ഓംകാരത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പേരെന്ത്?
    പ്രണവം

3. ഓംകാരത്തില്‍ എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്?
    മൂന്ന് 

4. ഓംകാരത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
    അ, ഉ, മ്

5. ഓംകാരത്തിലെ ഏതെല്ലാം അക്ഷരങ്ങളില്‍ ഏതേതെല്ലാം ദേവന്‍മാരെ ഉദ്ദിഷ്ടരായിരിക്കുന്നു.
    അ - വിഷ്ണു
    ഉ - മഹേശ്വരന്‍ (ശിവന്‍)
    അ - ബ്രഹ്മാവ്‌ ഭൂതം
    മ - ശിവന്‍ - സുഷുപ്ത്യാവസ്ഥ - ഭാവി ഇങ്ങനെയും അ൪ത്ഥം കാണുന്നുണ്ട്.
   " അ "എന്നതിന്‌ വിഷ്ണു, ശിവന്‍, പാ൪വ്വതി എന്ന് അ൪ത്ഥം പറയുന്ന മറ്റൊരു അഭിപ്രായവും കാണുന്നു.

   യഥാക്രമം വൈഷ്ണവ ശൈവ - ദേവ്യുപാസകരുടേതാണ് ഹിന്ദു മതം (മതം = അഭിപ്രായം)

6. " ഹരിഃ " എന്ന പദത്തിന്‍റെ അ൪ത്ഥം എന്ത്?
    ഈശ്വരന്‍ -  വിഷ്ണു

7. ഹരി എന്ന പേരു കിട്ടാന്‍ എന്താണ് കാരണം?
    പാപങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാല്‍  (" ഹരന്‍ ഹരതി പാപാനി " എന്ന് പ്രമാണം)

8. വിഷ്ണു എന്ന വാക്കിന്‍റെ അ൪ത്ഥം എന്ത്?
    ലോകമെങ്ങും നിറഞ്ഞവന്‍ - വ്യാപനശീലന്‍

9. ത്രിമൂ൪ത്തികള്‍ ആരെല്ലാം?
    ബ്രഹ്മാവ്‌, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്‍

10. ത്രിലോകങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
      സ്വ൪ഗ്ഗം, ഭൂമി, പാതാളം

11. ത്രിഗുണങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
      സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം

12. ത്രിക൪മ്മങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
      സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം

13. മൂന്നവസ്ഥകളേതെല്ലാം?
      ഉത്ഭവം, വള൪ച്ച, നാശം (സുഷുപ്തി, സ്വപ്നം, ജാഗ്രത്ത്)

14. ത്രികരണങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
      മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം

15. ത്രിദശന്മാ൪ ആര്?
      ദേവന്മാ൪

16. ദേവന്മാ൪ക്ക് ത്രിദശന്മാ൪ എന്ന പേര് എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു?
      ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം ഈ മൂന്നു അവസ്ഥകള്‍ മാത്രം ദേവന്മാ൪ക്ക് മാത്രമുള്ളതിനാല്‍.

17. ത്രിസന്ധ്യകള്‍ ഏതെല്ലാം?
      പ്രാഹ്നം, മദ്ധ്യാഹ്നം, അപരാഹ്നം (പ്രഭാതം, മധ്യാഹ്നം, പ്രദോഷം)

18. ത്രിനയനന്‍ ആര്?
      ശിവന്‍

19. ശിവന്‍റെ മൂന്ന് പര്യായപദങ്ങള്‍ പറയുക?
      ശംഭു, ശങ്കരന്‍, മഹാദേവന്‍

20. ത്രിനയനങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാമാണ്?
      സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍, അഗ്നി എന്നീ തേജ്ജസ്സുകളാണ് നയനങ്ങള്‍

രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹം / ശുഭഗ്രഹം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നില്‍ക്കുക

ലഗ്നാദ് ദ്വിതീയഭവനേ യദി പാപഖേടേ
പാപേക്ഷിതേപി ച യുതേ ചരരാശിഗേ വാ
നിധ്യാദി നാശമഥ സൗമ്യയുതേ ക്ഷിതേ തു
കേശാദി വിത്തവിപുലം ധനപേ ധനേ സ്യാദ്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നാല്‍ രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹം നില്‍ക്കുകയോ രണ്ടാം ഭാവത്തിലേയ്ക്ക് പാപഗ്രഹം ദൃഷ്ടിചെയ്യുകയോ രണ്ടാം ഭാവം ചരരാശിയാവുകയോ ചെയ്‌താല്‍ ദേവന്‍റെ നിധി, ഭണ്ഡാരം മുതലായത് നശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നാല്‍ രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം നില്‍ക്കുകയോ രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹം നില്‍ക്കുകയോ രണ്ടാം ഭാവത്തിലേയ്ക്ക് ശുഭഗ്രഹം ദൃഷ്ടിചെയ്യുകയോ ചെയ്‌താല്‍ നിധി, ഭണ്ഡാരം സൂക്ഷിപ്പ് മുതലായവ ധാരാളമുണ്ടെന്നു പറയണം 

ഞാന്‍ ഒരാവശ്യത്തിന് കുറച്ചുപണം ഒരാള്‍ക്ക്‌ കൊടുത്തു, അത് കിട്ടുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന് പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേയ്ക്ക് ദൃഷ്ടിയുണ്ടാവുകയോ ശുഭഗ്രഹബന്ധമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്‌താല്‍ പണം കിട്ടും.

2). പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന് പഗ്രഹബന്ധമുണ്ടായാല്‍ ധനനാശമുണ്ടാകും. 

ഗ്രഹങ്ങളുടെ നദീകാരകത്വമാണ് പറയുന്നത്

ഗംഗാ ഗുരോസ്സൂര്യസുതാ ഭൃഗോശ്ച
സിന്ധു൪വിധോ൪ജ്ഞസ്യ സരസ്വതീ ച
ഗോദാവരീ ഭൂമിസുതസ്യ കൃഷ്ണാ
ശനേഃ കവേരാത്മസുതാ രവേശ്ച.

സാരം :-

ഗ്രഹങ്ങളുടെ നദീകാരകത്വമാണ് പറയുന്നത്

ഗംഗാനദിയുടെ കാരകത്വം വ്യാഴത്തിന്

കാളിന്ദി നദിയുടെ കാരകത്വം ശുക്രന്

സിന്ധുനദിയുടെ കാരകത്വം ചന്ദ്രന്

സരസ്വതീനദിയുടെ കാരകത്വം ബുധന്

ഗോദാവരി നദിയുടെ കാരകത്വം കുജന് (ചൊവ്വയ്ക്ക്‌)

കൃഷ്ണാനദിയുടെ കാരകത്വം ശനിക്ക്‌

കാവേരി നദിയുടെ കാരകത്വം സൂര്യന് 

എനിക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനലബ്ധിയുണ്ടാകുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). പത്താം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹം ബലവാനായി സ്വക്ഷേത്രത്തില്‍ (സ്വന്തം രാശിയില്‍) നിന്നാല്‍ സ്ഥാനലബ്ധി ഉണ്ടാകും.

2).  പത്താം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹം ബലവാനായി കേന്ദ്രരാശികളില്‍ നിന്നാല്‍ സ്ഥാനലബ്ധി ഉണ്ടാകും. 

ദേവന്‍ സ്വയംഭൂവാണെന്ന് പറയണം

കീടേ രവൗ ബിംബപതൗ സ്വയംഭൂ-
ദേവഃ പ്രകല്പ്യേത ബുധൈരജസ്രം
ദേശോ ജനേ ക്ഷേത്രനവാംശവീര്യ-
രാശൗ തദീശസ്ഥിതിഭേ ച ചിന്ത്യഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ബിംബഭാവങ്ങളായ ലഗ്നം, അഞ്ച്, ഏഴ് എന്നീ ഭാവങ്ങളിലേതിലെങ്കിലും ഭാവങ്ങളുടെ ഭാവാധിപതിയായി സൂര്യന്‍ വൃശ്ചികം രാശിയില്‍ നിന്നാലും ആ ദേവന്‍ സ്വയംഭൂവാണെന്ന് പറയണം.  ഈ സ്വയംഭൂവിന്‍റെ ആവി൪ഭാവം എവിടെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ സ്വ൪ണ്ണാരൂഢം, സ്വ൪ണ്ണനവാംശകം ഇവയില്‍ ഏതിനാണോ അധികം ബലമുള്ളത് ആ രാശികൊണ്ടോ ആ രാശ്യാധിപനായ ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്നരാശികൊണ്ടോ പറയേണ്ട പ്രദേശമാണ് ചിന്തിയ്ക്കേണ്ടത്.

എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഞാന്‍ വന്നതെന്നു പറയാമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). പത്താം ഭാവത്തില്‍ കുജന്‍ (ചൊവ്വ) നിന്നാല്‍ ഭൂമി സംബന്ധമാണെന്ന് പറയണം.

2). ചൊവ്വ 6, 8, 12 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലാണ് നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെന്ന് പറയണം.

3). വ്യാഴം 6, 8, 9  എന്നീ ഭാവങ്ങളിലാണ് നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ വാഹനങ്ങളേയോ വസ്ത്രങ്ങളേയോ ആഭരണങ്ങളേയോ സംബന്ധിച്ചാണെന്ന് പറയണം.

4). വ്യാഴം 5, 9, 7 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ സന്താനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെന്ന് പറയണം.

5). ശുക്രനോ ചന്ദ്രനോ 6, 8, 12 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ സുഖഭോഗങ്ങളെ സംബാന്ധിച്ചാണെന്ന് പറയണം.

6). ശുക്രന്‍ 5, 9, 7 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ യാത്രയെപ്പറ്റിയാണെന്ന് പറയണം.

7). ബുധന്‍ അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ബുദ്ധിയെപ്പറ്റിയാണെന്ന് പറയണം.

8). സൂര്യന്‍ ത്രികോണരാശികളില്‍ നിന്നാല്‍ അച്ഛനേയോ ബന്ധുക്കളേയോ പറ്റിയാണെന്ന് പറയണം.

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ യോഗങ്ങളിലെ കാരകഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് ശുഭഗ്രഹബന്ധം ഉണ്ടെങ്കില്‍  മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുമെന്നും, കാരകഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് അശുഭഗ്രഹബന്ധം ഉണ്ടെങ്കില്‍ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാന്‍ സാദ്ധ്യതയില്ലയെന്നും കാണിക്കുന്നു. 

സ്വയംഭൂവാണെന്ന് പറയണം

സ്വ൪ണ്ണസ്ഫുടസ്യാസ്യ ദൃഗാണമുഖ്യ-
വ൪ഗ്ഗാഃ രവേശ്ചാംഗിരസോധികാശ്ചേദ്

ദേവഃ സ്വയംഭൂരിതി നി൪ദ്ദിശേത്ത-
ജ്ജനിശ്ച വ൪ഗ്ഗാധിപരാശിദേശേ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍  സ്വ൪ണ്ണസ്ഫുടത്തിന്‍റെ  ദൃഗാണാദിഷഡ്വ൪ഗ്ഗങ്ങളില്‍ സൂര്യന്‍റെയും വ്യാഴത്തിന്‍റെയും വ൪ഗ്ഗം അധികമായിവന്നാല്‍ ആ ദേവന്‍ സ്വയംഭൂവാണെന്ന് പറയണം. വ൪ഗ്ഗാധിപനായ ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്ന രാശികൊണ്ട് പറയേണ്ട സ്ഥാനമാണ് ദേവന്‍റെ ജന്മസ്ഥാനമായി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടത്.

എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). ഒന്‍പതാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹം വ്യാഴത്തിന്‍റെ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ലഗ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍ വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും.

2). ഒന്‍പതാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹവും നാലാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹവും ലഗ്നത്തില്‍ നിന്ന്  അവരുടെ ഭാവങ്ങളില്‍ നോക്കുകയും (ദൃഷ്ടിചെയ്യുകയും) ചെയ്‌താല്‍ വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും.

3). നാലാം ഭാവാധിപതിക്കും ഒന്‍പതാം ഭാവാധിപതിക്കും എട്ടാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവാധിപനോടോ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ ഉണ്ടായാല്‍ ഭാഗ്യമില്ല. 

സ്വ൪ണ്ണസ്ഫുടം എന്ന് പറയുന്നു

ആരൂഢഭേ സ്വ൪ണ്ണനവാംശതുല്യം
വാക്യം നരാംഗാദികമാകലയ്യ,
ലഗ്നസ്ഫുടാതീതനവാംശശിഷ്ട-
ഭാഗാദികം യോജയതു സ്ഫുടാപ്ത്യൈ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണസ്ഫുടം വരുത്തുന്നതിന് ആദ്യമായി ആരൂഢത്തിന്‍റെ രാശി വയ്ക്കുക. സ്വ൪ണ്ണാംശകം വരത്തക്കവിധം നരാംഗം, നഭൂതം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നവാംശവാക്യം രാശിയുടെ കീഴില്‍വെക്കുക. അനന്തരം ഉദയലഗ്നസ്ഫുടത്തില്‍ പോകാവുന്ന നാരാംഗാദി വാക്യം കുറച്ച് ശിഷ്ടം മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സ്ഫുടത്തില്‍ ചേ൪ക്കുക. ഇതിന് സ്വ൪ണ്ണസ്ഫുടം എന്ന് പറയുന്നു.

എന്‍റെ ആയുസ്സിനെപ്പറ്റി പറയുക?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). എട്ടാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹം ക്രൂരഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി (ശനി, കുജന്‍, സൂര്യന്‍, രാഹു) ആറാം ഭാവത്തിലോ, രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ നിന്നാല്‍ അല്‍പ്പായുസ്സാകും.

2). എട്ടാം ഭാവധിപതിയായ ഗ്രഹവും ലഗ്നാധിപതിയായ ഗ്രഹവും ഒരുമിച്ച് ആറാം ഭാവത്തിലോ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ നിന്നാല്‍ അല്‍പ്പായുസ്സാകും.

3). എട്ടാം ഭാവാധിപതി എട്ടാം ഭാവത്തില്‍തന്നെ നിന്നാല്‍ പൂ൪ണ്ണായുസ്സായിരിക്കും.

4). എട്ടാം ഭാവാധിപതി ശനിതന്നെയായി എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാലും പൂ൪ണ്ണായുസ്സായിരിക്കും.

5). ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹവും എട്ടാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹവും ഒരുമിച്ചു ലഗ്നം, 4, 7, 10, 5, 9 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ ദീ൪ഘായുസ്സായിരിക്കും.

6). ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹവും എട്ടാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹവും ഒരുമിച്ചു പതിനൊന്നാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ദീ൪ഘായുസ്സായിരിക്കും.

7). പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ 2, 3, 4, 5, 8, 11  എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ മദ്ധ്യായുസ്സാകും.

8). പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ 3, 6, 9, 12 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ അല്‍പ്പായുസ്സാകും. 

ക്ഷേത്രത്തില്‍ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധികളുമുണ്ടെന്നു പറയണം

ലഗ്നാത് പഞ്ചമവേശ്മഭാഗ്യദശമാ-
ധീശാസ്തഥാ ബന്ധവ-
സ്ത്വന്യോന്യാംശകകേന്ദ്രകോണസഹിതാഃ
ക്ഷേത്രാഭിവൃദ്ധിപ്രദാഃ

സൗമ്യാശ്ചേദിഹ ചോത്തരോത്തരമപി
ക്ഷേത്രാ൪ത്ഥലാഭാദികം
രാജ്ഞോ ദ്രവ്യസമാഗമാദ്യമശുഭൈ൪-
ന്യൂനത്വമപ്യാദിശേദ്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ 4, 5, 9, 10 എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ അധിപതികളായ ഗ്രഹങ്ങള്‍ ബന്ധുക്കളാകയും, അന്യോന്യരാശികളില്‍ നില്‍ക്കുക, അന്യോന്യ നവാംശകമാവുക, കേന്ദ്രരാശികളിലോ ത്രികോണരാശികളിലോ നില്‍ക്കുക എന്നീ ബന്ധമുള്ളവരാകയും ചെയ്‌താല്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധികളുമുണ്ടെന്നു പറയണം. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങള്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴുള്ളതിലുമധികം ഭൂമിലാഭം, ധനലാഭം, രാജാവില്‍ നിന്നുള്ള ദ്രവ്യസിദ്ധി എന്നിവ മേല്‍ക്കുമേല്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും പാപഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളതിനും കൂടി മേലില്‍ നാശം വരുമെന്നും പറയണം.

എന്‍റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). സൂര്യന്‍ ലഗ്നത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ശനി ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയില്ല.

2). സൂര്യനും ശനിയും ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ചന്ദ്രന്‍ വ്യാഴത്തിന്‍റെ ദൃഷ്ടിയില്ലാതെ പത്താം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയില്ല.

3). ആറാം ഭാവധിപതിയായ ഗ്രഹത്തൊടുകൂടി ശനി ആറാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയില്ല.

4). ബുധന്‍റെ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ചന്ദ്രന്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയില്ല.

5). ചൊവ്വയും ശനിയും ആറാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയില്ല.

6). ചൊവ്വയും ശനിയും നാലാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയില്ല. 

അഷ്ടബന്ധം നശിക്കുകയും ഇളക്കം വരികയും

ലഗ്നാദ് പഞ്ചമലഗ്നരന്ധ്രപതയഃ
ക്രൂരാംശകേ വാ ചരേ

ബിംബസ്യാത്ര ഹി ചാഷ്ടബന്ധവിഹതി-
ശ്ചാഞ്ചല്യചൂ൪ണ്ണാദികം

തദ്പ്രാപ്ത൪ക്ഷപതേശ്ച ശത്രുജഭയം
ദേശഭ്രമം, ക്ഷേത്രപേ-

ഷ്വന്യോന്യാരിതയാ വിനാശനസുതാ-
രിഷ്ടാദികം വാ വദേദ്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നം, അഞ്ചാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം എന്നിവയുടെ അധിപതിയായ ഗ്രഹങ്ങള്‍ ക്രൂരഷഷ്ട്യാംശകത്തിലോ പാപരാശ്യംശകത്തിലോ ആയി വന്നാല്‍ ബിംബത്തിന്‍റെ അഷ്ടബന്ധം നശിക്കുകയും ഇളക്കം വരികയും ക്ഷുദ്രാഭിചാരമായ ചൂ൪ണ്ണപ്രയോഗത്താല്‍ അശുദ്ധി വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പറയണം. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഭാവം കൊണ്ട് വിചാരിക്കാവുന്നവ൪ക്ക് ശത്രുഭയം, ദേശസഞ്ചാരവും, ക്ഷേത്രഉടമസ്ഥന്മാ൪ തമ്മില്‍ ശത്രുക്കളാകയും അതിനാല്‍ നാശവും സന്താനാരിഷ്ടവും (പുത്ര ദുഃഖം) അനുഭവിക്കുമെന്നും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.