;

ജ്യോതിഷപഠനം 3

ഭാവനിരൂപണം

 1. ഭാവം പുഷ്ടികരമായിരിക്കും 
 2. ഭാവത്തിന് ശുഭാനുഭവം - ഹാനിയും - ഗുണദോഷസമ്മിശ്രം 
 3. ഭാവനാശത്തെ - ഭാവപുഷ്ടിയെ ചെയ്യുന്നതാണ് 
 4. ഭാവത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും - വലിയ ഗുണഫലത്തെയൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല 
 5. ഭാവത്തിനു ഹാനിയുണ്ടെന്നും - ഭാവം അനുഭവാർഹവും ശുഭഫലവുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും 
 6. ഭാവത്തിന് നാശത്തെത്തന്നെ പറയണം - ദോഷഫലത്തിന് ന്യൂനത (കുറവ്) സംഭവിക്കും 
 7. ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ഏത് ഭാവത്തിൽ നിന്നാലും / ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചേർന്നാലും / ദുഃസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവോ / ബലഹീനൻകൂടിയായാൽ / ബലവാനായാൽ   
 8. ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം വേറൊരു ദുഃസ്ഥാനത്തിന്റെ അധിപൻകൂടിയായാലും 
 9. ഒരു ഗ്രഹത്തിനു രണ്ടു ഭാവങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടായാൽ 
 10. ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലും അതിശത്രുക്ഷേത്രത്തിലും അഷ്ടവർഗ്ഗത്തിൽ ശൂന്യമായി വരുന്ന രാശിയിലും 
 11. ഗ്രഹങ്ങൾ ഭാവസന്ധിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ 
 12. ദുഃസ്ഥാനാധിപനായ ഗ്രഹം തന്റെ മറ്റൊരു രാശിയായ സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാൽ 
 13. ലഗ്നഭാവഫലം 
 14. ദ്വിതീയഭാവഫലം 
 15. സഹോദരഭാവഫലം 
 16. മാതൃസ്ഥാനഫലം 
 17. പുത്രഭാവഫലം                                                                                                                                           ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാരകത്വം
 18. ലഗ്നാദി ഭാവങ്ങളുടെ കാരകത്വം 
 19. സൂര്യന്റെ കാരകത്വം 
 20. ചന്ദ്രന്റെ കാരകത്വം 
 21. ചൊവ്വയുടെ കാരകത്വം 
 22. ബുധന്റെ കാരകത്വം 
 23. വ്യാഴത്തിന്റെ കാരകത്വം 
 24. ശുക്രന്റെ കാരകത്വം 
 25. ശനിയുടെ കാരകത്വം 
 26. രാഹുവിന്റെ കാരകത്വം 
 27. കേതുവിന്റെ കാരകത്വം 
 28. ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാരകത്വം പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം                                                                                വാരദേവതകൾ
 29. വാരദേവതകൾ ഏതെല്ലാം?                                                                                              നക്ഷത്രദേവതകൾ
 30. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ദേവതകളും മന്ത്രങ്ങളും 
 31. ജന്മനക്ഷത്രത്തിനു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൃഗവൃക്ഷപക്ഷിദേവതാദികളെയും                                                         ഷഡ്വർഗ്ഗഫലം
 32. ഷഡ്വർഗ്ഗങ്ങൾ                                                                                                                                          ദ്രേക്കാണഫലങ്ങൾ
 33. ദ്രേക്കാണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
 34. സൂര്യദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 35. ചന്ദ്രദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 36. ചൊവ്വയുടെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 37. ബുധന്റെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 38. വ്യാഴത്തിന്റെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 39. ശുക്രന്റെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 40. ശനിയുടെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                   ഹോരാഫലങ്ങൾ
 41. ഹോരാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
 42. സൂര്യഹോരയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 43. ചന്ദ്രഹോരയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                                               നവാംശകഫലങ്ങൾ
 44. നവാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
 45. സൂര്യനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 46. ചന്ദ്രനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 47. കുജനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 48. ബുധനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 49. ഗുരു (വ്യാഴം) നവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 50. ശുക്രനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 51. ശനിനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                                       ത്രിംശാംശകഫലങ്ങൾ
 52. ത്രിംശാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
 53. കുജത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 54. ബുധത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 55. ഗുരുത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 56. ശുക്രത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 57. ശനിത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                          ദ്വാദശാംശകഫലങ്ങൾ
 58. ദ്വാദശാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 
 59. സൂര്യദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 60. ചന്ദ്രദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 61. കുജദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 62. ബുധദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 63. ഗുരുദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 64. ശുക്രദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 65. ശനിദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                          ക്ഷേത്രഫലങ്ങൾ
 66. സൂര്യക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 67. ചന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ  
 68. ചൊവ്വാക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 69. ബുധക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 70. വ്യാഴക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 71. ശുക്രക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 72. ശനിക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ                                                                                                        ലഗ്നഫലങ്ങൾ
 73. മേടലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 74. ഇടവലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 75. മിഥുനലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 76. കർക്കടകലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 77. ചിങ്ങലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 78. കന്നി ലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 79. തുലാലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 80. വൃശ്ചികലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 81. ധനുലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 82. മകരലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 83. കുംഭലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ 
 84. മീനലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ