;

ജ്യോതിഷപഠനം 3

ഭാവനിരൂപണം

 1. ഭാവം പുഷ്ടികരമായിരിക്കും 
 2. ഭാവത്തിന് ശുഭാനുഭവം - ഹാനിയും - ഗുണദോഷസമ്മിശ്രം 
 3. ഭാവനാശത്തെ - ഭാവപുഷ്ടിയെ ചെയ്യുന്നതാണ് 
 4. ഭാവത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും - വലിയ ഗുണഫലത്തെയൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല 
 5. ഭാവത്തിനു ഹാനിയുണ്ടെന്നും - ഭാവം അനുഭവാർഹവും ശുഭഫലവുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും 
 6. ഭാവത്തിന് നാശത്തെത്തന്നെ പറയണം - ദോഷഫലത്തിന് ന്യൂനത (കുറവ്) സംഭവിക്കും 
 7. ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ഏത് ഭാവത്തിൽ നിന്നാലും / ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചേർന്നാലും / ദുഃസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവോ / ബലഹീനൻകൂടിയായാൽ / ബലവാനായാൽ   
 8. ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം വേറൊരു ദുഃസ്ഥാനത്തിന്റെ അധിപൻകൂടിയായാലും 
 9. ഒരു ഗ്രഹത്തിനു രണ്ടു ഭാവങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടായാൽ 
 10. ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലും അതിശത്രുക്ഷേത്രത്തിലും അഷ്ടവർഗ്ഗത്തിൽ ശൂന്യമായി വരുന്ന രാശിയിലും 
 11. ഗ്രഹങ്ങൾ ഭാവസന്ധിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ 
 12. ദുഃസ്ഥാനാധിപനായ ഗ്രഹം തന്റെ മറ്റൊരു രാശിയായ സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാൽ 
 13. ലഗ്നഭാവഫലം 
 14. ദ്വിതീയഭാവഫലം 
 15. സഹോദരഭാവഫലം 
 16. മാതൃസ്ഥാനഫലം 
 17. പുത്രഭാവഫലം