പൂയ്യം നക്ഷത്രദോഷം


പൂയ്യം നക്ഷത്രദോഷം

പൂയ്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം പാദത്തില്‍ ജനിച്ചാല്‍ ബാലന് ദോഷമാകുന്നു.

പൂയ്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തില്‍ ജനിച്ചാല്‍ അമ്മയ്ക്ക് ദോഷമാകുന്നു.

പൂയ്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തില്‍ ജനിച്ചാല്‍ അച്ഛന് ദോഷമാകുന്നു.

പൂയ്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തില്‍ ജനിച്ചാല്‍ അമ്മാവന് ദോഷമാകുന്നു.