ദ്രേക്കാണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?


  ദ്രേക്കാണം എന്നത് രാശിയുടെ മൂന്നില്‍ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒരു രാശിയില്‍ 10 തിയ്യതി കഴിയുന്നതുവരെ ഒന്നാം ദ്രേക്കാണമെന്നു പറയുന്നു. 11 തിയ്യതി മുതല്‍ 20 തിയ്യതിവരെ രണ്ടാം ദ്രേക്കാണമാണ്. 21 തിയ്യതി മുതല്‍ 30 തിയ്യതി മുഴുവന്‍ മൂന്നാം ദ്രേക്കാണമാകുന്നു. ഒന്നാം ദ്രേക്കാണാധിപന്‍ ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്ന രാശിയുടെ നാഥനാകുന്നു. രണ്ടാം ദ്രേക്കാണാധിപന്‍ ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്ന രാശിയില്‍ നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ രാശിയുടെ നാഥനാകുന്നു. മൂന്നാം ദ്രേക്കാണാധിപന്‍ ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്ന രാശിയില്‍ നിന്നും ഒന്‍പതാമത്തെ രാശിയുടെ നാഥനാകുന്നു. ഇതിനെത്തന്നെ പത്തു തിയ്യതിവരെ ലഗ്നാധിപന്റെ ദ്രേക്കാണമെന്നും, 20 തിയ്യതി വരെ അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്റെ ദ്രേക്കാണമെന്നും 30 തിയ്യതിവരെ ഒന്‍പതാം ഭാവാധിപന്റെ ദ്രേക്കാണമെന്നും യുക്തിപൂര്‍വ്വം ഓര്‍മ്മയ്ക്കായി പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെത്തന്നെ ആദിദ്രേക്കാണം, മദ്ധ്യദ്രേക്കാണം, അന്ത്യദ്രേക്കാണം എന്നും പറഞ്ഞും വരുന്നുണ്ട്.

ഉദാഹരണം :-

  7-5-39 ആദിത്യസ്ഫുടം എന്ന് കരുതുക. ഇതില്‍ വൃശ്ചികം രാശിയില്‍ 10 തിയ്യതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആദിത്യന്‍ നില്‍ക്കുന്നത് വൃശ്ചികം രാശിയുടെ ഒന്നാം ദ്രേക്കാണത്തിലാകയാല്‍ വൃശ്ചികം രാശിയുടെ നാഥനായ കുജനാണ് ദ്രേക്കാണനാഥന്‍. 8-10-45 ചന്ദ്രസ്ഫുടം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതില്‍ 10 തിയ്യതി കഴിഞ്ഞ് 11 —ാം മത്തെ (പതിനൊന്നാമത്തെ) തിയ്യതിയില്‍ 45 നാഴികയോളം ചെന്നതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രന്‍ നില്‍ക്കുന്നത് രണ്ടാം ദ്രേക്കാണത്തിലാകുന്നു. ദ്രേക്കാണനാഥന്‍ ധനുരാശിയുടെ അഞ്ചാം രാശിയായ മേടം രാശിയുടെ നാഥന്‍ കുജന്‍ (ചൊവ്വ) ആകുന്നു. 11-29-30 കുജസ്ഫുടം. കുജന്‍ 29 തിയ്യതി കഴിഞ്ഞ് 30 മത്തെ നാഴികയില്‍ നില്‍ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുജന്‍ മൂന്നാം ദ്രേക്കാണത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. മീനം രാശിക്ക് മൂന്നാം ദ്രേക്കാണനാഥനായി വരുന്നത് ഒന്‍പതാമത്തെ രാശിയായ വൃശ്ചികം രാശിയുടെ നാഥനായ കുജന്‍ തന്നെയാണ്.

ദ്രേക്കാണഫലം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.