ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം വേറൊരു ദുഃസ്ഥാനത്തിന്റെ അധിപൻകൂടിയായാലും

യത്ഭാവേഷ്വശുഭോപി വോദയപതി-
സ്തത്ഭാവവൃദ്ധിം ദിശേൽ-
ദുഃസ്ഥാനാധിപതിസ്സ ചേദ്യദി തനോഃ
പ്രാബല്യമന്യസ്യ ന
അത്രോദാഹരണം കുജേ സുതഗതേ
സിംഹേ ഝഷേ വാസ്ഥിതേ
പുത്രാപ്തിം ശുഭവീക്ഷിതേ ഝടിതി തൽ-
പ്രാപ്തിം വദന്ത്യുത്തമാഃ

സാരം :-

പാപഗ്രഹമായിരുന്നാലും ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന ഭാവത്തിന് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ഈ ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം വേറൊരു ദുഃസ്ഥാനത്തിന്റെ അധിപൻകൂടിയായാലും താൻ നിൽക്കുന്ന ഭാവത്തിന് ദോഷം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അവിടെ ലഗ്നാധിപത്യം തന്നെ പ്രധാനഫലമായിരിക്കുന്നതും ദുഃസ്ഥാനാധിപത്യം അപ്രധാനമായിരിക്കുന്നതുമാണെന്ന് സാരം.

ലഗ്നാധിപത്യത്തോടുകൂടിയ ചൊവ്വാ ആറോ എട്ടോ ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനായിട്ടു പുത്രസ്ഥാനമായ ചിങ്ങത്തിലോ മീനത്തിലോ നിന്നാൽ സന്താനഗുണമല്ലാതെ ദോഷം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. മേൽപ്രകാരം നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വയ്ക്ക്‌ ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടികൂടെയുണ്ടായിരുന്നാൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽത്തന്നെ പുത്രന്മാർ ജനിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊൾകയും വേണം. ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ മറ്റു ഭാവങ്ങളുടെ നിരൂപണവിഷയത്തിലും യോജിപ്പിച്ചു ഫലം പറഞ്ഞുകൊൾകയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.