ഭാവത്തിന് ശുഭാനുഭവം - ഹാനിയും - ഗുണദോഷസമ്മിശ്രം

തത്തദ്ഭാവത്രികോണ ധനസുഖമദനേ
ചാസ്പദേ സൗമ്യയുക്തേ
പാപാനാം ദൃഷ്ടിഹീനേ ഭവനപസഹിതേ
പാപഖേടൈരയുക്തേ
ഭാവാനാം പുഷ്ടിമാഹുസ്സകല ശുഭകരീ-
മന്യഥാ ചേൽ പ്രണാശം
മിശ്രം മിശ്രൈർവ്വിഹംഗൈസ്സകലമപി തഥാ
മൂർത്തിഭാവാദികാനാം.

സാരം :-

ലഗ്നാദികളായ ഭാവങ്ങളുടെ 1,4,5,7,9,10 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുക, ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ യോഗദൃഷ്ട്യാദിസംബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുക, പാപഗ്രഹസംബന്ധമില്ലാതെ വരിക ഇങ്ങനെയായാൽ ആ ഭാവത്തിന് ശുഭാനുഭവമുണ്ടാകും. ഇതിന് വിപരീതമായാൽ ഭാവത്തിനു ഹാനിയും ശുഭാശുഭസമ്മിശ്രയോഗമാണെങ്കിൽ ഗുണദോഷസമ്മിശ്രഫലാനുഭവവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.