ചന്ദ്രന്റെ ആരോഹിണീയായ ദശാകാലം

ആരോഹിണീ ചന്ദ്രദശാ യദി സ്യാൽ
സ്ത്രീപുത്രവിത്താംബരസൌഖ്യകീർത്തിം
കരോതി രാജ്യം ദ്വിജദേവപൂജാം
കുഷ്യർത്ഥസിദ്ധിം ക്രമശ്ശുഭാപ്തീം

സാരം :-

ചന്ദ്രന്റെ ആരോഹിണീയായ ദശാകാലം കളത്രസുഖം, പുത്രസുഖം, ധനലാഭം, വസ്ത്രലാഭം, സുഖം, കീർത്തി, രാജ്യപ്രാപ്തി, ദേവബ്രാഹ്മണപൂജ, കൃഷികാര്യഗുണം, ശുഭപ്രാപ്തി എന്നീ ഇഷ്ടഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. 

ചന്ദ്രന് പക്ഷബലം ഏറുന്തോറും മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ പുഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.