ഇടവം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

സോച്ചഗതസ്യ ഹിമാംശോർ-
ദശാവിപാകേ നരേന്ദ്രരാജ്യാപ്തിഃ
ബഹുരത്നസുതസമൃദ്ധിഃ
സ്ത്രീണാം വശഗോ ഗജാശ്വസമ്പത്തിഃ.

മൂലക്ഷേത്രഗതേന്ദോർ-
ദശാവിപാകേ നരോ വിദേശരതഃ
ക്രയവിക്രയാദ്ധനാപ്തിഃ
സ്വജനദ്വേഷീ കഫാനിലാർത്തശ്ച.

വയസോ മദ്ധ്യമകാലേ
ചന്ദ്രദശായാം മഹാസുഖീ ധനവാൻ
ദ്വിജദേവമന്ത്രിഭൂപൈ-
സ്സമ്പന്നോ യുവതിവല്ലഭോ ഭവതി.

പൂർവ്വാർദ്ധേ സമ്പന്നോ
മാതൃവിയോഗം കരോതി പാപയുതഃ
പശ്ചാദർദ്ധേ വൃഷഭേ
ജനകവിയോഗം ശശി കുരുതേ.

സാരം :-

പരമോച്ചത്തിൽ (ഇടവം രാശിയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നു തിയ്യതി) നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം രാജപ്രാപ്തിയും രാജപ്രസാദവും സമ്പത്തും സന്താനവും വർദ്ധിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ സുഖസംഭോഗവും ഗജാശ്വാദിവാഹന സമൃദ്ധിയും ഫലമാകുന്നു.

പരമോച്ചം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം (മൂലക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം) അന്യദേശഗമനവും ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ നിന്ന് ധനലാഭവും സ്വജനവിരോധവും കഫവാതകോപവും അനുഭവിക്കും.

ചന്ദ്രദശയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ധനവും സുഖവും ലഭിക്കുകയും ദേവന്മാരിൽനിന്നും ബ്രാഹ്മണരിൽനിന്നും മന്ത്രിമാരിൽനിന്നും രാജാവിൽനിന്നും സമ്പത്തു ലഭിക്കുകയും സ്ത്രീസുഖമനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇടവം രാശിയുടെ ആദ്യാർദ്ധത്തിൽ പാപഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം മാതൃവിയോഗം അനുഭവിക്കും. 

ഇടവം രാശിയുടെ അന്ത്യാർദ്ധത്തിൽ പാപഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം പിതാവിന്റെ വിയോഗവും സംഭവിക്കയും ചെയ്യും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.