ഭാവത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും - വലിയ ഗുണഫലത്തെയൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല

ലഗ്നാദിഭാവാദ്രിപുരരന്ധ്രറിപ്ഫേ
പാപഗ്രഹാസ്തത്ഭവനാദിനാശം
സൗമ്യസ്തു നാത്യന്തഫലപ്രദാഃ സ്യുർ-
ഭാവാദികാനാം ഫലമേവമാഹുഃ.

സാരം :-

ലഗ്നാദികളായ ഭാവങ്ങളുടെ 6 - 8 - 12  എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ ആ ഭാവത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും.

ലഗ്നാദികളായ ഭാവങ്ങളുടെ 6 - 8 - 12  എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ ആ ഭാവത്തിന് വലിയ ഗുണഫലത്തെയൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.