സർപ്പദ്രേക്കാണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാശഭൃദ്ദ്രേക്കാണത്തിലോ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ഭുജങ്ഗമത്ര്യംശയുതസ്യ ഭാനോർ-
ദശാവിപാകേƒഹിഭയം വിഷാർത്തിം
നൃപാഗ്നിചോരാരിഭയം സുദുഃഖം
പാശാദിഭൃത്ത്ര്യംശയുതസ്യ ചൈവം.

സാരം :-

സർപ്പദ്രേക്കാണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാശഭൃദ്ദ്രേക്കാണത്തിലോ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം സർപ്പഭയമോ മറ്റു വിഷഭീതിയോ സംഭവിക്കുകയും രാജാവ്, ചോരൻ, അഗ്നി, ശത്രു എന്നിവരിൽ നിന്ന് പീഡയും വലിയ ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.