പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

കർമ്മസ്ഥിതസ്യാപി രവേർദശായാം
രാജ്യാർത്ഥലാഭം സമുപൈതി ധൈര്യം
ഉദ്യോഗസിദ്ധിം യശസാ സമേതം
ജയം വിവാദേ നൃപമാനനം ച.

സാരം :-

പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം രാജ്യലാഭവും കാര്യസിദ്ധിയും ധൈര്യവും ഉണ്ടാവുകയും ഉത്സാഹങ്ങൾ ഫലിക്കുകയും കീർത്തിമുദ്ര ലഭിക്കുകയും വ്യവഹാരകാര്യങ്ങളിൽ ജയം സിദ്ധിക്കുകയും രാജപ്രസാദം സംഭവിക്കുകയും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.