ശംഖയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

മിഥഃ കേന്ദ്രഗൌ പുത്രമിത്രാധിനാഥൗ
ബലിന്ന്യംഗനാഥേ ഭവേച്ഛംഖയോഗഃ
ശുഭേശേ ച ലഗ്നാസ്പദേശൗ ചരസ്ഥൗ
തപഃകർമ്മപൗ കേന്ദ്രകോണേശയുക്തൌ.

സാരം :-

നാലാം ഭാവം അഞ്ചാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങൾ അന്യോന്യകേന്ദ്രരാശികളിൽ നിൽക്കുകയും ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ബലവാനായി ഇഷ്ടഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ശംഖയോഗം അനുഭവിക്കും.

ഭാഗ്യാധിപനായ (ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം) ഗ്രഹം ബലവാനായി ഇഷ്ടഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയും ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹവും പത്താം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹവും ചരരാശിസ്ഥന്മാരായിരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ശംഖയോഗം അനുഭവിക്കും.

ഒമ്പതാം ഭാവം പത്താം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങൾ ലഗ്നം നാലാം ഭാവം അഞ്ചാം ഭാവം ഏഴാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ഇഷ്ടഭാവത്തിൽ ബലവാന്മാരായി നിൽക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ശംഖയോഗം അനുഭവിക്കും.


ശംഖേ ജാതോ ഭോഗയുക്തോ ദയാലു-
സ്ത്രീപുത്രാർത്ഥക്ഷേത്രവാൻ പുണ്യകർമ്മാ
ശാസ്ത്രജ്ഞാനാചാരവാൻ ഭൂമിനാഥോ
ജീവേന്നൂനം വത്സരാണാമശീതിഃ

സാരം :-

ശംഖയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഭോഗസുഖവും എല്ലാവരിലും ദയാശീലവും ഭാര്യാപുത്രന്മാരും ധനവും ഭൂസ്വത്തുക്കളും ഉള്ളവനായും പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും ശാസ്ത്രജ്ഞനായും സദാചാരപരനായും രാജാവായും എണ്‍പതു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.