സൂര്യദശയിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ അപഹാരകാലം

രിപുക്ഷയോ വിവിധധനാപ്തിരന്വഹം
സുരാർച്ചനം ദ്വിജഗുരുബന്ധുപൂജനം
ശ്രവശ് ശ്രമോ ഭവതി ച യക്ഷ്മരോഗതാ
ബൃഹസ്പതൗ  വിശതി വിവസ്വതോ ദശാം.

സാരം :-

സൂര്യദശയിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ അപഹാരകാലം ശത്രുനാശം, പലവിധത്തിലുള്ള ധനലാഭം, ദേവന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ഗുരുക്കന്മാരേയും പൂജിക്കുക, ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും സമ്മാനം ലഭിക്കുക, പുത്രഗുണം, സൽകർമ്മസിദ്ധി മുതലായ ഗുണങ്ങളും കർണ്ണരോഗം, ക്ഷയരോഗം മുതലായ ചില അനിഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കും.

വ്യാഴത്തിനു മാരകലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ കപിലധേനുദാനം സ്വർണ്ണദാനം ശ്രീരുദ്രജപം മുതലായ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.