അഖണ്ഡസാമ്രാജ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ധർമ്മേശലാഭേശധനേശ്വരാണാ-
മേകാപി ശീതദ്യുതികേന്ദ്രവർത്തീ
സ്വപഞ്ചലാഭാധിപതിർഗുരുശ്ചേ-
ദഖണ്ഡസാമ്രാജ്യപതിർഭവേൽസഃ

സാരം :-

ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹമോ പതിനൊന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹമോ രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹമോ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ കേന്ദ്രരാശിയിൽ ബലവാനായി നിൽക്കുകയും രണ്ടാം ഭാവത്തിന്റെയോ അഞ്ചാം ഭാവത്തിന്റെയോ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിന്റെയോ ആധിപത്യം വ്യാഴത്തിനു വരികയും ചെയ്‌താൽ അഖണ്ഡസാമ്രാജ്യം എന്ന യോഗം സംഭവിക്കും. ഫലം സാമ്രാജ്യാധിപത്യം തന്നെയെന്നും അറിഞ്ഞുകൊൾക. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.