ഭാവം പുഷ്ടികരമായിരിക്കും

ഭാവാസ്സർവ്വേ ശുഭപതിയുതാ വീക്ഷിതാ വാ ശുഭേശൈ
സ്തത്തദ്ഭാവാസ്സകലഫലദാഃ ദൃഗ്യോഗഹീനാഃ
പാപാസ്സർവ്വേ ഭവനപതയശ്ചേദിഹാഹുസ്തഥൈവം
ഖേടൈസ്സർവ്വൈഃ ശുഭഫലമിദം നീചമൂഢാരിഹീനൈ.

സാരം :-

എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെയോ ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെയോ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടിയിരിക്കുകയും ഭാവാധിപനല്ലാത്ത പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളില്ലാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ആ ഭാവം പുഷ്ടികാരവും സ്വോക്തഫലപ്രദവുമായിരിക്കും. നീചം, മൌഢ്യം, ശത്രുക്ഷേത്രം എന്നിവകൂടാതെ ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ഇഷ്ടഭാവത്തിലിരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ഭാവം പുഷ്ടിപ്രദമായിരിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.