പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ഭാനോർദ്വാദശഗസ്യ ചേദ്യദി ദശാ
ക്ലേശാർത്ഥനാശപ്രദാ
സ്ത്രീബന്ധ്വാത്മജഭൂവിനാശമഥവാ
പിത്രോർവ്വിനാശം കലിം
സ്ഥാനാൽ സ്ഥാനപരിഭ്രമം വിഷഭയം
രാജ്ഞാം ഭയം പാദരുഗ്-
വിദ്യാവാദവിനോദഗോഷ്ഠികലഹം
ഗോവാജി സംപീഡനം.

സാരം :-

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം ക്ലേശവും അർത്ഥനാശവും സംഭവിക്കുകയും മാതാപിതാക്കന്മാർക്കോ ഭാര്യ, ബന്ധു, പുത്രൻ, ഭൂമി എന്നിവർക്കോ നാശം നേരിടുകയും കലഹവും, സ്ഥാനചലനവും വിഷഭയവും രാജകോപവും പാദരോഗവും വിദ്യാവാദവും വിനോദവും യുദ്ധവും പശു കാള കുതിര മുതലായവയ്ക്ക് ഹാനിയും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.