ചന്ദ്രദശയുടെ ആദ്യം - മദ്ധ്യകാലം - അന്ത്യം

ചന്ദ്രദശായാമാദൌ
നരപതിസമ്മാനകീർത്തിസൌഖ്യാനി
മദ്ധ്യേ സ്ത്രീസുതനാശം
ഗൃഹധനസൌഖ്യാംബരാണ്യന്തേ.

സാരം :-

ചന്ദ്രദശയുടെ ആദ്യം രാജസമ്മാനവും യശസ്സും സുഖവും അനുഭവിക്കും.

ചന്ദ്രദശയുടെ മദ്ധ്യകാലം കളത്രപുത്രാരിഷ്ടയും അനുഭവിക്കും.

ചന്ദ്രദശയുടെ അന്ത്യം ഗൃഹത്തിനും ധനത്തിനും സുഖത്തിനും പുഷ്ടിയും വിശേഷവസ്ത്രലാഭങ്ങളും അനുഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.