സൂര്യദശയിലെ ശുക്രന്റെ അപഹാരകാലം

ശിരോരുജാ ജഠരഗദാർത്തിപീഡനം
കൃഷിക്രിയാഗൃഹധനധാന്ന്യവിച്യുതിഃ
സുതസ്ത്രിയോരസുഖമതീവ ദേഹിനാം
ഭൃഗോസ്സുതേ ചരതി ഭവേദ്രവേർദശാം.

സാരം :-

സൂര്യദശയിലെ ശുക്രന്റെ അപഹാരകാലം ശിരോരോഗം ഉദരരോഗം എന്നിവ നിമിത്തം ഉപദ്രവവും കൃഷിക്കും ഗൃഹത്തിനും ധനധാന്യങ്ങൾക്കും ഹാനിയും ഭാര്യയ്ക്കും പുത്രനും അസുഖവും ദുഷ്ടസ്ത്രീരതിയും ജലജങ്ങളായ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ലാഭവും ശുഷ്കവാദങ്ങളും ഭവിക്കും.

ശുക്രന് മാരകലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ തൽപരിഹാരമായി മൃത്യുഞ്ജയവും രുദ്രവും ജപിക്കയും മഹിഷീദാനവും ശുക്ലഗോദാനവും ചെയ്കയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.