നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

സുഖസ്ഥിതസ്യാപി രവേർദ്ദശായാം
ഭോഗാർത്ഥഭൂഭൃത്യകളത്രഹാനിം
ക്ഷേത്രപ്രണാശം സ്വപദച്യുതിം വാ
യാനച്യുതിം ചോരവിഷാഗ്നിശസ്ത്രൈഃ

സാരം :-

നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം ഭോഗസുഖവും ധനവും ഭൂമിയും കൃഷിയും ഭൃത്യനും ഭാര്യയും നാശത്തെ പ്രാപിക്കയും സ്ഥാനഭ്രംശമോ വാഹനാദികളിൽ നിന്ന് പതനമോ സംഭവിക്കുകയും കള്ളൻ, വിഷം, അഗ്നി, ആയുധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.