ഭാസ്കരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഭാനോരർത്ഥഗതോ ബുധശ്ശശിസുതാ-
ല്ലാഭേ സ്ഥിതശ്ചന്ദ്രമാ-
ശ്ചന്ദ്രാൽ കോണഗതഃ പുരന്ദരഗുരു-
ര്യോഗസ്തദാഭാസ്കരഃ
ശ്ശാസ്ത്രാർത്ഥവിദ്രൂപവാൻ
ഗാന്ധർവ്വശ്രുതി വിത്തവാൻ ഗണിതവി-
ദ്ധീരസ്സമർത്ഥോ ഭവേൽ.

സാരം :-

സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധനും ബുധൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലോ വ്യാഴവും നിന്നാൽ ഭാസ്കരയോഗം അനുഭവിക്കും.

ഭാസ്കരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശൌര്യവും പ്രഭുത്വവും സൌന്ദര്യവും ഉള്ളവനായും വ്യാകരണാദിശാസ്ത്രങ്ങളും സംഗീതവും വേദവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും അറിയുന്നവനായും ധനവാനായും ധീരനായും സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.