ശ്രീനാഥയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഭാഗ്യാധീശ്വരഭാർഗ്ഗവാമൃതകരാഃ
കേന്ദ്രത്രികോണാശ്രിതാ-
സ്സോച്ചേ ബന്ധുഗൃഹേ സ്വഭേ യദി ഗതാഃ
ശ്രീനാഥയോഗസ്തദാ
കാമേശേ ഖഗതേ സ്വതുംഗസഹിതേ
ഭാഗ്യേശയുക്തേ നഭോ-
നാഥേ വാ നൃപതിർമ്മഹേന്ദ്രേസദൃശ-
ശ് ശ്രീകാന്തഭക്തസ്സുഖീ.

സാരം :-

ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹവും ശുക്രനും ചന്ദ്രനും കേന്ദ്രത്രികോണരാശികളിൽ ഉച്ചമോ സ്വക്ഷേത്രമോ ബന്ധുക്ഷേത്രമോ വഹിച്ചു നിന്നാൽ ശ്രീനാഥയോഗം അനുഭവിക്കും.

ഏഴാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം പത്താം ഭാവത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുകയും പത്താം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഇഷ്ടഭാവത്തിൽ ബലവാനായി നിൽക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ശ്രീനാഥയോഗം അനുഭവിക്കും.

ശ്രീനാഥയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ രാജാവോ ഇന്ദ്രതുല്യനോ ആയും വിഷ്ണുഭക്തനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.