അവതാരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ചരേ ലഗ്നേ കേന്ദ്രേ ഗുരുഭൃഗുജയാസ്തുംഗഭവനേ
തഥാ ഭൗമേ ജാതോഭവതി വിജിതാത്മാധികയശാഃ
ശുഭക്ഷേത്രേ തീർത്ഥേ നിരതിരതികാമീ നിഗമവിൽ
കവിഃ കാലജ്ഞാനീ നൃപതിരവതാരാഹ്വയ ഇഹ.

സാരം :-

ലഗ്നം ചരരാശിയായിരിക്കുകയും വ്യാഴവും ശുക്രനും കേന്ദ്രരാശികളിൽ നിൽക്കുകയും ചൊവ്വ ഉച്ചസ്ഥനായും കേന്ദ്രരാശിസ്ഥനായും വരികയും ചെയ്‌താൽ അവതാരയോഗം അനുഭവിക്കും.

അവതാരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ആത്മജയവും അധികമായ യശസ്സും ഉള്ളവനായും പുണ്യക്ഷേത്രദർശനത്തിലും പുണ്യതീർത്ഥ സ്നാനത്തിലും താൽപര്യമുള്ളവനായും ഏറ്റവും കാമിയായും വേദവേദാന്താദിശാസ്ത്രജ്ഞനായും കവിയായും കാലജ്ഞാനിയായും രാജാവായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.