ലക്ഷ്മീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കേന്ദ്രകോണഗതൌ ശുക്രഭാഗ്യേശൗ സ്വർക്ഷതുംഗകൌ
യദി ഭൂരിബലേƒംഗേശേ ലക്ഷ്മീയോഗ ഉദാഹൃതഃ

സാരം :-

ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹവും ശുക്രനും സ്വക്ഷേത്രത്തിലോ ഉച്ചത്തിലോ കേന്ദ്രത്രികോണരാശിഭാവങ്ങളിലോ നിൽക്കുകയും ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ബലയുക്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ലക്ഷ്മീയോഗം അനുഭവിക്കും.

ഗുണാഭിരാമോ ബഹുദേശനാഥോ
വിദ്യായശോരാശിരനംഗരൂപഃ
ദിഗന്തിവിശ്രാന്തനൃപാലവന്ദ്യ-
രാജാധിരാജഃ ശുഭദാരപുത്രഃ.

സാരം :-

ലക്ഷ്മീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഗുണാഭിരാമനായും അനേകദേശങ്ങളുടെ നാഥനായും വിദ്യയും യശസ്സും കാമദേവനോടുതുല്യമായ സൗന്ദര്യവും ഉള്ളവനായും സകലരാജാക്കന്മാരാലും വന്ദിക്കപ്പെടുന്ന ചക്രവർത്തിയായും നല്ല ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.