മൃതിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

അരിപരിഭൂതസ്സഹജവിഹീനോ
മനസിവിലജ്ജോ ഹരബലവിത്തഃ
അനുചിതകർമ്മാ ശ്രമപരിഖിന്നോ
വികൃതഗുണസ്സ്യാദിഹകൃതിയോഗേ.

സാരം :-

മൃതിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശത്രുക്കളാൽ പരാജിതനായും സഹോദരന്മാരും ലജ്ജയും ബലവും ധനവും ഇല്ലാത്തവനായും അനുചിതമായ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുന്നവനായും അതൃദ്ധ്വാനംകൊണ്ട് തളർന്നവനായും വിപരീതഗുണമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.