ഭാവത്തിനു ഹാനിയുണ്ടെന്നും - ഭാവം അനുഭവാർഹവും ശുഭഫലവുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും

യത്ഭാവനാഥോ രിപുരന്ധ്രരിപ്ഫേ
ദുഃസ്ഥാനപോ യത്ഭവനസ്ഥിതോ വാ
തത്ഭാവനാശം കഥയന്തി തൽജ്ഞാഃ
ശുഭേക്ഷിതസ്തത്ഭവനസ്യ സൗഖ്യം.

സാരം :-

ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ആറാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയും, ആറാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങൾ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ ആ ഭാവത്തിന് ഹാനിയുണ്ടെന്നു പറയണം. 

ശുഭദൃഷ്ടിയുള്ള ഭാവം അനുഭവാർഹവും ശുഭഫലവുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.