സൂര്യദശയിലെ അപഹാരങ്ങൾ


  1. സൂര്യദശയിൽ സ്വാപഹാരകാലം (സൂര്യന്റെ അപഹാരകാലം) 
  2. സൂര്യദശയിലെ ചന്ദ്രന്റെ അപഹാരകാലം 
  3. സൂര്യദശയിലെ കുജന്റെ അപഹാരകാലം 
  4. സൂര്യദശയിലെ രാഹുവിന്റെ അപഹാരകാലം  
  5. സൂര്യദശയിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ അപഹാരകാലം 
  6. സൂര്യദശയിലെ ശനിയുടെ അപഹാരകാലം 
  7. സൂര്യദശയിൽ ബുധന്റെ അപഹാരകാലം 
  8. സൂര്യദശയിലെ കേതുവിന്റെ അപഹാരകാലം 
  9. സൂര്യദശയിലെ ശുക്രന്റെ അപഹാരകാലം 
മേൽപ്പറഞ്ഞപ്രകാരമാണ് സൂര്യദശയിലെ അപഹാരഫലങ്ങൾ. 

മാരകലക്ഷണമെന്നത് രണ്ടാം ഭാവത്തിലേയും ഏഴാം ഭാവത്തിലേയും ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതി, ആധിപത്യം, അഷ്ടമാധിപത്യം, അഷ്ടമസ്ഥിതി തദ്ഭാവാധിപന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗം മുതലായവയാകുന്നു.

ഓരോ ദശകളിലും അപഹാരങ്ങളിലും ഗോചരങ്ങളിലും മറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാനംപിഴച്ചു നിന്നാൽ പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ട ചില വിധികളുംകൂടി (ദോഷപരിഹാരം) ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.