ഭേരീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഖേടേഷു ലഗ്നമദനവ്യയവിത്തഗേഷു
ഭേരീ ഭവേൽ ബലയുതേ ഗഗനാധിനാഥേ
യദ്വാ ഗുരുസ്തനുപതിർഭൃഗുജശ്ച കേന്ദ്ര-
ഭാവസ്ഥിതൗ ബലയുതേ യദി ഭാഗ്യനാഥേ.

സാരം :-

ലഗ്നം ഏഴാം ഭാവം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുകയും പത്താം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ബലവാനായി ഇഷ്ടഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ഭേരീയോഗം അനുഭവിക്കും.

ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹവും ശുക്രനും വ്യാഴത്തിന്റെ കേന്ദ്രരാശികളിൽ നിൽക്കുകയും ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ബലത്തോടുകൂടി ഇഷ്ടഭാവത്തിൽ വരികയും ചെയ്‌താൽ ഭേരീയോഗം അനുഭവിക്കും.

ദീർഘായുർനൃപതിരരോഗഭീർവ്വരിഷ്ഠഃ
ക്ഷിത്യർത്ഥാത്മജദയിതാന്ന്വിതഃ പ്രതീതഃ
ഭേരീജോ ബഹുസുഖവിക്രമപ്രഭാവ-
സ്വാചാരോ ഭവതി മഹാകുലോ വിദഗ്ദ്ധഃ

സാരം  :-

ഭേരീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ദീർഘായുസ്സായും രാജാവായും ആരോഗ്യവും നിർഭയത്വവും ശ്രേഷ്ഠതയും ഉള്ളവനായും ഭൂസ്വത്തും മറ്റു ഗൃഹോപകരങ്ങളും പുത്രന്മാരും ഭാര്യയും പ്രസിദ്ധിയും ഉള്ളവനായും ഏറ്റവും സുഖിയായും പരാക്രമവും പ്രഭാവവും സദാചാരവും കുലശ്രേഷ്ഠതയും വൈദഗ്ദ്ധ്യവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.