ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ഏത് ഭാവത്തിൽ നിന്നാലും / ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചേർന്നാലും / ദുഃസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവോ / ബലഹീനൻകൂടിയായാൽ / ബലവാനായാൽ

ഭാവസ്യോദയപാശ്രിതസ്യ കുശലം
തത്ഭാവപേനോദയ-
സ്വാമീ തഷ്ഠതി സംയുതോƒപി കലയേൽ
തത്ഭാവജാതം ഫലം
ദുഃസ്ഥാനേ വിപരീതമേതദുദിതം
ഭാവേശ്വരേ ദുർബ്ബലേ
ദോഷോƒതീവ ഭവേദ് ബലേന സഹിതേ
ദോഷാല്പതാ ജല്പിതാ.

സാരം :-

ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ഏത് ഭാവത്തിൽ നിന്നാലും ആ ഭാവഫലം ശുഭമായിരിക്കും.

ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ഏത് ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചേർന്നാലും ആ ഭാവത്തിന്റെ ഫലം ശുഭമായിരിക്കും. എന്നാൽ ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ഏതു ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി ദുഃസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവോ ആ ഭാവം അശുഭമായിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ബലഹീനൻകൂടിയായാൽ ഏറ്റവും ദോഷവും, ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ബലവാനായാൽ അല്പദോഷവും സംഭവിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.