ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ഏത് ഭാവത്തിൽ നിന്നാലും / ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചേർന്നാലും / ദുഃസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവോ / ബലഹീനൻകൂടിയായാൽ / ബലവാനായാൽ

ഭാവസ്യോദയപാശ്രിതസ്യ കുശലം
തത്ഭാവപേനോദയ-
സ്വാമീ തഷ്ഠതി സംയുതോƒപി കലയേൽ
തത്ഭാവജാതം ഫലം
ദുഃസ്ഥാനേ വിപരീതമേതദുദിതം
ഭാവേശ്വരേ ദുർബ്ബലേ
ദോഷോƒതീവ ഭവേദ് ബലേന സഹിതേ
ദോഷാല്പതാ ജല്പിതാ.

സാരം :-

ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ഏത് ഭാവത്തിൽ നിന്നാലും ആ ഭാവഫലം ശുഭമായിരിക്കും.

ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ഏത് ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചേർന്നാലും ആ ഭാവത്തിന്റെ ഫലം ശുഭമായിരിക്കും. എന്നാൽ ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ഏതു ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി ദുഃസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവോ ആ ഭാവം അശുഭമായിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ബലഹീനൻകൂടിയായാൽ ഏറ്റവും ദോഷവും, ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ബലവാനായാൽ അല്പദോഷവും സംഭവിക്കുന്നതുമാകുന്നു.