പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ആയസ്ഥിതസ്യാംശുമതോ ദശായാം
ബഹ്വർത്ഥലാഭം ശുഭകർമ്മസിദ്ധിം
ഉദ്യോഗലാഭം സുതദാരസൗഖ്യം
മനസ്സുഖം യാനവിഭൂഷണാപ്തിം.

സാരം :-

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം പലവിധത്തിൽ അർത്ഥലാഭവും സൽകർമ്മസിദ്ധിയും ഉദ്യോഗം സിദ്ധിക്കുകയും കളത്രപുത്രസുഖവും മനസ്സന്തോഷവും വാഹനങ്ങളും അലങ്കാരദ്രവ്യങ്ങളും ലഭിക്കയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.