രാജയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ത്ര്യാദ്യൈസ്സ്വഗൃഹോച്ചഗതൈർ-
ബ്ബലിഭിർവ്വിഹഗൈർന്നൃപാ നൃപാന്വയജാഃ
പഞ്ചഭിരുച്ചസമേതൈ-
ര്യപ്യന്ന്യകുലോത്ഭവാഃ സ്യുരവനീശാഃ

സാരം :-

മൂന്നോ നാലോ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉച്ചത്തിലോ സ്വക്ഷേത്രത്തിലോ ബലവാന്മാരായി നിന്നാൽ രാജയോഗം അനുഭവിക്കും.

രാജയോഗം രാജകുലത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കുമാത്രമേ സാധാരണയായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളു. അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങൾ അത്യുച്ചത്തിൽ നിന്നാൽ അന്യകുലത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കും രാജത്വവും രാജഭരണയോഗവും സിദ്ധിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.