ഉച്ചാദിവിശേഷയോഗഫലത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ജനയതി നൃപമേകോƒപ്യുച്ചഗോ മിത്രദൃഷ്ടഃ
പ്രചുരധനസമേതം മിത്രയോഗാച്ച സിദ്ധം
വിധനവിസുഖമൂഢവ്യാധിതാബന്ധതപ്താ
വധുദുരിതസമേതാശ്ശത്രുനീചർക്ഷഗേഷു.

സാരം :-

ബന്ധുഗ്രഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ഒരു ഗ്രഹം പരമോച്ചത്തിൽ നിന്നാൽ രാജാവായി ഭവിക്കും.

ഉച്ചസ്ഥനായ ഗ്രഹത്തിന് ബന്ധുഗ്രഹയോഗം സംഭവിച്ചാൽ ഏറ്റവും ധനവാനായിരിക്കും.

ഒന്നുമുതൽ ഏഴുവരെ ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലോ നീചത്തിലോ നിന്നാൽ നിർദ്ധനത്വം, അസുഖത, മൂഢത്വം, രോഗപീഡിതത്വം, ബന്ധനം നിമിത്തം ഉള്ള ദുഃഖം, പലപ്രകാരത്തിലുള്ള ദുഃഖം, വധദുഷ്കൃതം എന്നീ ഏഴു ഫലങ്ങൾ ക്രമേണ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

കുലസമകുലമുഖ്യബന്ധുപൂജ്യാ
ധനിസുഖിഭോഗിനൃപാസ്വഭൈകവൃദ്ധ്യാ
പരവിഭവസുഹൃൽസ്വബന്ധുപോഷ്യാ
ഗണപബലേശനൃപാശ്ച മിത്രഭേഷു.

ഒന്നുമുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാൽ ക്രമേണ കുലസമൻ, കുലമുഖ്യൻ, ബന്ധുപൂജ്യൻ, ധനവാൻ, സുഖി, ഭോഗമുള്ളവൻ, രാജാവ് എന്നീ ഏഴു ഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കും.

ഒന്നുമുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാൽ പരാശ്രയജീവനം, സുഹൃദാശ്രയജീവനം, ജ്ഞാനികളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ജീവനം, സഹോദരാശ്രയജീവനം, സംഘത്തിന്റെ നായകത്വം, സേനാനായകത്വം, രാജത്വം എന്നീ ഏഴു ഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നതാകുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.