ഇന്ദ്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ചന്ദ്രാദസ്തഗതഃ കുജോƒവനിസുതാ-
ദസ്തേ ശനിസ്സൂര്യജാ-
ദസ്തേ ദൈത്യഗുരുസ്സിതാന്മദനഗോ
ജീവോ യദീന്ദ്രാഹ്വയഃ
ഖ്യാതശ്ചേന്ദ്രഭവസ്സുശീലഗുണവാൻ
ഭൂപോഥവാ തത്സമോ
വാഗ്മീ വിത്തവിചിത്രഭൂഷണയശാ
ഭൂരിപ്രതാപാന്വിതാഃ.

സാരം :-

ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയും ചൊവ്വ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനിയും ശനി നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രനും ശുക്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴവും നിൽക്കുകയും ചെയ്‌താൽ "ഇന്ദ്രയോഗം" സംഭവിക്കും.

ഇന്ദ്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പ്രസിദ്ധനായും സൌശീല്യവും സൽഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനായും രാജാവോ രാജ തുല്യനോ ആയും വാഗ്മിയായും ധനവും വിശേഷവസ്ത്രാഭരണങ്ങളും യശസ്സും ഏറ്റവും പ്രതാപവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.