പരമോച്ചത്തിൽ / ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

അത്യുച്ചസംസ്ഥസ്യ നിശാകരസ്യ
ദശാവിപാകേ കുസുമാംബരം ച
മഹത്ത്വമാപ്നോതി കളത്രലാഭം
ധനം തനൂജം ച മനോവിലാസം.

ഉച്ചസ്ഥിതസ്യാപി നിശാകരസ്യ
ദശാവിപാകേ സുതദാരവിത്തം
മൃഷ്ടാന്നപാനാംബരഭൂഷണാനി
വിദേശയാനാം സ്വജനൈർവ്വിരോധം.

സാരം :-

പരമോച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം വിശേഷകുസുമങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഉന്നതിയും ലഭിക്കയും കളത്രലാഭവും പുത്രസിദ്ധിയും ധനാഗമനവും മനസ്സന്തോഷവും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉച്ചരാശിയായ ഇടവം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശയിൽ പുത്രകളത്രലാഭവും ഇഷ്ടമായ അന്നപാനങ്ങളും വസ്ത്രാഭരണങ്ങളും ലഭിക്കുകയും അന്യദേശാഗമനവും സ്വജനവിരോധവും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.