ചക്രവർത്തിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

നീചസ്ഥിതോ ജന്മനി യോ ഗ്രഹഃ സ്യാൽ
തദ്രാശിനാഥോപി തദുച്ചനാഥഃ
സ ചന്ദ്രലഗ്നാദ്യദി കേന്ദ്രവർത്തീ
രാജാഭവേദ്ധാർമ്മിക ചക്രവർത്തി.

സാരം :-

ജനനസമയം യാതൊരു ഗ്രഹം നീചരാശിയിൽ നിൽക്കുന്നുവോ ആ നീചരാശിയുടെ അധിപനായ ഗ്രഹമോ അവന്റെ ഉച്ചരാശിയുടെ അധിപനായ ഗ്രഹമോ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽ നിന്ന് 1-4-7-10 എന്നീ കേന്ദ്രരാശികളിൽ നിന്നാൽ ധാർമ്മികനായ ചക്രവർത്തിയായി ഭവിക്കും. 

നീചേ യസ്തസ്യ നീചോച്ചഭേശൌ ദ്വാവേക ഏവ വാ
കേന്ദ്രസ്ഥശ്ചേച്ചക്രവർത്തീ ഭൂപസ്സ്യാദ് ഭൂപവന്ദിതഃ

സാരം :-

നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ രാശ്യാധിപനായ ഗ്രഹമോ അതിന്റെ ഉച്ചരാശിയുടെ അധിപനായ ഗ്രഹമോ ഇവർ രണ്ടുപേരുമോ ലഗ്നത്തിന്റെയോ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെയോ കേന്ദ്രരാശിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാൽ രാജാധിരാജനായ ചക്രവർത്തിയായി ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.