നിർഭാഗ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

പിത്രാർജ്ജിതക്ഷേത്രഗൃഹാദിനാശകൃൽ
സാധൂൻ ഗുരൂൻ നിന്ദതി ധർമ്മവർജ്ജിതഃ
പ്രത്നാതിജീർണ്ണാംബരഭൃച്ച ദുർഗ്ഗതോ
നിർഭാഗ്യയോഗേ ബഹുദുഃഖഭാങ്നരഃ.

സാരം :-

നിർഭാഗ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പിതാവിനാൽ സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട ഭൂസ്വത്തും ഭവനവും നശിപ്പിക്കുന്നവനായും സജ്ജനങ്ങളെയും ഗുരുക്കന്മാരേയും നിന്ദിക്കുന്നവനായും ധർമ്മവും ആചാരവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായും പഴയതും കീറിയതുമായ വസ്ത്രങ്ങളെ ധരിക്കുന്നവനായും ദുർഗ്ഗതിയും അനേകവിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.