ഗൗരീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കേന്ദ്രത്രികോണഭവനേസ്വ ഗൃഹോച്ചഗേƒബ്ജേ
ദൃഷ്ടേƒമരേന്ദ്രഗുരുണാ ഭവതീഹ ഗൗര്യാം
ആഢ്യോƒവനീശസുഹൃദർത്ഥയുതോഭിരൂപ-
സ്സൽപുത്രവാൻ വിജയതേƒഖിലതോƒഭിജാതഃ 

സാരം :-

കേന്ദ്രരാശിയിലോ ത്രികോണരാശിയിലോ ചന്ദ്രൻ വ്യാഴദൃഷ്ടിയോടുകൂടി സ്വക്ഷേത്രമോ ഉച്ചമോ വഹിച്ചു നിന്നാൽ ഗൗരീയോഗം അനുഭവിക്കും.

ഗൗരീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പ്രഭുവായും രാജബന്ധുവായും അനേകഗൃഹപരിച്ഛദങ്ങളും നല്ല പുത്രന്മാരും സൗന്ദര്യവും ആഭിജാത്യവും ഉള്ളവനായും എല്ലായിടത്തും ജയം സിദ്ധിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.