ശാരദയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

യോഗശ്ശാരദസംജ്ഞിതസ്സുതഗതേ
കർമ്മാധിപേ ചന്ദ്രജേ
കേന്ദ്രസ്ഥേ ധനനായകേ നിജഗൃഹേ
തുംഗേഥവാ ഭാസ്വരേ 
ജീവേ ശീതരുചസ്ത്രികോണഗൃഹഗേ
സൗമ്യത്രികോണ കുജേ
ലാഭേ വാ യദി ദേവമിന്ത്രിണി ബുധാ-
ദ്യോഗോƒപ്യയം പൂർവ്വവൽ.

സാരം :-

പത്താം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും ബുധൻ കേന്ദ്രരാശിയിലും ബലവാനായ രണ്ടാംഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം സ്വക്ഷത്രത്തിലോ ഉച്ചത്തിലോ ഒരു രാശിയിലും നിന്നാൽ ശാരദയോഗം അനുഭവിക്കും.

ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലോ വ്യാഴം നിൽക്കുകയും ബുധൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലോ ചൊവ്വ (കുജൻ) നിൽക്കുകയും ബുധൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ശാരദയോഗം അനുഭവിക്കും.

സ്ത്രീപുത്രബന്ധുസുഖരൂപഗുണാനുഭാവോ
ഭൂപപ്രിയോ ഗുരുമഹീസുരദേവഭക്തഃ
വിദ്യാവിനോദരതിശീലതപോബലാഢ്യോ
ജാതസ്സ്വധർമ്മനിരതോ ഭുവി ശാരദാഖ്യേ.

സാരം :-

ശാരദയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നല്ല ഭാര്യാപുത്രന്മാരും ബന്ധുക്കളും സുഖവും സൗഭാഗ്യവും സൽഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനായും രാജപ്രിയനായും ഗുരുക്കന്മാരിലും ബ്രാഹ്മണരിലും ദേവന്മാരിലും ഭക്തിയുള്ളവനായും വിദ്യാവിനോദവും രതിസുഖവും തപസ്സും ബലവും സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.