വിരിഞ്ചയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സുഹൃൽസ്വതുംഗസ്വർക്ഷസ്ഥാ യദി കണ്ടകകോണഗാഃ
വിരിഞ്ചയോഗഃ പുത്രേശവാദീശദിവസേശജാഃ.

സാരം :-

അഞ്ചാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹവും വ്യാഴവും ശനിയും കേന്ദ്രരാശിയിലോ ത്രികോണരാശിയിലോ ഉച്ചം സ്വക്ഷേത്രം ബന്ധുക്ഷേത്രം എന്നീ രാശികളിലെവിടെയെങ്കിലും നിന്നാൽ വിരിഞ്ചയോഗം അനുഭവിക്കും.

ബ്രഹ്മജ്ഞാനീ വൈദികവേദോക്തവിധാതാ
ദീർഘായുഃശ്രീ പുത്രകളത്രാധികകീർത്തിഃ
ശിഷ്യോപേതോ ബ്രാഹ്മകലാവാൻ വിജിതാക്ഷഃ
ക്ഷോണീനാഥശ്ശോഭനഭാഷീ ച വിരിഞ്ചേ.

സാരം :-

വിരിഞ്ചയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായും വൈദികവൃത്തിയോടുകൂടിയവനായും വേദോക്തത്തെ വേണ്ടവിധം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനായും ദീർഘായുസ്സും ഐശ്വര്യവും ധനവും പുത്രന്മാരും ഭാര്യയും യശസ്സും വളരെ ശിഷ്യന്മാരും ഉള്ളവനായും ബ്രഹ്മതേജസോടുകൂടിയവനായും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചവനായും വളരെ ഭൂസ്വത്തോ രാജത്വമോ ഉള്ളവനായും നല്ല ഭംഗിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.